انجیل یوحنا

فصل دوم

عروسی در قانای جلیل

۱دو روز بعد، در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. ۲عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. ۳وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: «آن ها دیگر شراب ندارند.» ۴عیسی جواب داد: «این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است.» ۵مادرش به نوکران گفت: «هرچه به شما بگوید انجام دهید.»

۶در آنجا شش خُمرۀ سنگی وجود داشت، که هر یک تقریباً هشتاد لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. ۷عیسی به نوکران گفت: «خُمره ها را از آب پُرکنید.» آن ها را لبالب پُر کردند. ۸آنگاه عیسی گفت: «اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید.» و آن ها چنین کردند. ۹رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید، اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند، از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد ۱۰و به او گفت: «همه، بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند و وقتی سر شان گرم شد، آن وقت شراب پست تر را می آورند اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای!»

۱۱این معجزه، که در قانای جلیل انجام شد، اولین معجزۀ عیسی بود و او به وسیلۀ آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. ۱۲بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کپرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند.

رفتن عیسی به عبادتگاه

(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۳ و مرقُس ۱۱: ۱۵ - ۱۷ و لوقا ۱۹: ۴۵ - ۴۶)

۱۳چون عید فِصَح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت. ۱۴در عبادتگاه اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغول بودند، و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته  بودند. ۱۵پس از ریسمان قمچین ساخت و همۀ آنها را با گوسفندان و گاوان از عبادتگاه بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آن ها را چپه کرد. ۱۶آنگاه به کبوتر فروشان گفت: «اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانۀ پدر مرا به بازار تبدیل نکنید.» ۱۷شاگردان عیسی به خاطر آوردند که نوشته شده است: «آتش غیرت نسبت به خانۀ تو در من شعله ور است.» ۱۸پس یهودیان از او پرسیدند: «چه معجزه ای می کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟» ۱۹عیسی در جواب گفت: «این عبادتگاه را ویران کنید و من آن را در سه روز آباد خواهم کرد.» ۲۰یهودیان گفتند: «ساختن این عبادتگاه چهل و شش سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در سه روز بنا کنی؟» ۲۱اما عبادتگاهی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. ۲۲پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کلام خدا و سخنان عیسی ایمان آوردند.

عیسی همه را می شناسد

۲۳در آن روزها که عیسی برای عید فِصَح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند، به نام او ایمان آوردند ۲۴اما عیسی به آنها اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت ۲۵و لازم نبود کسی دربارۀ انسان چیزی به او بگوید زیرا او به خوبی می دانست که در باطن انسان چیست.

Related content

Jesus' First Miracle, Turning Water Into Wine

Jesus' First Miracle, Turning Water Into Wine (The Word of God for You)
Jesus did not want to be known as a miracle worker. He wanted people to focus on his teachings. The first miracle of Jesus shows that His glory is revealed. The disciples believe in him when the miracle is done.

Radio programme about v1-11 (30min)

The Nature of Worship

The Nature of Worship (The Breeze of Worship)
The nature of our worship is based on truth. We must truly worship God, that is, with sincerity and honesty and without hypocrisy. Jesus Christ rebuked the people of his day and said, "Because these people respect me with their tongues, but their hearts are far from me." Their worship is in vain. God knows our hearts and understands where our hearts are. Our worship must be from the heart and soul and without hypocrisy.

Radio programme about v19 (30min)

Who Is Jesus Christ? Part Two

Who Is Jesus Christ? Part Two (With You)
Jesus Christ did not need anyone to testify about man. In other words, he did not need anyone to tell him what was going on in the human heart. Because of his supernatural knowledge, he knew people inside out. He knew human hearts and thoughts and imaginations. Therefore, since Christ knows everything about us, He is perfectly worthy to be the physician of our souls, our judge, and ultimately our savior.

Radio programme about v23-25 (28min)

Who Is Jesus Christ?

Who Is Jesus Christ? (With You)
Jesus Christ is the one who fulfilled all the prophecies of the Holy Bible. He is, therefore, the promised Savior who went to the cross to save sinful man. Do you want to know Jesus Christ as the Savior of your life? Jesus Christ is eager to start a loving, personal relationship with you. Jesus has made all the necessary preparations to make this relationship possible. The next step is yours.

Radio programme about v25 (28min)

Jesus Visits the Temple

Jesus Visits the Temple
The temple was the house of God. Here people could meet God in the holy place. The temple was the most sacred site for the Jews. The temple was their greatest honor. When Jesus visits the temple, He sees the courtyard being used for business. He throws out the sellers. The Jewish leaders demanded that He show He had right to do what He did. Jesus is teaching the people a huge lesson. He Himself is the REAL temple of God, where God dwells and where people can meet God. Jesus is the new temple, the true Passover lamb. Forgiveness of sins is not at the temple, but in Jesus.

Article includes v13-22

Jesus spoke about his death.

Jesus spoke about his death. (Spring Of Life)

Radio programme includes v19 (30min)

Either We Accept or Reject Jesus

Either We Accept or Reject Jesus (With You)

Radio programme includes v20-22 (29min)