Previous chapter

انجیل لوقا

فصل اول

پیش گفتار

۱تقدیم به عالیجناب تِیوفیلوس:

تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است، اقدام کرده اند ۲و آنچه را که بوسیلۀ شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما رسیده است به قلم آورده اند. ۳من نیز به نوبۀ خود، به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیش آمد ها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم ۴تا به حقیقت همۀ مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری.

خبر تولد یحیی

۵در زمان سلطنت هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از فرقۀ اَبِیا زندگی می کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و اِلیزابِت نام داشت. ۶این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون کوتاهی، کلیه احکام و اوامر خداوند را رعایت می کردند. ۷اما فرزندی نداشتند زیرا اِلیزابِت نازا بود و هر دو سالخورده بودند.

۸چون نوبت خدمت روزانه در عبادتگاه به فرقۀ زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. ۹مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد که به قدس الاقداس عبادتگاه وارد شود و بُخُور بسوزاند. ۱۰در وقت سوزاندن بُخُور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. ۱۱در آنجا فرشتۀ خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست بخور سوز ایستاد. ۱۲زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. ۱۳اما فرشته به او گفت: «ای زکریا، نترس. دعاهای تو مستجاب شده و همسرت اِلیزابِت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. ۱۴خوشی و سُرُور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد. ۱۵زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پُر خواهد بود ۱۶و بسیاری از بنی اسرائیل را بسوی خداوند، خدای آنها باز خواهد گردانید. ۱۷با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد.» ۱۸زکریا به فرشته گفت: «چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سالخورده است.» ۱۹فرشته به او جواب داد: «من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شده ام که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. ۲۰پس توجه کن: تو تا هنگام وقوع این امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور نکردی.»

۲۱جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه وقت در قدس الاقداس عبادتگاه ماند متعجب گشتند. ۲۲وقتی بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت، آنها فهمیدند که در قدس الاقداس عبادتگاه چیزی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند به اشاره مطلب خود را می فهماند.

۲۳زکریا وقتی که دورۀ خدمت کهانت خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. ۲۴بعد از آن همسرش اِلیزابِت حامله شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری کرد و با خود می گفت: ۲۵«این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است.»

خبر تولد عیسی

۲۶در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره، که در ولایت جلیل واقع است ۲۷به نزد باکره ای که نامزد مردی به نام یوسف ـ از خاندان داود ـ بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. ۲۸فرشته وارد شد و به او گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست.» ۲۹اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست. ۳۰فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. ۳۱تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی (یشوعه) خواهی گذاشت. ۳۲او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود. ۳۳او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.» ۳۴مریم به فرشته گفت: «این چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی رابطه نداشته ام.» ۳۵فرشته به او جواب داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد. ۳۶بدان که خویشاوند تو اِلیزابِت در سن پیری پسری در رَحِم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد، اکنون شش ماه از حاملگی او می گذرد. ۳۷زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست.» ۳۸مریم گفت: «من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود.» و فرشته از پیش او رفت.

ملاقات مریم با اِلیزابِت

۳۹در آن روزها مریم عازم سفر شد و با تیزی و شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. ۴۰او به خانۀ زکریا داخل شد و به اِلیزابِت سلام داد. ۴۱وقتی اِلیزابِت سلام مریم را شنید بچه در رَحِمش تکان خورد. اِلیزابِت از روح القدس پُر شد ۴۲و با صدای بلند گفت: «تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمرۀ رَحِم تو. ۴۳من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ ۴۴همینکه سلام تو به گوش من رسید، بچه از خوشی در رَحِم من تکان خورد. ۴۵خوشا بحال او که باور می کند زیرا وعدۀ خداوند برای او به انجام خواهد رسید.»

سرود مریم

۴۶مریم گفت:

«جان من خداوند را می ستاید ۴۷و روح من در نجات دهندۀ من، خدا، خوشی می کند، ۴۸چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند، ۴۹زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده است. نام او مقدس است. ۵۰رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. ۵۱دست خداوند با قدرت کار کرده است، متکبران را با خیالات دلِ شان تار و مار کرده ۵۲و زورمندان را از تختهای شان به زیر افگنده، و فروتنان را سربلند کرده است. ۵۳گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است. ۵۴به خاطر محبت پایدار خود، از بندۀ خود اسرائیل حمایت کرده است، ۵۵همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد.»

