۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

نامۀ دوم پولُس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس، سیلاس و تیموتاووس است و به اعضای کلیسای شهر تسالونیکی که به پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح تعلق دارند، تقدیم می گردد. ۲ فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

داوری در وقت آمدن مسیح

۳ ای عزیزان! ما وظیفه داریم که همیشه برای وجود تان خدا را شکر و سپاس گوییم چون شما لایق چنین چیزی هستید، زیرا ایمان شما خوب رشد می کند و محبت تان در برابر یکدیگر هر روز زیادتر می شود. ۴ از همین خاطر ما در کلیساهای خدا برای بردباری و ایمان تان در تحمل آزارها و رنجها، به شما افتخار می کنیم.

۵ بردباری شما در این همه ثابت می کند که داوری خدا از روی انصاف بوده و ثمرش این است که شما شایستۀ پادشاهی خدا شوید که به خاطر آن رنج می برید. ۶ خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند، جزا خواهد داد ۷ و به شما که رنج و آزار دیده اید، همراه با ما آسوده گی خواهد بخشید. این آسوده گی وقتی که خداوند ما عیسای مسیح از آسمان با فرشته گان قدرتمند خود، ۸ در آتش شعله ور ظهور کند، انجام خواهد یافت. آنهایی که خدا را نمی شناسند و خبر خوش عیسای مسیح را قبول نمی کنند، مجازات خواهند شد. ۹ جزای آنها هلاکت ابدی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او خواهند بود. ۱۰ روزی که او می آید، در برگزیده گان و ایمانداران خود جلال خواهد یافت. تمام ایمانداران از دیدن او حیران خواهند شد. شما نیز در میان این ایمانداران خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.

۱۱ به این سبب، همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما، شما را لایق آن زندگی بداند که برای آن فرا خوانده شده اید. از بارگاه خدا می خواهم که با قدرت خود، تمام آرزوهای نیک شما را برآورده و ایمان تان را کامل گرداند، ۱۲ تا نام عیسای مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز مطابق فیض خدای ما و سَروَر ما عیسای مسیح در او عزت یابید.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

اطاعت یعنی گوش دادن

اطاعت یعنی گوش دادن (آرامش و شادی در مسیح)
ریشه‌ کلمه (اطاعت ) در زبان عبری و یونانی در معنا و مفهوم یعنی گوش دادن و یا شنیدن است. که همیشه وقت مورد توجه قرار دارد. در عهد عتیق این واژه بارهای بار تکرار و تاکید شده است؛ که قوم اسرائیل باید از اوامر و احکام خدا اطاعت کرده و به صدای خدا گوش می‌دادند. کلمه (نااطاعتی) یعنی گوش بستن که نمی خواهیم صدایی را بشنویم. پس ما سعی کنیم به صدای خدا که در کتاب مقدس حک شده گوش فرا دهیم. نباید گوش و دل خود را بسته نگاه داریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

نقش ایمان در عهد چیست؟

نقش ایمان در عهد چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
اگر ببنیم ایمان اطمینانی است به چیزهای که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهای که از دیده‌های ما تا هنوز پنهان است. پس اگر ایمان به خدای حقیقی وجود دارد باید آن روز به روز رشد کند. ایمان از شنیدن کلام راستی خداوند ببار می‌اید. اگر ایمان واقعی نباشد امید هم نیست. اگر ایمان واقعی نباشد ما در چنین شرایط ناگوار در نا امیدی باقی می‌مانیم. پس هرروز با دعا و مشاهده مطالعه کتاب مقدس خود را سیراب کنیم تا در عهد خدا وفادار استوار مانده زندگی پاک و خوشی را در خدا داشته باشیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳-۱۰ (۳۰ دقیقه)