Previous chapter

انجیل به گزارش لوقا

فصل اول

۱تقدیم به تیوفیلوس عزیز:

تا به حال نویسنده گان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رُخ داده است، اقدام کرده اند ۲و آنچه را که به وسیلۀ اولین شاهدان عینی و خادمان پیام به ما رسیده است، نوشته اند. ۳من نیز به نوبت خود، به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی نموده است، صلاح دیدم که این اتفاقها را به ترتیب زمان وقوع آنها برای شما بنویسم ۴تا به حقیقت همۀ مطالبی که از آن اطلاع یافته اید، پی ببرید.

خبر تولد یحیای تعمید دهنده

۵ در زمانی که هیرودیس پادشاه یهودیه بود، کاهنی به نام زکریا از گروه ابیا زنده گی میکرد. همسر زکریا از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. ۶این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون کوتاهی همه احکام و اوامر خدا را رعایت میکردند. ۷اما آنها فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو پیر شده بودند.

۸چون نوبت خدمت روزانه در خانۀ خدا به گروه زکریا رسید، زکریا به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. ۹مطابق رسوم کاهنان، قرعه به نام زکریا برآمد تا در خانۀ خدا وارد شود و خوشبویی بسوزاند. ۱۰در جریان سوزاندن خوشبویی، تمام مردم در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. ۱۱در این وقت فرشتۀ خداوند به زکریا ظاهر شد و در سمت راست جای که خوشبویی میسوخت، ایستاد. ۱۲زکریا از دیدن این منظره تکان خورد و ترسید. ۱۳اما فرشته به او گفت: «ای زکریا نترس! دعاهای تو قبول شده است و همسرت الیزابت برای تو پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را یحیای تعمید دهنده خواهی نامید. ۱۴خوشی نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد. ۱۵ زیرا یحیی در نظر خداوند بزرگ خواهد بود؛ هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. او از شکم مادر از روح مقدس پُر خواهد بود ۱۶و بسیاری از بنی اسراییل را به سوی خداوند که خدای آنها می باشد، باز خواهد گردانید. ۱۷ یحیی با روح و قدرت مانند الیاس پیامبر در پیشاپیش خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد، سرکشان را به راه نیکان آورد و مردم خدا را برای خداوند آماده سازد.» ۱۸زکریا به فرشته گفت: «چطور میتوانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سالخورده است.» ۱۹ فرشته به او جواب داد: «من جبرییل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شده ام تا با تو صحبت کنم و این خبر خوش را به تو برسانم. ۲۰اما تو گپ زده نخواهی توانست، چون به پیام من که در زمان معین تحقق خواهد یافت، باور نکردی و تا روزی که این وعده عملی شود، گُنگه خواهی بود.»

۲۱در آن وقت مردم منتظر زکریا بودند و از این که او آنقدر دیر در جایگاه مقدس خانۀ خدا مانده بود، حیران گشتند. ۲۲وقتی زکریا بیرون آمد و توان سخن گفتن نداشت، مردم فهمیدند که در جایگاه مقدس خانۀ خدا رویای دیده است. چون او نمیتوانست گپ بزند، پس با اشارۀ دست مطلب خود را به آنها فهماند.

۲۳وقتی زکریا خدمت خود را به انجام رسانید، به خانه بازگشت. ۲۴بعد از مدتی همسرش الیزابت حامله شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری کرد. الیزابت با خود میگفت: ۲۵«بالاخره خداوند بر من رحم نمود و با لطف خود شرمی را که پیش مردم داشتم، از میان برداشت.»

