فصل قبلی

انجیل یوحنا

فصل اول

کلام زندگی

۱در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، ۲از ازل کلام با خدا بود. ۳همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. ۴زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. ۵نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است.

۶مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. ۷او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند. ۸او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. ۹آن نور واقعی که همۀ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن به دنیا بود.

۱۰او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. ۱۱او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. ۱۲اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، ۱۳که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند.

۱۴پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی. ۱۵شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: «این همان شخصی است که دربارۀ او گفتم که بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.» ۱۶از پُری او، همه ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض ۱۷زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. ۱۸کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.

پیام یحیای تعمید دهنده

(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و مرقُس ۱: ۱ - ۸ و لوقا ۳: ۱ - ۱۸)

۱۹اینست شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و خادمین آن ها لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست. ۲۰او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه بطور واضح اعتراف نموده گفت: «من مسیح نیستم.» ۲۱آن ها از او پرسیدند: «پس آیا تو الیاس هستی؟» جواب داد: «نخیر.» آن ها پرسیدند: «آیا تو آن پیامبر وعده شده هستی؟» جواب داد: «نخیر.» ۲۲پرسیدند: «پس تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستادند جواب بدهیم، دربارۀ خود چه می گویی؟» ۲۳او از زبان اشعیای نبی جواب داده گفت: «من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد می زند ـ راه خداوند را راست گردانید.» ۲۴این قاصدان که از طرف پیروان فرقۀ فریسی فرستاده شده بودند ۲۵از او پرسیدند: «اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر وعده شده، پس چرا تعمید می دهی؟» ۲۶یحیی جواب داد: «من در آب تعمید می دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی شناسید. ۲۷او بعد از من می آید، ولی من حتی شایستۀ آن نیستم که بند بوتهایش را باز کنم.» ۲۸این ماجرا در بیت عنیا، یعنی آن طرف دریای اُردن، در جائی که یحیی مردم را تعمید می داد، واقع شد.

برۀ خدا

۲۹روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد. ۳۰اینست آن کسی که درباره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. ۳۱من او را نمی شناختم اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.»

۳۲یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: «من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. ۳۳من او را نمی شناختم اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود، هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که تعمید او با روح القدس است. ۳۴من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست.»

اولین شاگردان عیسی

۳۵روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود ۳۶و وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت: «اینست برۀ خدا.» ۳۷آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. ۳۸عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. از آن ها پرسید: «به دنبال چه می گردید؟» آن ها گفتند: «ربی (یعنی ای استاد) منزل تو کجاست؟» ۳۹او به ایشان گفت: «بیائید و ببینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند. زیرا تقریباً ساعت چهار بعد از ظهر بود.

۴۰یکی از آن دو نفر، که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پِترُس بود. ۴۱او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: «ما مسیح یعنی تدهین شده را یافته ایم.» ۴۲پس وقتی اندریاس، شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: «تو شمعون پسر یونا هستی، ولی بعد از این کیفا (یا پِترُس به معنی صخره) نامیده می شوی.»

فیلیپُس و نتنائیل

۴۳روز بعد، وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپُس را یافته به او گفت: «به دنبال من بیا.» ۴۴فیلیپُس مانند اندریاس و پِترُس اهل بیتسَیدا بود. ۴۵فیلیپُس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: «ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران دربارۀ او سخن گفته اند، پیدا کرده ایم ـ او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است.» ۴۶نتنائیل به او گفت: «آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟» فیلیپُس جواب داد: «بیا و ببین.»

۴۷وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید گفت: «اینست یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد.» ۴۸نتنائیل پرسید: «مرا از کجا می شناسی؟» عیسی جواب داد: «پیش از آن که فیلیپُس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم.» ۴۹نتنائیل گفت: «ای استاد، تو پسر خدا هستی! تو پادشاه اسرائیل می باشی!» ۵۰عیسی در جواب گفت: «آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید.» ۵۱آنگاه به او گفت: «بیقین بدانید که شما آسمان را باز و فرشتگان خدا را در حالیکه بر پسر انسان بالا و پایان می شوند خواهید دید.»

