۰:۰۰ / ۰:۰۰

اعمال رسولان

فصل دوم

ایمانداران از روح مقدس پُر می گردند

۱ وقتی عید پنتیکاست فرا رسید، همۀ ایمانداران با همدلی یکجا با هم نشسته بودند. ۲ ناگهان صدایی مانند وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند، پُر ساخت. ۳ آنها دیدند که چیزی مانند زبانه های آتش نمایان شد و بر هر یک از آنها قرار گرفت. ۴ همه از روح مقدس پُر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم می بخشید، به زبانهای دیگر به سخن گفتن آغاز کردند.

۵ در آن زمان، یهودیان خدا پرست از تمام ملتهای دنیا در اورشلیم اقامت داشتند. ۶ وقتی این سر و صدا به گوش آنها رسید، مردم گرد هم جمع شدند و چون هر کس به زبان خود سخنان ایمانداران را شنید، همه غرق حیرت شدند. ۷ با تعجب از همدیگر می پرسیدند: «مگر اینها که چنین حرف می زنند، همه جلیلی نیستند؟ ۸ پس چگونه ما سخنان شان را به زبان مادری خود می شنویم؟ ۹ ما که از پارتیان، مادیان، ایلامیان و مردمان بین النهرین، یهودیه و کَپَدوکیه، پُنتُس و ولایت آسیا، ۱۰ فریجیه و پمفیلیه، مصر و مناطقی از لیبیا که متصل به قیروان است و یهودیانی که از روم در اورشلیم مسکن گزیده بودند، ۱۱ یهودیان و آنهایی که قبلاً یهودی شده بودند و یک عدۀ دیگر از کریت و عربستان هستیم، همۀ ما به زبان خود شرح کارهای بزرگ خدا را می شنویم.» ۱۲ همه حیران و سرگردان به یکدیگر می گفتند: «معنای این وقایع چیست؟» ۱۳ اما بعضی مردم مسخره کنان می گفتند: «اینها مست شراب هستند.»

پِطرُس پُر شدن از روح مقدس را توضیح می دهد

۱۴ اما پِطرُس با آن یازده رسول برخاسته صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: «ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم! این را بدانید و به سخنان من توجه کنید. ۱۵ آن طور که شما فکر می کنید این مردان مست شراب نیستند، زیرا هنوز ساعت نُه صبح است. ۱۶ بلکه این همان چیزی است که یوئیل پیامبر در باره اش گفته بود:

۱۷ «خدا می فرماید، در روزهای آخر

روح خود را بر تمام انسانها خواهم ریخت.

پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد،

جوانان شما رؤیاها و مو سفیدان شما خوابها خواهند دید.

۱۸ بر غلامان و کنیزان نیز در آن زمان از

روح خود خواهم ریخت و آنها نبوت خواهند کرد.

۱۹ بالا در آسمان عجایب،

و معجزه هایی بر زمین از خون و آتش و بخار،

ظاهر خواهم نمود.

۲۰ قبل از آمدن آن روز عظیم و پُر شکوهِ خداوند،

آفتاب تاریک خواهد شد و مهتاب رنگ خون خواهد گرفت.

۲۱ آن وقت هر کس که نام خداوند را بر زبان بیاورد،

نجات خواهد یافت.»

۲۲ ای مردم اسرائیل! به این سخنان گوش دهید: چنان که شما خوب می دانید عیسای ناصری کسی بود که خدا به وسیلۀ او معجزه ها و نشانه های عجیبی در میان شما نشان داد. ۲۳ این مرد به اراده و پیشدانی خدا تسلیم شد و شما او را به وسیلۀ گناهکاران بر صلیب میخکوب کردید و کُشتید. ۲۴ مگر خدا او را از چنگال مرگ رهانید و دوباره زنده کرد، زیرا ناممکن بود که مرگ بتواند او را در چنگ خود نگهدارد. ۲۵ داوود دربارۀ او گفته بود:

«خداوند را همیشه پیش روی خود می بینم،

چون که در دست راست من است تا هیچ تکان نخورم.

۲۶ از این رو، دل من خوشی و زبانم شادمانی می کند،

بدن فانی من نیز در امید، آرامش خواهد یافت،

۲۷ زیرا مرا در عالم مرگ رها نمی کنی،

خادم مقدس خود را نمی گذاری که بپوسد،

۲۸ تو راهی را به من نشان داده ای که مرا به سوی زندگی رهنمایی می کند،

حضور تو مرا از خوشی پُر خواهد کرد.»

