نامۀ دوم پولُس رسول به تیموتاووس

فصل سوم

بی ایمانی روزهای آخر

۱اما آگاه باش که در روزهای آخر، مشکلات زیادی پیش خواهد آمد. ۲آنگاه مردم، خودپرست، پول دوست، لافزن، مغرور، بد زبان، نافرمان به والدین، نا شکر، ناپاک، ۳بی رحم، آشتی ناپذیر، غیبت کننده، بی بند و بار، ظالم، دشمن نیکویی، ۴خیانتکار، بی پروا و مغرور خواهند بود. آنها عیاشی را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. ۵آنها در ظاهر خود را دیندار نشان می دهند، ولی قدرت ایمان را انکار می نمایند، پس از چنین اشخاص دوری کن. ۶یک عده یی از آنها به خانه های مردم می روند و زنان ساده را زیر تأثیر خود قرار می دهند، زنانی که زیر بار گناه خم شده و به هر نوع خواهشهای نفسانی تن می دهند. ۷چنین زنان، با وجود آن که همیشه تعلیم می گیرند، ولی هرگز نمی توانند حقیقت را درک کنند. ۸ همان طور که ینیس و یمبریس در برابر موسی برخاستند، این مردان نیز در برابر حقیقت مخالفت می کنند. افکار شان فاسد و ایمان شان جعلی است. ۹اما آنها بیش از این پیشرفت نخواهند داشت، زیرا حماقت آنها نزد همه آشکار خواهد شد، درست همان طوری که از ینیس و یمبریس آشکار گردید.

آخرین هدایتها

۱۰اما تو از همۀ تعالیم و رفتار و هدف زندگی من پیروی نموده و از ایمان، بردباری، محبت و پایداری من آگاه هستی. ۱۱ همچنین از آزارها و رنجهای من می دانی. تو خودت خبر داری که چه آزارهایی در شهرهای انطاکیۀ پیسیدیه، قونیه و لِستره به من رسید و چگونه خداوند مرا از همۀ آنها رهایی داد. ۱۲بلی، همه کسانی که می خواهند در پیوسته گی با عیسای مسیح یک زندگی خدا پسندانه داشته باشند، اذیت و آزار را تحمل خواهند کرد. ۱۳اما روزگار مردم شریر و گمراه کننده از بد بدتر خواهد شد. آنها دیگران را فریب می دهند و خود شان هم فریب می خورند. ۱۴اما تو، به آنچه که آموخته ای و به آن اطمینان داری، وفادار باش زیرا خود می دانی که آن را از چه کسی آموخته ای. ۱۵تو از کودکی نوشته های پیامبران را آموخته ای و این نوشته ها به تو حکمت می بخشند تا به وسیلۀ ایمان به عیسای مسیح نجات یابی. ۱۶تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم و سرزنش خطا و اصلاح و پرورش ما در انجام کارهای درست مفید است ۱۷تا مرد خدا برای هر کار خوب کاملاً آماده باشد.

Related content

How Can I Become a Follower of Christ? Part II

How Can I Become a Follower of Christ? Part II (With You)
Why we should read the Bible? How important it is for us to study the Word of God? After believing in Jesus Christ the first step to take is studying the Bible to grow and to know God. We need to do this in a systematic way. How much time we spend daily reading the Bible is related to how much we grow in our faith and new life in Christ.

Radio programme reading v16-17 (29min)

What Is the Bible?

What Is the Bible? (With You)
The Bible, which is the written Word of God, is inspired by the Spirit of God. There are many books in our world and in our country that people study. When they read these books once, they put them on a shelf or in a corner and never touch them again. But there is a book which is so informative and life-giving that we refer to it every day. Reading it gives us peace. This is the Bible, the Word of the Most High God. If the Bible is the Word of God, and if it is useful for us to live a full life, and if it is about saving sinners … then how should we read this book? We must read the Bible with prayer, with humility, with thought and with thanksgiving.

Radio programme reading v16-17 (26min)

About the Resurrection

About the Resurrection (With You)
When Jesus Christ spoke to the Sadducees, he showed that they were wrong in two ways. First, they did not know the Scriptures. Secondly, by denying the resurrection, they were denying the power of God. The resurrection of the body is a sign of God's power. In answer to their question, Christ said that there was no need for marriage in heaven. Marriage is necessary in this world so that children are born and the human race is propagated. But there is no death in heaven. Therefore, since there is no need for birth, there will be no need for marriage.

Radio programme about v16-17 (29min)

The Holy Book

The Holy Book (People of God)

Radio programme includes v1-18 (30min)

More information about the word of God - Part 1

More information about the word of God - Part 1 (With You)

Radio programme includes v16 (30min)

God's Word Keeps Us Safe

God's Word Keeps Us Safe (Cry of Woman)
We should do the things in our life which please God. These are the deeds mentioned in the Bible because the Holy Bible is God’s word. It guides us to do good things and to keep us away from evil. Actions that are culturally and socially correct may not necessarily be right and pleasing to God. The ageless message of the Bible are for every age - for the past, present and the future. All stories found in the Bible are instructive because they are the stories of God and of his dealing with people.

Radio programme includes v16-17 (30min)