انجیل یوحنا

فصل سوم

عیسی و نیقودیموس

۱یک نفر از پیروان فرقۀ فریسی به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، ۲یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: «ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای زیرا هیچکس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد، مگر آنکه خدا با او باشد.» ۳عیسی جواب داد: «بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.» ۴نیقودیموس گفت: «چطور ممکن است شخص سالخورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رَحِم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟» ۵عیسی جواب داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. ۶آنچه از جسم تولد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. ۷تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. ۸باد هرجا که بخواهد می وزد. صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همینطور است.» ۹نیقودیموس در جواب گفت: «این چطورممکن است؟» ۱۰عیسی گفت: «آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی، این چیزها را نمی دانی؟ ۱۱بیقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. ۱۲وقتی دربارۀ امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر دربارۀ امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ ۱۳کسی هرگز به آسمان بالا نرفت، مگر آنکس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. ۱۴همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان هم باید بلند کرده شود ۱۵تا هر کس به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی گردد.

۱۶زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. ۱۷زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد. ۱۸هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است. ۱۹حکم بازخواست این است که نور به دنیا آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانستند، ۲۰زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملالت واقع شود. ۲۱اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در خداترسی انجام شده است.»

عیسی و یحیی

۲۲بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آن ها مانده مردم را تعمید می داد، ۲۳یحیی نیز در عینون، نزدیک سالیم، به تعمید دادن مردم مشغول بود. درآن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، ۲۴زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود.

۲۵بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه ای در مورد مسئلۀ طهارت پیدا شد. ۲۶پس آن ها نزد یحیی آمده به او گفتند: «ای استاد، آن کسی که در آن طرف اُردن با تو بود که تو دربارۀ او شهادت دادی، در اینجا به تعمید کردن مردم مشغول است و همه پیش او می روند.» ۲۷یحیی در جواب گفت: «انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. ۲۸شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. ۲۹عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد، که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود، لذت می برد. خوشی من هم همینطور کامل شده است. ۳۰او باید ترقی کند، و من باید از نظر بیفتم.»

کسی که از آسمان می آید

۳۱کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارۀ امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالا تر است ۳۲و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. ۳۳هرکه شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. ۳۴کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند زیرا خدا روح خود را بی حد و اندازه به او عطا می فرماید. ۳۵پدر به پسر محبت دارد و همه چیز را به او سپرده است. ۳۶آن کسی که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا می باشد.

Related content

God's Love for the World

God's Love for the World (The Word of God for You)
It all starts with God's love for the world. God is the God of the whole human world. There are only two ways for man to choose, one is life and the other is destruction! If anyone believes in Jesus, he will not perish; But will find eternal life.

Radio programme reading v16-21 (30min)

What Is the Reason for Rebirth in My Life?

What Is the Reason for Rebirth in My Life? (Peace and Joy in Christ)
Spiritual rebirth is like a worm that wants to emerge from its cocoon as a new being. But how do we know that we are spiritually reborn? Is there any specific experience we should be looking for? What is the special feeling we should have? Spiritual rebirth (new birth) happens when a person believes in Jesus' death and resurrection and receives forgiveness from God. No one can enter the kingdom of God without being born again.

Radio programme about v1-10 (30min)

What Is the Birth of Body and Soul?

What Is the Birth of Body and Soul? (The Word of God for You)
Can man enter the kingdom of God with religious conditions and good deeds? What Nicodemus needed was not a new law; It was a new heart. It was the need for his spiritual power and inner nature that had to change in order to be acceptable to God. That is, to be born again from above.

Radio programme about v1-15 (30min)

God's Love for Us

God's Love for Us (The Breeze of Worship)
God Almighty is the Almighty God. We must worship and praise Him. He is with us in every way. He takes our hand in His hardships and problems, because He is the God of love. I must worship and worship him from the heart. How beautiful it is that, O God, the Almighty does not abandon us in our difficulties and problems with our weaknesses. He sits with us and even fights for us and saves us from the black mire one day.

Radio programme about v1-8 (30min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v4-5 (28min)

Did Jesus Christ Die on the Cross?

