Afghan Bibles
English · دری · پښتو

اعمال رسولان

فصل اول

۱تِیوفیلوس عزیزم، من در اولین رساله خود دربارۀ تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا ۲تا روزیکه بوسیله روح القدس اوامر لازم را به رسولان برگزیدۀ خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم: ۳او پس از مرگ، با دلایل بسیار، خود را به این کسان زنده نشان داد و مدت چهل روز بار ها به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آن ها صحبت کرد. ۴وقتی او هنوز در بین آنها بود به ایشان گفت: «اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر، که در خصوص آن به شما گفته بودم، باشید. ۵یحیی با آب تعمید می داد اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت.»

صعود عیسی مسیح

۶پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: «خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟» ۷عیسی جواب داد: «برای شما لزومی ندارد که تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است، بدانید. ۸اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود.» ۹همینکه عیسی این را گفت، در حالیکه همه می دیدند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت.

۱۰هنگامی که او می رفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود دو مرد سفید پوش در کنار آنها ایستادند ۱۱و پرسیدند: «ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.»

انتخاب جانشین یهودا

۱۲آنگاه شاگردان از کوه زیتون، که فاصلۀ آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند. ۱۳همینکه به شهر داخل شدند به بالاخانه ای که محل اقامت آن ها بود رفتند. پِترُس و یوحنا، یعقوب و اَندریاس، فیلیپُس و توما، بَرتولما و متی، یعقوب پسر حَلفی و شمعون فدایی و یهودا پسر یعقوب در آنجا بودند. ۱۴اینها همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او با یکدل دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند.

۱۵در آن روز ها پِترُس در برابر برادران که عده آنها تقریباً یکصد و بیست نفر بود ایستاد و گفت: ۱۶«ای برادران پیشگویی که روح القدس به زبان داود نموده است لازم بود در مورد یهودا رهنمای دستگیر کنندگان عیسی تمام شود، ۱۷زیرا او یکی از ما بود و در خدمت ما شرکت داشت. ۱۸او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود، قطعه زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت ۱۹و این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطعه زمین را به زبان خود شان «حَقَل دَما» ـ یعنی زمین خون ـ نامیدند.» ۲۰پِترُس ادامه داد و گفت: «زیرا در کتاب زبور نوشته شده است:

«خانۀ او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود.»

و همچنین آمده است:

«خدمتش نیز به دیگری سپرده شود.»

۲۱بنابر این یکنفر که پیوسته در تمام مدتی که عیسی خداوند با ما نشست و برخاست داشت، ۲۲یعنی از روزی که یحیی به تعمید در آب پرداخت تا روزیکه عیسی از میان ما بالا برده شد، در میان ما با ما بوده باید به عنوان شاهد بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد.»

۲۳آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به بَرسابا (که لقب یوستوس هم داشت) و دیگری مَتیاس بود، برای این خدمت پیشنهاد کردند ۲۴و دعا کرده گفتند: «ای خداوندیکه از قلوب همه انسانها آگاهی، به ما نشان بده که کدامیک از این دو نفر را انتخاب کرده ای ۲۵که جانشین یهودا بشود؛ زیرا که او سِمَت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جائیکه سرنوشت او بود برود.» ۲۶پس قرعه انداختند و قرعه به نام مَتیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن یازده رسول درآمد.

Related content

Be Patient and Pray

Be Patient and Pray (With You)
We will encounter problems, hardships and difficulties, according to God's will, to test our faith. God wants to grow us through these tough situations, and to improve our responses and attitudes. If we complain and criticize in times of hardship and persecution, we have in fact complained to God. But the good news is that the real Judge, Jesus Christ, is coming again. He hears our complaints and protests. He will soon return to judge this world. He will judge everyone—believers and unbelievers.

Radio programme about v۱۰-۱۱ (۲۹min)

Jesus Christ’s Ascension to Heaven

Jesus Christ’s Ascension to Heaven (With You)
On the day of Jesus Christ’s ascension, he was taken up to heaven in the presence of his disciples, and his earthly ministry ended. This event is celebrated forty days after Easter and the resurrection of Christ from the dead. During these forty days, Jesus Christ appeared to his disciples many times and talked with them and ate with them. Then, on the fortieth day, he was carried up to heaven in the presence of his disciples.

Radio programme mainly about v۳-۱۱ (۲۷min)

Acts Chapter 1:1-11 - Jesus Ascends to Heaven

Acts Chapter 1:1-11 - Jesus Ascends to Heaven (News of Salvation)

Radio programme includes v۱-۱۱ (۳۲min)

Away from God (part two)

Away from God (part two) (The Story of Man)

Radio programme includes v۱-۱۱ (۳۰min)

Away from God.(part one)

Away from God.(part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v۱-۲۷ (۳۰min)

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come?

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come? (With You)

Radio programme includes v۴-۶ (۳۰min)

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus?

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus? (With You)

Radio programme includes v۴ (۳۰min)

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him?

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him? (With You)

Radio programme includes v۸ (۳۰min)

Ascension And Community Of Faith

Ascension And Community Of Faith (Unfolding Story)

Radio programme includes v۱۰-۱۱ (۳۰min)

Introduction

Introduction (Unfolding Story)

Radio programme includes v۱۰-۱۱ (۱۰min)

The Ascension of Jesus Christ

The Ascension of Jesus Christ
Jesus Christ died for us Afghans, Iranians, Indians, Americans, etc., no matter what country we are from, so that we can have a new life After his resurrection, Jesus Christ appeared to the women who went there to anoint Jesus' body with oil and perfume. Jesus also appeared to Peter, then to the twelve apostles, and once to more than five hundred.

Article includes v۱۱

The Future

The Future (Questions of Life)

Radio programme includes v۱۱ (۸min)

Acts Chapter 1:12-26 - Choosing the Apostles

Acts Chapter 1:12-26 - Choosing the Apostles (News of Salvation)

Radio programme includes v۱۲-۲۶ (۳۱min)

Remedy

Remedy (The Story of Man)

Radio programme includes v۱۲ (۳۰min)