۲۹ ای عزیزان! اجازه بدهید که دربارۀ داوود جد و پادشاه ما به شما واضح بگویم که او مُرد و به خاک سپرده شد. قبر داوود تا به حال همین جا، پیش ما موجود است. ۳۰ اما چون او پیامبر بود، می دانست که خدا وعده داده و سوگند خورده است که از نسل او، یکی را بر تخت پادشاهی بنشاند. ۳۱ داوود از قبل دوباره زنده شدن مسیح را پیشگویی نموده در باره اش گفته بود:

«او در عالم مرگ ترک نشد

و جسم او هرگز پوسیده نگردید.»

۳۲ خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همۀ ما بر آن شاهد هستیم. ۳۳ حال که عیسی به دست راست خدا بالا بُرده شده، روح مقدس وعده شده را از پدر آسمانی یافته و به ما عطا کرده است، شما این چیزها را می بینید و می شنوید. ۳۴ زیرا داوود خود به آسمان صعود نکرد ولی گفت:

«خداوند به سَروَر من گفت:

در دست راست من بنشین

۳۵ تا دشمنانت را زیر پایت کنم.»

۳۶ ای مردم اسرائیل! به یقین بدانید که خدا آن عیسایی را که شما مصلوب کردید، منحیث سَروَر و مسیح تعیین کرده است.»

۳۷ وقتی مردم این چیزها را شنیدند، دلهای شان شکست و از پِطرُس و دیگر رسولان پرسیدند: «ای عزیزان! چه کنیم؟» ۳۸ پِطرُس به آنها گفت: «هر یک از شما باید از گناهان تان توبه کنید و به نام عیسای مسیح تعمید بگیرید. به این ترتیب گناهان تان بخشیده خواهد شد و روح مقدس را به عنوان تحفه دریافت خواهید کرد. ۳۹ زیرا این وعده ای است برای شما، فرزندان تان و همۀ آنهایی که در مناطق دور هستند. یعنی همه کسانی که خداوند، خدای ما آنها را به سوی خود بخواند.» ۴۰ پِطرُس خواهش خود را با گفتنی های زیاد دیگر بیان کرد و به آنها هُشدار داده گفت: «از این نسل گناهکار دوری کنید.» ۴۱ پس کسانی که پیام او را قبول کردند، تعمید یافتند و در همان روز حدود سه هزار نفر به جمع ایمانداران پیوست.

خداوند تعداد ایمانداران را افزایش می داد

۴۲ ایمانداران با همدلی روزهای خود را با آموختن از رسولان، یکجا نان خوردن و دعا کردن سپری می کردند. ۴۳ در اثر نشانه های عجیب و معجزه هایی که توسط رسولان انجام می شد، ترس خدا در دل همه گی جا می گرفت. ۴۴ تمام ایمانداران همیشه یکجا بودند و دارایی خود را با همدیگر تقسیم می کردند. ۴۵ آنها جایداد و اموال شخصی خود را می فروختند و پول آن را به ایماندارانی که نیاز داشتند، می دادند. ۴۶ همین طور آنها هر روز در خانۀ خدا با هم جمع می شدند و در خانه های خود نیز با خوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند ۴۷ و خدا را ستایش می کردند. آنها مورد احترام مردم بودند و عیسای مسیح هر روز کسانی را که نجات می یافتند، به جمع شان می افزود.

مطالب مرتبط

اعیاد مسیحیان

اعیاد مسیحیان (باشما)
باید یاد آور شد که مسیحیان نیز دارای جشن‌ها، و عیدهای بسیاری در جریان سال هستند. برخی از آن‌ها مانند روز کریسمس هر سال در یک تاریخ مشخص و معین رخ می‌‌‌‌دهند؛ در حالی که برخی از آن‌ها در محدوده‌ای از تاریخ در نوسان هستند. یکی از اعیاد اصلی مسیحیان که داری تاریخ متغیر است عید پاک یا عید قیام است و از آن جهت که تاریخ بسیاری از اعیاد در ارتباط با عید قیام قرار دارد از اینرو تاریخ آن‌ها نیز متغیر می‌‌‌‌باشد. هر یک از این اعیاد دارای تاریخچه و همراه با مراسم خاصی هستند. عید قیام را تمام مسیحیان برگزار می‌‌کنند و به همدیگر تبریک می‌‌گویند. در بسیاری از کلیساها مسیحیان باهم غذا صرف می‌‌کنند و شکر گزاری می‌‌کنند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۴ (۲۸ دقیقه)

