0:00 / 0:00
Previous chapter

انجیل به گزارش یوحنا

فصل اول

کلام سرچشمۀ زندگی است

۱ در ابتدا کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خودِ خدا بود، ۲ در ابتدا کلام با خدا بود. ۳ همه چیز به وسیلۀ او آفریده شد و هیچ چیز در تمام آفرینش بدون او به وجود نیامد. ۴ کلام سرچشمۀ زندگی بود و این زندگی به مردم نور می بخشید. ۵ نور در تاریکی می درخشد و تاریکی بر آن پیروز نمی شود.

۶ مردی از سوی خدا فرستاده شد که نامش یحیی بود. ۷ او به عنوان یک شاهد آمد که به آن نور گواهی دهد تا همه پیام او را شنیده و ایمان آورند. ۸ یحیی خودش آن نور نبود بلکه فرستاده شد تا بر آن نور شهادت دهد.

۹ آن نور حقیقی که بر همۀ انسانها می درخشد، در حال آمدن به جهان بود. ۱۰ کلام در جهان بود و جهان به وسیلۀ او آفریده شد اما جهان او را نشناخت. ۱۱ او به قلمرو خود آمد، ولی قومش او را قبول نکردند. ۱۲ اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، ۱۳ تا آنها نه مانند تولد انسانی، نه از خواهشهای نفسانی و نه از خواست بشر بلکه از خدا تولد یافته باشند.

۱۴ پس کلام جسم گشت و به شکل انسان در میان ما جای گرفت. ما جلالش را دیدیم، شکوه و جلال شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد و پُر از فیض و راستی بود. ۱۵ یحیی بر او گواهی می داد و فریاد می زد: «این همان شخصی است که دربارۀ او می گفتم که بعد از من می آید اما از من برتری دارد، زیرا او قبل از من بوده است.» ۱۶ از پُری فیض او، همۀ ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض. ۱۷ شریعت به وسیلۀ موسی داده شد و فیض و راستی توسط عیسای مسیح آمد. ۱۸ هیچ کس هرگز خدا را ندیده است مگر تنها آن پسر یگانۀ خدا که از همه به پدر نزدیکتر است، او را آشکار کرده است.

یحیای تعمید دهنده خود را معرفی می کند

(همچنان در متی ٣: ۱ - ۱٢ و مرقُس ۱: ۱ - ۸ و لوقا ٣: ۱ - ۱۸)

۱۹ این است گواهی یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و لاویان را نزد او فرستادند تا بپرسند که او کیست. ۲۰ یحیی از جواب دادن انکار نکرد بلکه به طور واضح بیان نموده گفت: «من مسیح نیستم.» ۲۱ آنها پرسیدند: «پس چه؟ آیا تو الیاس نبی هستی؟» یحیی جواب داد: «نخیر، نیستم.» آنها پرسیدند: «آیا تو آن پیامبر وعده شده هستی؟» او جواب داد: «نخیر، نیستم.» ۲۲ پرسیدند: «پس تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستاده اند جواب بدهیم، دربارۀ خود چه می گویی؟» ۲۳ او از زبان اشعیای نبی جواب داده گفت:

«من شخصی هستم که در بیابان فریاد می زند،

راه را برای خداوند هموار سازید.»

۲۴ پس این قاصدان که از سوی فریسیان فرستاده شده بودند ۲۵ از او پرسیدند: «اگر تو مسیح نیستی، الیاس نیستی و پیامبر هم نیستی، پس چرا غسل تعمید می دهی؟» ۲۶ یحیی جواب داد: «من در آب تعمید می دهم اما آن کسی که در میان شما ایستاده است و شما او را نمی شناسید ۲۷ او همان کسی است که بعد از من می آید اما من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم.» ۲۸ اینها همه در بیت عنیا، یعنی آن طرف دریای اُردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می داد، واقع شد.

برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد

۲۹ روز بعد، یحیی چون عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید این است آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد! ۳۰ این است آن کسی که در باره اش گفتم، مردی بعد از من می آید که از من برتری دارد، زیرا او پیش از من بوده است. ۳۱ من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.»

