Afghan Bibles
English · دری · پښتو

غلاتیان

فصل پنجم

آزادی خود را حفظ کنید

۱بلی ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.

۲ببینید که من، پولُس با تأکید به شما می گویم، اگر سنت شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد! ۳بار دیگر تأکید می کنم: اگر کسی سنت شود، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید! ۴و شما که می کوشید به وسیلۀ اجرای شریعت عادل شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا دور افتاده اید. ۵ما به وسیلۀ روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصل می شود به سر می بریم. ۶برای کسی که در مسیح است، داشتن و یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند.

۷شما خوب پیش می رفتید! چه کسی شما را گمراه ساخت تا حقیقت را پیروی نکنید؟ ۸این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را دعوت کرده است نمی تواند باشد! ۹«فقط خمیرمایۀ کمی لازم است تا خمیر زیادی برسد.» ۱۰من در خداوند اطمینان دارم که شما عقیدۀ دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست هرکه باشد، به جزای اعمال خود خواهد رسید.

۱۱و اما من، ای برادران، اگر ـ به قول بعضی ها ـ هنوز لزوم سنت را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد! ۱۲ای کاش آنانی که شما را با تعلیم سنت پریشان می سازند سنت خود را کاملتر کرده خویشتن را منقطع سازند.

۱۳ای برادران، شما به آزادی خواسته شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی بند و باری برای بر آوردن هوسهای جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. ۱۴زیرا تمامی شریعت در یک حکم خلاصه می شود: «همسایه ات را مانند خودت دوست بدار.» ۱۵اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتماً یکدیگر را نابود خواهید ساخت.

ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی

۱۶مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد. ۱۷زیرا تمایلات نفسانی خلاف روح القدس و آرزو های روح القدس بر خلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند. به طوری که شما نمی توانید آنچه را دل تان می خواهد انجام دهید. ۱۸اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید.

۱۹اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، ۲۰بُت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه جویی، رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. ۲۱اکنون مانند گذشته به شما می گویم: کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.

۲۲اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد ۲۴و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس ها و خواهش های آن مصلوب کرده اند. ۲۵اگر روح خدا سرچشمۀ زندگی ماست، او هم باید رهبر زندگی ما باشد. ۲۶خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.

Related content

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme about v4 (29min)

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme about v13 (29min)

Freedom in Christ Second Part

Freedom in Christ Second Part (The Breeze of Worship)
If we write the word freedom in separate letters and use each of its alphabets for a specific purpose to better justify and express the subject of freedom, we may know the true face of freedom in Christ. To surrender to this face, to accept it and to live in it. Let no one think that freedom in Christ is bondage. Rather, he should believe in his heart that freedom in the grace of Christ is liberation from the prison of religious law.

Radio programme mainly about v1 (30min)

 Afghanistan's 100th Anniversary of Independence

Afghanistan's 100th Anniversary of Independence (With You)
In these days that we are talking about freedom and our Independence Day, the question remains: are we truly free? In this program, we will talk about our country’s history. What does independence and freedom mean? The Word of God also teaches us about true freedom. So, what is this freedom and how can we attain this freedom and experience it? We congratulate you all on our Independence Day and pray that this program is a source of blessing to you!

Radio programme includes v1 (29min)

What Does the Bible Say About Adultery?

What Does the Bible Say About Adultery? (With You)

Radio programme includes v16-25 (29min)

Reasons for Victory (part 1)

Reasons for Victory (part 1) (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v16-26 (29min)