Previous chapter

انجیل به گزارش یوحنا

فصل اول

کلمه سرچشمۀ زنده گی است

۱در ابتدا کلمه بود. کلمه با خدا بود و خود کلمه، خدا بود؛ ۲در ابتدا کلمه با خدا بود. ۳همه چیز به وسیلۀ او آفریده شد و هیچ چیز در تمام آفرینش بدون او بوجود نیامد. ۴کلمه سرچشمۀ زنده گی بود و این زنده گی به مردم نور می بخشید. ۵نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی بر آن پیروز نمیشود.

۶ مردی از سوی خدا فرستاده شد که نامش یحیی بود. ۷او به عنوان یک شاهد آمد که به آن نور گواهی دهد تا همه پیام او را شنیده و ایمان آورند. ۸یحیی خودش آن نور نبود بلکه فرستاده شد تا بر آن نور شهادت دهد.

۹این نور حقیقی بود. نوری که در حال آمدن به جهان بود و بر همۀ انسانها میدرخشد. ۱۰کلمه در جهان بود و جهان به وسیلۀ او آفریده شد اما جهان او را نشناخت. ۱۱او به قلمرو خود آمد، ولی قومش او را قبول نکردند. ۱۲اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، ۱۳تا آنها نه مانند تولد انسانی، نه از خواهشهای نفسانی و نه از خواست بشر بلکه از خدا تولد یافته باشند.

۱۴پس کلمه جسم گشت و به شکل انسان در میان ما جای گرفت. ما جلالش را دیدیم، شکوه و جلال شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد و پُر از فیض و حقیقت بود. ۱۵یحیی بر او گواهی میداد و فریاد میزد: «این همان شخص است که دربارهٔ او میگفتم که بعد از من می آید اما از من برتری دارد، زیرا او قبل از من بوده است.» ۱۶از پُری فیض او، همۀ ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض. ۱۷شریعت به وسیلۀ موسی داده شد و فیض و حقیقت توسط عیسای مسیح آمد. ۱۸هیچ کس هرگز خدا را ندیده است مگر تنها آن پسر یگانۀ خدا که از همه به پدر نزدیکتر است، او را آشکار کرده است.

یحیای تعمید دهنده خود را معرفی میکند

(همچنان در متی ٣: ۱ - ۱٢ و مرقُس ۱: ۱ - ۸ و لوقا ٣: ۱ - ۱۸)

۱۹گواهی یحیی این است که وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و لاویان را پیش یحیی فرستادند تا از او بپرسند که: «تو کیستی؟» ۲۰یحیی از جواب دادن انکار نکرد بلکه بطور واضح اعتراف کرد که: «من مسیح نیستم.» ۲۱ آنها پرسیدند: «پس آیا الیاس نبی هستی؟» یحیی جواب داد: «نخیر، نیستم.» آنها پرسیدند: «آیا تو آن پیامبر وعده شده هستی؟» او جواب داد: «نخیر، نیستم.» ۲۲پرسیدند: «پس تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستاده اند جواب بدهیم، دربارهٔ خود چی میگویی؟» ۲۳

او از زبان اشعیای نبی جواب داده گفت: «من شخصی هستم که در بیابان فریاد میزند،

راه را برای خداوند هموار سازید.»

۲۴پس قاصدان که از سوی فریسیان فرستاده شده بودند ۲۵از او پرسیدند: «اگر تو مسیح نیستی، الیاس نیستی و پیامبر هم نیستی، پس چرا غسل تعمید میدهی؟» ۲۶یحیی جواب داد: «من در آب تعمید میدهم اما آن کسی که در میان شما ایستاده است و شما او را نمی شناسید ۲۷او همان کسی است که بعد از من می آید اما من لایق آن نیستم که بند پاپوش او را باز کنم.» ۲۸اینها همه در بیت عنیا، یعنی آن طرف دریای اُردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید میداد، واقع شد.

