انجیل یوحنا

فصل چهارم

عیسی و زن سامری

۱وقتی خداوند فهمید که فریسی ها شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آن ها را تعمید می دهد ۲(هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند نه خود او)، ۳یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت ۴ولی لازم بود از سامره عبور کند. ۵او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود، رسید. ۶چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود، در کنار چاه نشست. تقریباً ظهر بود. ۷یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت: «قدری آب به من بده.» ۸زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. ۹زن سامری گفت: «چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می خواهی؟» او این را گفت چون یهودیان با سامریان نشست و برخاست نمی کنند. ۱۰عیسی به او جواب داد: «اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتماً از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد.» ۱۱زن گفت: «ای آقا سطل نداری و این چاه عمیق است. از کجا آب زنده داری؟ ۱۲آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتر هستی که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن نوشیدند؟» ۱۳عیسی گفت: «هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد ۱۴اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد جوشید.» ۱۵زن گفت: «ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم.»

۱۶عیسی به او فرمود: «برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد.» ۱۷زن جواب داد: «شوهر ندارم.» عیسی گفت: «راست می گویی که شوهر نداری، ۱۸زیرا تو پنج شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.» ۱۹زن گفت: «ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. ۲۰پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گوئید، باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد.» ۲۱عیسی گفت: «ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. ۲۲شما سامریان آنچه را نمی شناسید، می پرستید اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا رستگاری بوسیلۀ قوم یهود می آید. ۲۳اما زمانی می آید ـ و این زمان هم اکنون شروع شده است ـ که پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. ۲۴خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.» ۲۵زن گفت: «من می دانم که مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید، همه چیز را به ما خواهد گفت.» ۲۶عیسی گفت: «من که با تو صحبت می کنم همان هستم.»

۲۷در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن می گوید تعجب کردند ولی هیچ کس نپرسید: «چی می خواهی؟» و یا «چرا با او سخن می گوئی؟» ۲۸زن کوزۀ خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت: ۲۹«بیائید و مردی را ببینید، که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟» ۳۰پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی می رفتند.

۳۱در این وقت شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند: «ای استاد، چیزی بخور.» ۳۲اما او گفت: «من غذائی برای خوردن دارم که شما از آن بی خبر هستید.» ۳۳پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند: «آیا کسی برای او غذا آورده است؟» ۳۴عیسی به ایشان گفت: «غذای من اینست که ارادۀ کسی را که مرا فرستاده است بجا آورم و کارهای او را انجام دهم. ۳۵مگر شما نمی گوئید هنوز چهار ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. ۳۶دروگر مزد خود را می گیرد و ثمر را برای زندگی ابدی جمع می کند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم خوشی کنند. ۳۷در اینجا این گفته حقیقت پیدا می کند، که یکی می کارد و دیگری درو می کند. ۳۸من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید.»

۳۹به خاطر شهادت آن زن که گفته بود: «آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت»، در آن شهر عدۀ زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. ۴۰وقتی سامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش آن ها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا ماند ۴۱و عدۀ زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند. ۴۲و به آن زن گفتند: «حالا دیگر به خاطر سخن تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهندۀ عالم است.»

شفای پسر مأمور دولت

۴۳پس از دو روز، عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت. ۴۴زیرا خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترامی ندارد، ۴۵اما وقتی به جلیل وارد شد، مردم از او استقبال کردند زیرا آنچه را که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند، چون آن ها هم در ایام عید در اورشلیم بودند.

۴۶عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جائی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از مأمورین دولت در آنجا بود که پسرش در کپرناحوم بیمار و بستری بود. ۴۷وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است نزد او آمد و خواهش کرد که بیاید و پسرش را که در آستانۀ مرگ بود شفا بخشد. ۴۸عیسی به او گفت: «شما بدون دیدن عجایب و نشانه ها به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد.» ۴۹آن شخص گفت: «ای آقا، پیش از آن که پسر من بمیرد بیا.» ۵۰آنگاه عیسی گفت: «برو، پسرت زنده می ماند.» آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. ۵۱او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند: «پسرت زنده و تندرست است.» ۵۲او پرسید: «در چه ساعتی حالش خوب شد؟» گفتند: «دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب او قطع شد.» ۵۳پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود: «پسرت زنده می ماند.» پس او و تمام اهل خانه اش ایمان آوردند.

۵۴این دومین معجزه ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد.

