Previous chapter

نامۀ دوم پولس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱ از طرف پولس، سیلاس و تیموتاوس به اجتماع ایمانداران شهر تسالونیک که به پدر ما خدا و خداوند ما عیسای مسیح تعلق دارد. ۲فیض و سلامتی بر شما باد.

قضاوت هنگام آمدن عیسای مسیح

۳ای عزیزان! ما وظیفه داریم که همیشه برای وجود تان خدا را شکر و سپاس گوییم چون شما لایق چنین چیزی هستید، زیرا ایمان شما خوب رشد میکند و محبت تان در برابر یکدیگر هر روز زیادتر میشود. ۴از همین خاطر ما در کلیساهای خدا برای حوصله و ایمان تان در تحمل آزارها و رنجها، به شما افتخار میکنیم.

۵اینها همه نشان میدهد که قضاوت خدا عادلانه است و ثمرش این است که شما لیاقت پادشاهی خدا را خواهید داشت که در این راه رنج میبرید. ۶خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند، جزا خواهد داد ۷و به شما که رنج و آزار دیده اید، همراه با ما آسوده گی خواهد بخشید. این آسوده گی وقتی که سَروَر ما عیسی از آسمان با فرشته گان قدرتمند خود، ۸در آتش شعله ور ظهور کند، انجام خواهد یافت. آنانی که خدا را نمیشناسند و خبر خوش سَروَر ما عیسی را قبول نمی کنند، مجازات خواهند شد. ۹ آنها برای ابد نابود خواهند شد و از بودن در حضور عیسای مسیح و دیدن جلال قدرت او، محروم خواهند بود. ۱۰روزی که او می آید، در برگزیده گان و ایمانداران خود جلال خواهد یافت. تمام ایمانداران از دیدن او حیران خواهند شد. شما نیز در میان این ایمانداران خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.

۱۱به این سبب، همیشه برای شما دعا میکنیم که خدای ما، شما را لایق آن زنده گی بداند که برای آن فراخوانده شده اید. از بارگاه خدا میخواهم که با قدرت خود، تمام آرزوهای نیک شما را برآورده و ایمان تان را کامل گرداند، ۱۲تا نام عیسای مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز مطابق فیض خدای ما و خداوند ما عیسای مسیح در او عزت یابید.

Previous chapter