برۀ خدا که گناه جهان را برمیدارد

۲۹روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید این است آن برۀ خدا که گناه جهان را برمیدارد! ۳۰این است آن کسی که درباره اش گفتم، مردی بعد از من می آید که از من برتری دارد، زیرا او پیش از من بوده است. ۳۱من نمی دانستم که او کی خواهد بود اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسراییل بشناسانم.»

۳۲یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: «من روح مقدس را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان پایین شد و بر او قرار گرفت. ۳۳من او را نشناختم اما خدا که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم، به من چنین گفته بود، هرگاه ببینی که روح مقدس بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، او همان کسی است که با روح مقدس تعمید میدهد. ۳۴من این را دیدم و شهادت میدهم که او پسر خدا است.»

اولین شاگردان عیسای مسیح

۳۵روز بعد باز هم وقتی یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ۳۶دید که عیسی از آنجا میگذرد، و گفت: «این است برۀ خدا.» ۳۷آن دو شاگرد این سخن را شنیده و به دنبال عیسی رفتند. ۳۸عیسی برگشت و آنها را دید که به دنبال او می آیند. از آنها پرسید: «به دنبال چی میگردید؟» آنها گفتند: «ربی، (یعنی ای استاد) کجا بود و باش دارید؟» ۳۹او به ایشان گفت: «بیایید و ببینید.» پس آن دو رفتند و دیدند که عیسی در کجا بود و باش دارد و تمام روز را پیش عیسی ماندند، چون ساعت نزدیک به چهار بعد از ظهر بود.

۴۰یکی از آن دو نفر که پس از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پِترُس بود. ۴۱اندریاس اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: «ما مسیح را یافته ایم.» یعنی پادشاه وعده شده را. ۴۲پس اندریاس، شمعون را نزد عیسی بُرد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: «تو شمعون پسر یوحنا هستی، ولی بعد از این کیفا (یا پِترُس به معنی صخره) نامیده میشوی.»

عیسی فیلیپُس و نتناییل را انتخاب میکند

۴۳روز بعد وقتی عیسی میخواست به جلیل برود، فیلیپُس را یافت و به او گفت: «مرا پیروی کن.» ۴۴فیلیپُس مانند اندریاس و پِترُس، یکی از ساکنان بیت سَیدا بود. ۴۵فیلیپُس رفت و نتناییل را پیدا کرد و به او گفت: «ما آن کسی را که موسی در تورات و پیامبران در کتابها دربارهٔ اش نوشته اند، پیدا کرده ایم. او عیسای ناصری پسر یوسف است.» ۴۶نتناییل به او گفت: «آیا میشود که از ناصره چیزی خوب بیرون بیاید؟» فیلیپُس جواب داد: «بیا و ببین.»

۴۷وقتی عیسی نتناییل را دید که به طرف او می آید، درباره اش گفت: «این است یک اسراییلی واقعی که در او فریب نیست.» ۴۸نتناییل پرسید: «مرا از کجا میشناسی؟» عیسی جواب داد: «پیش از آن که فیلیپُس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم.» ۴۹نتناییل گفت: «استاد، تو پسر خدا هستی! تو پادشاه اسراییل هستی!» ۵۰عیسی در جواب گفت: «آیا فقط به علت این که گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم، ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری را خواهی دید.» ۵۱ و به او گفت: «به یقین به شما میگویم که پس از این آسمان را باز خواهید دید و فرشته گان خدا را می بینید که به کمک من، پسر انسان بالا و پایین میروند.»

Previous chapter

Related content

God, I Am Not Blaspheming...

God, I Am Not Blaspheming... (A Message of Love)
In the midst of pain and suffering, we ask "Where are you, God?" and "Do you care about me?". God often feels distant and that he does not understand us. The poet says, "If only you had become a human being, you would then understand me." In John 1, we see that indeed answer this question. In the person of Jesus, we see the fulness of the deity and the character of God. God does understand us. The cares for us.

