انجیل لوقا

فصل دوم

تولد عیسی

(همچنین در متی ۱: ۱۸ - ۲۵)

۱در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراطور اوغُسطُس صادر شد. ۲وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. ۳پس برای انجام سرشماری هرکس به شهر خود می رفت ۴و یوسف نیز از شهر ناصرۀ جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داود، که بیت لِحِم نام داشت نامنویسی کند، زیرا او از خاندان داود بود. ۵او مریم را که در این موقع در عقد او و حامله بود همراه خود برد. ۶هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید ۷و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود بدنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخوری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جائی برای آنها نبود.

چوپانان و فرشتگان

۸در همان اطراف در میان مزارع، چوپانانی بودند که در وقت شب از گلۀ خود نگهبانی می کردند. ۹فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطراف شان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. ۱۰اما فرشته گفت: «نترسید، من برای شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. ۱۱امروز در شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. ۱۲نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.» ۱۳ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را ستایش کرده، می گفتند:

۱۴«خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد.»

۱۵بعد از آنکه فرشتگان آنها را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: «بیائید، به بیت لِحِم برویم و واقعه ای را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم.» ۱۶پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخور خوابیده بود پیدا کردند. ۱۷وقتی کودک را دیدند آنچه را که دربارۀ او به آنها گفته شده بود نقل کردند. ۱۸همۀ شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب می کردند. ۱۹اما مریم تمام این چیزها را بخاطر می سپرد و دربارۀ آن ها عمیقاً فکر می کرد. ۲۰چوپانان برگشتند و بخاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود واقع شده بود.

نامگذاری عیسی

۲۱یک هفته بعد که وقت سنت کودک فرا رسید او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته پیش از جایگزینی او در رَحِم تعیین کرده بود.

تقدیم عیسی در عبادتگاه

۲۲بعد از آنکه روزهای پاک شدن مطابق شریعت موسی تمام شد کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند. ۲۳چنانکه در شریعت خداوند نوشته شده است: هر پسر اولباری از خداوند شمرده می شود ۲۴و نیز مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی ای تقدیم کنند، یعنی یک جفت فاخته و یا دو چوچه کبوتر.

۲۵در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار نجات اسرائیل بسر می برد و روح القدس بر او بود. ۲۶از طرف روح القدس به او خبر داده شده بود که تا مسیح وعده شدۀ خداوند را نبیند نخواهد مرد. ۲۷او به هدایت روح به داخل عبادتگاه آمد و هنگامیکه والدین عیسی، طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که مطابق شریعت مقرر بود انجام دهند، ۲۸شمعون، طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمدکنان گفت:

۲۹«حال ای خداوند، مطابق وعدۀ خود بنده خود را بسلامت رخصت بده، ۳۰چون چشمانم نجات تو را دیده است، ۳۱نجاتی که تو در حضور همۀ ملتها آماده ساخته ای، ۳۲نوری که افکار ملتهای بیگانه را روشن سازد و مایۀ سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.»

۳۳پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارۀ او گفته شد حیران گشتند. ۳۴شمعون بر آنها دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی، گفت: «این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و نشانه ای است که در رد کردن او ۳۵افکار پنهانی عدۀ کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت.»

۳۶در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حَنّه زندگی می کرد که دختر فَنوئیل از طایفۀ اَشیر بود، او زنی بود بسیار سالخورده، که بعد از ازدواج مدت هفت سال با شوهرش زندگی کرده ۳۷و تا هشتاد و چهار سالگی بیوه مانده بود. او هرگز از عبادتگاه خارج نمی شد، بلکه شب و روز با دعا و روزه، خدا را عبادت می کرد. ۳۸او در همان موقع پیش آمد، به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همۀ کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند دربارۀ آن طفل صحبت کرد.

بازگشت به ناصره

۳۹بعد از آنکه همۀ کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود، ناصرۀ جلیل برگشتند. ۴۰و کودک، پُر از حکمت، کلان و قوی می گشت و لطف خدا با او بود.