خبر تولد عیسای مسیح

۲۶خدا، جبرییل فرشته را در ماه ششم حامله گی الیزابت به شهری به نام ناصره در ولایت جلیل فرستاد، ۲۷ تا نزد باکره یی برود که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود. این دختر مریم نام داشت. ۲۸فرشته به مریم ظاهر شد و گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست.» ۲۹اما مریم از آنچه فرشته گفت، بسیار پریشان شد و ندانست که معنای این سلام چیست. ۳۰فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف نموده است! ۳۱ تو حامله شده، پسری به دنیا می آوری و نام او را عیسی خواهی گذاشت. ۳۲ او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال نامیده خواهد شد. خداوند پروردگار تخت پادشاهی جَدَش داوود را به او عطا خواهد کرد. ۳۳او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی میکند و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.» ۳۴مریم به فرشته گفت: «این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی نبوده ام.» ۳۵فرشته به او جواب داد: «روح مقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت. به این خاطر آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد. ۳۶بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در شکم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد، اکنون شش ماه از حامله گی اش میگذرد. ۳۷ زیرا برای خدا هیچ چیز ناممکن نیست.» ۳۸مریم گفت: «من خدمتگار خداوند هستم، بگذار همان طور که تو گفتی بشود.» و فرشته از پیش او رفت.

ملاقات مریم با الیزابت

۳۹چندی بعد از آن مریم عزم سفر کرد و با عجله به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. ۴۰او به خانۀ زکریا داخل شد و به الیزابت سلام داد. ۴۱وقتی الیزابت سلام مریم را شنید بچه در شکمش تکان خورد. الیزابت از روح مقدس پُر شد ۴۲و با صدای بلند گفت: «تو در بین زنان مبارک هستی و متبارک است ثمرۀ بطن تو! ۴۳من کیستم که مادر سَروَرم به دیدنم بیاید؟ ۴۴همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از خوشی در شکمم تکان خورد. ۴۵خوشا به حال تو که باور داری، وعدهٔ خداوند برای تو به انجام خواهد رسید!»

سرود مریم

۴۶ مریم گفت:

«جان من خداوند را ستایش میکند

۴۷و روح من در نجات دهنده ام، خدا خوشی میکند،

۴۸چون او به من، خدمتگار ناچیز خود، نظر لطف داشته است.

از این پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند،

۴۹زیرا آن قادر مطلق، کارهای بزرگی برای من کرده است.

نام او مقدس است.

۵۰رحمت او نسل تا نسل برای کسانی است

که او را احترام میکنند.

۵۱دست خداوند با قدرت کار کرده،

مغروران را با افکار دل شان تار و مار نموده است.

۵۲ زورمندان را از تختهای شان به زیر افگنده

و فروتنان را سربلند کرده است.

۵۳گرسنه گان را با چیزهای خوب سیر نموده

و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است.

۵۴به خاطر محبت پایدارش،

از خدمتگار خود اسراییل حمایت نموده است،

۵۵ همان طور که به پدر ما یعنی به ابراهیم

و به اولاد او تا ابد وعده داد.»

۵۶مریم حدود سه ماه نزد الیزابت ماند و بعد به خانه خود بازگشت.

تولد یحیای تعمید دهنده

۵۷زمان حامله گی الیزابت به پایان رسید و پسری به دنیا آورد. ۵۸وقتی همسایه گان و خویشاوندان او خبر شدند که خداوند چی رحمت بزرگی در حق الیزابت کرده است، مانند او شاد و خوشحال شدند. ۵۹ آنها پس از یک هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. ۶۰اما مادرش گفت: «نی، نام او باید یحیی باشد.» ۶۱آنها گفتند: «اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد.» ۶۲و با اشاره از پدرش پرسیدند که کودک را چی مینامد. ۶۳زکریا تخته یی خواست و نوشت: «نام او یحیی است.» همه تعجب کردند. ۶۴ناگهان زبان زکریا باز شد و به ستایش خدا پرداخت. ۶۵تمام همسایه گان ترسیدند و این خبر در سراسر کوهستانهای یهودیه به گوش همه رسید. ۶۶تمام کسانی که این خبر را می شنیدند دربارهٔ آن فکر میکردند و میگفتند: «این چگونه طفلی خواهد بود؟ در واقع دست خداوند با اوست.»

پیشگویی زکریا

۶۷زکریا پدر یحیی، از روح مقدس پُر شد و چنین پیشگویی کرد:

۶۸«خدای اسراییل را سپاس باد!

زیرا به یاری قوم خود آمده آنها را نجات داده است.

۶۹از خاندان بندۀ خود داوود،

نجات دهندۀ نیرومند را آماده کرده است.

۷۰او از قدیم از زبان پیامبرا مقدس خود وعده داد

۷۱که ما را از دست دشمنان رهایی بخشیده

و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند، آزاد سازد.

