فصل قبلی

رسالۀ دوم پولُس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱از طرف پولُس و سیلوانُس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد. ۲از طرف خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شما باد.

عقوبت در وقت آمدن مسیح

۳ای برادران، ما وظیفه داریم همیشه خدا را به خاطر شما سپاس گوئیم. شایسته است چنین کنیم؛ زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روز افزون است. ۴ما در کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمان تان در تحمل آزار ها و رنجها، به وجود شما افتخار می کنیم.

۵این آزار ها ثابت می کند که خدا از روی انصاف داوری می کند و می خواهد که شما شایستۀ پادشاهی خدا که به خاطر آن رنج می برید، بشوید. ۶خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند، جزا خواهد داد ۷و به شما که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود ۸در آتشی فروزان ظهور کند، انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند، جزا خواهد داد. ۹آنها جزای هلاکت ابدی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. ۱۰در آن روزی که او می آید، در مقدسین خود جلال خواهد یافت و در تمام ایمانداران تمجید خواهد شد و شما نیز جزء آن ها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.

۱۱به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما، شما را شایستۀ دعوت خود گرداند و همۀ آرزو های نیکوی شما را برآورد و فعالیت های شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد، با قدرت خود به کمال رساند، ۱۲تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز مطابق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

اطاعت یعنی گوش دادن

اطاعت یعنی گوش دادن (آرامش و شادی در مسیح)
ریشه‌ کلمه (اطاعت ) در زبان عبری و یونانی در معنا و مفهوم یعنی گوش دادن و یا شنیدن است. که همیشه وقت مورد توجه قرار دارد. در عهد عتیق این واژه بارهای بار تکرار و تاکید شده است؛ که قوم اسرائیل باید از اوامر و احکام خدا اطاعت کرده و به صدای خدا گوش می‌دادند. کلمه (نااطاعتی) یعنی گوش بستن که نمی خواهیم صدایی را بشنویم. پس ما سعی کنیم به صدای خدا که در کتاب مقدس حک شده گوش فرا دهیم. نباید گوش و دل خود را بسته نگاه داریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

نقش ایمان در عهد چیست؟

نقش ایمان در عهد چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
اگر ببنیم ایمان اطمینانی است به چیزهای که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهای که از دیده‌های ما تا هنوز پنهان است. پس اگر ایمان به خدای حقیقی وجود دارد باید آن روز به روز رشد کند. ایمان از شنیدن کلام راستی خداوند ببار می‌اید. اگر ایمان واقعی نباشد امید هم نیست. اگر ایمان واقعی نباشد ما در چنین شرایط ناگوار در نا امیدی باقی می‌مانیم. پس هرروز با دعا و مشاهده مطالعه کتاب مقدس خود را سیراب کنیم تا در عهد خدا وفادار استوار مانده زندگی پاک و خوشی را در خدا داشته باشیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳-۱۰ (۳۰ دقیقه)