Afghan Bibles
English · دری · پښتو

انجیل یوحنا

فصل اول

کلام زندگی

۱در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، ۲از ازل کلام با خدا بود. ۳همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. ۴زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. ۵نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است.

۶مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. ۷او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند. ۸او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. ۹آن نور واقعی که همۀ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن به دنیا بود.

۱۰او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. ۱۱او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. ۱۲اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، ۱۳که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند.

۱۴پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی. ۱۵شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: «این همان شخصی است که دربارۀ او گفتم که بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.» ۱۶از پُری او، همه ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض ۱۷زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. ۱۸کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.

پیام یحیای تعمید دهنده

(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و مرقُس ۱: ۱ - ۸ و لوقا ۳: ۱ - ۱۸)

۱۹اینست شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و خادمین آن ها لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست. ۲۰او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه بطور واضح اعتراف نموده گفت: «من مسیح نیستم.» ۲۱آن ها از او پرسیدند: «پس آیا تو الیاس هستی؟» جواب داد: «نخیر.» آن ها پرسیدند: «آیا تو آن پیامبر وعده شده هستی؟» جواب داد: «نخیر.» ۲۲پرسیدند: «پس تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستادند جواب بدهیم، دربارۀ خود چه می گویی؟» ۲۳او از زبان اشعیای نبی جواب داده گفت: «من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد می زند ـ راه خداوند را راست گردانید.» ۲۴این قاصدان که از طرف پیروان فرقۀ فریسی فرستاده شده بودند ۲۵از او پرسیدند: «اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر وعده شده، پس چرا تعمید می دهی؟» ۲۶یحیی جواب داد: «من در آب تعمید می دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی شناسید. ۲۷او بعد از من می آید، ولی من حتی شایستۀ آن نیستم که بند بوتهایش را باز کنم.» ۲۸این ماجرا در بیت عنیا، یعنی آن طرف دریای اُردن، در جائی که یحیی مردم را تعمید می داد، واقع شد.

برۀ خدا

۲۹روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد. ۳۰اینست آن کسی که درباره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. ۳۱من او را نمی شناختم اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.»

۳۲یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: «من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. ۳۳من او را نمی شناختم اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود، هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که تعمید او با روح القدس است. ۳۴من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست.»

اولین شاگردان عیسی

۳۵روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود ۳۶و وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت: «اینست برۀ خدا.» ۳۷آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. ۳۸عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. از آن ها پرسید: «به دنبال چه می گردید؟» آن ها گفتند: «ربی (یعنی ای استاد) منزل تو کجاست؟» ۳۹او به ایشان گفت: «بیائید و ببینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند. زیرا تقریباً ساعت چهار بعد از ظهر بود.

۴۰یکی از آن دو نفر، که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پِترُس بود. ۴۱او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: «ما مسیح یعنی تدهین شده را یافته ایم.» ۴۲پس وقتی اندریاس، شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: «تو شمعون پسر یونا هستی، ولی بعد از این کیفا (یا پِترُس به معنی صخره) نامیده می شوی.»

فیلیپُس و نتنائیل

۴۳روز بعد، وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپُس را یافته به او گفت: «به دنبال من بیا.» ۴۴فیلیپُس مانند اندریاس و پِترُس اهل بیتسَیدا بود. ۴۵فیلیپُس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: «ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران دربارۀ او سخن گفته اند، پیدا کرده ایم ـ او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است.» ۴۶نتنائیل به او گفت: «آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟» فیلیپُس جواب داد: «بیا و ببین.»

۴۷وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید گفت: «اینست یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد.» ۴۸نتنائیل پرسید: «مرا از کجا می شناسی؟» عیسی جواب داد: «پیش از آن که فیلیپُس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم.» ۴۹نتنائیل گفت: «ای استاد، تو پسر خدا هستی! تو پادشاه اسرائیل می باشی!» ۵۰عیسی در جواب گفت: «آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید.» ۵۱آنگاه به او گفت: «بیقین بدانید که شما آسمان را باز و فرشتگان خدا را در حالیکه بر پسر انسان بالا و پایان می شوند خواهید دید.»

