فصل قبلی

انجیل لوقا

فصل اول

پیش گفتار

۱تقدیم به عالیجناب تِیوفیلوس:

تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است، اقدام کرده اند ۲و آنچه را که بوسیلۀ شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما رسیده است به قلم آورده اند. ۳من نیز به نوبۀ خود، به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیش آمد ها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم ۴تا به حقیقت همۀ مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری.

خبر تولد یحیی

۵در زمان سلطنت هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از فرقۀ اَبِیا زندگی می کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و اِلیزابِت نام داشت. ۶این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون کوتاهی، کلیه احکام و اوامر خداوند را رعایت می کردند. ۷اما فرزندی نداشتند زیرا اِلیزابِت نازا بود و هر دو سالخورده بودند.

۸چون نوبت خدمت روزانه در عبادتگاه به فرقۀ زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. ۹مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد که به قدس الاقداس عبادتگاه وارد شود و بُخُور بسوزاند. ۱۰در وقت سوزاندن بُخُور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. ۱۱در آنجا فرشتۀ خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست بخور سوز ایستاد. ۱۲زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. ۱۳اما فرشته به او گفت: «ای زکریا، نترس. دعاهای تو مستجاب شده و همسرت اِلیزابِت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. ۱۴خوشی و سُرُور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد. ۱۵زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پُر خواهد بود ۱۶و بسیاری از بنی اسرائیل را بسوی خداوند، خدای آنها باز خواهد گردانید. ۱۷با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد.» ۱۸زکریا به فرشته گفت: «چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سالخورده است.» ۱۹فرشته به او جواب داد: «من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شده ام که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. ۲۰پس توجه کن: تو تا هنگام وقوع این امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور نکردی.»

۲۱جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه وقت در قدس الاقداس عبادتگاه ماند متعجب گشتند. ۲۲وقتی بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت، آنها فهمیدند که در قدس الاقداس عبادتگاه چیزی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند به اشاره مطلب خود را می فهماند.

۲۳زکریا وقتی که دورۀ خدمت کهانت خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. ۲۴بعد از آن همسرش اِلیزابِت حامله شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری کرد و با خود می گفت: ۲۵«این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است.»

خبر تولد عیسی

۲۶در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره، که در ولایت جلیل واقع است ۲۷به نزد باکره ای که نامزد مردی به نام یوسف ـ از خاندان داود ـ بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. ۲۸فرشته وارد شد و به او گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست.» ۲۹اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست. ۳۰فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. ۳۱تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی (یشوعه) خواهی گذاشت. ۳۲او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود. ۳۳او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.» ۳۴مریم به فرشته گفت: «این چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی رابطه نداشته ام.» ۳۵فرشته به او جواب داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد. ۳۶بدان که خویشاوند تو اِلیزابِت در سن پیری پسری در رَحِم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد، اکنون شش ماه از حاملگی او می گذرد. ۳۷زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست.» ۳۸مریم گفت: «من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود.» و فرشته از پیش او رفت.

ملاقات مریم با اِلیزابِت

۳۹در آن روزها مریم عازم سفر شد و با تیزی و شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. ۴۰او به خانۀ زکریا داخل شد و به اِلیزابِت سلام داد. ۴۱وقتی اِلیزابِت سلام مریم را شنید بچه در رَحِمش تکان خورد. اِلیزابِت از روح القدس پُر شد ۴۲و با صدای بلند گفت: «تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمرۀ رَحِم تو. ۴۳من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ ۴۴همینکه سلام تو به گوش من رسید، بچه از خوشی در رَحِم من تکان خورد. ۴۵خوشا بحال او که باور می کند زیرا وعدۀ خداوند برای او به انجام خواهد رسید.»

سرود مریم

۴۶مریم گفت:

«جان من خداوند را می ستاید ۴۷و روح من در نجات دهندۀ من، خدا، خوشی می کند، ۴۸چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند، ۴۹زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده است. نام او مقدس است. ۵۰رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. ۵۱دست خداوند با قدرت کار کرده است، متکبران را با خیالات دلِ شان تار و مار کرده ۵۲و زورمندان را از تختهای شان به زیر افگنده، و فروتنان را سربلند کرده است. ۵۳گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است. ۵۴به خاطر محبت پایدار خود، از بندۀ خود اسرائیل حمایت کرده است، ۵۵همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد.»