Did Jesus Christ Die on the Cross? (With You)
The purpose of Jesus' death was for us to have eternal life. While we were still sinners, Christ died for us. He came to sacrifice his life for many. Who did Christ give his life for? For all those who believe in him. "Having faith" has a very deep meaning. It means to believe completely and deeply; It means being totally dependent on Christ, it means trusting him and not yourself. If our faith does not lead to obedience to Christ, it is a false faith. What kind of life does Christ give? He gives eternal life. Eternal life does not just mean a life that lasts forever. Eternal life means life with God, a life full of joy, peace and justice. It is a life without tears, sorrow or pain. Eternal life is the heavenly reward and inheritance for all those who believe in Jesus.

Radio programme about v14 (28min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v16 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v16-17 (28min)

Peace With Our Fellow Man

Peace With Our Fellow Man (With You)
Just as a father or mother devotes themselves to serving their children, we should also be ready to dedicate ourselves to others. A Christian must love all people. Christians must love others in the same way that Christ loved us. A person who has love respects others. Someone who loves his brother or sister will protect their dignity and respect. We should always consider others better than ourselves. If we follow this simple principle, there will never be any division between us and our families.

Radio programme about v16 (28min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v16 (28min)

Do Christians Have Eid?

Do Christians Have Eid? (Peace and Joy in Christ)
In the first century, the church called the feast of Christ's resurrection from the dead as the Great Feast, and the feast of the birth of Christ was called Eid Khurd. But in fact, all holidays are important and great in their place, both the birthday and the resurrection of Christ. Why? Because if it wasn't for the month of Ramadan; There was no death and resurrection. If Jesus was not born; There was no cross because of human sins; And not the resurrection of Christ. Do you have the right to remain in the generation of the first man or to separate from it and join the generation of the second man? You mean you choose Jesus Christ?

Radio programme about v16 (30min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v16 (28min)

The Perfect Sacrifice

The Perfect Sacrifice (With You)
Jewish people used to sacrifice animals to God to atone for their sins. The animal was used as a ransom for sin. The guilt of the nation was removed by this animal sacrifice, bringing divine forgiveness. In the same way, Christ was sacrificed to "take away" the sin of the world, the sins of all those who believe in him. He was the lamb that was taken to the altar and slain. He was the lamb that the prophet Isaiah prophesied about. He was the sacrifice for sin, and through this sacrifice, believers are cleansed of their sins once and for all! John the Baptizer knew that Jesus was not only the promised Messiah, but also the Lamb of God who would wash away all the sins of the world. Christ's sacrifice was so great that it enables all people to be cleansed. This was only possible because Christ was the only Son of God. Christ came as the saviour to bring salvation to mankind.

Radio programme about v16 (29min)

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University (With You)
The attack on Kabul University and Kowsare Danesh is not the first attack on an educational center. Many such attacks have taken place in recent years, especially in Kabul, with heavy casualties. Universities and educational institutions are places for acquiring education and knowledge. In educational institutions, the pen rules, not bullets and barbarism.

Radio programme mainly about v13 (29min)

New Spring - New Day and New Nature

New Spring - New Day and New Nature (The Word of God for You)
Nowruz is one of the ancient customs of the inhabitants of Ariana; Afghanistan, Iran and Tajikistan; It has been the first day of the year. This day is due to the change of nature that cold winter passes and new spring comes; People celebrate this day and rejoice.

Radio programme mainly about v16 (30min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme mainly about v16 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme mainly about v16-17 (29min)

Nowruz and New Year's Eve 1399

Nowruz and New Year's Eve 1399 (The Word of God for You)
Nowruz Day is one of the ancient customs of the ancient inhabitants of Ariana Land - Afghanistan, Iran and Tajikistan - the first day of the year. Nowruz marks the change of season and year.

Radio programme mainly about v16 (30min)

Jesus Talks With Nicodemus

Jesus Talks With Nicodemus
The Jewish people were proud that they were the people of God. Because they were Abraham’s descendants, they were special, they belonged to God. This was their honor. Jesus is teaching a new honor, a new way to enter God’s family. It is not by natural birth. He says that we must be born again by receiving Jesus Himself. When Jesus would come, he would bring new life and transformation.

Article includes v1-16

Why Do We Talk About Salvation?

Why Do We Talk About Salvation? (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

The Cross

The Cross (With You)

Radio programme includes v1-13 (30min)

Do Followers of Jesus Christ Celebrate Nowruz?

Do Followers of Jesus Christ Celebrate Nowruz? (With You)

Radio programme includes v1-8 (30min)

What Does the New Birth Mean?

What Does the New Birth Mean? (With You)

Radio programme includes v1-8 (30min)

Nicodemus meets with Jesus.

Nicodemus meets with Jesus. (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-8 (30min)

Closed doors. Part Two

Closed doors. Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v3-7 (29min)