مطالب مرتبط

 ایمان و شهادت زن سامری

ایمان و شهادت زن سامری (کلام خدا برای شما )
آیا گاهی شده که شما در تنگناه و تشنگی قرار گرفته باشید و کسی به شما آب داده باشد؟ حتما روبرو شده اید. وقتی کسی به ما چنین خوبی می‌کند هرگز نیکی او شخص را فراموش نمی کنیم. عیسی درباره بخشش خدا و آب زنده یعنی (روح القدس) با زن سامری صحبت کرد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۷-۳۱ (۳۰ دقیقه)

زمان و وقت پرستش

زمان و وقت پرستش (نسیم پرستش)
در مسیحیت هر وقت و هر کجا که هستیم می‌‌‌توانیم خدا را بپرستیم و ضرور نیست منتظر وقت خاص یا روز خاص باشیم. عیسی به زن سامری گفت با آمدن او، خدا دیگر مکان مشخصی به عنوان پرستش روی زمین نخواهد داشت. و حالی هر کسی که به خداوند ایمان دارد می‌تواند او را در هر زمان و مکانی پرستش کند. پرستش حقیقی یعنی ایماندار به حضور خدا با ایمان وارد شود و او را در حضورش پرستش و ستایش کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

در کجا عبادت کنیم؟

در کجا عبادت کنیم؟ (باشما)
عبادت کننده‌گان و پرستندگان حقیقی درک می‌‌‌کنند که خدا روح است. خدا را نمی‌توان بطور ظاهری یا با مناسکی خاص در مکانهایی خاص پرستش کرد. خدا را می‌‌‌توان تنها در روح و راستی پرستش نمود. این به معنی آن است که انسان باید خدا را با روح خود پرستش نماید. و باید خدا را در راستی، یعنی حقیقتاً و صادقانه از صمیم قلب و روح پرستش کند. ماهیت اساسی خدا روح است. وی روحی زندگی بخش است. تنها با روح ما است که می‌‌‌توانیم حقیقتاً خدا را پرستش نماییم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۶ (۲۸ دقیقه)

در وقت دعا و پرستش، روی ما به کدام سمت باشد؟

در وقت دعا و پرستش، روی ما به کدام سمت باشد؟ (باشما)
زمانیکه می‌‌‌خواهیم دعا کنیم و خدا را پرستش و ستایش کنیم، از کلمات و جملاتی استفاده کنیم که واقعاً از قلب ما و نیت ما سرچشمه می‌‌‌گیرد. خدا به قلب و نیت ما نگاه می‌‌‌کند و او از همه چیز آگاه است. طوریکه می‌‌‌دانیم، دعا و راز و نیاز، صحبت با خداوند است. هنگامیکه دعا می‌‌‌کنیم و او را عبادت می‌‌‌کنیم، این مهم نیست که روی ما به کدام طرف باشد. خدای که ما را آفریده متعال و قادر مطلق است. پس او در همه جا حضور دارد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴-۲۶ (۲۸ دقیقه)

هدف پرستش

هدف پرستش (نسیم پرستش)
طبق آیات کتاب مقدس می‌‌‌توان گفت که هدف پرستش، خدای پدر است. فکر نمیکنم برکتی بزرگتر از این وجود داشته باشد که بتوانیم او را پدر خطاب کنیم. ما در قدم اول، پدر را برای آنچه که هست می‌‌‌پرستیم. کلام خدا تعلیم می‌دهد که او پدر قدوس، پدر عادل، پدر جلال، پدر نورها، پدر رحمت‌‌ها، پدر همه و پدر خداوند ما عیسای مسیح می‌‌‌باشد. او را به خاطر کاری که برای ما انجام داده می‌پرستیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۳-۲۴ (۳۰ دقیقه)

آب زنده

آب زنده
عيسی آب زنده را به زنی بيػانه معرفى ميكند تا دیگر تشنه نباشد. زن تعجب می‌کند که این مرد کیست؟ او موضوع مطرح می‌کند که مکان مناسب عبادت کجاست. عیسی او را به عبادت واقعی ، كه بايد با روح و در حقیقت باشد ، اشاره می‌کند. سرانجام زن می‌فهمد که این عیسی در واقع منجی جهان است. او بلافاصله در مورد او به همسایگان خود می‌گوید.

مقاله شامل آیه ۱-۲۶

عیسی مسیح و زن سامری.