۵۶مریم در حدود سه ماه پیش اِلیزابِت ماند و بعد به منزل خود بازگشت.

تولد یحیی

۵۷وقت زایمان اِلیزابِت فرارسید و پسری به دنیا آورد. ۵۸وقتی همسایگان و خویشاوندان او باخبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. ۵۹پس از یک هفته آمدند تا نوزاد را سنت نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. ۶۰اما مادرش گفت: «نخیر، نام او باید یحیی باشد.» ۶۱آن ها گفتند: «اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد»، ۶۲و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او دربارۀ نام طفل چیست. ۶۳او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: «نام او یحیی است.» ۶۴ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. ۶۵تمام همسایگان ترسیدند و کلیۀ این اخبار در سرتاسر کوهستان های یهودیه انتشار یافت. ۶۶همۀ کسانی که این موضوع را شنیدند دربارۀ آن فکر می کردند و می گفتند: «این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با اوست.»

پیشگویی زکریا

۶۷پدر او زکریا، از روح القدس پُر شد و چنین پیشگویی کرد:

۶۸«خداوند، خدای اسرائیل را سپاس باد. زیرا به یاری قوم خود آمده و آنها را رهایی داده است. ۶۹از خاندان بندۀ خود داود، رهانندۀ نیرومندی بر افراشته است. ۷۰او از قدیم از زبان انبیای مقدس خود وعده داد ۷۱که ما را از دست دشمنان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد ۷۲و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را بخاطر آورد. ۷۳برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد ۷۴که ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس ۷۵با پاکی و راستی تا زنده ایم عبادت نماییم.

۷۶و تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد. زیرا پیش قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی ۷۷و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهان شان رستگار می شوند، ۷۸زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد ۷۹تا بر کسانی که در تاریکی و در سایۀ مرگ به سر می برند بدرخشد و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید.»

۸۰و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد، در بیابان بسر می برد.

Previous chapter

Related content

Seventy Ambassadors

Seventy Ambassadors (Luke for Everyone)
Seventy Ambassadors were sent to service. Like sending lambs between wolves. Without taking the equipment for travel! Highly product but low labor! If they welcomed you eat their food, if they not welcomed you not eat their food. Wow, places where you weren't welcomed.

Radio programme reading v1-11 (30min)

Live Story

Live Story (Luke for Everyone)
The picturing of the scenes of the baby's first birthday that everyone was waiting for.The ceremony after the baby was born confirmed one more aspect of the prophets' prophecies. The wait was over. Joys begin to sprout new life. The strange child born in a strange way grew up in wisdom and strength. Because God was with him.

Radio programme reading v2-25 (30min)

Special Programme for the Christmas Celebration

Special Programme for the Christmas Celebration (Youth)
Christmas or the birth of Jesus Christ is one of the most important Christian holidays that are celebrated every year. Jesus Christ came to this world because of sinful and lost man. Jesus not only gives us new life, but also new and eternal life. Each one of us needs help and salvation to be saved from sin and eternal death, and Jesus Christ is the saviour, and how much we should thank God that in such a good time we can celebrate the birth of Christ and eternal life in Jesus Christ. Thank God for this great and unique gift.

Radio programme reading v26-36 (30min)

The Miraculous Birth of John the Baptist

The Miraculous Birth of John the Baptist (The Word of God for You)
It was unbelievable for Zakaria that he and his wife could have children in old age. Despite this; They suffered from not having children. God waited for the right time to bless them and remove their shame. But God did as John promised them.

Radio programme about v5-25 (30min)

Why Do Christians Call Jesus Christ the Son of God?

Why Do Christians Call Jesus Christ the Son of God? (With You)
When we look at the Holy Bible, we see that three disciples of Jesus Christ witnessed his transfiguration (the transformation of his body) with their own eyes. This transformation is proof that he is the Son of God. This fact was later confirmed by God himself, who spoke from the cloud and said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased; listen to him." From this moment on, the disciples should no longer have had any doubts about the true character and identity of Jesus. Rather, they needed to listen to him! Those who want to know God's thoughts must listen to Christ.