۳۲ یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: «من روح مقدس را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان پایین شد و بر او قرار گرفت. ۳۳ من او را نشناختم اما خدا که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم، به من چنین گفته بود، هرگاه ببینی که روح مقدس بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، او همان کسی است که با روح مقدس تعمید می دهد. ۳۴ من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خدا است.»

اولین شاگردان عیسای مسیح

۳۵ روز بعد باز هم وقتی یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ۳۶ دید که عیسی از آنجا می گذرد، و گفت: «این است برۀ خدا.» ۳۷ آن دو شاگرد این سخن را شنیده و به دنبال عیسی رفتند. ۳۸ عیسی برگشت و آنها را دید که به دنبال او می آیند. از آنها پرسید: «به دنبال چه می گردید؟» آنها گفتند: «ربی، یعنی ای استاد، کجا بود و باش دارید؟» ۳۹ او به ایشان گفت: «بیایید و ببینید.» پس آن دو رفتند و دیدند که عیسی در کجا بود و باش دارد و تمام روز را پیش عیسی ماندند، چون ساعت نزدیک به چهار بعد از ظهر بود.

۴۰ یکی از آن دو نفر که پس از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پِطرُس بود. ۴۱ اندریاس اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: «ما مسیح را یافته ایم.» یعنی پادشاه وعده شده را. ۴۲ پس اندریاس، شمعون را نزد عیسی بُرد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: «تو شمعون پسر یونا هستی، ولی بعد از این کیفا یعنی پِطرُس به معنای صخره نامیده می شوی.»

عیسی فیلیپُس و نتنائیل را انتخاب می کند

۴۳ روز بعد وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپُس را یافت و به او گفت: «مرا پیروی کن.» ۴۴ فیلیپُس مانند اندریاس و پِطرُس، یکی از ساکنان بیت صیدا بود. ۴۵ فیلیپُس رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: «ما آن کسی را که موسی در تورات و پیامبران در کتابها دربارۀ اش نوشته اند، پیدا کرده ایم. او عیسای ناصری پسر یوسف است.» ۴۶ نتنائیل به او گفت: «آیا می شود که از ناصره چیزی خوب بیرون بیاید؟» فیلیپُس جواب داد: «بیا و ببین.»

۴۷ وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، در باره اش گفت: «این است یک اسرائیلی واقعی که در او فریب نیست.» ۴۸ نتنائیل پرسید: «مرا از کجا می شناسی؟» عیسی جواب داد: «پیش از آن که فیلیپُس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم.» ۴۹ نتنائیل گفت: «استاد، تو پسر خدا هستی! تو پادشاه اسرائیل هستی!» ۵۰ عیسی در جواب گفت: «آیا فقط به علت این که گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم، ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری را خواهی دید.» ۵۱ و به او گفت: «به یقین به شما می گویم که پس از این آسمان را باز خواهید دید و فرشته گان خدا را می بینید که به وسیلۀ من، پسر انسان بالا و پایین می روند.»

Previous chapter

Related content

Was Jesus Christ an Infidel?

Was Jesus Christ an Infidel? (With You)
Jesus Christ existed in the beginning. Before the world was formed, Christ existed. In Genesis, the first book of the Bible, we read, “In the beginning, God created the heavens and the earth.” But Christ was already with God. God has no beginning; He has always existed. The “Word” (Jesus Christ) was with God. Christ was not only with God, but he was God. Christ is not only the Son of God, but also God himself. Christ is God in the form of a man. He is the only true embodiment of the living God who came to earth 2000 years ago.

Radio programme reading v1-5 (28min)

Why Do People Need a New Birth?

Why Do People Need a New Birth? (With You)
When we accept Jesus Christ as our Saviour, we are born again. We must be in Christ and remain in Him so that the new birth takes root and grows in us. To be in Christ is to believe in Him, to obey Him, and to know Him personally and spiritually. To be in Christ means to accept Him as our King of life, our Lord and Saviour. As a branch is a part of a tree or bush, so we should remain in Christ. If we are in Christ, Christ will also be in us, and he will live in us through the Holy Spirit. We will become a new creation. When we experience the new birth in Christ, we must bid farewell to our old nature that was far from God.

