اعمال رسولان

فصل چهارم

پِترُس و یوحنا در برابر شورای یهود

۱هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان همراه فرمانده محافظین عبادتگاه و پیروان فرقۀ صدوقی بر سر آنها ریختند. ۲آنها از اینکه شاگردان، قوم را تعلیم می دادند و به اتکاء رستاخیز عیسی، رستاخیز مردگان را اعلام می کردند، سخت ناراحت شده بودند. ۳پس پِترُس و یوحنا را گرفتند و چون شام بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگه داشتند، ۴اما بسیاری از کسانیکه آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان تقریباً به پنج هزار نفر رسید.

۵روز بعد، رهبران یهود و بزرگان و علمای دین در اورشلیم جلسه ای تشکیل دادند. ۶حناس کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. ۷رسولان را خواستند و از آنها سؤال نمودند: «با چه قدرت و به چه نامی اینکار را کرده اید؟» ۸پِترُس پُر از روح القدس جواب داد: «ای سران قوم و ای بزرگان اسرائیل، ۹اگر امروز به خاطر عمل نیکویی که در مورد یک مرد ناتوان انجام شد از ما بازپرسی می کنید و می خواهید بدانید که او به چه وسیله شفا یافت، ۱۰همۀ شما و همۀ قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید، بلی بنام او امروز در حضور همۀ شما این مرد قوی و تندرست ایستاده است. ۱۱این همان سنگی است که شما بنایان آنرا خوار شمردید و رد کردید، ولی اکنون سنگ اصلی بنا شده است. ۱۲در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم.»

۱۳وقتی آنها جسارت پِترُس و یوحنا را مشاهده کردند و فهمیدند که مردان درس نخوانده و معمولی هستند متعجب شدند و دانستند که از یاران عیسی بوده اند. ۱۴وقتی شخص شفا یافته را همراه پِترُس و یوحنا دیدند نتوانستند گفتار آنها را رد کنند. ۱۵پس به ایشان امر کردند که از شورا بیرون بروند و سپس دربارۀ این موضوع مشغول بحث شدند ۱۶و گفتند: «با این مردان چه کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم می دانند که معجزه ای چشمگیر بوسیلۀ ایشان انجام شده است و ما نمی توانیم منکر آن بشویم. ۱۷اما برای اینکه این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود به آن ها اخطار کنیم که دیگر دربارۀ عیسی با کسی سخن نگویند.»

۱۸آنگاه آنها را خواستند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی نگویند و تعلیمی ندهند. ۱۹پِترُس و یوحنا در جواب گفتند: «خود تان قضاوت کنید: در نظر خدا چه چیز درست است؟ از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟ ۲۰اما ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم، دست برداریم.» ۲۱آنها پِترُس و یوحنا را پس از تهدید بسیار رخصت دادند، زیرا راهی نیافتند تا ایشان را جزا بدهند از آنرو که همه خدا را برای آنچه واقع شده بود، حمد می گفتند. ۲۲مردی که این معجزۀ شفا در مورد او انجام شده بود بیش از چهل ساله بود.

دعای ایمانداران برای شجاعت

۲۳وقتیکه این دو شاگرد از آنجا رخصت شدند پیش دوستان خود پس رفتند و چیزهایی را که سران کاهنان و بزرگان به آنها گفته بودند باز گفتند. ۲۴وقتی آنها باخبر شدند، همه با یکدل به درگاه خدا دعا کردند و گفتند: «ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و آنچه در آن ها است، ۲۵تو بوسیله روح القدس از زبان پدر ما داود بنده خود فرمودی:

«چرا مردم جهان شورش می کنند و قوم ها به باطل می اندیشند.

۲۶پادشاهان دنیا بر می خیزند و حکمرانان ایشان جمع می شوند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او.»

۲۷در واقع در همین شهر برضد بندۀ مقدس تو عیسی که تو مقرر فرمودی جمع شدند. هیرودیس و پنطیوس پیلاطُس، با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند ۲۸و همه اعمالی را که تو با قدرت و ارادۀ خود از پیش مقرر فرموده بودی به انجام رسانیدند. ۲۹اکنون ای خداوند تهدیدات آنها را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند. ۳۰دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن نشانی ها و معجزاتی که به نام بندۀ مقدس تو عیسی انجام می گیرد دراز کن.»

