انجیل یوحنا

فصل پنجم

شفای شل

۱بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. ۲در اورشلیم نزدیک دروازه ای معروف به دروازۀ گوسفند حوضی با پنج رواق وجود دارد، که به زبان عبرانی آن را بیتسده می گویند. ۳در آن جا عدۀ زیادی از بیمارن، نابینایان، لنگان و شلان دراز کشیده [و منتظر حرکت آب بودند ۴زیرا هر چند وقت یکبار فرشتۀ خداوند به حوض داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به حوض داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت.] ۵در میان آن ها مردی دیده می شد که سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود. ۶وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت زیادی است که بیمار می باشد، از او پرسید: «آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟» ۷آن مریض جواب داد: «ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در حوض بیاندازد. تا من از جایم حرکت می کنم، شخص دیگری پیش از من داخل می شود.» ۸عیسی به او گفت: «برخیز بسترت را بردار و برو.» ۹آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد.

آن روز، روز سَبَت بود. ۱۰به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: «امروز روز سَبَت است، تو اجازه نداری بستر خود را ببری.» ۱۱او در جواب ایشان گفت: «آن کسی که مرا شفا داد به من گفت: بسترت را بردار و برو.» ۱۲از او پرسیدند: «چه شخصی به تو گفت: بسترت را بردار و برو؟» ۱۳ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت زیرا آن محل پُر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود.

۱۴بعد از این جریان، عیسی او را در عبادتگاه یافته به او گفت: «اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی.» ۱۵آن مرد رفت و به یهودیان گفت: «کسی که مرا شفا داد عیسی است.»

۱۶چون عیسی در روز سَبَت این کارها را می کرد، یهودیان به زجر او پرداختند. ۱۷اما عیسی به آنها گفت: «پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم.» ۱۸پس از این سبب، یهودیان بیشتر قصد قتل او را کردند چون او نه تنها روز سَبَت را می شکست، بلکه خدا را پدر خود می خواند و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت.

اختیارات پسر

۱۹عیسی در جواب آنها گفت: «بیقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، ۲۰زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد، به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید، ۲۱زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آن ها زندگی می بخشد، پسر هم هرکه را بخواهد زنده می کند. ۲۲پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، ۲۳تا آنکه همه، همانطور که پدر را احترام می کنند، پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی کند، به پدر که او را فرستاده است بی حرمتی کرده است.

۲۴بیقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد، زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است. ۲۵بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد، و در واقع آن زمان شروع شده است، که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود زنده خواهد شد، ۲۶زیرا همانطور که پدر سرچشمۀ زندگی است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا سرچشمۀ زندگی باشد. ۲۷و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. ۲۸از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همۀ مردگان صدای او را خواهند شنید ۲۹و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد ـ نیکوکاران برای زندگی خواهند برخاست و بدکاران برای بازخواست.

شهادت به عیسی

۳۰من از خود نمی توانم کاری انجام دهم بلکه مطابق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام ارادۀ پدری که مرا فرستاده است.

۳۱اگر من دربارۀ خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ۳۲ولی شخص دیگری هست که دربارۀ من شهادت می دهد و می دانم که شهادت او دربارۀ من اعتباری دارد. ۳۳شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. ۳۴من به شهادت انسان نیازی ندارم بلکه بخاطر نجات شما این سخنان را می گویم. ۳۵یحیی مانند چراغی بود، که می سوخت و می درخشید و شما می خواستید، برای مدتی در نور او شادمانی کنید. ۳۶اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم: کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم، بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. ۳۷پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید ۳۸و کلام او در دل های شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است، ایمان نمی آورید. ۳۹نوشته ها را مطالعه می نمایید، چون خیال می کنید که در آن ها زندگی ابدی خواهید یافت. در حالی که آن ها دربارۀ من شهادت می دهد، ۴۰شما نمی خواهید پیش من بیایید تا زندگی بیابید.

۴۱من از مردم توقع احترام ندارم. ۴۲من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. ۴۳من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید، ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. ۴۴شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ ۴۵گمان نکنید که من در پیشگاه پدر، شما را ملامت خواهم ساخت، کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را ملامت می نماید. ۴۶اگر شما به موسی ایمان می داشتید بر من نیز ایمان می آوردید زیرا او دربارۀ من نوشته است. ۴۷اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟»

مطالب مرتبط

بخش اول - شفا و سلامتی

بخش اول - شفا و سلامتی (آرامش و شادی در مسیح)
عیسی به تمامی زحمتکشان و گرانبارانی که توبه کنند و به سوی او بیایند، وعده شفا و آرامش می‌‌دهد. وعده عیسی واقعی و ابدی است. پس زحمتکشان چه کسانی هستند؟ چه چیز شانه‌های ما را سنگین می‌سازد که نمیدانیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۹ (۳۰ دقیقه)