Radio programme reading v3 (28min)

Christian Holidays

Christian Holidays (With You)
Christians have many festivals and holidays throughout the year. Some of them, like Christmas Day, occur on a specific date every year. Other holidays, however, are celebrated on different dates each year. One of the main Christian holidays that has a variable date is Easter or Resurrection Day. Because the dates of many holidays are related to Easter, their dates also vary. Each of these holidays has a history and special customs related to it. All Christians celebrate Easter and congratulate each other. In many churches, Christians eat together and give thanks.

Radio programme reading v22 (28min)

What Relaxes You the Most?

What Relaxes You the Most? (Peace and Joy in Christ)
Every human being seeks to live somewhere and God has placed this desire in our hearts. This desire is placed in us, to be drawn towards him. It is our longing to know that we belong to him and that we were created for him. But unfortunately, most people ignore God in a lifelong quest to find a mortal life. In this neglect of God, they seek their own life, which is not vital there. After the deception and lies of Satan, one must run away and seek the truth.

Radio programme reading v26 (30min)

Sacrifice and Eid al-Adha

Sacrifice and Eid al-Adha (With You)
The priest in the Old Testament could redeem himself and his people only by offering a sacrifice for his own sins and the sins of the rest of the people. It was for this reason that God commanded the Jews to sprinkle the blood of the sacrificed animal on everything inside the sacred Tent. In the same way, in the new covenant, people will be cleansed only by the shedding of the blood of a perfect and spotless sacrifice. This is why Jesus Christ shed his holy blood-to cleanse us from our sins. Christ's redemption was once and for all. There is no need to repeat this sacrifice. Jesus Christ has completely paid for all our sins through his death.

Radio programme reading v29 (29min)

Jesus Christ, the True Sacrifice

Jesus Christ, the True Sacrifice (With You)
The sacrifices and religious ceremonies of the Old Testament did not have the power to remove sin and cleanse people's consciences. Without a clean and pure conscience, no one can find a way to God. Only through the blood of Jesus Christ will our guilty conscience be cleansed. And it is because of the redemption of Jesus Christ that the Holy Spirit will live in us. Only the blood of Jesus Christ has the power to take away sin.

Radio programme reading v29 (27min)

Friday the Cross of Jesus for the World

Friday the Cross of Jesus for the World (Peace and Joy in Christ)
When Jesus died as a sacrifice on the cross; With his death, the complex system of sacrifice ended; Because Jesus took all the sins of the world upon himself. Do the people of the world understand this great redemption of Christ? The only thing that every human being wants and does is to believe in him and accept Christ. Those who believe in the death and resurrection of Jesus; They can live with him forever. To be saved from the eternal death that results from sin.

Radio programme reading v29 (30min)

Sacrifice and Eid al-Adha

Sacrifice and Eid al-Adha (With You)
The priest in the Old Testament could redeem himself and his people only by offering a sacrifice for his own sins and the sins of the rest of the people. It was for this reason that God commanded the Jews to sprinkle the blood of the sacrificed animal on everything inside the sacred Tent. In the same way, in the new covenant, people will be cleansed only by the shedding of the blood of a perfect and spotless sacrifice. This is why Jesus Christ shed his holy blood-to cleanse us from our sins. Christ's redemption was once and for all. There is no need to repeat this sacrifice. Jesus Christ has completely paid for all our sins through his death.

Radio programme reading v35-36 (29min)

Part III: The Christmas Message to a Lost World

Part III: The Christmas Message to a Lost World (Peace and Joy in Christ)
Christmas begins with God himself and his actions. in religion; God becomes the object of human action and man tries to reach God and satisfy him. But; On the contrary, during Christmas, God comes to man and walks in our world. The message of Christmas is the message of the power of God's love to our world.

