0:00 / 0:00
Previous chapter

نامۀ دوم پولُس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس، سیلاس و تیموتاووس است و به اعضای کلیسای شهر تسالونیکی که به پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح تعلق دارند، تقدیم می گردد. ۲ فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

داوری در وقت آمدن مسیح

۳ ای عزیزان! ما وظیفه داریم که همیشه برای وجود تان خدا را شکر و سپاس گوییم چون شما لایق چنین چیزی هستید، زیرا ایمان شما خوب رشد می کند و محبت تان در برابر یکدیگر هر روز زیادتر می شود. ۴ از همین خاطر ما در کلیساهای خدا برای بردباری و ایمان تان در تحمل آزارها و رنجها، به شما افتخار می کنیم.

۵ بردباری شما در این همه ثابت می کند که داوری خدا از روی انصاف بوده و ثمرش این است که شما شایستۀ پادشاهی خدا شوید که به خاطر آن رنج می برید. ۶ خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند، جزا خواهد داد ۷ و به شما که رنج و آزار دیده اید، همراه با ما آسوده گی خواهد بخشید. این آسوده گی وقتی که خداوند ما عیسای مسیح از آسمان با فرشته گان قدرتمند خود، ۸ در آتش شعله ور ظهور کند، انجام خواهد یافت. آنهایی که خدا را نمی شناسند و خبر خوش عیسای مسیح را قبول نمی کنند، مجازات خواهند شد. ۹ جزای آنها هلاکت ابدی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او خواهند بود. ۱۰ روزی که او می آید، در برگزیده گان و ایمانداران خود جلال خواهد یافت. تمام ایمانداران از دیدن او حیران خواهند شد. شما نیز در میان این ایمانداران خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.

۱۱ به این سبب، همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما، شما را لایق آن زندگی بداند که برای آن فرا خوانده شده اید. از بارگاه خدا می خواهم که با قدرت خود، تمام آرزوهای نیک شما را برآورده و ایمان تان را کامل گرداند، ۱۲ تا نام عیسای مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز مطابق فیض خدای ما و سَروَر ما عیسای مسیح در او عزت یابید.

Previous chapter