عیسی جوان در عبادتگاه

۴۱والدین عیسی همه ساله برای عید فِصَح به اورشلیم می رفتند. ۴۲وقتی او به دوازده سالگی رسید آن ها مثل همیشه برای آن عید به آنجا رفتند. ۴۳وقتی ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر خود شدند، عیسی نو جوان در اورشلیم ماند ولی والدینش این را نمی دانستند ۴۴و به گمان اینکه او در بین کاروان است یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خویشان خود به جستجوی او پرداختند. ۴۵چون او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا بدنبال او بگردند. ۴۶بعد از سه روز او را در عبادتگاه پیدا کردند ـ درحالیکه در میان معلمان نشسته بود و به آنها گوش می داد و از ایشان سؤال می کرد. ۴۷همۀ شنوندگان از هوش او و از جواب های که می داد در حیرت بودند. ۴۸والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: «پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با پریشانی زیاد دنبال تو می گشتیم.» ۴۹او گفت: «برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر نمی دانستید که من وظیفه دارم در خانۀ پدرم باشم؟» ۵۰اما آنها نفهمیدند که مقصد او چیست. ۵۱عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و تابع آنها بود. مادرش همۀ این چیزها را در دل خود نگه می داشت. ۵۲عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و به پسند خدا و مردم بود.

Related content

The Birth of Jesus Christ

The Birth of Jesus Christ (With You)
The birth of Jesus Christ proves the truth of the prophecies of the Old Testament in the Bible. Jesus was born of a virgin. This was prophesied seven hundred years before his birth by the prophet Isaiah. His birth is truly amazing.

Radio programme about v1-20 (29min)

The Birth of Jesus

The Birth of Jesus (Luke for Everyone)
In a world full of bad news, everyone wishes to hear some good news. The good news we deliver is based on facts and evidence that can give anyone hope and life. Hundreds of thousands of people have heard this news for hundreds of years, confessing the righteousness, influence, and hope of their lives. This good news is now available to anyone who is interested in hearing it.

Radio programme about v1-20 (30min)

Blessed Are the Peacemakers

Blessed Are the Peacemakers (With You)
Blessed are the peacemakers. The peacemakers mentioned here are those who establish peace between man and God. But true peacemakers try to remove the injustice, pain, and sin that is in the world. They help people to reconcile with God. This is true peace. In order to be a peacemaker, we must first reconcile ourselves to God. We can find peace only through faith in Jesus Christ. To find true peace, we must be like those described in the beatitudes: poor in spirit, meek, hungering for justice, merciful, and pure in heart. All these attributes are dependent on each other. We cannot have one of these qualities without the others. How do we make peace? By loving our fellow human beings as much as we love ourselves. Love is the main weapon of peace.

Radio programme about v8-14 (28min)

Christmas Celebration 2018

Christmas Celebration 2018 (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. These days, for almost two thousand years, all the people of the world are overwhelmed with joy and happiness. (John 1: 1) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Radio programme about v11-12 (30min)

Jesus Baptism and Genealogy

Jesus Baptism and Genealogy (Luke for Everyone)
Baptism in water is a sign of repentance, so why was Jesus Christ baptized in water? Where does Jesus' human root come from? For the Jews why the human lineage was so important? Everyone wants not to be rootless. For us Afghans it is important to know our ancestry, why?

Radio programme about v21-40 (30min)

Temptation in the Wilderness

Temptation in the Wilderness (Luke for Everyone)
Was Jesus an ordinary human being? Was he the son of God? Was he had both human and divine character? Was he a Super Man? Satan tempted him. He was baptized. He ate, drink, tired, and slept. So who was he?

Radio programme about v41 (30min)

Special Christmas Program 2021

Special Christmas Program 2021 (With You)
The good news of the birth of Jesus Christ was first given to the shepherds, that is, to common people. The angel said to them, "I give you good tidings of great joy." That good tidings was the gospel of Christ, the good news of salvation, good news for all people! Salvation is for all people – whether Jew or Gentile. This good news is for all who receive it and believe in Christ.

Radio programme mainly about v1-14 (28min)

That Holy Baby

That Holy Baby (With You)
Jesus Christ was born in a small town called Bethlehem, near the city of Jerusalem. Bethlehem was an important place for the Jews and they considered it holy. It was in this city that thousands of years before, God made the prophet David king of Israel. God promised that David’s kingdom would last forever and that he would send the Messiah from David’s the descendants. Jesus Christ is the gift of God Almighty. He was sent to this world to save mankind.

Radio programme mainly about v8-11 (28min)

Our Hope

Our Hope (With You)
It is said that man can last a maximum of 40 days without food, 4 days without water and 4 minutes without air. But without any hope we cannot last 4 seconds! There is no life without hope. It is the hope that brings order to human existence. Hope gives purpose to living. As the proverb says, "Hope makes the world go round." Jesus Christ is the living hope for us believers. This is because through faith in Jesus Christ we have eternal life.