فصل قبلی

مطالب مرتبط

چه چیزی بیشتر شما را آرامش می‌بخشد؟

چه چیزی بیشتر شما را آرامش می‌بخشد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
هر انسانی، به دنبال زندگی در جایی است و این اشتیاق را خداوند در قلبهای ما قرار داده است. این اشتیاق در ما قرار گرفته، تا به سوی او کشیده شویم. این اشتیاق در ماست تا بدانیم که به او تعلق داریم و برای او آفریده شده‌ایم. ولی متاسفانه، اکثر مردم در یک تلاش مادام العمر برای یافتن زندگی فانی، خدا را نادیده می‌‌گیرند. در این غفلت از خدا، آنها به دنبال زندگی خود پسند هستند، که در آنجا حیاتی نیست. پس از فریب و دروغ شیطان باید فرار کرد و به دنبال حقیقت شتافت.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۶ (۳۰ دقیقه)

جمعه صلیب عیسی برای دنیا

جمعه صلیب عیسی برای دنیا (آرامش و شادی در مسیح)
وقتی عیسی بعنوان قربانی بروی صلیب جان داد؛ با مرگ او نظام پیچده قربانی به پایان رسید؛ زیرا عیسی همه گناهان دنیا را به خود گرفت. آیا انسانهای دنیا این فدیه عظیم مسیح را درک می‌کنند؟ یگانه کاری که هر فرد بشر بخواهد و انجام دهد اینست که به او ایمان بیاورد و مسیح را بپذیرد. کسانی که به مرگ و قیام عیسی ایمان می‌اورند؛ می‌توانند تا ابد با او حیات داشته باشند. تا از مرگی ابدی که در نتیجه گناه حاصل می‌شود نجات یابند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده (آرامش و شادی در مسیح)
کریسمس با خود خدا و فعل و عمل او آغاز می‌شود. در مذهب؛ خدا مفعول فعل انسان واقع می‌شود و انسان کوشش می‌کند خود را به خدا برساند او را راضی کند. اما؛ برعکس در ایام کریسمس خدا به نزد انسان می‌آید و در دنیای ما قدم می‌گذارد. پیام کریسمس پیام قدرت محبت خدا به دنیا ما است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۵ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022 (باشما)
آنچه از آیاتی فوق در مبیابیم این است که مسیح انسانی عادی نبود. او کلمۀ خدا بود و پیش از آفرینش جهان با خدا بود. کلمه یعنی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. مسیح پیش از ابتدا با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ و خدا همواره «کلمه»اش را با خود داشته است. خدا هرگز بدون «کلمه» نبوده است. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۵ (۲۹ دقیقه)

خدایا، کفر نمی‌گویم، پریشانم...

خدایا، کفر نمی‌گویم، پریشانم... (پیام محبت)
در میان درد و رنج ، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسیم «خدایا کجا هستی؟» و «آیا به فکر من هستی؟». اغلباً، احساس می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که خداوند از ما دور است و اینکها او درد ما را درک کرده نمی‌تواند. شاعر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: "خدایا، اگر روز بشر گردیِ، ز حال بندگانت با خبر گردی..." در انجیل شریف، یوحنا فصل ۱، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که خداوند پاسخ این سوالات ما را داده است. در عیسی مسیح، «اُلوهیت بطور کامل مجسم شد» و در شخصیت عیسی مسیح می‌‌‌‌بینیم که خداوند ما را درک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به فکر ما است.

ویدئو درباره آیه ۱ (۶ دقیقه)

چرا عسیی مسیح به جهان آمد؟

چرا عسیی مسیح به جهان آمد؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
در این ایام، پیروان عیسی مسیح در سرار سر جهان عید میلاد مسیح یا کرسمس را تجلیل می‌‌کنند. چرا آمدن عیسی مسیح را جشن می‌‌گیردند؟ یک دلیل این است که انجیل شریف می‌‌فرمایید که عیسی مسیح نور جهان است و این نور هر نوع تاریکی را شکست خواهد داد. عیسی مسیح نور است که تاریکی نفرت، جنگ، کینه، تنهایی، ترس را شکست خواهد داد. اگر شما در تاریکی به سر می‌‌برید، عیسی مسیح می‌‌تواند شما را آزاد سازد. این یک دلیل از دلایل است که عیسی مسیح به جهان آمد.