Related content

خدایا، کفر نمی‌گویم، پریشانم...

خدایا، کفر نمی‌گویم، پریشانم... (پیام محبت)
در میان درد و رنج ، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسیم «خدایا کجا هستی؟» و «آیا به فکر من هستی؟». اغلباً، احساس می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که خداوند از ما دور است و اینکها او درد ما را درک کرده نمی‌تواند. شاعر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: "خدایا، اگر روز بشر گردیِ، ز حال بندگانت با خبر گردی..." در انجیل شریف، یوحنا فصل ۱، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که خداوند پاسخ این سوالات ما را داده است. در عیسی مسیح، «اُلوهیت بطور کامل مجسم شد» و در شخصیت عیسی مسیح می‌‌‌‌بینیم که خداوند ما را درک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به فکر ما است.

ویدئو درباره آیه ۱ (۶ دقیقه)

چرا عسیی مسیح به جهان آمد؟

چرا عسیی مسیح به جهان آمد؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
در این ایام، پیروان عیسی مسیح در سرار سر جهان عید میلاد مسیح یا کرسمس را تجلیل می‌‌کنند. چرا آمدن عیسی مسیح را جشن می‌‌گیردند؟ یک دلیل این است که انجیل شریف می‌‌فرمایید که عیسی مسیح نور جهان است و این نور هر نوع تاریکی را شکست خواهد داد. عیسی مسیح نور است که تاریکی نفرت، جنگ، کینه، تنهایی، ترس را شکست خواهد داد. اگر شما در تاریکی به سر می‌‌برید، عیسی مسیح می‌‌تواند شما را آزاد سازد. این یک دلیل از دلایل است که عیسی مسیح به جهان آمد.

ویدئو درباره آیه ۱-۱۶ (۴ دقیقه)

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟ (باشما)
دنیا، دنیای نام و نشان و شهرت شده است... ستارۀ افغان را می‌‌بینیم. چقدر جوانان تمام کار و زندگی را رها می‌‌کنند و می‌‌روند تا استاد بگیرند، تمرین کنند، در برنامۀ ستاره افغان شرکت کنند تا نام و نشانی برای خود بیابند. در طول عمر ما، بسیاری‌ها آمدند و نامدار شدند و رفتند... بسیاری‌ها فوت کردند و نام ایشان فراموش شد و بسیاری‌ها هم مصروف چیز‌های دیگر شدند و رفتند و حتی مردم دیگر نام شان را هم نمیداند... ستاره‌های زیادی آمدند و رفتند. در انجیل یوحنا در بارۀ شخص بسیار مشهور و نامداری صحبت می‌‌کند که شهرت جهانی دارد و اسمش عیسی است. در اولین آیه می‌‌گوید: در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. این شروع معرفی این شخص نامدار است... که کلام خدا است... این کلام قدرت دارد...آیا او را می‌‌شناسید؟ بیایید به این کلام ازلی اعتماد کنیم تا ما را هم به خدای پدر نزدیک بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۵ (۲۸ دقیقه)

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۱ (۲۹ دقیقه)

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟ (باشما)
دنیا، دنیای نام و نشان و شهرت شده است... ستارۀ افغان را می‌‌بینیم. چقدر جوانان تمام کار و زندگی را رها می‌‌کنند و می‌‌روند تا استاد بگیرند، تمرین کنند، در برنامۀ ستاره افغان شرکت کنند تا نام و نشانی برای خود بیابند. در طول عمر ما، بسیاری‌ها آمدند و نامدار شدند و رفتند... بسیاری‌ها فوت کردند و نام ایشان فراموش شد و بسیاری‌ها هم مصروف چیز‌های دیگر شدند و رفتند و حتی مردم دیگر نام شان را هم نمیداند... ستاره‌های زیادی آمدند و رفتند. در انجیل یوحنا در بارۀ شخص بسیار مشهور و نامداری صحبت می‌‌کند که شهرت جهانی دارد و اسمش عیسی است. در اولین آیه می‌‌گوید: در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. این شروع معرفی این شخص نامدار است... که کلام خدا است... این کلام قدرت دارد...آیا او را می‌‌شناسید؟ بیایید به این کلام ازلی اعتماد کنیم تا ما را هم به خدای پدر نزدیک بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۸ دقیقه)

