0:00 / 0:00

اعمال رسولان

فصل دوم

ایمانداران از روح مقدس پُر می گردند

۱ وقتی عید پنتیکاست فرا رسید، همۀ ایمانداران با همدلی یکجا با هم نشسته بودند. ۲ ناگهان صدایی مانند وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند، پُر ساخت. ۳ آنها دیدند که چیزی مانند زبانه های آتش نمایان شد و بر هر یک از آنها قرار گرفت. ۴ همه از روح مقدس پُر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم می بخشید، به زبانهای دیگر به سخن گفتن آغاز کردند.

۵ در آن زمان، یهودیان خدا پرست از تمام ملتهای دنیا در اورشلیم اقامت داشتند. ۶ وقتی این سر و صدا به گوش آنها رسید، مردم گرد هم جمع شدند و چون هر کس به زبان خود سخنان ایمانداران را شنید، همه غرق حیرت شدند. ۷ با تعجب از همدیگر می پرسیدند: «مگر اینها که چنین حرف می زنند، همه جلیلی نیستند؟ ۸ پس چگونه ما سخنان شان را به زبان مادری خود می شنویم؟ ۹ ما که از پارتیان، مادیان، ایلامیان و مردمان بین النهرین، یهودیه و کَپَدوکیه، پُنتُس و ولایت آسیا، ۱۰ فریجیه و پمفیلیه، مصر و مناطقی از لیبیا که متصل به قیروان است و یهودیانی که از روم در اورشلیم مسکن گزیده بودند، ۱۱ یهودیان و آنهایی که قبلاً یهودی شده بودند و یک عدۀ دیگر از کریت و عربستان هستیم، همۀ ما به زبان خود شرح کارهای بزرگ خدا را می شنویم.» ۱۲ همه حیران و سرگردان به یکدیگر می گفتند: «معنای این وقایع چیست؟» ۱۳ اما بعضی مردم مسخره کنان می گفتند: «اینها مست شراب هستند.»

پِطرُس پُر شدن از روح مقدس را توضیح می دهد

۱۴ اما پِطرُس با آن یازده رسول برخاسته صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: «ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم! این را بدانید و به سخنان من توجه کنید. ۱۵ آن طور که شما فکر می کنید این مردان مست شراب نیستند، زیرا هنوز ساعت نُه صبح است. ۱۶ بلکه این همان چیزی است که یوئیل پیامبر در باره اش گفته بود:

۱۷ «خدا می فرماید، در روزهای آخر

روح خود را بر تمام انسانها خواهم ریخت.

پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد،

جوانان شما رؤیاها و مو سفیدان شما خوابها خواهند دید.

۱۸ بر غلامان و کنیزان نیز در آن زمان از

روح خود خواهم ریخت و آنها نبوت خواهند کرد.

۱۹ بالا در آسمان عجایب،

و معجزه هایی بر زمین از خون و آتش و بخار،

ظاهر خواهم نمود.

۲۰ قبل از آمدن آن روز عظیم و پُر شکوهِ خداوند،

آفتاب تاریک خواهد شد و مهتاب رنگ خون خواهد گرفت.

۲۱ آن وقت هر کس که نام خداوند را بر زبان بیاورد،

نجات خواهد یافت.»

۲۲ ای مردم اسرائیل! به این سخنان گوش دهید: چنان که شما خوب می دانید عیسای ناصری کسی بود که خدا به وسیلۀ او معجزه ها و نشانه های عجیبی در میان شما نشان داد. ۲۳ این مرد به اراده و پیشدانی خدا تسلیم شد و شما او را به وسیلۀ گناهکاران بر صلیب میخکوب کردید و کُشتید. ۲۴ مگر خدا او را از چنگال مرگ رهانید و دوباره زنده کرد، زیرا ناممکن بود که مرگ بتواند او را در چنگ خود نگهدارد. ۲۵ داوود دربارۀ او گفته بود:

«خداوند را همیشه پیش روی خود می بینم،

چون که در دست راست من است تا هیچ تکان نخورم.

