انجیل یوحنا

فصل چهارم

عیسی و زن سامری

۱وقتی خداوند فهمید که فریسی ها شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آن ها را تعمید می دهد ۲(هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند نه خود او)، ۳یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت ۴ولی لازم بود از سامره عبور کند. ۵او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود، رسید. ۶چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود، در کنار چاه نشست. تقریباً ظهر بود. ۷یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت: «قدری آب به من بده.» ۸زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. ۹زن سامری گفت: «چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می خواهی؟» او این را گفت چون یهودیان با سامریان نشست و برخاست نمی کنند. ۱۰عیسی به او جواب داد: «اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتماً از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد.» ۱۱زن گفت: «ای آقا سطل نداری و این چاه عمیق است. از کجا آب زنده داری؟ ۱۲آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتر هستی که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن نوشیدند؟» ۱۳عیسی گفت: «هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد ۱۴اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد جوشید.» ۱۵زن گفت: «ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم.»

۱۶عیسی به او فرمود: «برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد.» ۱۷زن جواب داد: «شوهر ندارم.» عیسی گفت: «راست می گویی که شوهر نداری، ۱۸زیرا تو پنج شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.» ۱۹زن گفت: «ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. ۲۰پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گوئید، باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد.» ۲۱عیسی گفت: «ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. ۲۲شما سامریان آنچه را نمی شناسید، می پرستید اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا رستگاری بوسیلۀ قوم یهود می آید. ۲۳اما زمانی می آید ـ و این زمان هم اکنون شروع شده است ـ که پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. ۲۴خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.» ۲۵زن گفت: «من می دانم که مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید، همه چیز را به ما خواهد گفت.» ۲۶عیسی گفت: «من که با تو صحبت می کنم همان هستم.»

۲۷در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن می گوید تعجب کردند ولی هیچ کس نپرسید: «چی می خواهی؟» و یا «چرا با او سخن می گوئی؟» ۲۸زن کوزۀ خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت: ۲۹«بیائید و مردی را ببینید، که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟» ۳۰پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی می رفتند.

۳۱در این وقت شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند: «ای استاد، چیزی بخور.» ۳۲اما او گفت: «من غذائی برای خوردن دارم که شما از آن بی خبر هستید.» ۳۳پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند: «آیا کسی برای او غذا آورده است؟» ۳۴عیسی به ایشان گفت: «غذای من اینست که ارادۀ کسی را که مرا فرستاده است بجا آورم و کارهای او را انجام دهم. ۳۵مگر شما نمی گوئید هنوز چهار ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. ۳۶دروگر مزد خود را می گیرد و ثمر را برای زندگی ابدی جمع می کند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم خوشی کنند. ۳۷در اینجا این گفته حقیقت پیدا می کند، که یکی می کارد و دیگری درو می کند. ۳۸من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید.»

۳۹به خاطر شهادت آن زن که گفته بود: «آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت»، در آن شهر عدۀ زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. ۴۰وقتی سامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش آن ها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا ماند ۴۱و عدۀ زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند. ۴۲و به آن زن گفتند: «حالا دیگر به خاطر سخن تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهندۀ عالم است.»

شفای پسر مأمور دولت

۴۳پس از دو روز، عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت. ۴۴زیرا خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترامی ندارد، ۴۵اما وقتی به جلیل وارد شد، مردم از او استقبال کردند زیرا آنچه را که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند، چون آن ها هم در ایام عید در اورشلیم بودند.

۴۶عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جائی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از مأمورین دولت در آنجا بود که پسرش در کپرناحوم بیمار و بستری بود. ۴۷وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است نزد او آمد و خواهش کرد که بیاید و پسرش را که در آستانۀ مرگ بود شفا بخشد. ۴۸عیسی به او گفت: «شما بدون دیدن عجایب و نشانه ها به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد.» ۴۹آن شخص گفت: «ای آقا، پیش از آن که پسر من بمیرد بیا.» ۵۰آنگاه عیسی گفت: «برو، پسرت زنده می ماند.» آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. ۵۱او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند: «پسرت زنده و تندرست است.» ۵۲او پرسید: «در چه ساعتی حالش خوب شد؟» گفتند: «دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب او قطع شد.» ۵۳پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود: «پسرت زنده می ماند.» پس او و تمام اهل خانه اش ایمان آوردند.

۵۴این دومین معجزه ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد.

Related content

Faith and Martyrdom of the Samaritan Woman

Faith and Martyrdom of the Samaritan Woman (The Word of God for You)
Have you ever been in distress and thirsty and someone gave you water? You must have encountered. When someone does us such a good deed, we never forget his goodness. Jesus spoke to the Samaritan woman about God's forgiveness and the living water, the Holy Spirit.

Radio programme reading v7-31 (30min)

Time and Time of Worship

Time and Time of Worship (The Breeze of Worship)
n Christianity, we can worship God whenever and wherever we are, and we do not have to wait for a specific time or day. Jesus told the Samaritan woman that when she came, God would no longer have a specific place of worship on earth. And yet anyone who believes in God can worship Him at any time and place. True worship means that the believer enters the presence of God with faith and worships and praises him in his presence.

Radio programme about v23 (30min)

Where Do We Worship?

Where Do We Worship? (With You)
True worshipers understand that God is a spirit. God cannot be worshiped outwardly or by any particular ritual in special places. God can be worshiped only in spirit and in truth. This means that a person must worship God in their inmost being. And they must worship God in truth, that is, genuinely and sincerely from the heart and soul. The basic nature of God is spirit. He is a life-giving spirit. It is only with our spirit and souls that we can truly worship God.

Radio programme mainly about v1-26 (28min)

Which Direction Should We Look When We Pray?

Which Direction Should We Look When We Pray? (With You)
When we want to pray and worship God, we should use words and phrases that truly come from our hearts. God looks at our hearts and intentions, and He knows everything. As we know, prayer is intimacy with God and talking to Him. When we pray and worship Him, it does not matter which way we are looking. God who created us is exalted and omnipotent. And His presence is everywhere.

Radio programme mainly about v4-26 (28min)

The Purpose of Worship

The Purpose of Worship (The Breeze of Worship)
According to Bible verses, the purpose of worship is God the Father. I do not think there is a greater blessing than being able to call him a father. In the first place, we worship the Father for what he is. God's Word teaches that he is the Holy Father, the Righteous Father, the Father of Glory, the Father of Light, the Father of Mercy, the Father of all, and the Father of our Lord Jesus Christ. We worship him for what he has done for us.

Radio programme mainly about v23-24 (30min)

Water of Life

Water of Life
Jesus offers living water to a strange woman so that she will not be thirsty again. The woman wonders who is this man? She argues about where is the right place to worship. Jesus points her to true worship, from the heart and in truth. The woman finally realizes that this Jesus is indeed the Savior of the world. She immediately tells her neighbors about Him.

Article includes v1-26

Samaritan woman and Jesus.

Samaritan woman and Jesus. (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-30 (29min)

Jesus and Real Worship

Jesus and Real Worship (People of God)

Radio programme includes v1-55 (27min)

March 8, the Day We Do Not Talk About Women's Problems

March 8, the Day We Do Not Talk About Women's Problems (Fellow Countryman)

Radio programme includes v5-30 (29min)

How Do Christians Worship?

How Do Christians Worship? (With You)

Radio programme includes v20 (30min)

Christian Worship

Christian Worship (Questions of Life)

Radio programme includes v23-24 (9min)