۵۶مریم در حدود سه ماه پیش اِلیزابِت ماند و بعد به منزل خود بازگشت.

تولد یحیی

۵۷وقت زایمان اِلیزابِت فرارسید و پسری به دنیا آورد. ۵۸وقتی همسایگان و خویشاوندان او باخبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. ۵۹پس از یک هفته آمدند تا نوزاد را سنت نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. ۶۰اما مادرش گفت: «نخیر، نام او باید یحیی باشد.» ۶۱آن ها گفتند: «اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد»، ۶۲و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او دربارۀ نام طفل چیست. ۶۳او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: «نام او یحیی است.» ۶۴ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. ۶۵تمام همسایگان ترسیدند و کلیۀ این اخبار در سرتاسر کوهستان های یهودیه انتشار یافت. ۶۶همۀ کسانی که این موضوع را شنیدند دربارۀ آن فکر می کردند و می گفتند: «این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با اوست.»

پیشگویی زکریا

۶۷پدر او زکریا، از روح القدس پُر شد و چنین پیشگویی کرد:

۶۸«خداوند، خدای اسرائیل را سپاس باد. زیرا به یاری قوم خود آمده و آنها را رهایی داده است. ۶۹از خاندان بندۀ خود داود، رهانندۀ نیرومندی بر افراشته است. ۷۰او از قدیم از زبان انبیای مقدس خود وعده داد ۷۱که ما را از دست دشمنان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد ۷۲و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را بخاطر آورد. ۷۳برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد ۷۴که ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس ۷۵با پاکی و راستی تا زنده ایم عبادت نماییم.

۷۶و تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد. زیرا پیش قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی ۷۷و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهان شان رستگار می شوند، ۷۸زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد ۷۹تا بر کسانی که در تاریکی و در سایۀ مرگ به سر می برند بدرخشد و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید.»

۸۰و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد، در بیابان بسر می برد.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

هفتاد سفیر

هفتاد سفیر (لوقا برای همه)
هفتاد نفر دو دونفر به خدمت فرستاده شدند. مثل فرستادن بره‌ها در بین گرک‌ها. بدون بردن وسایل ضروری برای سفر. محصول زیاد کارگر کم. اگر استقبال کردند غذای شان را بخورید، نکردند نخورید. وای بحال جاهایی که از شما استقبال نکردند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

داستان زنده

داستان زنده (لوقا برای همه)
به تصویر کشیدن مناظر روز‌های اول پا گذاشتن کودکیکه همه در انتظار آمدنش بودند. مراسم بعد از بدنیا آمدن طفل یکی بعد دیگر حقانیت پیشگویی‌های انبیا را ثابت ساختند. انتظار به پایان رسیده بود. خوشی‌ها آغاز یافته زندگی جدید جوانه می‌زد. کودک عجیب که به شکل عجیب به دنیا آمده بود در حکمت و قوت رشد می‌کرد. چون خدا با او بود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲-۲۵ (۳۰ دقیقه)

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده (کلام خدا برای شما )
برای زکریا باور کردنی نبود که او و همسرش در سن پیری بتوانند صاحب فرزند شوند. با وجود این؛ از نداشتن فرزند رنج می‌بردند. خداوند منتظر زمان مناسب بود تا آنها را برکت دهد و ننگ ایشان را بردارد. اما خدا آنطوری که وعده یحیی را برایشان داد آنرا عملی کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵-۲۵ (۳۰ دقیقه)