ویدئو درباره آیه ۱-۱۶ (۴ دقیقه)

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟ (باشما)
دنیا، دنیای نام و نشان و شهرت شده است... ستارۀ افغان را می‌‌بینیم. چقدر جوانان تمام کار و زندگی را رها می‌‌کنند و می‌‌روند تا استاد بگیرند، تمرین کنند، در برنامۀ ستاره افغان شرکت کنند تا نام و نشانی برای خود بیابند. در طول عمر ما، بسیاری‌ها آمدند و نامدار شدند و رفتند... بسیاری‌ها فوت کردند و نام ایشان فراموش شد و بسیاری‌ها هم مصروف چیز‌های دیگر شدند و رفتند و حتی مردم دیگر نام شان را هم نمیداند... ستاره‌های زیادی آمدند و رفتند. در انجیل یوحنا در بارۀ شخص بسیار مشهور و نامداری صحبت می‌‌کند که شهرت جهانی دارد و اسمش عیسی است. در اولین آیه می‌‌گوید: در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. این شروع معرفی این شخص نامدار است... که کلام خدا است... این کلام قدرت دارد...آیا او را می‌‌شناسید؟ بیایید به این کلام ازلی اعتماد کنیم تا ما را هم به خدای پدر نزدیک بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۵ (۲۸ دقیقه)

جشن کریسمس ۲۰۱۸

جشن کریسمس ۲۰۱۸ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. در این روزها تقریبا از دو هزار سال بدینسو همه مردم دنیا غرق خوشی و شادمانی شده می‌‌روند. (انجیل یوحنا ۱:۱) در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۵ (۳۰ دقیقه)

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۱ (۲۹ دقیقه)

جشن تولد منجی عالم عیسی مسیح در کریسمس

جشن تولد منجی عالم عیسی مسیح در کریسمس (آرامش و شادی در مسیح)
کتاب مقدس به ما می‌گوید عیسی مسیح؛ تجسم خدای زنده که پر از فیض و سلامتی است؛ از آسمان به زمین بسوی ما آمد تا منبعد او در قلب‌های ما تولد یابد و بوسیله او نجات ابدی را دریافت کنیم. تولد عیسی در ایام کریسمس یادآور به دنیا گمشده ای است که خدای پدر چقدر ما انسانها را دوست دارد که پسر یگانه ای خود را به ما بخشید. عیسی خدای دردمندان و دلشکستگان از آسمان آمد تا مرگ و هلاکت را ریشه کن کند در عوض انسان حیات جاویدان یابد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۳۰ دقیقه)

بخش دوم- حضور خدا در مسیح عیسی

بخش دوم- حضور خدا در مسیح عیسی (آرامش و شادی در مسیح)
عیسی مسیح تجسم حقیقی خدا است. کلمه جسم گردید حضور خدا در میان انسان‌ها مسکن گزید. وقتی عیسی آمد؛ تمام قواعد هیکل و قربانی‌ها غیر ضروری شد چون عیسی هیکل واقعی بود. یهودیان فکر می‌کردند که حضور خدا در هیکل است؛ لیکن حضور خدا به طور کامل در عیسی بود. عیسی گفت کسی بزرگتر از هیکل در اینجاست. زیرا که مسیح بزرگتر از هیکل خانه خدا بود و هست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022 (باشما)
آنچه از آیاتی فوق در مبیابیم این است که مسیح انسانی عادی نبود. او کلمۀ خدا بود و پیش از آفرینش جهان با خدا بود. کلمه یعنی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. مسیح پیش از ابتدا با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ و خدا همواره «کلمه»اش را با خود داشته است. خدا هرگز بدون «کلمه» نبوده است. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۹ دقیقه)

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟ (باشما)
دنیا، دنیای نام و نشان و شهرت شده است... ستارۀ افغان را می‌‌بینیم. چقدر جوانان تمام کار و زندگی را رها می‌‌کنند و می‌‌روند تا استاد بگیرند، تمرین کنند، در برنامۀ ستاره افغان شرکت کنند تا نام و نشانی برای خود بیابند. در طول عمر ما، بسیاری‌ها آمدند و نامدار شدند و رفتند... بسیاری‌ها فوت کردند و نام ایشان فراموش شد و بسیاری‌ها هم مصروف چیز‌های دیگر شدند و رفتند و حتی مردم دیگر نام شان را هم نمیداند... ستاره‌های زیادی آمدند و رفتند. در انجیل یوحنا در بارۀ شخص بسیار مشهور و نامداری صحبت می‌‌کند که شهرت جهانی دارد و اسمش عیسی است. در اولین آیه می‌‌گوید: در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. این شروع معرفی این شخص نامدار است... که کلام خدا است... این کلام قدرت دارد...آیا او را می‌‌شناسید؟ بیایید به این کلام ازلی اعتماد کنیم تا ما را هم به خدای پدر نزدیک بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۸ دقیقه)