Radio programme about v1-5 (30min)

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022 (With You)
From this verse we realize that Christ was not an ordinary person. He was the Word of God and was with God before the creation of the world. The Word, which is Christ, existed in the beginning. Before the world was formed, Christ existed. Christ was with God before the beginning. God has no beginning; He has always existed. And God has always had his "Word" with him. God has never been without the "Word." Christ was not only with God but he was God. Christ is not only the Son of God, but also God himself. Christ is God in the form of a man. He is the one and only true incarnation of the living God who came to earth 2000 years ago.

Radio programme about v1-5 (29min)

God, I Am Not Blaspheming...

God, I Am Not Blaspheming... (A Message of Love)
In the midst of pain and suffering, we ask "Where are you, God?" and "Do you care about me?". God often feels distant and that he does not understand us. The poet says, "If only you had become a human being, you would then understand me." In John 1, we see that indeed answer this question. In the person of Jesus, we see the fulness of the deity and the character of God. God does understand us. The cares for us.

Video about v1 (6min)

Why Did Jesus Come to This World?

Why Did Jesus Come to This World? (Common Questions About the Christian Faith)
In these days, the followers of Jesus from all over the world celebrate His birth or Christmas. Why do they celebrate the coming of Jesus into this world? One reason that the Holy Gospel gives us is that Jesus is the light of the world and this light will defeat all darkness. Jesus is the light that defeats the darkness of hate, war, enmity, loneliness, and other darkness. If you live in darkness, Jesus can free you. This is one reason why the followers of Jesus celebrate His coming to the World.

Video about v1-16 (4min)

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus?

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus? (With You)
The world has become a world of names and fame ... we see the Afghan star. How young people give up all their work and life and go on to master, practice, participate in the Afghan star programme to find a name and address for themselves. In our lifetime, many came and became famous and went away ... Many died and their names were forgotten and many became involved in other things and went away and even people no longer knew their names ... stars Many came and went. In the Gospel of John, he speaks of a very famous and celebrated person who has a worldwide reputation and his name is Jesus. In the first verse it says: In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God himself, from the beginning was the Word with God. This is the beginning of introducing this famous person ... that is the Word of God ... This Word has power ... Do you know Him? Let's trust this eternal word to make us close to God the Father.

Radio programme about v1-5 (28min)

Christmas Celebration 2018

Christmas Celebration 2018 (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. These days, for almost two thousand years, all the people of the world are overwhelmed with joy and happiness. (John 1: 1) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Radio programme about v1-5 (30min)

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme about v11 (29min)

Celebration of the Birthday of Jesus Christ at Christmas

Celebration of the Birthday of Jesus Christ at Christmas (Peace and Joy in Christ)
The Bible tells us Jesus Christ; The embodiment of the living God that is full of grace and health; From the sky to the earth came to us so that he could be born in our hearts and receive eternal salvation by him. The birth of Jesus in Christmas is reminiscent of the lost world, how much of our father's God loves human beings to give us his only son. Jesus, the god of pain and hearts, came from heaven to eradicate death and destruction, in return for eternal life.

Radio programme about v14 (30min)

Second Part - God's Presence in Christ Jesus

Second Part - God's Presence in Christ Jesus (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ is the true incarnation of God. The word became flesh, God's presence settled among humans. When Jesus came; All the temple rules and sacrifices became unnecessary because Jesus was the true temple. Jews thought that the presence of God is in the temple; But the presence of God was completely in Jesus. Jesus said someone greater than the statue is here. Because Christ was and is greater than the house of God.

Radio programme about v14 (30min)

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022 (With You)
From this verse we realize that Christ was not an ordinary person. He was the Word of God and was with God before the creation of the world. The Word, which is Christ, existed in the beginning. Before the world was formed, Christ existed. Christ was with God before the beginning. God has no beginning; He has always existed. And God has always had his "Word" with him. God has never been without the "Word." Christ was not only with God but he was God. Christ is not only the Son of God, but also God himself. Christ is God in the form of a man. He is the one and only true incarnation of the living God who came to earth 2000 years ago.

Radio programme about v14 (29min)

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus?