پیروان عیسی مسیح، چرا عیسی را  پسر خدا می‌گویند

پیروان عیسی مسیح، چرا عیسی را پسر خدا می‌گویند (باشما)
زمانیکه به انجیل شریف نگاه می‌‌‌کنیم، سه شاگرد عیسی مسیح تبدیلی هیئت عیسی را به چشم سر خود دیدند و این تبدیلی هیئت عیسی دلیلی بود بر این که مسیح پسر خدا است. این امر بعداً از سوی خود خدا که از ابر سخن می‌‌‌‌گفت، تایید شد: «این است پسر عزیز من که از او خوشنودم ، به او گوش دهید». از این لحظه به بعد، شاگردان دیگر نباید در مورد شخصیت و هویت واقعی عیسی شکی به خود راه دهند، بلکه باید به او گوش دهند! کسانی که می‌‌‌‌خواهند فکر خدا را بشناسند، باید به مسیح گوش فرا دهند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۲ (۲۸ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022 (باشما)
آنچه از آیاتی فوق در مبیابیم این است که مسیح انسانی عادی نبود. او کلمۀ خدا بود و پیش از آفرینش جهان با خدا بود. کلمه یعنی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. مسیح پیش از ابتدا با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ و خدا همواره «کلمه»اش را با خود داشته است. خدا هرگز بدون «کلمه» نبوده است. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۸ (۲۹ دقیقه)

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویند؟

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویند؟ (باشما)
آیا خدا پسر دارد؟ آیا کفر نیست که عیسی را پسر خدا بگوییم؟ آیا خدا زن دارد که پسر داشته باشد؟ شما چه خدایی را می‌پرستید که زن و اولاد دارد؟ خدایی که زن و اولاد داشته باشد قابل ستایش نیست! این سوال‌های هستند که بسیاری مسلمانان می‌پرسند. در برنامه این نوبت، جواب تمام این سوالها را خواهید شنید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۲ (۲۷ دقیقه)

جوان حکیم

جوان حکیم (لوقا برای همه)
والدین در جریان سفر از شهری متوجه شدند که پسر شان با آن‌ها نیست، با پریشانی برای یافتن پسر پس به شهر بر می‌گردند. شهر بزرگ است کوچه هایش تنگ و باریک، بازار هایش پر از ازدحام مردم مختلف از آدم‌های جور و ناجور. پدر دلهره دارد و مادر پریشان است که پسر با حادثهٔ ناگواری روبرو نشده باشد. پسر گپ شنو و مطیع بود هیچ وقت کار خرابی از او سر نمی زد. پس آیا چه شده که او با کاروان برای سفر همراه نشده است؟ جواب این سوال چه خواهد بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۵ (۳۰ دقیقه)

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
آیا کتاب مقدس می‌‌گوید که عیسی پسر خداست یا آیا این یک لقب است که پیروان عیسی ساخته‌اند؟ در انجیل شریف، ما چندین بار می‌‌بینیم که عیسی مسیح پسر خدا خوانده شده است توسط شاگردانش، توسط یک فرشته، و حتی توسط خود خداوند.

ویدئو درباره آیه ۳۰-۳۲ (۳ دقیقه)

جشن کریسمس ۲۰۱۸

جشن کریسمس ۲۰۱۸ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. در این روزها تقریبا از دو هزار سال بدینسو همه مردم دنیا غرق خوشی و شادمانی شده می‌‌روند. (انجیل یوحنا ۱:۱) در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۰ (۳۰ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۱ (۲۸ دقیقه)

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده (کلام خدا برای شما )
برای زکریا باور کردنی نبود که او و همسرش در سن پیری بتوانند صاحب فرزند شوند. با وجود این؛ از نداشتن فرزند رنج می‌بردند. خداوند منتظر زمان مناسب بود تا آنها را برکت دهد و ننگ ایشان را بردارد. اما خدا آنطوری که وعده یحیی را برایشان داد آنرا عملی کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵۷-۶۶ (۳۰ دقیقه)

سرود ستایش توسط زکریا

سرود ستایش توسط زکریا (لوقا برای همه)
در برابر بی عدالتی چه باید کرد؟ دو پیراهن دارید یکی آن را به کسی که ندارد بدهید. رشوت نخورید. او کی است که این حرف‌ها را می‌زند؟ او نه تنها گناهان مردم بلکه گناه پادشاه را هم بر رخش کشید. آیا او مسیح موعود است که با قدرت مردم را به گناهان شان متوجه می‌سازد؟ او خودش می‌گوید مسیح موعود نیست پس او کیست؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۵۷-۸۰ (۳۰ دقیقه)