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟

آیا در انجیل یوحنا در مورد تولد عیسی چیزی گفته شده؟ (باشما)
دنیا، دنیای نام و نشان و شهرت شده است... ستارۀ افغان را می‌‌بینیم. چقدر جوانان تمام کار و زندگی را رها می‌‌کنند و می‌‌روند تا استاد بگیرند، تمرین کنند، در برنامۀ ستاره افغان شرکت کنند تا نام و نشانی برای خود بیابند. در طول عمر ما، بسیاری‌ها آمدند و نامدار شدند و رفتند... بسیاری‌ها فوت کردند و نام ایشان فراموش شد و بسیاری‌ها هم مصروف چیز‌های دیگر شدند و رفتند و حتی مردم دیگر نام شان را هم نمیداند... ستاره‌های زیادی آمدند و رفتند. در انجیل یوحنا در بارۀ شخص بسیار مشهور و نامداری صحبت می‌‌کند که شهرت جهانی دارد و اسمش عیسی است. در اولین آیه می‌‌گوید: در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. این شروع معرفی این شخص نامدار است... که کلام خدا است... این کلام قدرت دارد...آیا او را می‌‌شناسید؟ بیایید به این کلام ازلی اعتماد کنیم تا ما را هم به خدای پدر نزدیک بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۸ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح-فرزند خدا هستم

هویت من در عیسی مسیح-فرزند خدا هستم (باشما)
بعضاً ما به عنوان ایماندار و پیرو مسیح، هویت، ارزش و جایگاه واقعی خود را گم کرده و ناخود آگاه، افکار و ذهن خود را در اختیار شیطان قرار می‌‌دهیم و این زمانی اتفاق می‌‌افتد که ما بعنوان یک مسیحی ارزش واقعی خود را درک نکرده و به خطاء می‌‌رویم. در حالیکه ما در هویت نو خود در عیسی مسیح، فرزند خدا هستیم، خلقت نو هستیم و هم ارث با مسیح هستیم!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲ (۲۸ دقیقه)

روزۀ واقعی چیست؟

روزۀ واقعی چیست؟ (باشما)
بسیاری‌ها روزه می‌گیرند و تظاهر به فروتنی می‌‌کنند؛ آنها سرهای خود را خم ساخته و خود را شکسته نفس نشان می‌دهند. اما به گفته خداوند، همه اینها برای نمایش است؛ همه اینها انجام می‌‌شود از اینرو که خداوند ببیند و تحت تاثیر قرار بگیرد! آنها به خداوند نه از قلب خود بلکه با انجام اعمال ظاهری حرمت می‌‌گذارند. و بدتر از همه اینکه رفتار معمولی و روزانه آنها به همان بدی سابق باقی مانده است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۷ (۲۷ دقیقه)

خدا در مسیح

خدا در مسیح
خدا پدر آسمانی ما است. وقتیکه ما می‌گویم که خدا پدر آسمانی ما است، منظور ما هرگز کدام رابطۀ جسمی نیست که گویا خدا زن داشته باشد و ما از او تولد شده باشیم. بلکه منظور این است که مثل یک پدر مهربان ما را دوست دارد و ما هم مثل فرزندان، او را محبت نموده اطاعت می‌نماییم. پس ما که می‌گویم عیسی مسیح پسر خدا است یعنی چه

مقاله شامل آیه ۱-۵

كلمه خدا

كلمه خدا
كسی که خدا را هرگز ندیده است، چگونه می‌‌‌‌تواند خدا را درك كند و بشناسد؟ پيام انجیل داستان عظیمی است. خدا جهان را زیبا و خوب آفرید، اما تاریکی به جهان آمد. ولی خدا یک مژده نو را به انسان نوید داد و آن اینکه: کلمه خدا (نور خدا)‌ در این جهان تاريك آمد و خداى ناديده را براى ما شناسانيد. گرچه قوم اسرائیل اين كلمه را قبول نکردند، ولی نور خدا از میان این جهان یک قوم جدید و یک خانواده جدید می‌‌سازد. که با دریافت کردن کلمه‌ زنده خدا، ما می‌‌توانیم فرزندان خدا باشیم

