0:00 / 0:00
Previous chapter

اعمال رسولان

فصل اول

۱ تیوفیلوس عزیز! من در کتاب اول خود دربارۀ عیسای مسیح نوشتم. یعنی از همان روزی که عیسای مسیح کار و تعلیم را آغاز کرد ۲ تا به روزی که رهنمایی های لازم را به رسولان برگزیدۀ خود به وسیلۀ روح مقدس سپرد و به آسمان بُرده شد. ۳ عیسی پس از مرگ، بارها خود را به آنها نشان داد تا ثابت شود که او زنده است. او مدت چهل روز، چندین بار به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنها صحبت کرد. ۴ زمانی که عیسی در بین آنها بود، به پیروان خود امر کرد: « اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر که دربارۀ آن به شما گفته بودم، باشید. ۵ یحیی با آب تعمید می داد اما پس از چند روز شما با روح مقدس تعمید خواهید یافت.»

عیسی به آسمان بُرده می شود

۶ وقتی رسولان دَور هم آمدند، از عیسی پرسیدند: «ای استاد، آیا در همین وقت پادشاهی را دوباره به اسرائیل باز می گردانی؟» ۷ او جواب داد: «شما نیاز ندارید که تاریخ و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگهداشته است، بدانید. ۸ اما وقتی روح مقدس بر شما نازل گردد، شما قدرت خواهید یافت که در اورشلیم، تمام یهودیه و سامره و تا دورترین جاهای دنیا شاهدان من باشید.» ۹ همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه می دیدند به آسمان بُرده شد و ابری او را از نظر آنها ناپدید ساخت.

۱۰ هنگامی که عیسی می رفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود، ناگهان دو مرد سفید پوش در کنار شان ایستاده، ۱۱ گفتند: «ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین گونه که عیسی از میان شما به آسمان بالا بُرده شد، دوباره باز خواهد گشت.»

مَتیاس به جای یهودای اسخریوطی انتخاب می گردد

۱۲ آنگاه رسولان از کوه زیتون که فاصلۀ آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند. ۱۳ همین که به شهر رسیدند به بالاخانه یی که محل اقامت آنها بود، رفتند. پِطرُس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپُس و توما، بارتولما و متی، یعقوب پسر حَلفی و شمعون فدایی و یهودا پسر یعقوب، در آنجا بودند. ۱۴ همۀ آنها با دیگر زنان و مریم مادر عیسی و برادران او پیوسته برای دعا دَور هم جمع می شدند.

۱۵ در همان روزها، پِطرُس در میان ایمانداران که حدود یک صد و بیست نفر بودند، ایستاد و گفت: ۱۶ «ای عزیزان! کلام خدا که به رهنمایی روح مقدس از زبان داوود دربارۀ یهودا، سردستۀ دستگیر کننده گان عیسی پیشگویی شده بود، به وقوع پیوست. ۱۷ یهودا یکی از ما و در خدمت با ما شریک بود. ۱۸ با پولی که او به خاطر کار شیطانی خود دریافت کرده بود، یک قطعه زمین خریده شد که او در همانجا مُرد، شکمش پاره شد و تمام روده هایش بیرون برآمد. ۱۹ همه مردم که در اورشلیم زندگی می کردند، در این باره شنیدند و آن زمین را به زبان خود شان حَقَل دَما یعنی زمین خون نامیدند. ۲۰ در کتاب مزامیر نوشته شده است:

«خانۀ او ویران باد، دیگر هیچ کس در آن زندگی نکند.»

و همچنان نوشته شده است:

«مقامش به دیگری تعلق گیرد.»

۲۱ بنابر این، یک نفر از میان آن کسانی که همیشه در مدتی که استاد ما عیسای مسیح با ما نشست و برخاست داشت، با ما بود ۲۲ یعنی از روزی که به دست یحیی تعمید گرفت تا وقتی که از میان ما به آسمان بُرده شد، باید به عنوان شاهد دوباره زنده شدن او به جمع ما یکجا شود.»

۲۳ آنگاه نام دو نفر، یکی یوسف معروف به بَرسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری مَتیاس را پیشنهاد کردند. ۲۴ پس آنها چنین دعا کردند: «ای خداوند! تو که از قلب همه انسانها آگاه هستی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای ۲۵ تا جانشین یهودا شود چون او خدمت و رسالت خود را از دست داد و به جایی رفت که مستحق آن بود.» ۲۶ پس بین دو نفر قرعه انداختند و قرعه به نام مَتیاس برآمد و به این ترتیب او در جمع آن یازده رسول شامل شد.