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus? (With You)
The world has become a world of names and fame ... we see the Afghan star. How young people give up all their work and life and go on to master, practice, participate in the Afghan star programme to find a name and address for themselves. In our lifetime, many came and became famous and went away ... Many died and their names were forgotten and many became involved in other things and went away and even people no longer knew their names ... stars Many came and went. In the Gospel of John, he speaks of a very famous and celebrated person who has a worldwide reputation and his name is Jesus. In the first verse it says: In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God himself, from the beginning was the Word with God. This is the beginning of introducing this famous person ... that is the Word of God ... This Word has power ... Do you know Him? Let's trust this eternal word to make us close to God the Father.

Radio programme about v14 (28min)

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus?

Is There Anything in the Gospel of John About the Birth of Jesus? (With You)
The world has become a world of names and fame ... we see the Afghan star. How young people give up all their work and life and go on to master, practice, participate in the Afghan star programme to find a name and address for themselves. In our lifetime, many came and became famous and went away ... Many died and their names were forgotten and many became involved in other things and went away and even people no longer knew their names ... stars Many came and went. In the Gospel of John, he speaks of a very famous and celebrated person who has a worldwide reputation and his name is Jesus. In the first verse it says: In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God himself, from the beginning was the Word with God. This is the beginning of introducing this famous person ... that is the Word of God ... This Word has power ... Do you know Him? Let's trust this eternal word to make us close to God the Father.

Radio programme about v18 (28min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v29 (29min)

Jesus Is the Sacrificial Passover Lamb

Jesus Is the Sacrificial Passover Lamb (Peace and Joy in Christ)
The meaning of the word Passover is liberation or freedom and salvation. During the time of Moses, the Jews were in slavery in the land of Egypt under the captivity of Pharaoh; God miraculously saved his chosen people from slavery. Today, we Christians celebrate the death and resurrection of Jesus Christ instead of the Jewish Passover. Jesus Christ, our sacrificial lamb, was crucified during the Passover for our salvation and freedom. Jesus Christ himself became our Passover and saved us by sacrificing himself.

Radio programme about v29 (30min)

Eid al-Adha and Sacrifice

Eid al-Adha and Sacrifice (With You)
Jesus Christ came to this world to save mankind. This was essential because without redemption and forgiveness of sins, we cannot become children of God. For the redemption of mankind, it was necessary that God's only Son, Jesus Christ, should come to this world and be sacrificed to pay the great price of our sins. It was necessary for God the Father to sacrifice Jesus Christ so that his blood could be the payment for our salvation. Jesus Christ is the perfect sacrifice. This sacrifice is once and for all.

Radio programme about v29 (28min)

Did Jesus Christ Die on the Cross?

Did Jesus Christ Die on the Cross? (With You)
The purpose of Jesus' death was for us to have eternal life. While we were still sinners, Christ died for us. He came to sacrifice his life for many. Who did Christ give his life for? For all those who believe in him. "Having faith" has a very deep meaning. It means to believe completely and deeply; It means being totally dependent on Christ, it means trusting him and not yourself. If our faith does not lead to obedience to Christ, it is a false faith. What kind of life does Christ give? He gives eternal life. Eternal life does not just mean a life that lasts forever. Eternal life means life with God, a life full of joy, peace and justice. It is a life without tears, sorrow or pain. Eternal life is the heavenly reward and inheritance for all those who believe in Jesus.

Radio programme about v29 (28min)

The Perfect Sacrifice

The Perfect Sacrifice (With You)
Jewish people used to sacrifice animals to God to atone for their sins. The animal was used as a ransom for sin. The guilt of the nation was removed by this animal sacrifice, bringing divine forgiveness. In the same way, Christ was sacrificed to "take away" the sin of the world, the sins of all those who believe in him. He was the lamb that was taken to the altar and slain. He was the lamb that the prophet Isaiah prophesied about. He was the sacrifice for sin, and through this sacrifice, believers are cleansed of their sins once and for all! John the Baptizer knew that Jesus was not only the promised Messiah, but also the Lamb of God who would wash away all the sins of the world. Christ's sacrifice was so great that it enables all people to be cleansed. This was only possible because Christ was the only Son of God. Christ came as the saviour to bring salvation to mankind.

Radio programme about v29 (29min)