مقاله شامل آیه ۱-۱۸

تثلیث اقدس

تثلیث اقدس (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴ (۷ دقیقه)

عيد ميلاد مسيح ۱۳۸۴

عيد ميلاد مسيح ۱۳۸۴ (برنامه‌های خاص)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۴ (۳۰ دقیقه)

آیا انسان می‌‌تواند که پسر خدا شود؟

آیا انسان می‌‌تواند که پسر خدا شود؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۴ (۲۹ دقیقه)

کلام خدا به این خاطر به ما داده شده است که بخوانیم و یاد بگیریم

کلام خدا به این خاطر به ما داده شده است که بخوانیم و یاد بگیریم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴ (۳۰ دقیقه)

آیا تعالیم عیسی مسیح گمراه کننده است

آیا تعالیم عیسی مسیح گمراه کننده است (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح کلام خداوند است

عیسی مسیح کلام خداوند است (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۲ (۲۷ دقیقه)

برنامۀ ویژۀ کرسمس ۲۰۱۰.

برنامۀ ویژۀ کرسمس ۲۰۱۰. (برنامه‌های خاص)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۳۲ دقیقه)

برنامۀ فوق العادۀ عیدقیام ۲۰۱۱

برنامۀ فوق العادۀ عیدقیام ۲۰۱۱ (برنامه‌های خاص)
قیام مسیح از مردگان بزرگترین رویداد تاریخ بشر و بهترین خبر خوش برای تمام انسانهاست. قیام مسیح از مردگان، اساس مسیحیت است و ما نه فقط باید به آن ایمان داشته باشیم، بلکه باید قوت قیام او را بچشیم. همان طوریکه باید خود خدا را بچشیم. عیسی مسیح، با قیامش از مردگان نشان داد که کلام او تنها کلام نیست بلکه حیات است و معجزات او محدود به زمانی نیست که بر روی زمین بود. او امروز هم زنده است. امروز هم معجزات عظیمی می‌‌کند که مهمترین آن همان بخشیدن تولد تازه و زندگی نو به انسانهاست.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۳۰ دقیقه)

نو روز ۲۰۰۸/۱۳۸۷

نو روز ۲۰۰۸/۱۳۸۷ (برنامه‌های خاص)
با آمدن بهار که هوا گوارا می‌شود، زمستان و سردی که دیگر یارای استقامت ندارد، رخت سفره می‌بندد، تا بهار و تازگی با قوت تمام به نمایش درآید. جشنها و رسم‌های باستانی پیوند عمیق با مردم و دیاری همان محل باستان دارد. این جشنها به روح و روانی انها تاثیر گذاشته، به سنت و عادات مردم تبدیل گردیده است. این جشنها در سیر تاریخ از نسلی به نسل تا امروز انتقال یافته و انرا بمثابه می‌راث پر غنای نیاکان خویش دانسته و از ان تجلیل بعمل می‌آورند. این دستاورد‌های باستانی جزو فرهنگ و هویت ملی مشترک ،اقوام ، قبایل و ملیتها مختلف آریایی، از جمله دد کشو ر ما افغانستان محسوب می‌شود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۳۰ دقیقه)

قرآن در مورد عیسی مسیح سخن می‌‌‌گوید

قرآن در مورد عیسی مسیح سخن می‌‌‌گوید (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح:کلام زندۀ  خدا

عیسی مسیح:کلام زندۀ خدا (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵ (۲۹ دقیقه)

گربه ای چهارم. قسمت دوم.

گربه ای چهارم. قسمت دوم. (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

یحیا شهادت می‌دهد

یحیا شهادت می‌دهد
یوحنای رسول، در انجیل یوحنا، به خوانندگان بیان می‌کند که عیسی در حقیقت کی است. تعداد زیادی از مردم در باره عیسی مسیح شهادت داده و در باره تجارب شان با عیسی مسیح صحبت کردند. خدا ، یحیای تعميد دهنده را فرستاد تا در باره عيسى شهادت دهد.

مقاله شامل آیه ۶-۷

لب شیرین

لب شیرین (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱-۱۴ (۳۰ دقیقه)

هویت ما در مسیح

هویت ما در مسیح (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲ (۳۰ دقیقه)