تولد عیسی

تولد عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح از یک دختر باکره بنام مریم، که از خویشاوندان الیزابت زن زکریای نبی متولد شد. وقتی که مریم پیام خداوند را دریافت کرد، نامزد یک مرد یهودی بنام یوسف بود. مریم طفلش را در یک طویله در بیت لحم به دنیا آورد. بعد از تولد عیسی، خداوند خبر تولد او را به چوپان‌های آن شهر رساند و بعداً آن خبر در همه جا انتشار یافت، حتی ستاره شناسان که تولد عیسی مسیح را پیشگویی کرده بودند متوجه شدند که چه موقع عیسی مسیح متولد شده است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۸۰ (۳۰ دقیقه)

ملاقات زکریا با فرشته

ملاقات زکریا با فرشته (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
بعد از ملاکی نبی، خداوند به مدت ۴۰۰ سال هیچ کسی را به عنوان پیامبر برای قوم اسرائیل انتخاب نه کرد. در جریان این زمان، مردم منتظر آمدن عیسی مسیح بودند. زکریا و زن او همیشه برای آمدن رهبر موعود دعا می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. زکریا و زنش کهن سال بودند. وقتی خداوند به آنها گفت که پسری به آنها داده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و او پیامبر خواهد بود تا راه را برای آمدن پادشاهی واقعی (عیسی) هموار سازد، زکریا باور نه کرد. خداوند به آنها یک پسری عطا نمود که اسمش را یحیی نهادند. اما زکریا به خاطر شک کردن بالای حرف خداوند تا زمان تولد پسرش گنگ باقی ماند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۸۰ (۳۰ دقیقه)

جنگها و شورشها

جنگها و شورشها (زندگی عیسای مسیح)
عیسای مسیح در لوقا فصل ۲۱ آیه‌های ۹-۱۷ در باره پیامبران دروغین و جنگها درین دنیا هوشدار می‌دهد. عیسای مسیح درین آیتها به ما موضوع را درس می‌دهد: اول این که هیچ کسی زمان دوباره آمدن او را نمیداند و دوم این که ما باید آماده باشیم برای آمدن دوباره او. ایمانداران زجر و مشکلات زیاد را درین دنیا تجربه خواهند کرد اما عیسای مسیح مدافع و محافظ ماست. وقتی ما به عیسای مسیح ایمان می‌آوریم ما نجات می‌یابیم و وظیفه ما اینست که در ایمان خود تا اخرین نفس حیات یا تا آمدن عیسای مسیح پایدار بمانیم.

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۷-۱۹ (۵۹ دقیقه)

وبژه برنامه ای کرسمس 2021

وبژه برنامه ای کرسمس 2021 (باشما)
مژدۀ و خبری تولد عیسی مسیح اول به چوپانان داده شد، یعنی به مردمانی معمولی. فرشته به ایشان گفت: «بشارت خوشی عظیم به شما می‌‌‌‌دهم». آن بشارت عبارت بود از انجیل مسیح، یعنی خبر خوش نجات، خبر خوش برای تمامی مردم؛ نجات برای تمامی مردم است- چه یهودی و چه غیر یهودی؛ برای تمام آنانی که خبر خوش را دریافت کرده، به مسیح ایمان می‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۸ (۲۸ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (باشما)
تولد عیسی مسیح تحقق بخشیدن پیشگویی‌های عهد عتیق کتاب مقدس را به کرسی نشاند. عیسی از یک باکره متولد گردید. هفت صد سال قبل توسط اشعیای نبی این واقعه پیشگویی شده بود. تولد او واقعأ که عجیب است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۸ (۲۹ دقیقه)