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟ (باشما)
دنیا، دنیای نام و نشان و شهرت شده است... ستارۀ افغان را می‌‌بینیم. چقدر جوانان تمام کار و زندگی را رها می‌‌کنند و می‌‌روند تا استاد بگیرند، تمرین کنند، در برنامۀ ستاره افغان شرکت کنند تا نام و نشانی برای خود بیابند. در طول عمر ما، بسیاری‌ها آمدند و نامدار شدند و رفتند... بسیاری‌ها فوت کردند و نام ایشان فراموش شد و بسیاری‌ها هم مصروف چیز‌های دیگر شدند و رفتند و حتی مردم دیگر نام شان را هم نمیداند... ستاره‌های زیادی آمدند و رفتند. در انجیل یوحنا در بارۀ شخص بسیار مشهور و نامداری صحبت می‌‌کند که شهرت جهانی دارد و اسمش عیسی است. در اولین آیه می‌‌گوید: در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. این شروع معرفی این شخص نامدار است... که کلام خدا است... این کلام قدرت دارد...آیا او را می‌‌شناسید؟ بیایید به این کلام ازلی اعتماد کنیم تا ما را هم به خدای پدر نزدیک بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۸ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹ (۲۹ دقیقه)

عیسی بره قربانی فصح

عیسی بره قربانی فصح (آرامش و شادی در مسیح)
معنی کلمه عید فصح رهایی یا آزادی و نجات می‌باشد. در زمان موسی یهودیان که در سرزمین مصر در زیر اسارت فرعون در بردگی به سر می‌بردند؛ خداوند معجزه آسا قوم برگزیده خود را از بردگی و غلامی نجات بخشید. امروزه ما مسیحیان بجای عید فصح یهودیان، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح را جشن می‌‌گیریم. عیسی مسیح، برۀ قربانی ما، در ایام عید فصح برای نجات و آزادی ما مصلوب شد. عیسی مسیح خود، فصح ما شده و با قربانی ساختن خود، باعث نجات ما گردید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

عید قربان و قربانی

عید قربان و قربانی (باشما)
عیسی مسیح به این جهان آمد تا بشریت را نجات دهد. زیرا بدون فدیه و بخشش گناهان، نمی‌توانیم فرزندان خدا شویم. به خاطر فدیهٔ بشریت، لازم بود که پسر یگانۀ خدا، یعنی عیسی مسیح، به این جهان بیاید و برای پرداخت بهای سنگین گناهان ما فدا گردد. لازم بود که خدای پدر، عیسی مسیح را قربانی کند تا با قیمت خون عیسی مسیح، ما نجات پیدا کنیم. عیسی مسیح قربانی کامل است. این قربانی برای یک بار و برای همیشه است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹ (۲۸ دقیقه)

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟ (باشما)
هدف مرگ عیسی مسیح این بود که ما حیات ابدی را نصیب شویم. هنگامی که هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مُرد. او آمد تا جان خود را فدای بسیاری کند. مسیح جان خود را برای چه کسانی داد؟ برای تمام کسانی که به او ایمان دارند. «ایمان داشتن» معنی بسیار عمیقی دارد. معنی آن باور کردن کامل و عمیق است؛ یعنی تماماً وابسته بودن به مسیح، یعنی اعتماد کردن به او و نه به خود. اگر ایمان ما منجر به اطاعت از مسیح نشود، ایمانی کاذب است. مسیح چه نوع حیاتی می‌‌‌‌‌دهد؟ وی حیات ابدی می‌‌‌‌‌بخشد. حیات ابدی فقط به معنی زندگی‌یی نیست که تا ابد دوام می‌‌‌‌‌یابد. حیات ابدی یعنی زندگی با خدا، زندگی‌یی مملو از شادی، آرامش و عدالت، آن زندگی است بدون اشک و اندوه یا درد. حیات ابدی یعنی پاداش و میراث آسمانی برای تمام کسانی که به عیسی ایمان می‌‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹ (۲۸ دقیقه)

قربانی کامل

قربانی کامل (باشما)
یهودیان برای کفارۀ گناهانشان، حیواناتی را برای خدا قربانی می‌‌‌کردند. حیوان به عنوان فدیۀ گناه بکار برده می‌‌‌شد. جرم قوم به واسطۀ قربانی حیوانات برداشته شده، آمرزش الهی را به همراه می‌‌‌آورد. به همان طریق عیسی مسیح قربانی شد تا گناه جهان یعنی گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان دارند «بردارد». وی بره‌ای بود که به مذبح برده می‌‌‌شد و اشعیای نبی نیز در مورد او نبوت کرده بود. او قربانی گناه بود. ایمانداران به واسطۀ قربانی شدن او، یکبار و برای همیشه از گناهانشان پاک می‌‌‌شوند. یحیی نبی می‌‌‌دانست که عیسی نه تنها مسیح موعود است، بلکه همچنین برۀ خدا نیز می‌‌‌باشد که تمامی گناهان جهان را خواهد شست. قربانی شدن مسیح آنقدر عظیم بود که تمامی انسانها را قادر می‌‌‌سازد تا به واسطۀ آن طاهر شوند. عظمت آن از این جهت بود که مسیح پسر یگانۀ خدا بود. مسیح به عنوان نجات دهنده آمد تا نجات را برای انسانها به ارمغان آورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹ (۲۹ دقیقه)