Video about v1 (6min)

Why Did Jesus Come to This World?

Why Did Jesus Come to This World? (Common Questions About the Christian Faith)
In these days, the followers of Jesus from all over the world celebrate His birth or Christmas. Why do they celebrate the coming of Jesus into this world? One reason that the Holy Gospel gives us is that Jesus is the light of the world and this light will defeat all darkness. Jesus is the light that defeats the darkness of hate, war, enmity, loneliness, and other darkness. If you live in darkness, Jesus can free you. This is one reason why the followers of Jesus celebrate His coming to the World.

Video about v1-16 (4min)

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus?

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus? (With You)
The world has become a world of names and fame ... we see the Afghan star. How young people give up all their work and life and go on to master, practice, participate in the Afghan star program to find a name and address for themselves. In our lifetime, many came and became famous and went away ... Many died and their names were forgotten and many became involved in other things and went away and even people no longer knew their names ... stars Many came and went. In the Gospel of John, he speaks of a very famous and celebrated person who has a worldwide reputation and his name is Jesus. In the first verse it says: In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God himself, from the beginning was the Word with God. This is the beginning of introducing this famous person ... that is the Word of God ... This Word has power ... Do you know Him? Let's trust this eternal word to make us close to God the Father.

Radio programme about v1-5 (28min)

Christmas Celebration 2018

Christmas Celebration 2018 (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. These days, for almost two thousand years, all the people of the world are overwhelmed with joy and happiness. (John 1: 1) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Radio programme about v1-5 (30min)

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme about v11 (29min)

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus?

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus? (With You)
The world has become a world of names and fame ... we see the Afghan star. How young people give up all their work and life and go on to master, practice, participate in the Afghan star program to find a name and address for themselves. In our lifetime, many came and became famous and went away ... Many died and their names were forgotten and many became involved in other things and went away and even people no longer knew their names ... stars Many came and went. In the Gospel of John, he speaks of a very famous and celebrated person who has a worldwide reputation and his name is Jesus. In the first verse it says: In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God himself, from the beginning was the Word with God. This is the beginning of introducing this famous person ... that is the Word of God ... This Word has power ... Do you know Him? Let's trust this eternal word to make us close to God the Father.

Radio programme about v14 (28min)

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus?

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus? (With You)
The world has become a world of names and fame ... we see the Afghan star. How young people give up all their work and life and go on to master, practice, participate in the Afghan star program to find a name and address for themselves. In our lifetime, many came and became famous and went away ... Many died and their names were forgotten and many became involved in other things and went away and even people no longer knew their names ... stars Many came and went. In the Gospel of John, he speaks of a very famous and celebrated person who has a worldwide reputation and his name is Jesus. In the first verse it says: In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God himself, from the beginning was the Word with God. This is the beginning of introducing this famous person ... that is the Word of God ... This Word has power ... Do you know Him? Let's trust this eternal word to make us close to God the Father.

Radio programme about v18 (28min)

Second - Jesus' Prayer for My Salvation and Yours

Second - Jesus' Prayer for My Salvation and Yours (The Word of God for You)
The prayer of Jesus Christ is the prayer of life and salvation. He wants you and me not to perish; Because he loves you. Jesus prays not only for his eleven disciples, but for all who believe in the gospel of Christ.

Radio programme mainly about v1 (30min)

Why Does the World Celebrate Christmas?

Why Does the World Celebrate Christmas? (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. Christmas commemorates the birth of Jesus Christ, the only Savior of the universe, God who came to us from heaven. The appearance of light, the revelation of which is the truth of the god of the body covered on earth

Radio programme mainly about v1-5 (30min)

The Reason for Jesus' Coming to the World

The Reason for Jesus' Coming to the World (The Word of God for You)
Jesus died for us instead of us tasting death. Jesus obeyed the will of his heavenly Father and was humbled to death; He sacrificed his life on the cross, and God raised him from the dead and gave him the crown of glory. If you are of that Christ, we will indeed be Abraham's seed and, as promised, the heir of Abraham's blessings.