۷۲با پدران ما به رحمت رفتار نمود

و پیمان مقدس خود را به یاد آورد.

۷۳برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد و وعده داد

۷۴که ما را از دست دشمنان ما نجات دهد

و عنایت فرماید که خداوند را بدون ترس خدمت کنیم

۷۵و تا زنده ایم او را با عدالت و راستی عبادت نماییم.

۷۶ تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد.

زیرا پیشاپیش خداوند خواهی رفت

تا راه او را آماده سازی

۷۷و به قوم او خبر دهی

که با بخشیده شدن گناهان شان نجات می یابند.

۷۸خدای ما رحیم و مهربان است.

او میگذارد تا نور صبح نجات بر ما بتابد،

۷۹ و این نور بر کسانی که در تاریکی سایۀ مرگ

به سر میبرند از آسمان بدرخشد

و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید.»

۸۰کودک روز به روز بزرگ شده، در روح و جسم رشد مینمود. یحیی تا روزی که آشکارا به قوم اسراییل ظاهر شد، در بیابان زنده گی میکرد.

Previous chapter

Related content

Seventy Ambassadors

Seventy Ambassadors (Luke for Everyone)
Seventy Ambassadors were sent to service. Like sending lambs between wolves. Without taking the equipment for travel! Highly product but low labor! If they welcomed you eat their food, if they not welcomed you not eat their food. Wow, places where you weren't welcomed.

Radio programme reading v1-11 (30min)

Live Story

Live Story (Luke for Everyone)
The picturing of the scenes of the baby's first birthday that everyone was waiting for.The ceremony after the baby was born confirmed one more aspect of the prophets' prophecies. The wait was over. Joys begin to sprout new life. The strange child born in a strange way grew up in wisdom and strength. Because God was with him.

Radio programme reading v2-25 (30min)

The Miraculous Birth of John the Baptist

The Miraculous Birth of John the Baptist (The Word of God for You)
It was unbelievable for Zakaria that he and his wife could have children in old age. Despite this; They suffered from not having children. God waited for the right time to bless them and remove their shame. But God did as John promised them.

Radio programme about v5-25 (30min)

Why Is Jesus Called the Son of God?

Why Is Jesus Called the Son of God? (With You)
Does God have a son? Is it not a disbelief to call Jesus the Son of God? Does God have a wife to have a son? What god do you worship that has a wife and a child? The God of woman and child cannot be praised! These are the questions that many Muslims ask. You will hear all these questions in the schedule.

Radio programme about v26-32 (27min)

Young Wise Man

Young Wise Man (Luke for Everyone)
During the trip the parents found out that their son was not with them, returning to the city with distress to find the boy. The city is big. Its streets are narrow and dark. Its markets are crowded with people of different kinds. The father and the mother is distressed that the boy has not suffered an accident. The son was obedient and would never do anything wrong with them. So why he didn't accompany the convoy for the trip?

Radio programme about v26-35 (30min)

Christmas Celebration 2018

Christmas Celebration 2018 (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. These days, for almost two thousand years, all the people of the world are overwhelmed with joy and happiness. (John 1: 1) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Radio programme about v30 (30min)

The Miraculous Birth of John the Baptist

The Miraculous Birth of John the Baptist (The Word of God for You)
It was unbelievable for Zakaria that he and his wife could have children in old age. Despite this; They suffered from not having children. God waited for the right time to bless them and remove their shame. But God did as John promised them.

Radio programme about v57-66 (30min)

The song of praise by Zakaria

The song of praise by Zakaria (Luke for Everyone)
What can be done against injustice? If you have two shirts, give one to someone who doesn't have. Don't bribe. Who is he saying this? He not only blamed the people for their sins but also blamed the king for his sins. Is he the Messiah who powerfully says people to their sins? He himself says that he is not the Messiah, so who is he?

Radio programme about v57-80 (30min)

Special Christmas Program 2021

Special Christmas Program 2021 (With You)
The good news of the birth of Jesus Christ was first given to the shepherds, that is, to common people. The angel said to them, "I give you good tidings of great joy." That good tidings was the gospel of Christ, the good news of salvation, good news for all people! Salvation is for all people – whether Jew or Gentile. This good news is for all who receive it and believe in Christ.

