انجیل یوحنا

فصل سوم

عیسی و نیقودیموس

۱یک نفر از پیروان فرقۀ فریسی به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، ۲یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: «ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای زیرا هیچکس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد، مگر آنکه خدا با او باشد.» ۳عیسی جواب داد: «بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.» ۴نیقودیموس گفت: «چطور ممکن است شخص سالخورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رَحِم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟» ۵عیسی جواب داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. ۶آنچه از جسم تولد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. ۷تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. ۸باد هرجا که بخواهد می وزد. صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همینطور است.» ۹نیقودیموس در جواب گفت: «این چطورممکن است؟» ۱۰عیسی گفت: «آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی، این چیزها را نمی دانی؟ ۱۱بیقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. ۱۲وقتی دربارۀ امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر دربارۀ امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ ۱۳کسی هرگز به آسمان بالا نرفت، مگر آنکس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. ۱۴همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان هم باید بلند کرده شود ۱۵تا هر کس به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی گردد.

۱۶زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. ۱۷زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد. ۱۸هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است. ۱۹حکم بازخواست این است که نور به دنیا آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانستند، ۲۰زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملالت واقع شود. ۲۱اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در خداترسی انجام شده است.»

عیسی و یحیی

۲۲بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آن ها مانده مردم را تعمید می داد، ۲۳یحیی نیز در عینون، نزدیک سالیم، به تعمید دادن مردم مشغول بود. درآن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، ۲۴زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود.

۲۵بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه ای در مورد مسئلۀ طهارت پیدا شد. ۲۶پس آن ها نزد یحیی آمده به او گفتند: «ای استاد، آن کسی که در آن طرف اُردن با تو بود که تو دربارۀ او شهادت دادی، در اینجا به تعمید کردن مردم مشغول است و همه پیش او می روند.» ۲۷یحیی در جواب گفت: «انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. ۲۸شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. ۲۹عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد، که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود، لذت می برد. خوشی من هم همینطور کامل شده است. ۳۰او باید ترقی کند، و من باید از نظر بیفتم.»

کسی که از آسمان می آید

۳۱کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارۀ امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالا تر است ۳۲و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. ۳۳هرکه شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. ۳۴کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند زیرا خدا روح خود را بی حد و اندازه به او عطا می فرماید. ۳۵پدر به پسر محبت دارد و همه چیز را به او سپرده است. ۳۶آن کسی که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا می باشد.

Related content

God's Love for the World

God's Love for the World (The Word of God for You)
It all starts with God's love for the world. God is the God of the whole human world. There are only two ways for man to choose, one is life and the other is destruction! If anyone believes in Jesus, he will not perish; But will find eternal life.

Radio programme reading v16-21 (30min)

What Is the Birth of Body and Soul?

What Is the Birth of Body and Soul? (The Word of God for You)
Can man enter the kingdom of God with religious conditions and good deeds? What Nicodemus needed was not a new law; It was a new heart. It was the need for his spiritual power and inner nature that had to change in order to be acceptable to God. That is, to be born again from above.

Radio programme about v1-15 (30min)

God's Love for Us

God's Love for Us (The Breeze of Worship)
God Almighty is the Almighty God. We must worship and praise Him. He is with us in every way. He takes our hand in His hardships and problems, because He is the God of love. I must worship and worship him from the heart. How beautiful it is that, O God, the Almighty does not abandon us in our difficulties and problems with our weaknesses. He sits with us and even fights for us and saves us from the black mire one day.

Radio programme about v1-8 (30min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v16 (28min)

The Perfect Sacrifice

The Perfect Sacrifice (With You)
Jewish people used to sacrifice animals to God to atone for their sins. The animal was used as a ransom for sin. The guilt of the nation was removed by this animal sacrifice, bringing divine forgiveness. In the same way, Christ was sacrificed to "take away" the sin of the world, the sins of all those who believe in him. He was the lamb that was taken to the altar and slain. He was the lamb that the prophet Isaiah prophesied about. He was the sacrifice for sin, and through this sacrifice, believers are cleansed of their sins once and for all! John the Baptizer knew that Jesus was not only the promised Messiah, but also the Lamb of God who would wash away all the sins of the world. Christ's sacrifice was so great that it enables all people to be cleansed. This was only possible because Christ was the only Son of God. Christ came as the saviour to bring salvation to mankind.