۲۶ از این رو، دل من خوشی و زبانم شادمانی می کند،

بدن فانی من نیز در امید، آرامش خواهد یافت،

۲۷ زیرا مرا در عالم مرگ رها نمی کنی،

خادم مقدس خود را نمی گذاری که بپوسد،

۲۸ تو راهی را به من نشان داده ای که مرا به سوی زندگی رهنمایی می کند،

حضور تو مرا از خوشی پُر خواهد کرد.»

۲۹ ای عزیزان! اجازه بدهید که دربارۀ داوود جد و پادشاه ما به شما واضح بگویم که او مُرد و به خاک سپرده شد. قبر داوود تا به حال همین جا، پیش ما موجود است. ۳۰ اما چون او پیامبر بود، می دانست که خدا وعده داده و سوگند خورده است که از نسل او، یکی را بر تخت پادشاهی بنشاند. ۳۱ داوود از قبل دوباره زنده شدن مسیح را پیشگویی نموده در باره اش گفته بود:

«او در عالم مرگ ترک نشد

و جسم او هرگز پوسیده نگردید.»

۳۲ خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همۀ ما بر آن شاهد هستیم. ۳۳ حال که عیسی به دست راست خدا بالا بُرده شده، روح مقدس وعده شده را از پدر آسمانی یافته و به ما عطا کرده است، شما این چیزها را می بینید و می شنوید. ۳۴ زیرا داوود خود به آسمان صعود نکرد ولی گفت:

«خداوند به سَروَر من گفت:

در دست راست من بنشین

۳۵ تا دشمنانت را زیر پایت کنم.»

۳۶ ای مردم اسرائیل! به یقین بدانید که خدا آن عیسایی را که شما مصلوب کردید، منحیث سَروَر و مسیح تعیین کرده است.»

۳۷ وقتی مردم این چیزها را شنیدند، دلهای شان شکست و از پِطرُس و دیگر رسولان پرسیدند: «ای عزیزان! چه کنیم؟» ۳۸ پِطرُس به آنها گفت: «هر یک از شما باید از گناهان تان توبه کنید و به نام عیسای مسیح تعمید بگیرید. به این ترتیب گناهان تان بخشیده خواهد شد و روح مقدس را به عنوان تحفه دریافت خواهید کرد. ۳۹ زیرا این وعده ای است برای شما، فرزندان تان و همۀ آنهایی که در مناطق دور هستند. یعنی همه کسانی که خداوند، خدای ما آنها را به سوی خود بخواند.» ۴۰ پِطرُس خواهش خود را با گفتنی های زیاد دیگر بیان کرد و به آنها هُشدار داده گفت: «از این نسل گناهکار دوری کنید.» ۴۱ پس کسانی که پیام او را قبول کردند، تعمید یافتند و در همان روز حدود سه هزار نفر به جمع ایمانداران پیوست.

خداوند تعداد ایمانداران را افزایش می داد

۴۲ ایمانداران با همدلی روزهای خود را با آموختن از رسولان، یکجا نان خوردن و دعا کردن سپری می کردند. ۴۳ در اثر نشانه های عجیب و معجزه هایی که توسط رسولان انجام می شد، ترس خدا در دل همه گی جا می گرفت. ۴۴ تمام ایمانداران همیشه یکجا بودند و دارایی خود را با همدیگر تقسیم می کردند. ۴۵ آنها جایداد و اموال شخصی خود را می فروختند و پول آن را به ایماندارانی که نیاز داشتند، می دادند. ۴۶ همین طور آنها هر روز در خانۀ خدا با هم جمع می شدند و در خانه های خود نیز با خوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند ۴۷ و خدا را ستایش می کردند. آنها مورد احترام مردم بودند و عیسای مسیح هر روز کسانی را که نجات می یافتند، به جمع شان می افزود.

Related content

Christian Holidays

Christian Holidays (With You)
Christians have many festivals and holidays throughout the year. Some of them, like Christmas Day, occur on a specific date every year. Other holidays, however, are celebrated on different dates each year. One of the main Christian holidays that has a variable date is Easter or Resurrection Day. Because the dates of many holidays are related to Easter, their dates also vary. Each of these holidays has a history and special customs related to it. All Christians celebrate Easter and congratulate each other. In many churches, Christians eat together and give thanks.

