انجیل لوقا

فصل دوم

تولد عیسی

(همچنین در متی ۱: ۱۸ - ۲۵)

۱در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراطور اوغُسطُس صادر شد. ۲وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. ۳پس برای انجام سرشماری هرکس به شهر خود می رفت ۴و یوسف نیز از شهر ناصرۀ جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داود، که بیت لِحِم نام داشت نامنویسی کند، زیرا او از خاندان داود بود. ۵او مریم را که در این موقع در عقد او و حامله بود همراه خود برد. ۶هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید ۷و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود بدنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخوری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جائی برای آنها نبود.

چوپانان و فرشتگان

۸در همان اطراف در میان مزارع، چوپانانی بودند که در وقت شب از گلۀ خود نگهبانی می کردند. ۹فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطراف شان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. ۱۰اما فرشته گفت: «نترسید، من برای شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. ۱۱امروز در شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. ۱۲نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.» ۱۳ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را ستایش کرده، می گفتند:

۱۴«خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد.»

۱۵بعد از آنکه فرشتگان آنها را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: «بیائید، به بیت لِحِم برویم و واقعه ای را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم.» ۱۶پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخور خوابیده بود پیدا کردند. ۱۷وقتی کودک را دیدند آنچه را که دربارۀ او به آنها گفته شده بود نقل کردند. ۱۸همۀ شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب می کردند. ۱۹اما مریم تمام این چیزها را بخاطر می سپرد و دربارۀ آن ها عمیقاً فکر می کرد. ۲۰چوپانان برگشتند و بخاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود واقع شده بود.

نامگذاری عیسی

۲۱یک هفته بعد که وقت سنت کودک فرا رسید او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته پیش از جایگزینی او در رَحِم تعیین کرده بود.

تقدیم عیسی در عبادتگاه

۲۲بعد از آنکه روزهای پاک شدن مطابق شریعت موسی تمام شد کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند. ۲۳چنانکه در شریعت خداوند نوشته شده است: هر پسر اولباری از خداوند شمرده می شود ۲۴و نیز مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی ای تقدیم کنند، یعنی یک جفت فاخته و یا دو چوچه کبوتر.

۲۵در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار نجات اسرائیل بسر می برد و روح القدس بر او بود. ۲۶از طرف روح القدس به او خبر داده شده بود که تا مسیح وعده شدۀ خداوند را نبیند نخواهد مرد. ۲۷او به هدایت روح به داخل عبادتگاه آمد و هنگامیکه والدین عیسی، طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که مطابق شریعت مقرر بود انجام دهند، ۲۸شمعون، طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمدکنان گفت:

۲۹«حال ای خداوند، مطابق وعدۀ خود بنده خود را بسلامت رخصت بده، ۳۰چون چشمانم نجات تو را دیده است، ۳۱نجاتی که تو در حضور همۀ ملتها آماده ساخته ای، ۳۲نوری که افکار ملتهای بیگانه را روشن سازد و مایۀ سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.»

۳۳پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارۀ او گفته شد حیران گشتند. ۳۴شمعون بر آنها دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی، گفت: «این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و نشانه ای است که در رد کردن او ۳۵افکار پنهانی عدۀ کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت.»

۳۶در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حَنّه زندگی می کرد که دختر فَنوئیل از طایفۀ اَشیر بود، او زنی بود بسیار سالخورده، که بعد از ازدواج مدت هفت سال با شوهرش زندگی کرده ۳۷و تا هشتاد و چهار سالگی بیوه مانده بود. او هرگز از عبادتگاه خارج نمی شد، بلکه شب و روز با دعا و روزه، خدا را عبادت می کرد. ۳۸او در همان موقع پیش آمد، به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همۀ کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند دربارۀ آن طفل صحبت کرد.

بازگشت به ناصره

۳۹بعد از آنکه همۀ کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود، ناصرۀ جلیل برگشتند. ۴۰و کودک، پُر از حکمت، کلان و قوی می گشت و لطف خدا با او بود.

عیسی جوان در عبادتگاه

۴۱والدین عیسی همه ساله برای عید فِصَح به اورشلیم می رفتند. ۴۲وقتی او به دوازده سالگی رسید آن ها مثل همیشه برای آن عید به آنجا رفتند. ۴۳وقتی ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر خود شدند، عیسی نو جوان در اورشلیم ماند ولی والدینش این را نمی دانستند ۴۴و به گمان اینکه او در بین کاروان است یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خویشان خود به جستجوی او پرداختند. ۴۵چون او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا بدنبال او بگردند. ۴۶بعد از سه روز او را در عبادتگاه پیدا کردند ـ درحالیکه در میان معلمان نشسته بود و به آنها گوش می داد و از ایشان سؤال می کرد. ۴۷همۀ شنوندگان از هوش او و از جواب های که می داد در حیرت بودند. ۴۸والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: «پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با پریشانی زیاد دنبال تو می گشتیم.» ۴۹او گفت: «برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر نمی دانستید که من وظیفه دارم در خانۀ پدرم باشم؟» ۵۰اما آنها نفهمیدند که مقصد او چیست. ۵۱عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و تابع آنها بود. مادرش همۀ این چیزها را در دل خود نگه می داشت. ۵۲عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و به پسند خدا و مردم بود.