Radio programme about v16 (29min)

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University (With You)
The attack on Kabul University and Kowsare Danesh is not the first attack on an educational center. Many such attacks have taken place in recent years, especially in Kabul, with heavy casualties. Universities and educational institutions are places for acquiring education and knowledge. In educational institutions, the pen rules, not bullets and barbarism.

Radio programme mainly about v13 (29min)

New Spring - New Day and New Nature

New Spring - New Day and New Nature (The Word of God for You)
Nowruz is one of the ancient customs of the inhabitants of Ariana; Afghanistan, Iran and Tajikistan; It has been the first day of the year. This day is due to the change of nature that cold winter passes and new spring comes; People celebrate this day and rejoice.

Radio programme mainly about v16 (30min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme mainly about v16 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme mainly about v16-17 (29min)

Nowruz and New Year's Eve 1399

Nowruz and New Year's Eve 1399 (The Word of God for You)
Nowruz Day is one of the ancient customs of the ancient inhabitants of Ariana Land - Afghanistan, Iran and Tajikistan - the first day of the year. Nowruz marks the change of season and year.

Radio programme mainly about v16 (30min)

Jesus Talks With Nicodemus

Jesus Talks With Nicodemus
The Jewish people were proud that they were the people of God. Because they were Abraham’s descendants, they were special, they belonged to God. This was their honor. Jesus is teaching a new honor, a new way to enter God’s family. It is not by natural birth. He says that we must be born again by receiving Jesus Himself. When Jesus would come, he would bring new life and transformation.

Article includes v1-16

Why Do We Talk About Salvation?

Why Do We Talk About Salvation? (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

The Cross

The Cross (With You)

Radio programme includes v1-13 (30min)

Do Followers of Jesus Christ Celebrate Nowruz?

Do Followers of Jesus Christ Celebrate Nowruz? (With You)

Radio programme includes v1-8 (30min)

What Does the New Birth Mean?

What Does the New Birth Mean? (With You)

Radio programme includes v1-8 (30min)

Nicodemus meets with Jesus.

Nicodemus meets with Jesus. (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-8 (30min)

Closed doors. Part Two

Closed doors. Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v3-7 (29min)

Did Jesus Know That He Will Be Crucified?

Did Jesus Know That He Will Be Crucified? (With You)

Radio programme includes v14-16 (30min)

One God( Trinity)

One God( Trinity)
We, the followers of Christ, believe in this: God is one. In the existence of this one God, there are three distinct and separate personalities, named God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. These three characters form a single God

Article includes v16

The Good News of Christ's Salvation

The Good News of Christ's Salvation
Jesus Christ came to the world to reveal God to man, to bring man closer to God, and to establish God's kingdom on earth. Man rebelled against God and was not only separated from the Holy God by the wall of sin, but also became powerless. Because God is loving and powerful, he will destroy the wall of sin and change the evil heart of man so that man will have the desire and find the strength to love and obey God

Article includes v16

Eternal Life in Christ

Eternal Life in Christ
One of the famous verses in the holy book is in the Gospel of John in chapter three, verse sixteen, which says:” For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life”

Article includes v16

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride
The cross of Jesus Christ paid the price for all our sins to God, and we are no longer ashamed. Jesus Christ loved us and showed His love on the cross by giving His life for us. It is clear from this that love is not just about words, but about action and forgiveness

Article includes v16

 God Loved the World   …We the Darkness

God Loved the World …We the Darkness
It is probably the most famous verse in the entire Bible: John 3:16. It is a beautiful verse that speaks of God's wonderful love and contains the heart of the gospel of Jesus Christ. But as is the case with many well-known and often-heard things, there is a danger that we will consider it normal and forget to dwell on the content For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. (John 3:16)

Article includes v16

Nowruz Afghanistan message 1398

Nowruz Afghanistan message 1398 (The Word of God for You)
How good it is for us to start the new year with a new covenant and a new mind and a new heart. Unfortunately, many people do not want to receive the eternal life that is from God in Christ; How sad it will be. But in Christ not only a new chapter but a new life begins with a new heart

Radio programme includes v16 (30min)

God is Faithful

God is Faithful (Cry of Woman)
Mankind has been sinning since the beginning of creation and continues to sin until now. All human beings are sinners, even the prophets (except one!). All of us have broken God’s laws; all of us have been disobedient; all of us have deserved to be punished for our sins. However, God so loved the world, all of us, every sinful human being that he himself prepared a sinless sacrifice for us. He sent Jesus Christ, the sinless lamb of God, to be the final and perfect sacrifice for our sins. Jesus Christ has thus become our salvation. He is our saviour because he loves us!

Radio programme includes v16 (30min)