عیسی پسر مریم یا فرزند خدا؟

عیسی پسر مریم یا فرزند خدا؟ (باشما)
عیسی مثل یک پدر و پسر زمینی، پسر خدا نیست. خدا ازدواج نکرد که پسر داشته باشد. خدا با مریم هم بستر نشد که با هم پسری را تولید کنند. عیسی پسر خداست یعنی خدا در جسم انسان خود را به ما نشان داد. عیسی از این نظر، پسر خداست که در رحم مریم بوسیله روح القدس بوجود آمد. در حین محاکمه اش در مقابل رهبران یهودی، کاهن اعظم به عیسی گفت: "به نام خدای زنده از تو می‌‌خواهم جواب بدهی. آيا تو مسيح، فرزند خدا هستی يا نه؟" عیسی در جواب گفت "بلی، هستم؛ و يک روز مرا خواهيد ديد كه در دست راست خدا نشسته‌ام و بر ابرهای آسمان به زمين باز می‌‌گردم"

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۸ (۲۸ دقیقه)

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. کریسمس یادبود از ایام تولد عیسی مسیح یگانه منجی عالم، خداوند که از آسمان بسوی ما آمد. ظهور نوری که مکاشفه آن حقیقتی خدای جسم پوشیده بر روی زمین می‌باشد

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۰ (۳۰ دقیقه)

آن نوزاد مقدس

آن نوزاد مقدس (باشما)
عیسی مسیح در یک قریه کوچک بنام بیت ‌لحم‌، در نزدیکی شهر اورشلیم‌، دیده به جهان گشود. بیت ‌لحم جای مهم برای یهودیان بود و آنرا مقدس می‌‌پنداشتند. در همین شهر بود که هزار‌ها سال قبل داود نبی از جانب خدا پادشاه بنی اسرائیل شد. خدا وعده داده بود که سلطنتش تا ابد پایدار خواهد ماند و از نسل همین پادشاه مسیحا را می‌‌فرستد. عیسی مسیح تحفه ای خدای متعال است که برای نجات بشر به این دنیا فرستاد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۵ (۲۸ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (باشما)
تولد عیسی مسیح تحقق بخشیدن پیشگویی‌های عهد عتیق کتاب مقدس را به کرسی نشاند. عیسی از یک باکره متولد گردید. هفت صد سال قبل توسط اشعیای نبی این واقعه پیشگویی شده بود. تولد او واقعأ که عجیب است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴۶-۵۳ (۲۹ دقیقه)

لوقا ۱ : ۱-۴ -  پیشگفتار

لوقا ۱ : ۱-۴ - پیشگفتار (لوقا برای همه)
با شروع در لوقا 1 ، اولین قسمت از یک تفسیر از طریق انجیل لوقا ترجمه شده از تفسیرهای آقای رایت

فصل کتاب شامل آیه ۱-۴

لوقا ۱ : ۵-۲۵ - خبر تولد یحیی

لوقا ۱ : ۵-۲۵ - خبر تولد یحیی (لوقا برای همه)
اگر به زن و وشوهر سالخورده بی اولاد شخصی مژده دهد که شما خود تان صاحب فرزند خواهید شد آنها چه جواب خواهند داد؟ زن و شوهری سالخوردهٔ وجود داشتند که به آن‌ها نه تنها این مژده داده شد بلکه در زندگی شان نیز به حقیقت پیوست. این داستان برای هر فرمانبردار خدا دل انگیز است.

فصل کتاب شامل آیه ۵-۲۵

خبر تولد عیسی مسیح

خبر تولد عیسی مسیح (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۳۸ (۳۰ دقیقه)

لوقا ۱ : ۲۶-۳۸ - خبر تولد عیسی

لوقا ۱ : ۲۶-۳۸ - خبر تولد عیسی (لوقا برای همه)
تولد پسر از دختر باکره کاملاً حقیقت است که برای خدا کار ناممکن وجود ندارد. اما اگر به دخترهٔ باکرهٔ پاکدامن خبر دهند که بدون ازدواج و یکجا شدن با مرد صاحب فرزند خواهد شد او باور خواهد کرد؟ صد‌ها سال پیش دختر باکرهٔ این خبر را از طرف خدا دریافت کرد، او وارخطا شد. اما بخاطر ایمان داشتن به قادر مطلق بودن خدا آن را با فروتنی پذیرفت. ثمر اطاعت و فروتنی از خدا بسیار شیرین است.

فصل کتاب شامل آیه ۲۶-۳۸