مشارکت با دیگر ایمانداران

مشارکت با دیگر ایمانداران (باشما)
کسی که با خدا مشارکت حقیقی دارد همیشه در اشتیاق مشارکت با کسانی است که خدا را دوست دارند. در مشارکت است که ایمانداران در ایمان خود رشد می‌کنند و باعث بنای یک دیگر می‌گردند. مشارکت به ما قدرت بیشتری در رویارویی با دشمن عطا می‌‌‌کند. یکی از حربه‌های شیطان نیز همین است که ایمانداران را از کلیسا و مشارکت دور نماید تا بهتر بتواند او را تضعیف نموده و از پا درآورد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱ (۲۸ دقیقه)

چه چیزها ما را روانه جهنم می‌کند

چه چیزها ما را روانه جهنم می‌کند (آرامش و شادی در مسیح)
این تعلیم عیسی مربوط به دل انسان است که ما مراقبت آن بطور جدی باشیم. حکم معنی عمیقی تری دارد. هیچگاه در آروزی مرگ و بدبختی کسی نباشیم از کسی متنفر یا صدمه برسانیم؛ چرا که این امر در نظر خدا همانند قتل است. ما نباید کسی را حقیر بشماریم یا توهین کنیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۸ (۳۰ دقیقه)

بخش پنجم – تولد کلیسا در پنطیکاست

بخش پنجم – تولد کلیسا در پنطیکاست (آرامش و شادی در مسیح)
واقعه پنطیکاست چه مفهومی بر کسانی که آنجا حاضر بودند، داشت؟ امروز چه مفهومی بر ما دارد؟ پنطیکاست در واژه یونانی به معنی پنجاهم می‌باشد که در تورات نام یکی از سه عید یهودیان بود. در عهد جدید؛ روز پنطیکاست نزول روح القدس و تولد کلیسا در روی زمین می‌باشد. عیسی مسیح با بدن و خون خود کلیسا را خرید و کلیسا یعنی خانه خدا در روی زمین می‌باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۴ (۳۰ دقیقه)

عید پنطیکاست و نزول روح القدس

عید پنطیکاست و نزول روح القدس (آرامش و شادی در مسیح)
پنطیکاست کلمه برای هر مسیحی، در هر جا، یادآور منظرۀ پرشکوه قرارگیری زبانه‌های آتش بر سر مسیحیان اولیه و عطای شگفت‌انگیز زبان‌ها به‌ عنوان نشانۀ روح‌القدس می‌‌باشد. در عهدعتیق‌، خداوند یهوه‌ شریعت‌ را بر الواح‌ سنگی‌ نوشت‌ و آن‌ را به‌ قوم‌ عطا فرمود. در عهد جدید، روح‌القدس‌ از جانب پدر و پسر عطا شود و به‌ وسیلۀ‌ او شریعتِ محبتِ خود را بر دل‌ انسان‌ می‌‌نویسد. پس این واقعه چه مفهومی برای آنانی که آنجا حاضر بودند، داشت؟ و امروز چه مفهوم برای ما دارد؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

روزه و روزه داری 2023 1402

روزه و روزه داری 2023 1402 (برنامه‌های خاص)
اکثراً دیده شده است تعداد از مردم به ظاهر روزه می‌‌گیرند. آنها تظاهر به فروتنی می‌‌‌کنند؛ آنها سرهای خود را خم ساخته و بر خاکستر می‌‌‌نشینند؛ عملی که دلالت بر تواضع و ماتم دارد. اما به گفته خداوند، همه اینها برای نمایش است؛ آنها به خداوند نه از قلب خود بلکه با انجام اعمال ظاهری حرمت می‌‌‌گذارند. و بدتر از آن، همانا که رفتار معمولی و روزانه آنها به همان بدی سابق باقی مانده است: چطور می‌‌‌توان انتظار داشت که خداوند به دعاهای آنها گوش فرا داده و روزه گرفتن آنها را تصدیق کند؟ روزه به معنای زمانی برای خود انکاری، خود آزمایی، و توبه از گناهان است. اما یک تعداد مردم صرفاً برای کسب توجه از خداوند و اینکه بتوانند احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند روزه می‌‌‌گرفتند. خداوند به دعای افراد دو رو و دو چهره گوش نمی‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷ (۳۰ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۷-۳۸ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۷-۳۸ (۲۸ دقیقه)

