انجیل لوقا

فصل سوم

پیام یحیی

(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و مرقُس ۱: ۱ - ۸ و یوحنا ۱: ۱۹ - ۲۸)

۱در پانزدهمین سال حکومت طیبریوس امپراطور وقتی پنطیوس پیلاطُس والی یهودیه و هیرودیس والی ولایت جلیل و برادرش فیلیپُس والی ولایات ایتوریه و نواحی ترخونیتس و لیسانیوس والی آبلیه بود، ۲یعنی در زمانی که حناس و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. ۳او به تمام ناحیه اطراف دریای اُردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند. ۴آنچنان که در کتاب اشعیای نبی آمده است:

«شخصی در بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید. ۵دره ها پُر شوند، کوهها و تپه ها صاف گردند، کجی ها راست خواهند شد، راههای ناهموار هموار خواهند گشت ۶و همۀ آدمیان نجات خدا را خواهند دید.»

۷مردم زیادی بیرون می آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: «ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ ۸پس توبۀ خود را با ثمراتی که ببار می آورید نشان دهید و پیش خود نگوئید که ما پدری مانند ابراهیم داریم، بدانید که خدا قادر است از این سنگها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. ۹تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد.»

۱۰مردم از او پرسیدند: «پس تکلیف ما چیست؟» ۱۱او جواب داد: «آن کسی که دو پیراهن دارد، یکی را به کسی که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد نیز همچنین کند.» ۱۲جزیه گیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: «ای استاد، ما چه باید بکنیم؟» ۱۳به ایشان گفت: «بیش از آنچه مقرر شده مطالبه نکنید.» ۱۴عساکر هم پرسیدند: «ما چه کنیم؟» به آنها گفت: «از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.»

۱۵مردم در انتظار بسر می بردند و از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی، مسیح وعده شده است یا نه. ۱۶اما او چنین جواب داد: «من شما را در آب تعمید می دهم اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند بوت او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۷او شاخی خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»

۱۸یحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق می کرد و به آن ها بشارت می داد ۱۹اما هیرودیس، که بر سر موضوع زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری های دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود، ۲۰با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد.

تعمید گرفتن عیسی

(همچنین در متی ۳: ۱۳ - ۱۷ و مرقُس ۱: ۹ - ۱۱)

۲۱پس از آنکه همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان باز شد ۲۲و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو خوشنودم.»

شجره نامۀ عیسی

(همچنین در متی ۱: ۱ - ۱۷)

۲۳وقتی عیسی خدمت خود را شروع کرد، تقریباً سی سال از عمرش گذشته بود و برحسب گمان مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر هالی، ۲۴پسر مَتات، پسر لاوی، پسر مَلکی، پسر یَنا، پسر یوسف، ۲۵پسر مَتاتیا، پسر عاموس، پسر ناحوم، پسر حَسلی، پسر نَجی، ۲۶پسر مَئَت، پسر مَتاتیا، پسر شِمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، ۲۷پسر یوحَنا، پسر ریسا، پسر زِرُبابل، پسر سِئَلتی ئیل، پسر نِیری، ۲۸پسر مَلکی، پسر اَدی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر عیر، ۲۹پسر یوسی، پسر ایلعازَر، پسر یوریم، پسر مَتات، پسر لاوی، ۳۰پسر شَمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، ۳۱پسر مَلیا، پسر مینان، پسر مَتاتا، پسر ناتان، پسر داود، ۳۲پسر یِسی، پسر عوبید، پسر بوعَز، پسر شَلمون، پسر نحشون، ۳۳پسر عمیناداب، پسر ارام، پسر حِزرون، پسر فارِز، پسر یهودا، ۳۴پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور، ۳۵پسر سِروج، پسر رَعو، پسر فِلِج، پسر عابِر، پسر صالَح، ۳۶پسر قینان، پسر اَرفَکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامَک، ۳۷پسر متوشالح، پسر خنوخ، پسر یارِد، پسر مَهللئیل، پسر قینان، ۳۸پسر انوش، پسر شیت، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.

Related content

After Believing, We Must Be Baptized

After Believing, We Must Be Baptized (With You)
Baptism is performed in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. It is a sign of a believer's repentance, the forgiveness of his sins, and his cleansing from sin. In addition, baptism is a sign of the believer's union with Christ. When a believer is baptized, he shares in the death of Christ. He dies in relation to sin and his old and sinful nature. At the same time, the believer shares in the resurrection of Jesus. Through faith, he receives a new spiritual life. Baptism is a sign that we have become part of the body of Christ. In short, baptism is a sign that we have received salvation.

Radio programme reading v3 (28min)

Opposition to Jesus

Opposition to Jesus (Luke for Everyone)
He taught with wisdom. He ruled the Word of God in the Bible. He gained fame and excellence throughout the region for his unique teaching. He returned to his village and taught. At first he was admired and welcomed, later turned away from him in opposition to him. They taunted him and tried to kill him. Why are they opposed him? Is the prophet really not accepted in his city?