Previous chapter

Related content

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven?

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven? (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ appeared to his disciples and the rest of the people several times and in several places for forty days after his resurrection. It is very interesting that Christ's real absence after his ascension was the key to his real presence with all his followers. We humans naturally belong to the earth, but Jesus does not. When we look at the birds, we feel jealous and agree with the psalmist that I wish I had wings like a dove so that I could fly and find peace. So the ascension of Jesus Christ gives us this hope with faith that one day his followers will rise from the earth and reach heaven by God's grace.

Radio programme reading v9-11 (30min)

The Ascension of Jesus Christ

The Ascension of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ ascended to heaven forty days after his resurrection. Some of this time he was with his disciples. No doubt the disciples were very troubled and saddened by the departure of Christ. The Word of God indicates that after his ascension, Jesus is sitting at the right hand of God. He then sent the Holy Spirit, and the disciples were empowered by the Holy Spirit of Christ, to be his witnesses in the world. Jesus is not only at the right hand of God the Father after his ascension, but also he is our intercessor.

Radio programme about v6-11 (28min)

Be Patient and Pray

Be Patient and Pray (With You)
We will encounter problems, hardships and difficulties, according to God's will, to test our faith. God wants to grow us through these tough situations, and to improve our responses and attitudes. If we complain and criticize in times of hardship and persecution, we have in fact complained to God. But the good news is that the real Judge, Jesus Christ, is coming again. He hears our complaints and protests. He will soon return to judge this world. He will judge everyone—believers and unbelievers.

Radio programme about v10-11 (29min)

The Holy Spirit, Acts of the Apostles, and Revelation

The Holy Spirit, Acts of the Apostles, and Revelation (Children's Bible Stories)
After Jesus ascended to his father, his disciples always gathered together and prayed asking him for the Holy Spirit. When God sent his Holy Spirit to them, they sensed a power in their body. Even they could thank God in all world’s languages. Jesus dead wasn’t the plan of people. It was the plan of God! He wanted Jesus to see all these pains and be killed on the cross. He was not deserving to be killed, he died for our sins!

Radio programme mainly about v1-26 (30min)

Jesus Christ’s Ascension to Heaven

Jesus Christ’s Ascension to Heaven (With You)
On the day of Jesus Christ’s ascension, he was taken up to heaven in the presence of his disciples, and his earthly ministry ended. This event is celebrated forty days after Easter and the resurrection of Christ from the dead. During these forty days, Jesus Christ appeared to his disciples many times and talked with them and ate with them. Then, on the fortieth day, he was carried up to heaven in the presence of his disciples.

Radio programme mainly about v3-11 (27min)

Acts Chapter 1:1-11 - Jesus Ascends to Heaven

Acts Chapter 1:1-11 - Jesus Ascends to Heaven (News of Salvation)

Radio programme includes v1-11 (32min)

Away from God (part two)

Away from God (part two) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

Away from God.(part one)

Away from God.(part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-27 (30min)

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come?

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come? (With You)

Radio programme includes v4-6 (30min)

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus?

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus? (With You)

Radio programme includes v4 (30min)

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him?

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him? (With You)

Radio programme includes v8 (30min)

Ascension And Community Of Faith

Ascension And Community Of Faith (Unfolding Story)

Radio programme includes v10-11 (30min)

Introduction

Introduction (Unfolding Story)

Radio programme includes v10-11 (10min)

The Future

The Future (Questions of Life)

Radio programme includes v11 (8min)

Acts Chapter 1:12-26 - Choosing the Apostles

Acts Chapter 1:12-26 - Choosing the Apostles (News of Salvation)

Radio programme includes v12-26 (31min)

Remedy

Remedy (The Story of Man)

Radio programme includes v12 (30min)

Holy Spirit- God Inside Us

Holy Spirit- God Inside Us (Reflections on Life 2)
We Christians believe that the Holy Spirit enters us deeply and according to the pattern of partnership that exists within the Trinity, begins an intimate and friendly relationship and partnership with us. The Holy Spirit is our guide during our earthly life. He teaches us, leads us to all truth, and we worship God in spirit and truth through the action of the Holy Spirit. We sincerely encourage you to watch this programme and get answers to your questions.

TV show refers to v3-5 (29min)