تعمید چیست؟

تعمید چیست؟ (باشما)
تعمید نشانه‌ای آغاز زنده‌گی نو است. با گرفتن تعمید گناه ما بخشیده نمیشود. با خون عیسی مسیح گناه ما بخشیده می‌‌‌شود. با تعمید نشان می‌‌‌دهیم که از امر عیسی مسیح اطاعت می‌‌‌کنیم. پیروان عیسی مسیح تعمید نمیگیرند تا ایماندار شوند، بلکه تعمید می‌‌‌گیرند چون ایماندار هستند. نجات انسان به داشتن تعمید بستگی ندارد. همچنان تعمید مرگ و قیام عیسی مسیح را به جهان نشان می‌‌‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۷-۳۹ (۲۸ دقیقه)

 پنطیکاست - باران روح القدس

پنطیکاست - باران روح القدس (اخلاق زندگی۲)
قبلاً چیزی در مورد روح القدس نمی دانستم - فقط شنیده بودم که موسی کلیم الله بود و عیسی روح الله اما وقتی زندگی ام را به مسیح دادم، روح القدس را دریافتم . روح القدس مظهر ذات خداست که در روز پنطیکاست بر ایمانداران مسیح نازل شد تا آنها را برای پیروی از عیسی هدایت کند و توانمند سازد.

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۱-۴ (۲۹ دقیقه)

 پنطیکاست - باران روح القدس

پنطیکاست - باران روح القدس (اخلاق زندگی۲)
قبلاً چیزی در مورد روح القدس نمی دانستم - فقط شنیده بودم که موسی کلیم الله بود و عیسی روح الله اما وقتی زندگی ام را به مسیح دادم، روح القدس را دریافتم . روح القدس مظهر ذات خداست که در روز پنطیکاست بر ایمانداران مسیح نازل شد تا آنها را برای پیروی از عیسی هدایت کند و توانمند سازد.

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۱-۴ (۲۹ دقیقه)

آمدن روح القدس

آمدن روح القدس (باشما)
روز پنتیکاست مصادف است با پنجاهمین روز بعد از قیام عیسی. در زبان یونانی، پنتیکاست به معنی پنجاه می‌‌‌‌‌باشد. طبق عهد عتیق، روز پنتیکاست در پنجاهمین روز بعد از یکشنبه عید فصح یهودیان تجلیل میشد، که برای مسیحیان پنجاهمین روز بعد از عید قیام می‌‌‌‌‌باشد . یهودیان عید هفته‌ها را در روز پنتیکاست برگزار می‌‌‌‌‌کنند . آنها روز پنتیکاست را به یک دلیل دیگر نیز جشن می‌‌‌‌‌گیرند: ایشان بر این باورند که در آن روز خدا شریعت را به آنان عطا فرمود. بنابراین، بسیار مناسب بود که در آن روز خدا برای نخستین بار، عطای روح القدس را به شاگردان ببخشد. باید متذکر شد روز پنتیکاست، روز تولد کلیسا نیز است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۳ (۲۸ دقیقه)

آمدن روح القدس

آمدن روح القدس (باشما)
روز پنتیکاست مصادف است با پنجاهمین روز بعد از قیام عیسی. در زبان یونانی، پنتیکاست به معنی پنجاه می‌‌‌‌‌باشد. طبق عهد عتیق، روز پنتیکاست در پنجاهمین روز بعد از یکشنبه عید فصح یهودیان تجلیل میشد، که برای مسیحیان پنجاهمین روز بعد از عید قیام می‌‌‌‌‌باشد . یهودیان عید هفته‌ها را در روز پنتیکاست برگزار می‌‌‌‌‌کنند . آنها روز پنتیکاست را به یک دلیل دیگر نیز جشن می‌‌‌‌‌گیرند: ایشان بر این باورند که در آن روز خدا شریعت را به آنان عطا فرمود. بنابراین، بسیار مناسب بود که در آن روز خدا برای نخستین بار، عطای روح القدس را به شاگردان ببخشد. باید متذکر شد روز پنتیکاست، روز تولد کلیسا نیز است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۷-۳۹ (۲۸ دقیقه)