Radio programme reading v1-4 (28min)

Fellowship With Other Believers

Fellowship With Other Believers (With You)
One who has true fellowship with God is always eager to be with those who love God. Fellowship and partnership enable believers to grow in their faith and build one another up. Fellowship and community give us more strength to face the enemy. One of Satan's tactics is to keep believers away from the church and fellowship so that he can better weaken and destroy them.

Radio programme reading v1 (28min)

What Things Send Us to Hell?

What Things Send Us to Hell? (Peace and Joy in Christ)
This teaching of Jesus is about the human heart that we should take care of seriously. The ruling has a deeper meaning. Never wish for anyone's death and misfortune, hate or hurt anyone; Because this matter is like murder in God's eyes. We should not belittle or insult anyone.

Radio programme reading v38 (30min)

The Fifth Part - the Birth of the Church at Pentecost

The Fifth Part - the Birth of the Church at Pentecost (Peace and Joy in Christ)
What did the event of Pentecost mean to those who were present there? What does it mean for us today? Pentecost in the Greek word means fiftieth, which was the name of one of the three Jewish feasts in the Torah. In the New Testament; The day of Pentecost is the descent of the Holy Spirit and the birth of the Church on earth. Jesus Christ bought the church with his body and blood, and the church is God's house on earth.

Radio programme about v1-4 (30min)

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit (Peace and Joy in Christ)
The word Pentecost reminds every Christian, everywhere, of the glorious sight of the tongues of fire being placed on the heads of the early Christians and the miraculous gift of tongues as a sign of the Holy Spirit. In the Old Testament, God Jehovah wrote the law on stone tablets and gave it to the people. In the New Testament, the Holy Spirit is given by the Father and the Son, and through him, he writes his law of love on the human heart. So what did this event mean for those who were present there? And what does it mean for us today?

Radio programme about v1-11 (30min)

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402 (Seasonal Programmes)
People usually appear to be fasting and pretend to be humble. They bow their heads and sit in ashes, an act that implies humility and mourning. But according to God, all this is for show. Their outward actions appear to honour God, but this honour is not in their hearts. Worse than this, their normal and daily behaviour remains as bad as before. How can they expect God to listen to their prayers and acknowledge their fasting? Fasting means a time for self-denial, self-examination, and repentance from sins. But some people fast just to get attention from God and to feel good about themselves. God does not listen to the prayers of two-faced, hypocritical people.

Radio programme about v17 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v37-38 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v37-38 (28min)

What Is Baptism?

What Is Baptism? (With You)
Baptism is a sign of the beginning of a new life. Our sins are not forgiven by our being baptised. Our sins are forgiven by the blood of Jesus Christ. In baptism, we show that we obey the command of Jesus Christ. The followers of Jesus Christ are not baptised to become believers, but they are baptised because they are believers. Our salvation does not depend on being baptised. Baptism is also a demonstration of the death and resurrection of Jesus Christ to the world.

Radio programme about v37-39 (28min)

Pentecost - the Rain of the Holy Spirit

Pentecost - the Rain of the Holy Spirit (Reflections on Life 2)
I didn't know anything about the Holy Spirit before - I had only heard that Moses was the Holy Spirit and Jesus was the Spirit of God. But when I gave my life to Christ, I received the Holy Spirit. The Holy Spirit is the manifestation of God's nature, which descended on the believers of Christ on the day of Pentecost to guide and empower them to follow Jesus.

TV show mainly about v1-4 (29min)

Pentecost - the Rain of the Holy Spirit

Pentecost - the Rain of the Holy Spirit (Reflections on Life 2)
I didn't know anything about the Holy Spirit before - I had only heard that Moses was the Holy Spirit and Jesus was the Spirit of God. But when I gave my life to Christ, I received the Holy Spirit. The Holy Spirit is the manifestation of God's nature, which descended on the believers of Christ on the day of Pentecost to guide and empower them to follow Jesus.