Radio programme about v26-32 (28min)

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022 (With You)
From this verse we realize that Christ was not an ordinary person. He was the Word of God and was with God before the creation of the world. The Word, which is Christ, existed in the beginning. Before the world was formed, Christ existed. Christ was with God before the beginning. God has no beginning; He has always existed. And God has always had his "Word" with him. God has never been without the "Word." Christ was not only with God but he was God. Christ is not only the Son of God, but also God himself. Christ is God in the form of a man. He is the one and only true incarnation of the living God who came to earth 2000 years ago.

Radio programme about v26-38 (29min)

Why Is Jesus Called the Son of God?

Why Is Jesus Called the Son of God? (With You)
Does God have a son? Is it not a disbelief to call Jesus the Son of God? Does God have a wife to have a son? What god do you worship that has a wife and a child? The God of woman and child cannot be praised! These are the questions that many Muslims ask. You will hear all these questions in the schedule.

Radio programme about v26-32 (27min)

Young Wise Man

Young Wise Man (Luke for Everyone)
During the trip the parents found out that their son was not with them, returning to the city with distress to find the boy. The city is big. Its streets are narrow and dark. Its markets are crowded with people of different kinds. The father and the mother is distressed that the boy has not suffered an accident. The son was obedient and would never do anything wrong with them. So why he didn't accompany the convoy for the trip?

Radio programme about v26-35 (30min)

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God?

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God? (Common Questions About the Christian Faith)
Does the Bible say that Jesus is the Son of God or is it something that followers of Jesus have made up? In the Gospel, we see multiple times where Jesus is called the Son of God by his disciples, by an angel, and even by God Himself.

Video about v30-32 (3min)

Christmas Celebration 2018

Christmas Celebration 2018 (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. These days, for almost two thousand years, all the people of the world are overwhelmed with joy and happiness. (John 1: 1) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Radio programme about v30 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v31 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v31 (28min)

The Miraculous Birth of John the Baptist

The Miraculous Birth of John the Baptist (The Word of God for You)
It was unbelievable for Zakaria that he and his wife could have children in old age. Despite this; They suffered from not having children. God waited for the right time to bless them and remove their shame. But God did as John promised them.

Radio programme about v57-66 (30min)

The song of praise by Zakaria

The song of praise by Zakaria (Luke for Everyone)
What can be done against injustice? If you have two shirts, give one to someone who doesn't have. Don't bribe. Who is he saying this? He not only blamed the people for their sins but also blamed the king for his sins. Is he the Messiah who powerfully says people to their sins? He himself says that he is not the Messiah, so who is he?

Radio programme about v57-80 (30min)

Birth of Jesus

Birth of Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus Christ was born of a virgin girl named Mary who was relative of Elizabeth’s wife of prophet Zachariah. When Mary received the message of God, she was engaged to a Jewish man Joseph. Mary gave birth his son in Bethlehem in a stable. After birth of Jesus, God gave the news to the shepherds of that city and then the news of his birth spread out everywhere. Even astronomers who had predicted coming of Jesus, they were noticed when he was born.

Radio programme mainly about v1-80 (30min)

Zechariah Meets the Angel

Zechariah Meets the Angel (Children's Bible Stories)
After prophet Malaki, God didn’t appoint any one as prophet to Israelites for 400 years. During this time, people were waiting for Jesus Christ. Zachariah and his wife always prayed to God for coming of the leader had been promised. He and his wife were old, when God told them that give them a son and he will become prophet that paves the way for coming the main king (Jesus), Zachariah didn’t believe. God gave them a son called John. But Zachariah remained mute until his son’s birth because of doubting God.

Radio programme mainly about v1-80 (30min)

Wars and Revolts

Wars and Revolts (The Life of Jesus Christ)
In Luke 21: 7-19, Jesus warns us about false prophets and wars in the world. In this passage, Jesus teaches us two things. One is that no one knows the time of His second coming and we need to be ready for when he comes. The 2nd is that believers will experience persecution and many difficulties in this world, but Jesus is our defender and protector. When we believe in him, we are saved but we need to keep our faith in him until we die or he returns.

