رسالۀ پولُس رسول به غلاتیان

فصل پنجم

آزادی خود را حفظ کنید

۱بلی ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.

۲ببینید که من، پولُس با تأکید به شما می گویم، اگر سنت شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد! ۳بار دیگر تأکید می کنم: اگر کسی سنت شود، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید! ۴و شما که می کوشید به وسیلۀ اجرای شریعت عادل شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا دور افتاده اید. ۵ما به وسیلۀ روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصل می شود به سر می بریم. ۶برای کسی که در مسیح است، داشتن و یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند.

۷شما خوب پیش می رفتید! چه کسی شما را گمراه ساخت تا حقیقت را پیروی نکنید؟ ۸این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را دعوت کرده است نمی تواند باشد! ۹«فقط خمیرمایۀ کمی لازم است تا خمیر زیادی برسد.» ۱۰من در خداوند اطمینان دارم که شما عقیدۀ دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست هرکه باشد، به جزای اعمال خود خواهد رسید.

۱۱و اما من، ای برادران، اگر ـ به قول بعضی ها ـ هنوز لزوم سنت را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد! ۱۲ای کاش آنانی که شما را با تعلیم سنت پریشان می سازند سنت خود را کاملتر کرده خویشتن را منقطع سازند.

۱۳ای برادران، شما به آزادی خواسته شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی بند و باری برای بر آوردن هوسهای جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. ۱۴زیرا تمامی شریعت در یک حکم خلاصه می شود: «همسایه ات را مانند خودت دوست بدار.» ۱۵اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتماً یکدیگر را نابود خواهید ساخت.

ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی

۱۶مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد. ۱۷زیرا تمایلات نفسانی خلاف روح القدس و آرزو های روح القدس بر خلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند. به طوری که شما نمی توانید آنچه را دل تان می خواهد انجام دهید. ۱۸اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید.

۱۹اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، ۲۰بُت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه جویی، رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. ۲۱اکنون مانند گذشته به شما می گویم: کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.

۲۲اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد ۲۴و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس ها و خواهش های آن مصلوب کرده اند. ۲۵اگر روح خدا سرچشمۀ زندگی ماست، او هم باید رهبر زندگی ما باشد. ۲۶خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.

Related content

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme about v4 (29min)

Faith and Action

Faith and Action (With You)
It is very easy to say, “I have faith”, but faith that is only in words is useless. We must ask ourselves, “Do I have true faith?” We are saved only by true faith. How do we know if our faith is real or not? The way to recognize this is easy. Our actions show us if our faith is true or not. The truth of our faith will be proved by acts of love and obedience. If good works do not accompany our faith, then that faith is empty, and it has no power to save anyone. True faith is like love, which must be demonstrated by loving works.

Radio programme about v6 (29min)

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme about v13 (29min)

Girls in Black Veils in Society

Girls in Black Veils in Society (With You)
Women and girls shouldn’t wear black veils, darkening their world because of men’s lack of self-control. It is a man’s moral responsibility to have self-control. Men, particularly Taliban or Mujahideen, who claim, “We are fighting in God’s way”, should control their own eyes and ears. They should not give in to their sinful nature when they see a woman’s hair or simply hear the clicking of a lady’s high heels. Human beings are the highest form of God’s creation. We should not be like animals that cannot control themselves when they see the opposite sex.

Radio programme about v16-26 (28min)

Freedom in Christ Second Part

Freedom in Christ Second Part (The Breeze of Worship)
If we write the word freedom in separate letters and use each of its alphabets for a specific purpose to better justify and express the subject of freedom, we may know the true face of freedom in Christ. To surrender to this face, to accept it and to live in it. Let no one think that freedom in Christ is bondage. Rather, he should believe in his heart that freedom in the grace of Christ is liberation from the prison of religious law.

Radio programme mainly about v1 (30min)

Obey God

Obey God (With You)
We must distance ourselves from the world and its pleasures, and be busy obeying God. If we resist the devil, he will run away from us. Satan always tries to turn us away from God through fleeting pleasures. This is why we need to resist him and his temptations. We must stand against Satan with the power of Christ. The first step in fighting Satan or the devil is to remember that following him is in fact enmity with God.

Radio programme mainly about v13-16 (28min)

Independance Day 2011

Independance Day 2011 (Seasonal Programmes)
Do you really want to be free? Do you know what true freedom is? Let's see what real freedom is and how we can achieve and experience it ?! Freedom is one of the most valuable blessings that God has given to mankind. The heart of every human being is constantly beating with the desire for freedom. Because God created us to live freely.

Radio programme mainly about v13 (28min)

What Is the Role of the Holy Spirit in Human Life?

What Is the Role of the Holy Spirit in Human Life? (The Word of God for You)
When every person believes in Jesus Christ, the Holy Spirit dwells in him. The Holy Spirit also bears fruit in our lives; Also, what the evils within us, such as sin, hatred, and evil, show us to repent.

Radio programme mainly about v22-23 (30min)

Jesus Said I Am the True Vine

Jesus Said I Am the True Vine (The Word of God for You)
Do you want to be fruitful branches in the true vine of God? I am a real vine and my father is a gardener. God cleanses the branch that bears fruit, that it may bring forth more fruit. God throws away the bad branches, that is, our bad habits and sins. Pruning or cleaning can be very painful.

Radio programme mainly about v22 (30min)

The Spirit of God Is Our Supporter and Comfort

The Spirit of God Is Our Supporter and Comfort (The Word of God for You)
Do you know anything about the Holy Spirit? If we love and obey Christ, he will send us another Comforter, the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of God and Christ. God and Christ are in heaven, but the Spirit is with us on earth.

Radio programme mainly about v22 (30min)

 Afghanistan's 100th Anniversary of Independence

Afghanistan's 100th Anniversary of Independence (With You)
In these days that we are talking about freedom and our Independence Day, the question remains: are we truly free? In this programme, we will talk about our country’s history. What does independence and freedom mean? The Word of God also teaches us about true freedom. So, what is this freedom and how can we attain this freedom and experience it? We congratulate you all on our Independence Day and pray that this programme is a source of blessing to you!

Radio programme includes v1 (29min)

Did Jesus Christ Promise the Coming of Another Prophet?

Did Jesus Christ Promise the Coming of Another Prophet?
Before his death, Jesus Christ had promised that he would send the Holy Spirit, who is called the Comforter, to guide and strengthen the apostles in the services they should perform after his ascension to heaven. When we talk to our Muslim friends about the Holy Spirit, some of them claim that Jesus Christ clearly said that another person or another prophet will come after him.

Article includes v16-22

What Does the Bible Say About Adultery?

What Does the Bible Say About Adultery? (With You)

Radio programme includes v16-25 (29min)

Reasons for Victory (part 1)

Reasons for Victory (part 1) (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v16-26 (29min)