TV show mainly about v1-4 (29min)

The Coming of the Holy Spirit

The Coming of the Holy Spirit (With You)
The day of Pentecost coincides with the fiftieth day after the resurrection of Jesus. In Greek, Pentecost means fifty. According to the Old Testament, Pentecost was celebrated on the fiftieth day after the Jewish Passover Sunday, which for Christians is the fiftieth day after Easter. Jews celebrate the Feast of Weeks on Pentecost. They celebrate on this day for another reason: They believe that God gave them the law on that day. Therefore, it was very appropriate for God to give the gift of the Holy Spirit to the disciples for the first time on that day. It should be noted that Pentecost is also the birthday of the church.

Radio programme mainly about v1-13 (28min)

The Coming of the Holy Spirit

The Coming of the Holy Spirit (With You)
The day of Pentecost coincides with the fiftieth day after the resurrection of Jesus. In Greek, Pentecost means fifty. According to the Old Testament, Pentecost was celebrated on the fiftieth day after the Jewish Passover Sunday, which for Christians is the fiftieth day after Easter. Jews celebrate the Feast of Weeks on Pentecost. They celebrate on this day for another reason: They believe that God gave them the law on that day. Therefore, it was very appropriate for God to give the gift of the Holy Spirit to the disciples for the first time on that day. It should be noted that Pentecost is also the birthday of the church.

Radio programme mainly about v37-39 (28min)

The Symbols of the Holy Spirit

The Symbols of the Holy Spirit (Reflections on Life 2)
The Bible presents various symbols or signs of the Holy Spirit, each representing a different nature or aspect of God's work.

TV show includes v1-3 (29min)

The Descent of the Holy Spirit

The Descent of the Holy Spirit (Reflections on Life 2)
The descent of the Holy Spirit from heaven is the beginning of a new age that took place on the day of Pentecost, fifty days after Christ's ascension. With his coming on that day, he announced the beginning of Christ's church in the new age. The Holy Spirit is our counselor and guide and helps us in our relationship with God and with others in Christ's church. Also, the Holy Spirit empowers the believers of Christ to serve God and bring the gospel to the people.

TV show includes v1-47 (29min)

Acts Chapter 2:1-13 - The Day of Pentecost

Acts Chapter 2:1-13 - The Day of Pentecost (News of Salvation)

Radio programme includes v1-13 (31min)

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus?

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus? (With You)

Radio programme includes v1-4 (30min)

The Holy Spirit, Acts of the Apostles, and Revelation

The Holy Spirit, Acts of the Apostles, and Revelation (Children's Bible Stories)
After Jesus ascended to his father, his disciples always gathered together and prayed asking him for the Holy Spirit. When God sent his Holy Spirit to them, they sensed a power in their body. Even they could thank God in all world’s languages. Jesus dead wasn’t the plan of people. It was the plan of God! He wanted Jesus to see all these pains and be killed on the cross. He was not deserving to be killed, he died for our sins!

Radio programme includes v1-47 (30min)

The Beginnings of Church

The Beginnings of Church (People of God)

Radio programme includes v1-48 (30min)

Acts Chapter 2:14-28 - Peter's Sermon Part 1

Acts Chapter 2:14-28 - Peter's Sermon Part 1 (News of Salvation)

Radio programme includes v14-28 (30min)

Ascension And Community Of Faith

Ascension And Community Of Faith (Unfolding Story)

Radio programme includes v14-41 (30min)

Introduction

Introduction (Unfolding Story)

Radio programme includes v14-41 (10min)

Jesus' struggle against Satan (part one)

Jesus' struggle against Satan (part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v14-36 (30min)

Acts Chapter 2:29-41 - Peter's Sermon Part 2

Acts Chapter 2:29-41 - Peter's Sermon Part 2 (News of Salvation)

Radio programme includes v29-41 (30min)

Atonement for wrongs

Atonement for wrongs (Potpourri)

Radio programme includes v37-38 (29min)