عیسی مسیح و زن سامری. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۰ (۲۹ دقیقه)

مسیح و عبادت حقیقی

مسیح و عبادت حقیقی (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۵ (۲۷ دقیقه)

هشت مارچ، روزی که در مورد مشکلات زنان حرف نمیزنیم

هشت مارچ، روزی که در مورد مشکلات زنان حرف نمیزنیم (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۳۰ (۲۹ دقیقه)

چطور عبادت می‌کنیم؟ روی ما بکدام طرف باشد؟ کی برای ما تدریس می‌‌کند؟

چطور عبادت می‌کنیم؟ روی ما بکدام طرف باشد؟ کی برای ما تدریس می‌‌کند؟ (باشما)
دوستان ما سوالات جالبی را از ما پرسیده اند که ما به مسجد می‌‌رویم و نماز می‌‌خوانیم، شما مسیحیان چگونه عبادت می‌‌کنید؟ و در کلیسا چه می‌‌کنید؟ در وقت عبادت روی تان به کدام طرف می‌‌باشد؟ گفتند ما در مسجد یا مدرسه از مولوی تعالیم دینی را حاصل می‌‌کنیم، آیا کسانی هستند که کتاب مقدس را به شما درس بدهند؟ یا اینکه خودتان چطور کلام خدا را می‌‌خوانید؟ البته می‌‌توان دربارۀ هر سوال به طور جداگانه و مفصل صحبت کرد ولی در اینجا می‌‌پردازیم به پاسخ‌های کوتاه در این موارد: ۱. شما مسیحیان چگونه عبادت می‌‌کنید؟ و در کلیسا چه می‌‌کنید؟ اولاً باید در مورد کلیسا صحبت کنیم. کلیسا به کدام تعمیر یا ساختمان گفته نمیشود بلکه کلیسا، جمع ایمانداران مسیحی می‌‌باشد همانطوری که خود عیسی مسیح در انجیل مقدس می‌‌فرماید: هرگاه دو یا سه نفر بنام من در یک جای جمع شوید، من در میان شما خواهم بود. هر گاه دوستان ما فکر می‌‌کنند که کلیسا عبارت از کدام تعمیر یا ساختمان، لطفاً فکر خود را در این مورد تغییر بدهید که کلیسا عبارت است از : جمع ایمانداران مسیحی. ما در کلیسا برای دعا کردن جمع می‌‌شویم، سرود‌های پرستشی می‌‌خوانیم بعد از آن کلام خدا را می‌‌خوانیم و در بارۀ آن گپ می‌‌زنیم. مگر بنابر تجربه شخصی خودم، که در سابق شنیده بودم که مردم می‌‌گفتند که کلیسا یک جای بسیار بد است که مردم در آنجا جهت شرابخواری و کار‌های کثیف دیگر جمع می‌‌شوند و بسیار مردم‌های خراب هستند. شاید این مفکوره را از تماشای فلم‌های تجارتی گرفته باشند که کلیسا را به آن گونه نشان می‌‌دهند و یا بعضی از معلمینی هم هستند که در مدرسه‌ها بر ضد مسیحیت تدریس و تبلیغ می‌‌کنند. وقتی برای اولین بار یکی از دوستانم به من گفت که آیا می‌‌خواهی به کلیسا بیایی؟ حتی مو‌های جانم ایستاد شد؛ چرا که من دیدگاۀ بسیار خرابی از کلیسا در ذهنم داشتم که شنیده بودم ولی چقدر مقبول گفته اند که: شنیدن کی بود مانند دیدن ! و واقعاً خداوند را شکر می‌‌کنم که خداوند دروازۀ را باز کرد که من همراۀ دوستم به کلیسایی رفتم که جمعیت شان بسیار زیاد بود، در اول به بسیار ترس و لرز همه را متوجه بودم که چی چیزی خرابی را می‌‌توانم ببینم ولی زمانی که دیدم که همه با چقدر محبت به من خوش آمدید گفتند و بعداً شروع کردند به دعا نمودن و یکی شان پرستش را رهبری می‌‌کرد که به زبان خودم دعا کردند و به بسیار زبان شیرین خداوند را پدر خطاب می‌‌کردند که یک ارتباط بسیار نزدیک را دیدم که برای من باعث حیرانی بود و بعد از آن به سرود خواندن شروع کردند و به بسیار مقبولی سرود‌ها را می‌‌خواندند و خداوند را در سرود‌های خود نیز پدر جان می‌‌گفتند و در پرستش خود آزادی داشتند، بعضی شان کف می‌‌زدند و موسیقی می‌‌نواختند و سرود‌های پرستشی را به زبان خود ما می‌‌خواندند. قبل از این من فکر می‌‌کردم که ما فقط به یک زبان می‌‌توانیم خدا را پرستش کنیم مگر در کلیسا متوجه شدم که خداوند همۀ زبانها را می‌‌داند و بعد