Radio programme about v1-9 (30min)

Gabriel and Zechariah

Gabriel and Zechariah (Luke for Everyone)
If the elderly man and woman without a child they hear good news that they would have child of their own, how would they respond? There was an elderly woman and husband who were not only given this good news but also came true in their lives. This story is pleasing to every obedient God.

Radio programme about v1-9 (30min)

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized?

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized? (With You)
In the New Testament, water baptism is performed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptism is a sign of the believer's repentance, forgiveness of his sins, and remission of his sin. In the meantime, baptism is a sign of the believer's union with Christ. When the believer is baptized, he shares in the death of Christ. He dies of his old sinful nature and sinful nature. At the same time, he shares and shares the resurrection of Jesus. Through faith, he receives a new spiritual life, and finally, baptism is a sign that we have become part of the body of Christ. In short, baptism is a sign that we have received salvation. We receive all these blessings of baptism through faith in Christ.

Radio programme about v3 (27min)

After Believing, We Must Be Baptized

After Believing, We Must Be Baptized (With You)
Baptism is performed in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. It is a sign of a believer's repentance, the forgiveness of his sins, and his cleansing from sin. In addition, baptism is a sign of the believer's union with Christ. When a believer is baptized, he shares in the death of Christ. He dies in relation to sin and his old and sinful nature. At the same time, the believer shares in the resurrection of Jesus. Through faith, he receives a new spiritual life. Baptism is a sign that we have become part of the body of Christ. In short, baptism is a sign that we have received salvation.

Radio programme about v7-9 (28min)

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized?

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized? (With You)
In the New Testament, water baptism is performed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptism is a sign of the believer's repentance, forgiveness of his sins, and remission of his sin. In the meantime, baptism is a sign of the believer's union with Christ. When the believer is baptized, he shares in the death of Christ. He dies of his old sinful nature and sinful nature. At the same time, he shares and shares the resurrection of Jesus. Through faith, he receives a new spiritual life, and finally, baptism is a sign that we have become part of the body of Christ. In short, baptism is a sign that we have received salvation. We receive all these blessings of baptism through faith in Christ.

Radio programme about v7-9 (27min)

Jesus:  the Son of Mary or the Son of God?

Jesus: the Son of Mary or the Son of God? (With You)
Jesus is not the Son of God in an earthly way. God did not marry so he could have a son. God did not have relations with Mary resulting in a son. Jesus is the Son of God, that is, God showed Himself to us in a human body. In this sense, Jesus is the Son of God, created in the womb of Mary by the Holy Spirit. During his trial before the Jewish leaders, the high priest said to Jesus, “I demand in the name of the living God—tell us if you are the Messiah, the Son of God.” Jesus replied, “You have said it. And in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God’s right hand and coming on the clouds of heaven.”

Radio programme about v21-22 (28min)

Luke 3:1-9 John the Baptist

Luke 3:1-9 John the Baptist (Luke for Everyone)
There was a messenger appears in the streets announcing that a king is coming to establish his kingdom. They have to ready to welcome him. They must repent of past disobedience and baptize in water as a sign of repentance. Do people listen to his voice and act on his guidance? Was he the king who intended to repent to welcome him?

Book chapter includes v1-9

Just because of you

Just because of you (Potpourri)

Radio programme includes v4-8 (29min)

Luke 3:10-20 - John the Baptist Prepares the Way

Luke 3:10-20 - John the Baptist Prepares the Way (Luke for Everyone)
What should we do? What can be done against injustice? If you have two shirts, give one to someone who doesn't have. Don't bribe. Who is he saying this? He not only blamed the people for their sins but also blamed the king for his sins. Is he the Messiah who powerfully says people to their sins? He himself says that he is not the Messiah, so who is he?

Book chapter includes v10-20

Luke 3:21-38- the Baptism and Genealogy of Jesus

Luke 3:21-38- the Baptism and Genealogy of Jesus (Luke for Everyone)
Baptism in water is a sign of repentance, so why was Jesus Christ baptized in water? Where does Jesus' human root come from? For the Jews why the human lineage was so important? Everyone wants not to be rootless. For us Afghans it is important to know our ancestry, why?

Book chapter includes v21-38

What Does the Son of God Mean?

What Does the Son of God Mean?
In the Holy Bible, Almighty God has mentioned Jesus Christ as his son at least in three parts. The first time was when the angel Gabriel appeared to the Virgin Mary, the mother of Jesus Christ, before the birth of Jesus Christ and gave her the good news of the birth of a son. The angel said to Mary, the child born from her will be called the Son of God. The second time Yahya baptized Jesus Christ, when Jesus came out of the water, the Holy Spirit descended on him, the spirit descended like a dove. Then God said to Jesus Christ from heaven: "You are my beloved son."

Article includes v22