شفای مرد شل در بیتسده

شفای مرد شل در بیتسده (كلیسای خانگی (بخش اول))
رحمت خداوند زندگی ما را پر از خوشی ساخته است. با وجود که ما سزاوار آن نیستیم. مثل حوض بیتسده در اورشلیم، عیسی مسیح بیماران را شفا می‌‌‌داد، مثل شل چندین ساله که حتی انتظار او را نداشت. رحمت خداوند همیشه دوامدار بر ماست. عیسی مسیح از تمام ضروریات و نیازهای زندگی ما با خبر هست ولی دوست دارد که خودما از او بخواهیم. چون خداوند در کلامش می‌‌‌گوید که بخواهید بشما داده خواهد شد. بکوبید در باز خواهد شد. پس نتیجه می‌‌‌گریم که او همیشه برای شفا دادن ما قادر است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۸ (۳۰ دقیقه)

شفا در یک کلمه

شفا در یک کلمه (کلام خدا برای شما )
حوضی بود در عبادگاه اورشلیم که باعث شفا بیماران میشد. مردی که سی وهشت سال نتوانست شفا یابد عیسی از او پرسید آیا می‌‌خواهی شفا یابی؟ توجه داشته باشید که این مرد، خودش به سراغ عیسی نرفت، بلکه عیسی به سراغ او رفت. امروز ترا هم شفا می‌دهد

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵ (۳۰ دقیقه)

زایشگاهی که هر روز در آن یک مشکل جدید تولد میشود

زایشگاهی که هر روز در آن یک مشکل جدید تولد میشود (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۵ (۳۰ دقیقه)

شفای مرد که ۳۶سال شل بود.

شفای مرد که ۳۶سال شل بود. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

افتخار پدر و پسر

افتخار پدر و پسر (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۱۸ (۳۰ دقیقه)

داوری آخر

داوری آخر (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۲ (۱۰ دقیقه)

قدرت صدای عیسی مسیح

قدرت صدای عیسی مسیح
بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد، و در واقع آن زمان شروع شده است، که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود زنده خواهد شد» ( یوحنا ۲۵:۵) این آیه در مورد صدای قدرتمند عیسی مسیح است که مردگان را فرا می‌خواند. سوال این است؟ این مرده گان چه کسانی هستند؟ در کتاب مقدس گفته شده است که اینها افرادی هستند که مرده اند. در یوحنا فصل پنجم در آیه ۲۴ نوشته شده است: « بیقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد، زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است.». یعنی: آن زمان اکنون فرا رسیده است. وقتی که صدای قدرتمند عیسی مسیح به گوش ما رسید، او برای ما چه می‌کند؟ او مرده‌های روحانی را زنده گی نو می‌دهد یعنی: بازگرداندن ارتباط با خدا، بازگشت دوباره به خانه نزد خدا، که خدا دوباره در مرکز زندگی ما قرار می‌گیرد. این است هدف صدای قدرتمند عیسی مسیح.

مقاله شامل آیه ۲۴

قدرت صدای عیسی مسیح

قدرت صدای عیسی مسیح
بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد، و در واقع آن زمان شروع شده است، که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود زنده خواهد شد» ( یوحنا ۲۵:۵) این آیه در مورد صدای قدرتمند عیسی مسیح است که مردگان را فرا می‌خواند. سوال این است؟ این مرده گان چه کسانی هستند؟ در کتاب مقدس گفته شده است که اینها افرادی هستند که مرده اند. در یوحنا فصل پنجم در آیه ۲۴ نوشته شده است: « بیقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد، زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است.». یعنی: آن زمان اکنون فرا رسیده است. وقتی که صدای قدرتمند عیسی مسیح به گوش ما رسید، او برای ما چه می‌کند؟ او مرده‌های روحانی را زنده گی نو می‌دهد یعنی: بازگرداندن ارتباط با خدا، بازگشت دوباره به خانه نزد خدا، که خدا دوباره در مرکز زندگی ما قرار می‌گیرد. این است هدف صدای قدرتمند عیسی مسیح.

مقاله شامل آیه ۲۵

رستاخیز عمومی

رستاخیز عمومی (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸-۲۹ (۹ دقیقه)

به انسان توکل نکن

به انسان توکل نکن (باشما)
انسان آگاه و عاقل به خدا توکل و اتکا می‌‌‌‌‌کند. زیرا خدا خالق و آفریننده‌ای ماست. روی برگرداندن از خدا و توکل نمودن به انسان، اساس گناه است. انسان فانی است، بقا ندارد. همانطور که از خاک سرشته شد، دوباره به خاک بر می‌‌‌‌گردد. انسان ناتوان و ضعیف است و قادر به نجات خود نیست. انسان راه حل مشکلات زندگی را نمی‌داند؛ فقط خداوند پاسخگوی نیاز انسان است. وقتی ما توکل خود را بر او قرار می‌‌‌‌‌دهیم، احساس آرامش و اطمینان می‌‌‌‌کنیم. کسی که به خدا توکل و باور دارد، مثل درختی خواهد بود که در کنار دریا روییده است.

برنامه رادیویی به آیه ۹ (۲۸ دقیقه)