Radio programme mainly about v26-38 (28min)

The Birth of Jesus Christ

The Birth of Jesus Christ (With You)
The birth of Jesus Christ proves the truth of the prophecies of the Old Testament in the Bible. Jesus was born of a virgin. This was prophesied seven hundred years before his birth by the prophet Isaiah. His birth is truly amazing.

Radio programme mainly about v26-38 (29min)

Jesus:  the Son of Mary or the Son of God?

Jesus: the Son of Mary or the Son of God? (With You)
Jesus is not the Son of God in an earthly way. God did not marry so he could have a son. God did not have relations with Mary resulting in a son. Jesus is the Son of God, that is, God showed Himself to us in a human body. In this sense, Jesus is the Son of God, created in the womb of Mary by the Holy Spirit. During his trial before the Jewish leaders, the high priest said to Jesus, “I demand in the name of the living God—tell us if you are the Messiah, the Son of God.” Jesus replied, “You have said it. And in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God’s right hand and coming on the clouds of heaven.”

Radio programme mainly about v26-38 (28min)

Why Does the World Celebrate Christmas?

Why Does the World Celebrate Christmas? (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. Christmas commemorates the birth of Jesus Christ, the only Savior of the universe, God who came to us from heaven. The appearance of light, the revelation of which is the truth of the god of the body covered on earth

Radio programme mainly about v30 (30min)

That Holy Baby

That Holy Baby (With You)
Jesus Christ was born in a small town called Bethlehem, near the city of Jerusalem. Bethlehem was an important place for the Jews and they considered it holy. It was in this city that thousands of years before, God made the prophet David king of Israel. God promised that David’s kingdom would last forever and that he would send the Messiah from David’s the descendants. Jesus Christ is the gift of God Almighty. He was sent to this world to save mankind.

Radio programme mainly about v35 (28min)

The Birth of Jesus Christ

The Birth of Jesus Christ (With You)
The birth of Jesus Christ proves the truth of the prophecies of the Old Testament in the Bible. Jesus was born of a virgin. This was prophesied seven hundred years before his birth by the prophet Isaiah. His birth is truly amazing.

Radio programme mainly about v46-53 (29min)

The News of the Birth of Jesus Christ

The News of the Birth of Jesus Christ (With You)

Radio programme includes v5-38 (30min)

How was Jesus born?

How was Jesus born? (Questions of Life)

Radio programme includes v26-38 (9min)

Jesus: Who Is He?

Jesus: Who Is He? (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v26-38 (30min)

Is Jesus Christ the Prophet of God or the Son of God?

Is Jesus Christ the Prophet of God or the Son of God? (With You)
Everyone in our country believes that Jesus is a prophet of God. But why do the followers of Jesus call Him the Son of God? In this program, we will discuss that in the holy Gospel, we read that when the angel Gabriel comes to Mary to speak about His birth, he says Jesus will be great and be called the Son of God. So, the followers of Jesus didn't call Him the Son of God, the angel of God does. Later, God himself call Jesus His own Son. So, we call Jesus the Son of God because God calls Him His own Son, the angel calls Him the Son of God, and the Word of God calls Him the Son of God.

Radio programme includes v26-32 (30min)

Why Do You Congratulate People on Nowruz?

Why Do You Congratulate People on Nowruz? (With You)

Radio programme includes v26-32 (30min)

Does the Bible Teach Anything about Respecting Parents?

Does the Bible Teach Anything about Respecting Parents? (With You)

Radio programme includes v26-32 (30min)

Jesus Christ, Son of God

Jesus Christ, Son of God (With You)

Radio programme includes v26-32 (30min)

About the Birth of Jesus Christ 2016

About the Birth of Jesus Christ 2016 (With You)

Radio programme includes v26-56 (30min)

Was Someone Else Crucified Instead of Jesus Christ?

Was Someone Else Crucified Instead of Jesus Christ? (With You)

Radio programme includes v26-32 (30min)

Jesus' Superiority Over All Other Prophets

Jesus' Superiority Over All Other Prophets (With You)

Radio programme includes v26-38 (30min)

3. Misunderstanding: What Does Son of God Mean?)

3. Misunderstanding: What Does Son of God Mean?) (With You)

Radio programme includes v26-32 (30min)