TV show mainly about v7-19 (59min)

Jesus' Crucifixion

Jesus' Crucifixion (The Life of Jesus Christ)
The Bible is clear that Jesus was crucified on the cross for our sins. He was buried and on the third day he rose again. While he suffered on the cross, Jesus said: Father forgives them as they do not know what they are doing. He was persecuted but decided to forgive his persecutors (religious leaders and roman soldiers). The power and the love of God was shown on the cross through Jesus.

TV show mainly about v26-43 (59min)

Why Do You Call Jesus the Son of God?

Why Do You Call Jesus the Son of God? (With You)
The followers of Jesus Christ do not call Jesus the Son of God out of enthusiasm and emotion, or from force of habit. Rather, this title comes from the Word of God. Christians call Jesus the Son of God because, according to the Gospel of Luke, chapter 1, verse 35, Mary became pregnant by the Holy Spirit, that is, the Holy Spirit of God. This is why her baby, Jesus, is called the Son of God. Even 700 years before the birth of Jesus, it was prophesied in the Old Testament that a pregnant virgin would give birth to a son and he would be called “Immanuel”, which means "God is with us".

Radio programme mainly about v26-32 (28min)

Special Christmas Program 2021

Special Christmas Program 2021 (With You)
The good news of the birth of Jesus Christ was first given to the shepherds, that is, to common people. The angel said to them, "I give you good tidings of great joy." That good tidings was the gospel of Christ, the good news of salvation, good news for all people! Salvation is for all people – whether Jew or Gentile. This good news is for all who receive it and believe in Christ.

Radio programme mainly about v26-38 (28min)

The Birth of Jesus Christ

The Birth of Jesus Christ (With You)
The birth of Jesus Christ proves the truth of the prophecies of the Old Testament in the Bible. Jesus was born of a virgin. This was prophesied seven hundred years before his birth by the prophet Isaiah. His birth is truly amazing.

Radio programme mainly about v26-38 (29min)

Jesus:  the Son of Mary or the Son of God?

Jesus: the Son of Mary or the Son of God? (With You)
Jesus is not the Son of God in an earthly way. God did not marry so he could have a son. God did not have relations with Mary resulting in a son. Jesus is the Son of God, that is, God showed Himself to us in a human body. In this sense, Jesus is the Son of God, created in the womb of Mary by the Holy Spirit. During his trial before the Jewish leaders, the high priest said to Jesus, “I demand in the name of the living God—tell us if you are the Messiah, the Son of God.” Jesus replied, “You have said it. And in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God’s right hand and coming on the clouds of heaven.”

Radio programme mainly about v26-38 (28min)

Why Does the World Celebrate Christmas?

Why Does the World Celebrate Christmas? (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. Christmas commemorates the birth of Jesus Christ, the only Savior of the universe, God who came to us from heaven. The appearance of light, the revelation of which is the truth of the god of the body covered on earth

Radio programme mainly about v30 (30min)

Why Do You Call Jesus the Son of God?

Why Do You Call Jesus the Son of God? (With You)
The followers of Jesus Christ do not call Jesus the Son of God out of enthusiasm and emotion, or from force of habit. Rather, this title comes from the Word of God. Christians call Jesus the Son of God because, according to the Gospel of Luke, chapter 1, verse 35, Mary became pregnant by the Holy Spirit, that is, the Holy Spirit of God. This is why her baby, Jesus, is called the Son of God. Even 700 years before the birth of Jesus, it was prophesied in the Old Testament that a pregnant virgin would give birth to a son and he would be called “Immanuel”, which means "God is with us".

Radio programme mainly about v34-35 (28min)

That Holy Baby

That Holy Baby (With You)
Jesus Christ was born in a small town called Bethlehem, near the city of Jerusalem. Bethlehem was an important place for the Jews and they considered it holy. It was in this city that thousands of years before, God made the prophet David king of Israel. God promised that David’s kingdom would last forever and that he would send the Messiah from David’s the descendants. Jesus Christ is the gift of God Almighty. He was sent to this world to save mankind.

Radio programme mainly about v35 (28min)