عید قربان و قربانی

عید قربان و قربانی (باشما)
عیسی مسیح به این جهان آمد تا بشریت را نجات دهد. زیرا بدون فدیه و بخشش گناهان، نمی‌توانیم فرزندان خدا شویم. به خاطر فدیهٔ بشریت، لازم بود که پسر یگانۀ خدا، یعنی عیسی مسیح، به این جهان بیاید و برای پرداخت بهای سنگین گناهان ما فدا گردد. لازم بود که خدای پدر، عیسی مسیح را قربانی کند تا با قیمت خون عیسی مسیح، ما نجات پیدا کنیم. عیسی مسیح قربانی کامل است. این قربانی برای یک بار و برای همیشه است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۵-۳۶ (۲۸ دقیقه)

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟ (باشما)
هدف مرگ عیسی مسیح این بود که ما حیات ابدی را نصیب شویم. هنگامی که هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مُرد. او آمد تا جان خود را فدای بسیاری کند. مسیح جان خود را برای چه کسانی داد؟ برای تمام کسانی که به او ایمان دارند. «ایمان داشتن» معنی بسیار عمیقی دارد. معنی آن باور کردن کامل و عمیق است؛ یعنی تماماً وابسته بودن به مسیح، یعنی اعتماد کردن به او و نه به خود. اگر ایمان ما منجر به اطاعت از مسیح نشود، ایمانی کاذب است. مسیح چه نوع حیاتی می‌‌‌‌‌دهد؟ وی حیات ابدی می‌‌‌‌‌بخشد. حیات ابدی فقط به معنی زندگی‌یی نیست که تا ابد دوام می‌‌‌‌‌یابد. حیات ابدی یعنی زندگی با خدا، زندگی‌یی مملو از شادی، آرامش و عدالت، آن زندگی است بدون اشک و اندوه یا درد. حیات ابدی یعنی پاداش و میراث آسمانی برای تمام کسانی که به عیسی ایمان می‌‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۵-۳۶ (۲۸ دقیقه)

 دوم - دعای عیسی برای نجات من و شما

دوم - دعای عیسی برای نجات من و شما (کلام خدا برای شما )
دعای عیسی مسیح دعای حیات و نجات است. او می‌خواهد که من و شما هلاک نشویم؛ زیرا او شما را دوست دارد. عیسی تنها برای یازده شاگرد خود دعا نمی‌کند، بلکه برای تمامی کسانی که به انجیل مسیح ایمان آورده و ایمان خواهند آورد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. کریسمس یادبود از ایام تولد عیسی مسیح یگانه منجی عالم، خداوند که از آسمان بسوی ما آمد. ظهور نوری که مکاشفه آن حقیقتی خدای جسم پوشیده بر روی زمین می‌باشد

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۵ (۳۰ دقیقه)

دلیل آمدن عیسی به جهان

دلیل آمدن عیسی به جهان (کلام خدا برای شما )
عیسی به جای ما مُرد به عوض ما ذائقۀ موت را چشید. عیسی مطیع اراده پدر آسمانی خود بود و تا به مرگ فروتن شد؛ جان خود را بر صلیب فدا نمود، خدا نیز او را از مردگان برخیزانید و تاج جلال و اکرام را به او بخشید. اگر شما از آن مسیح می‌‌باشید، هر آینه نسل ابراهیم و برحسب وعده وارث برکات ابراهیم خواهیم بود

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح-فرزند خدا هستم

هویت من در عیسی مسیح-فرزند خدا هستم (باشما)
بعضاً ما به عنوان ایماندار و پیرو مسیح، هویت، ارزش و جایگاه واقعی خود را گم کرده و ناخود آگاه، افکار و ذهن خود را در اختیار شیطان قرار می‌‌دهیم و این زمانی اتفاق می‌‌افتد که ما بعنوان یک مسیحی ارزش واقعی خود را درک نکرده و به خطاء می‌‌رویم. در حالیکه ما در هویت نو خود در عیسی مسیح، فرزند خدا هستیم، خلقت نو هستیم و هم ارث با مسیح هستیم!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲ (۲۸ دقیقه)