Radio programme mainly about v22-31 (28min)

Luke 2:1-20 - the Birth of Jesus

Luke 2:1-20 - the Birth of Jesus (Luke for Everyone)
Birth of Jesus In the ancient Roman Empire the emperor was worshiped as the Son of God. In this kingdom was born a strange boy who, according to prophecies was also called "Son of God". Songs to his birthday were not heard by the orchestras in the palaces, but by angels listening to the shepherds under the blue skies in the meadows. While he was born in a humble manger, according to the prophecies he was in fact the son of God and king.

Book chapter includes v1-20

The Announcement of Jesus Birth

The Announcement of Jesus Birth (Unfolding Story)

Radio programme includes v1-20 (30min)

Jesus: Who Is He?

Jesus: Who Is He? (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v1-40 (30min)

How Do Christians Celebrate the Birth of Jesus?

How Do Christians Celebrate the Birth of Jesus? (With You)

Radio programme includes v1-51 (30min)

The Birth of Jesus Christ

The Birth of Jesus Christ (With You)

Radio programme includes v1-19 (30min)

Good News of the Birth of Jesus Christ at Christmas: The Word of God for You

Good News of the Birth of Jesus Christ at Christmas: The Word of God for You (The Word of God for You)
The good news of Jesus' birth by the heavenly angels who sang, “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.” This is the main message at Christmas.

Radio programme includes v8-20 (30min)

Why Do Christians Say That Jesus Is the Saviour of the World?

Why Do Christians Say That Jesus Is the Saviour of the World? (With You)

Radio programme includes v8-12 (29min)

Appearing of Angels to Shepherds

Appearing of Angels to Shepherds (With You)

Radio programme includes v10-11 (30min)

There Are Many Religions, Who Should I Follow?

There Are Many Religions, Who Should I Follow? (With You)

Radio programme includes v11 (29min)

Exiled

Exiled (Potpourri)

Radio programme includes v11 (29min)

Luke 2:21-40 - Jesus Presented in the Temple

Luke 2:21-40 - Jesus Presented in the Temple (Luke for Everyone)
The picturing of the scenes of the baby's first birthday that everyone was waiting for. The ceremony after the baby was born confirmed one more aspect of the prophets' prophecies. The wait was over. Joys begin to sprout new life. The strange child born in a strange way grew up in wisdom and strength. Because God was with him!

Book chapter includes v21-40

Special Christmas 2015

Special Christmas 2015 (Seasonal Programmes)
The good news of the birth of Jesus Christ was first given to the shepherds, that is, to common people. The angel said to them, "I give you good tidings of great joy." That good tidings was the gospel of Christ, the good news of salvation, good news for all people! Salvation is for all people – whether Jew or Gentile. This good news is for all who receive it and believe in Christ.

Radio programme includes v21-30 (30min)

Do We Have to Practice the Teaching of Jesus Today?

Do We Have to Practice the Teaching of Jesus Today? (With You)

Radio programme includes v33 (29min)

Luke 2:41-52 - the Boy Jesus at the Temple

Luke 2:41-52 - the Boy Jesus at the Temple (Luke for Everyone)
During the trip the parents found out that their son was not with them, returning to the city with distress to find the boy. The city is big. Its streets are narrow and dark. Its markets are crowded with people of different kinds. The father and the mother is distressed that the boy has not suffered an accident. The son was obedient and would never do anything wrong with them. So what happened that he did not accompany the caravan to travel? What is the answer to this question?

Book chapter includes v41-52

Why Do the Followers of Jesus Christ Boast About the Cross?

Why Do the Followers of Jesus Christ Boast About the Cross? (With You)
In order to know why the followers of Jesus honour the cross, we must first know why Jesus sacrificed His life on the cross. According to the Holy Gospel, Jesus gave up His life on the cross for the sins of the world, to bring those who are lost and save them, and to reconcile us to God. Through the death of Jesus, we can have a personal relationship with God. So, we honour the cross and are proud of it because through it we have been saved and can live in peace with God.

Radio programme includes v41-49 (28min)

The Good News of the Birth of Jesus at Christmas

The Good News of the Birth of Jesus at Christmas (The Word of God for You)
How wonderful was the good news of Jesus' birth! The shepherds panicked; But when the angels announced the birth of the promised Messiah; Their fear turned to joy. He hurried to see the baby first; Then the news of his birth was published. The biggest event in history happened! The promised Messiah was born. Jesus; Christ is the only saviour of me and you and the world of humanity

Radio programme refers to v10-11 (30min)