 نشانه‌های روح القدس

نشانه‌های روح القدس (اخلاق زندگی۲)
کتاب مقدس نمادها یا نشانه‌های مختلفی از روح القدس را ارائه می‌دهد که هر کدام نشان دهنده ماهیت یا جنبه متفاوتی از کار خدا هستند.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

نزول روح القدس

نزول روح القدس (اخلاق زندگی۲)
نزول روح القدس از آسمان آغاز عصر جدیدی است که در روز پنطیکاست یعنی پنجاه روز پس از صعود مسیح به آسمان صورت گرفت. او با آمدن خود در آن روز، آغاز کلیسای مسیح را در عصر جدید اعلام کرد. روح القدس مشاور و راهنمای ما است و به ما در رابطه با خدا و با دیگران در کلیسای مسیح کمک می‌کند. همچنین روح القدس به مؤمنین مسیح قدرت می‌دهد تا که خدارا خدمت کنند و به مردم بشارت انجیل را برسانند.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۴۷ (۲۹ دقیقه)

اعمال رسولان فصل دوم از آیت۱- ۱۳

اعمال رسولان فصل دوم از آیت۱- ۱۳ (مژده ای نجات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۱ دقیقه)

آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌آید؟

آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌آید؟ (باشما)
یکی از دوستان ما سوالی را دوباره از ما پرسیده اند که در صفحات قبلی مختصراً به جواب آن پرداخته ایم و آن اینکه آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌‌آید؟ ولی می‌‌خواهیم در این رابطه باز هم صحبت کنیم. دوست ما ضمن صحبت در این مورد با اطمینان کامل گفتند که من می‌‌فهمم که این موضوع در انجیل نوشته شده است که برای ما بسیار جالب بود و زمانیکه از ایشان پرسیدیم که آیا شما انجیل مقدس را خوانده اید؟ اظهار داشتند که نه ! ولی من می‌‌فهمم که نوشته شده است. باید گفت که فهمیدنی را که دوست عزیز ما از آن صحبت می‌‌کرد، همان چیز هایست که ایشان شنیده اند، نه آن چیز‌های که باید از انجیل می‌‌خواندند. فهمیدن یعنی اینکه ما آنرا خوانده ایم و درک کرده ایم و حال می‌‌توانیم آیاتی را بیاوریم، که من این آیات را خوانده ام و در اینجا چنین چیزی گفته شده است. ما مسیحیان سالهاست که کلام خداوند را می‌‌خوانیم ولی به چنین آیه و یا چیزی در انجیل بر نخورده ایم. شما می‌‌توانید با همه مسیحیانی که انجیل مقدس را خوانده اند صحبت کنید و بناً به دوستان عزیز خود می‌‌گوئیم اگر ادعا دارید که می‌‌فهمید، تشویق تان می‌‌کنیم که یکبار کتاب انجیل مقدس را نیز بخوانید البته نه به کدورت و برای اینکه با کلام خداوند بجنگید بلکه می‌‌خواهیم که آنرا با بیطرفی و برای اینکه چیزی را که شنیده اید واقعیت دارد یا نه ؟ بخوانید تا بفهمید و حقیقت را پیدا کنید. اولتر از همه باید بفهمیم که هدف این سوال چیست؟ و بعداً ببینیم که اگر عیسی مسیح گفته باشد که بعد از من احمد می‌‌آید، هدف آمدن احمد چیست؟ و کسی را که عیسی مسیح در موردش صحبت می‌‌کند اسم شخص یا یک انسان نیست. بهتر است که همان آیۀ را که عیسی مسیح فرموده است که من می‌‌روم و چه کسی را می‌‌فرستم در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 7 الی 9 بخوانیم : با وجود این، این حقیقت را به شما می‌‌گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد ۸ و وقتی او می‌‌آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می‌‌سازد.  ۹ گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند،.. و در آیۀ سیزده و چهاردهم می‌‌خوانیم:  ۱۳ در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در بارۀ آنچه بشنود سخن می‌‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌‌سازد. ۱۴ او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. در اینجا به طور واضح می‌‌بینیم که عیسی مسیح می‌‌فرماید؛ روح می‌‌آید یعنی روح القدس و نمی گوید که کدام نفر در جسم می‌‌آید و کسی که بعد از عیسی مسیح می‌‌آید او را جلال می‌‌دهد و حقایق را از او دریافت کرده به ما اعلام می‌‌کند پس هدف از آمدن کسی که بعد از عیسی مسیح می‌‌آید، روح القُدس است و اگر در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیۀ 4 و 5 مراجعه نمائیم می‌‌خوانیم که : وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت:» اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر، که در خصوص آن بشما گفته بودم، باشید. ۵ یحیی با آب تعمید می‌‌داد اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت . و طوریکه در کلام خدا می‌‌خوانیم شاگردان عیسی مسیح در اورشلیم منتظر وعده می‌‌مانند و بعد از آن روح القدس نازل می‌‌شود. اعمال رسولان فصل دوم آیات 1 الی 3 را می‌‌خوانیم : 1 وقتی روز پنطیکاست رسید ، همۀ شاگردان در یکجا جمع بودند.  ۲ ناگهان صدائی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته یودند پر ساخت .  ۳ در برابر چشم آنان زبانه‌های مانند زبانه‌های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت.  ۴ همه از روح القدس پر گشتند وبطوریکه روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند.  اینجا می‌‌بینیم که چطور روح پاک خداوند، روح القدوس نازل شد و شاگردان قدرت یافتند که کلام خداوند را بگویند و حال ببینیم که علت آمدن روح القدس چیست؟ اگر اعمال رسولان فصل اول آیۀ هشتم را بخوانیم می‌‌بینیم که نوشته شده : ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و حتی دورترین نقطه دنیا دربارۀ مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.” پس علت آمدن روح القدس اینست که شاگردان را و کسانی را که به عیسی مسیح ایمان دارند، قدرت بدهد تا کلام او را به دیگران برسانند و بطور واضح می‌‌توانیم علت آمدن روح القدس را درک کنیم طوریکه در فصل 16 آیۀ سیزدهم گفته شده : در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در بارۀ آنچه بشنود سخن می‌‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌‌سازد. اینجا عیسی مسیح نمیگوید که کسی بنام احمد، محمود، کلبیر و یا مقصود می‌‌آید بلکه از روح صحبت می‌‌کند و علت آمدنش این است تا گناه را به انسان نشان بدهد و اینکه راۀ نجات فقط عیسی مسیح است و کلام خود عیسی مسیح را به یاد ما می‌‌اورد. حقیقت عیسی مسیح را که می‌‌گوید من راه، راستی و حیات هستم. هیچ کس به پدر نمیرسد جزء به وسیلۀ من. عیسی مسیح نگفت که کسی که بعد از من می‌آید بر عکس آنچه من به شما تعلیم داده ام می‌گوید بلکه گفت که روح قدوس خداوند است که می‌آید و آنچه را که من گفته ام، همانرا می‌گوید. پس هر کسی که برعکس ادعای عیسی مسیح چیزی می‌گوید، شخصی است که فکر انسانی خود را بکار می‌برد و به ضد مسیح سخن می‌زند در حالیکه روح القدس خداوند، ما را به راستی هدایت می‌کند و عیسی مسیح می‌گوید که من راه، راستی یعنی حقیقت و حیات هستم. تا جائیکه کلام خدا و زندگی مسیحی نشان داده است و ما نیز این را تجربه کرده ایم، از زمان صعود عیسی مسیح به آسمان تا کنون، معلمین دروغین زیادی به ضد عیسی مسیح ظاهر شده اند که کتاب نوشته اند و مشهور نیز شده اند. کسانی هستند که نمیخواهند حقیقت خداوند به مردم برسد، آنها می‌خواهند این حقیقت را ماستمالی کرده بپوشانند و اهداف شیطانی خود را به پیش ببرند و کوشش دارند مردم را از حقیقت دور نگاه دارند. البته باید گفت که بعضی از مردم انجیل را دارند ولی آن انجیلی را که کلام واقعی خداوند است ندارند بلکه انجیلی را که بنام انجیل برنابا مشهور است دارند، زیرا زمانی که در افغانستان در این مورد صحبت می‌کردیم می‌کفتند که ما انجیل را داریم و آن همان انجیل برنابا بود و دوستان ما کوشش کنند که انجیل واقعی را که کلام خداوند است داشته باشند و مطالعه نمایند. ممکن است که انسان کتابی را بنام خود بنویسد ولی بسیار مهم است که ببینیم که تمام مسیحیان جهان به انجیل حقیقی که کلام خداوند است ایمان دارند نه اینکه کسی بیاید و از خود چیزی بگوید و بگویند این انجیل است. ولی کلام خداوند کلامیست که تمام مسیحیان دنیا به آن ایمان دارند که شامل عهد عتیق است که تورات شریف و زبور شریف در آن است که خود یهودی‌ها به آن کلام ایمان دارند و امروز هم آنرا می‌خوانند یعنی چیزی از آن تغییر نکرده و زبور و انجیل شریف است که سابقۀ تاریخی و قدامت دارد و از نگاه باستان شناسی هم ثابت شده است که همین کلامی که امروز موجود هست، همان کلام ایست که در اول موجود بود و کم و زیاد نشده است. چون کلام خدا، کلام حقیقی است، حقیقت هیچ وقت خود را گم نمیکند با وجود اینکه مردم در موردش حرف‌های نادرست می‌زنند ولی حقیقت خداوند تا به امروز حفظ شده است و همیشه حفظ خواهد شد. کلام خداوند می‌فرماید که زمین و آسمان از بین خواهد رفت مگر حتی یک نقطه از کلام من بیجا نخواهد شد. پس کلام خداوند هرگز از بین نخواهد رفت. مردم بر ضد مسیح بسیار چیز‌های را فکر می‌کنند و می‌گویند ولی اینرا باید بدانیم که زنده بودن عیسی مسیح را که تمام ادیان به آن ایمان دارند که عیسی مسیح زنده و ابدی هست، خود نشان دهندۀ قدرت و عظمت اوست. آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود. بناً آنچه را که انجیل مقدس در مورد زنده بودن عیسی مسیح ادعا می‌کند حقیقت است و ما شما را تشویق می‌کنیم که کلام خدا را بگیرید و بخوانید . ما یقین داریم که خود کلام خدا سوالات شما را پاسخ خواهد داد و اگر احیاناً سوالی برایتان ایجاد شد می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴ (۳۰ دقیقه)