از آنکه کلام خداوند را خواندم، فهمیدم که خداوند جهان را هست نمود یعنی همۀ مردم را و خدا را شکر که هر کس می‌‌تواند خداوند را به زبان خود در کلیسا‌ها ستایش و پرستش نماید. بعد از دیدن همه چیز‌ها و شنیدن و خواندن سرود‌ها، از کلام خدا درس دادند و اولین چیزی را که من در آنجا شنیدم این بود که اگر کسی به روی راستت به سیلی می‌‌زند روی چپت را نیز برایش بگیر، دشمنانتان را دوست داشته باشید و همین کلام خداوند زندگی مرا به کُلی تبدیل کرد و دیدم که جمع کلیسا واقعاً محبت خدا را نشان می‌‌دهند. بعد از ختم عبادت چای آوردند و یکجای چای نوشیدند و حتی حرف زدن شان فرق داشت و مثل حرف‌های نبود که من در کوچه و بازار می‌‌شنیدم. اگر شما دوستان عزیز می‌‌خواهید جمع ایمانداران کلیسا را ببینید و اگر کسی را می‌‌شناسید که به کلیسا می‌‌رود از ایشان خواهش کنید تا شما را نیز با خود ببرد. نترسید و فکر نکنید که در کلیسا چه می‌‌کنند. ما کلام خداوند را به زبان خود داریم و خدا را شکر که در جمع ایمانداران می‌‌توانیم خداوند را پرستش کنیم. ۲. در وقت عبادت روی تانرا به کدام سمت یا طرف می‌‌کنید؟ بعضی از دوستان ما زمانیکه به مسیح ایمان می‌‌آورند ، فکر می‌‌کنند که همان قوانین و مقرراتی را که سابق زندگی خود داشتند، در زندگی نو مسیحی نیز باید داشته باشند. اگر ما روی خود را به یک طرف خاص دور بدهیم و خداوند را پرستش کنیم در نتیجه خداوند را محدود و کوچک می‌‌سازیم؛ در حالی که خداوند قادر متعال است و جهان ، انسان و همۀ کائنات را خلق کرده است و او مافوق همه چیزهاست و خداوند در هر جای حضور فعال و همیشگی دارد و ما نمیتوانیم بگوئیم که خداوند در جنوب قرار دارد مگر در شمال وجود ندارد. حال می‌‌خواهیم از خود کلام خداوند این سوال را جواب بدهیم. انجیل یوحنا در فصل چهارم، از یک زنی که اهل سامره می‌‌باشد، صحبت می‌‌کند که عیسی مسیح را دیده و با او حرف می‌‌زند و درک می‌‌کند که عیسی مسیح کدام شخص معمولی نیست و در آخر سوالی را مطرح می‌‌کند که می‌‌توانیم آنرا ازآیۀ 20 الی 24 همین فصل بخوانیم: ۲۰  پدران ما در روی این کوه عبادت می‌‌کردند اما شما یهودیان می‌‌گوئید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد.« ۲۱ عیسی گفت:» ای زن ، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم.  ۲۲ شما سامریان آن چه را نمی شناسید می‌پرستید اما ما آنچه را که می‌شناسیم عبادت می‌کنیم، زیرا رستگاری بوسیلۀ قوم یهود می‌آید.  ۲۳ اما زمانی می‌آید ــ و این زمان هم اکنون شروع شده است ــ که پرستندگان حقیقی ، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد ، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می‌باشد.  ۲۴ خدا روح است و هر که او را می‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.« پس خداوند را محدود نسازید زیرا خداوند در همه جا حضور دارد و مهم اینست که ما خداوند را با کدام روح پرستش می‌کنیم؟ کلام خدا می‌گوید با روح و راستی و با تمام وجود ما به حضور خداوند بیائیم و خداوند را پرستش کنیم. کلام خدا می‌گوید که ما باید به گناهان خود اعتراف کنیم و وقتی در حضور خداوند می‌ائیم باید به یاد بیاوریم که ما گنهکار هستیم و خداوند بزرگ و بخشنده است و او می‌تواند ما را تبدیل کند و اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است که ما را از آن ناراستی‌ها و بدی‌ها پاک بسازد. ۳. چطور ما کلام خدا را می‌خوانیم؟ باید گفت که اگر کسی را می‌شناسید که کلام خدا را برایتان درس بدهد بسیار خوب است و اگر نمیشناسید ما از طریق رادیو هم کلام خدا را آموخته می‌توانیم ولی اگر به هیچ چیزی دسترسی ندارید می‌توانید از این نکات برای خواندن کلام خدا استفاده کنید: اولاً شکر خداست که کلام خداوند را به زبان خود تان در دسترس دارید و مجبور نیستید به کدام زبان بیگانه آنرا بخوانید ، بدون آنکه مفهوم آنرا درک کنید. چند گروه مردم هستند که به طرق مختلف کلام خدا را می‌خوانند. یک گروه با تعصب می‌خوانند و می‌خواهند نکات بد یا اشتباه را در کتاب مقدس پیدا کنند که این کار بازی کردن با خداست که کوشش می‌کنند کلام خدا را دروغ ثابت کنند و این به این معنی است که آنها می‌خواهند خداوند را دروغگوی ثابت کنند. برای این نوع مردم ما نمیتوانیم کدام توصیۀ کنیم فقط تشویق شان می‌کنیم که به دل پاک بخوانند و به آنعده از دوستانی که می‌خواهند واقعاً خداوند را پیدا کنند و در کلام خداوند رشد کنند می‌گوئیم که پیش از اینکه شروع به خواندن کلام خدا کنید، دعا نمائید. من وقتی می‌خواهم از کلام خداوند بخوانم اینطور دعا می‌کنم : خداوندا کلامت را باز کرده ام و می‌خواهم که آنرا بخوانم و می‌خواهم تا حقیقت کلامت را برای من آشکار بسازی، ای روح پاک خداوند تو مرا قدرت بده و چشم‌ها وگوشهایم را باز کن تا چیزی را که امروز از کلام تو می‌خوانم، بهتر بفهمم و درک کنم. شما دوستان عزیز نیز می‌توانید عین کار را انجام دهید و بعد از دعا کلام خداوند را باز می‌کنم و می‌خوانم. اول کوشش می‌کنم که به نوبت یعنی فصل به فصل پیش بروم و وقتی هر فصل را می‌خوانید لطفاً به آرامی دو یا سه بار و یا بیشتر بخوانید و ببینید که هر آیه چه چیزی در خود دارد و در پوره فصل خداوند چی می‌خواهد تا به شما بگوید؟ هدف خداوند از آن چیست که این کلام نوشته شده است؟ و بعد از آن ببینید که عملکرد کلام خدا در زندگی شما چیست؟ یعنی خداوند از شما چی می‌خواهد؟ و در آخر با دعا خداوند را شکر کنید بخاطر کلامش و به درسی که یاد گرفتید و در همان روز کوشش کنید که آن درس را عملی کنید که بسیار مهم است و اگر می‌توانید آیه‌های کتاب مقدس را حفظ کنید. طوری که ما اکثراً اینکار را می‌کنیم و حتی در سختی‌ها و مشکلات این آیه‌ها به یاد ما می‌ایند و به ما قوت قلب می‌دهند. مثلاً اگر در یک سختی و مشکل قرار دارید و این وعدۀ خداوند را نوشته است : من هرگز شما را ترک نمیکنم، بیاد تان بیاید حتی اگر در بدترین وضعیت قرار داشته باشید، می‌گوئید که خداوند وعده کرده و مرا هرگز ترک نمیکند. یا در انجیل یوحنا فصل سه آیۀ شانزدهم خداوند چنین می‌فرماید که خداوند جهان را آنقدر محبت نمود ... حتی اگر خانوادۀ ما، ما را ترک کنند و در زندگی ما مشکلات بیاید، پس وقتی این آیات حفظ شده به یاد ما بیایند می‌فهمیم که ما هم جزء جهان هستیم و خداوند ما را نیز دوست دارد. در بارۀ اینکه آیا جایی وجود دارد که کتاب مقدس درس داده شود باید گفت که وقتی ما در کلیسا برای عبادت یکجا جمع می‌شویم از کتاب مقدس می‌خوانیم و در جریان هفته بطور گروپی درس‌های کتاب مقدس، تدریس می‌گردد و یا در خانه‌های یکدیگر خود جمع می‌شویم و با یکدیگر خود درس کتاب مقدس را می‌خوانیم و مکتب‌ها و دانشگاه‌های نیز موجود استندکه کلام خدا را به سویه‌های مختلف تا به پروفیسوری و ماستری تدریس می‌کنند و از اینکه ما در وطن عزیز خود افغانستان از امکانات زیاد برخوردار نیستیم، خود ما باید از کوچکترین امکانات برای آموختن کلام خدا استفاده کنیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۳۰ دقیقه)

عبادت مسیحیان

عبادت مسیحیان (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳-۲۴ (۹ دقیقه)