۳۱هنگامی که دعای شان به پایان رسید ساختمان محل اجتماع آنها به لرزه درآمد و همه از روح القدس پُر گشتند و کلام خدا را با شهامت بیان می کردند.

مشارکت ایمانداران

۳۲همۀ مؤمنان از دل و جان همدست شده بودند و هیچکس دارایی خود را از خود نمی دانست بلکه همه در اموال یکدیگر شریک بودند. ۳۳رسولان به رستاخیز عیسی خداوند با قدرتی زیاد شهادت می دادند و خدا برکت فراوانی به آن ها عطا می فرمود. ۳۴هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود زیرا هر کس زمینی یا خانه ای داشت آنرا می فروخت، پولش را می آورد ۳۵و در اختیار رسولان میگذاشت و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت احتیاج شان تقسیم میشد. ۳۶مثلاً یوسف که رسولان او را برنابا یعنی تشویق کننده می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس بود ۳۷زمینی داشت، آنرا فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت.

Related content

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v9 (28min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v12 (29min)

Fellowship With Other Believers

Fellowship With Other Believers (With You)
One who has true fellowship with God is always eager to be with those who love God. Fellowship and partnership enable believers to grow in their faith and build one another up. Fellowship and community give us more strength to face the enemy. One of Satan's tactics is to keep believers away from the church and fellowship so that he can better weaken and destroy them.

Radio programme about v31 (28min)

Why Did You Leave the Religion of Your Ancestors?

Why Did You Leave the Religion of Your Ancestors? (With You)
Not only is the human body healed from physical sickness by the name of Jesus Christ, but more importantly, people’s souls are saved from spiritual sickness, that is, sin. Jesus is the only way to eternal salvation. No one else can save. Jesus is unique and this truth is undeniable. Anyone who wants to reach the Heavenly Father must trust in Jesus and in His name. There is salvation in him alone. There is life in him and he himself is alive.

Radio programme mainly about v12 (28min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme mainly about v12 (29min)

How Can I Become a Follower of Christ?

How Can I Become a Follower of Christ? (With You)
In order to follow Jesus Christ, we only have to accept Jesus Christ as our Savior, accept His death as the payment for all our sins, and trust Him completely and only as our Savior. Becoming a Christian is not about religious rites, going to church, or doing or not doing certain things. To become a Christian is to have a personal relationship with Jesus Christ, and it is a personal relationship with Jesus Christ through faith that makes one a Christian.

Radio programme mainly about v12 (29min)

Acts Chapter 4:1-22 - Peter and John Brought Before the Sanhedrin

Acts Chapter 4:1-22 - Peter and John Brought Before the Sanhedrin (News of Salvation)

Radio programme includes v1-22 (30min)

Jesus programme for human (part one)

Jesus programme for human (part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-31 (30min)

The Global Church

The Global Church (People of God)

Radio programme includes v1-38 (26min)

Jesus Christ Is God

Jesus Christ Is God
It is this kind of biblical information that led to the formulation of the doctrine of the Trinity. When “God” is spoken of in the Old Testament, most people probably think of God the Father, but it would be more accurate to think of “God the Trinity.” In the New Testament, we see how each Person of the Trinity assumed different roles in the redemption of lost humanity, but the different Persons are always in complete agreement, acting as one. Jesus is God, but Jesus (who is God the Son) is not the same Person as God the Father or God the Holy Spirit.

Article includes v12

The Salvation of Jesus Christ

The Salvation of Jesus Christ
The Bible says everyone has sinned and deserves death. Only through Christ’s sacrifice can we be delivered from sin and death and offered salvation.

Article includes v12

Who Can We Say Is a Christain?

Who Can We Say Is a Christain? (With You)

Radio programme includes v12 (29min)

Acts Chapter 4:23-37 - Prayers for Boldness

Acts Chapter 4:23-37 - Prayers for Boldness (News of Salvation)

Radio programme includes v23-37 (30min)

2. as Believers, We Will Face Problems

2. as Believers, We Will Face Problems (With You)

Radio programme includes v23-31 (31min)

Familiar face

Familiar face (Potpourri)

Radio programme includes v23-31 (29min)