آمدن روح القدس ،اعمال رسولان و کتاب مکاشفه

آمدن روح القدس ،اعمال رسولان و کتاب مکاشفه (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
بعد از آنکه عیسی مسیح به حضور پدرش در آسمان صعود نمود، شاگردان او همیشه دورهم جمع می‌شدند ونزد خداوند برای روح القدس دعا می‌کردند. وقتی که خداوند روح القدس اش را برای آنها فرستاد، آنها در بدن‌های شان احساس یک قدرت کردند. آنها حتی خداوند را به زبان‌های مختلف دنیا سپاسگزاری کردند. مرگ عیسی مسیح پلان مردم نبود، بلکه پلان خداوند بود! خداوند می‌خواست که عیسی مسیح تمام این درد‌ها را بچشد و بالای صلیب کشته شود. او سزاوار مرگ نبود، او برای گناهان ما مرد!

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۷ (۳۰ دقیقه)

آغاز کلیسا

آغاز کلیسا (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۸ (۳۰ دقیقه)

اعمال رسولان فصل دوم از آیت ۱۴- ۲۸

اعمال رسولان فصل دوم از آیت ۱۴- ۲۸ (مژده ای نجات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۲۸ (۳۰ دقیقه)

صعود مسیح و جمع ایمانداران

صعود مسیح و جمع ایمانداران (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۴۱ (۳۰ دقیقه)

معرفی داستان

معرفی داستان (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۴۱ (۱۰ دقیقه)

پیکار عیسی در مقابل شرارت (قسمت اول)

پیکار عیسی در مقابل شرارت (قسمت اول) (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۳۶ (۳۰ دقیقه)

اعمال رسولان فصل دوم از آیت ۲۹- ۴۱

اعمال رسولان فصل دوم از آیت ۲۹- ۴۱ (مژده ای نجات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۹-۴۱ (۳۰ دقیقه)

تاوان اشتباه، داستان کوتاه.

تاوان اشتباه، داستان کوتاه. (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۷-۳۸ (۲۹ دقیقه)