Radio programme mainly about v11-13 (30min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God (With You)
Sometimes as believers and followers of Christ, we lose our true identity, value, and position, and unconsciously let Satan control our thoughts and minds. This happens when we as Christians do not understand our true worth, and this leads us to error. Actually, we are children of God in our new identity in Jesus Christ. We are a new creation and we are co-heirs with Christ!

Radio programme mainly about v12 (28min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme mainly about v17 (29min)

What Is True Fasting?

What Is True Fasting? (With You)
Many fast and pretend to be humble. They bow their heads and want to appear modest. But according to God’s Word, all this is for show; all this is done so God can see and be impressed! These people honor God not from their hearts but by doing outward deeds. And worst of all, their normal, everyday behavior remains the same. They persist in their sinful habits.

Radio programme mainly about v17 (27min)

Jesus Perfect Lamb

Jesus Perfect Lamb (The Word of God for You)
When Jesus died as a perfect sacrifice; With his death; The complex system of sacrifice is over; Because Jesus took away all sins. Now we are thankful for what Jesus did for us; We can approach God for free. Those who believe in the death and resurrection of Jesus; They can live with God forever.

Radio programme mainly about v29 (30min)

The Word of God Became Flesh

The Word of God Became Flesh (The Word of God for You)
In the beginning was the Word, and he was the eternal Word of God; The human body covers and comes to earth; God who created the heavens and the earth. Because his love is great and he loves us humans immensely. Jesus was not an ordinary man, he is from the beginning the word of God and he is God himself; Full of grace and truth.

Radio programme includes v1-18 (30min)

Christmas Special, 1384

Christmas Special, 1384 (Seasonal Programmes)

Radio programme includes v1-14 (30min)

The Trinity

The Trinity (Questions of Life)

Radio programme includes v1-4 (7min)

Can a Man Become God's Son?

Can a Man Become God's Son? (With You)

Radio programme includes v1-14 (29min)

The Word of God Is Given to Us to Read and Learn

The Word of God Is Given to Us to Read and Learn (With You)

Radio programme includes v1-4 (30min)

Are the Teachings of Jesus Christ Misleading?

Are the Teachings of Jesus Christ Misleading? (With You)

Radio programme includes v1-4 (30min)

Jesus Is the Word of God

Jesus Is the Word of God (People of God)

Radio programme includes v1-52 (27min)

Special Christmas 2010.

Special Christmas 2010. (Seasonal Programmes)

Radio programme includes v1-18 (32min)

Special Easter Programme 2011

Special Easter Programme 2011 (Seasonal Programmes)
The resurrection of Christ from the dead is the most significant event of human history and the best news for humanity. Jesus Christ’s resurrection is the basis of Christianity. We should not only believe in it, but we should also experience this power in our daily lives. We should experience resurrection power in the same way as we experience the reality of God himself. By his resurrection from the dead, Jesus Christ showed that what he said was not merely words, but life. He showed that his miracles are not limited to the time he was on earth. He is alive today! Even today he performs great miracles, the most important of which is to bring new birth and new life to people like us.

Radio programme includes v1-18 (30min)

Nowruz 2008/1387

Nowruz 2008/1387 (Seasonal Programmes)
With the arrival of spring, when the weather is pleasant, winter and cold, which can no longer endure, the tablecloth closes, so that spring and freshness can be displayed with full force. Ancient celebrations and customs are deeply connected to the people and gifts of the ancient site. These celebrations have affected their spirit and psyche, and have become a tradition and habits of the people. These celebrations have been passed down from generation to generation throughout history and are considered as the rich heritage of their ancestors and are celebrated. These ancient achievements are part of the common national culture and identity of different Aryan tribes, clans and nationalities, including our country, Afghanistan.

Radio programme includes v1-18 (30min)

Quran Talks About Jesus

Quran Talks About Jesus (With You)

Radio programme includes v1 (29min)