مطالب مرتبط

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده (آرامش و شادی در مسیح)
کریسمس با خود خدا و فعل و عمل او آغاز می‌شود. در مذهب؛ خدا مفعول فعل انسان واقع می‌شود و انسان کوشش می‌کند خود را به خدا برساند او را راضی کند. اما؛ برعکس در ایام کریسمس خدا به نزد انسان می‌آید و در دنیای ما قدم می‌گذارد. پیام کریسمس پیام قدرت محبت خدا به دنیا ما است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۰-۱۱ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022 (باشما)
آنچه از آیاتی فوق در مبیابیم این است که مسیح انسانی عادی نبود. او کلمۀ خدا بود و پیش از آفرینش جهان با خدا بود. کلمه یعنی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. مسیح پیش از ابتدا با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ و خدا همواره «کلمه»اش را با خود داشته است. خدا هرگز بدون «کلمه» نبوده است. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۷ (۲۹ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (باشما)
تولد عیسی مسیح تحقق بخشیدن پیشگویی‌های عهد عتیق کتاب مقدس را به کرسی نشاند. عیسی از یک باکره متولد گردید. هفت صد سال قبل توسط اشعیای نبی این واقعه پیشگویی شده بود. تولد او واقعأ که عجیب است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۰ (۲۹ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (لوقا برای همه)
در این دنیایی پر از خبر‌های ناخوش آیند، هرکس آرزو دارد که یک مژده و یا خبر خوش بی مانند را هم بشنود. خبر خوش و یا مژدهٔ را که ما تقدیم می‌‌‌‌کنیم کاملاً بر اساس حقایق و شواهد استوار است که می‌‌‌‌تواند به هر کس امید و زندگی ببخشد. هزاران هزار انسان در طول صد‌ها سال این مژده را شنیده اند از حقانیت، تاثیر گذاری و امید بخشیدن به زندگی شان اعتراف کرده اند. این مژده و یا خبر خوش اکنون در دسترس هرکس قرار دارد که علاقمند شنیدن آن است. می‌‌فامن که این خبر خوش یا خقیقت چیست؟ بله عزیزان، او عیسی مسیح است که به این دنیا آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۰ (۳۰ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲-۱۴ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۸-۱۴ (۲۸ دقیقه)

خوشا به حال صلح کنندگان

خوشا به حال صلح کنندگان (باشما)
خوشا به حال صلح کنندگان. صلح کنندگانی که در اینجا از ایشان یاد شده، کسانی هستند که میان انسان و خدا صلح برقرار می‌‌‌کنند. لیکن صلح کنندگان حقیقی سعی می‌‌‌کنند تا بی‌عدالتی، درد، و گناهی را که در جهان است بزدایند. ایشان به انسانها کمک می‌‌‌کنند تا با خدا مصالحه نمایند. این صلح حقیقی است. برای اینکه برقرار کنندۀ صلح باشیم، ابتداءً باید خود با خدا مصالحه کنیم. ما تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح می‌‌‌توانیم صلح را بیابیم. برای یافتن صلح حقیقی، ما باید شبیه کسانی باشیم که در این خوشا به حالها توصیف شده اند: یعنی مسکین در روح، حلیم، گرسنۀ عدالت، رحیم و پاک دل باشیم. تمامی این خوشا به حالها به یکدیگر وابسته هستند. نمی‌توانیم یکی از این کیفیات را بدون دیگری داشته باشیم. چگونه صلح برقرار می‌‌‌کنیم؟ از طریق دوست داشتن همنوعان به اندازۀ خودما. محبت اسلحۀ اصلی صلح کننده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۸-۱۴ (۲۸ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022 (باشما)
آنچه از آیاتی فوق در مبیابیم این است که مسیح انسانی عادی نبود. او کلمۀ خدا بود و پیش از آفرینش جهان با خدا بود. کلمه یعنی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. مسیح پیش از ابتدا با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ و خدا همواره «کلمه»اش را با خود داشته است. خدا هرگز بدون «کلمه» نبوده است. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۹-۱۴ (۲۹ دقیقه)

جشن کریسمس ۲۰۱۸

جشن کریسمس ۲۰۱۸ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. در این روزها تقریبا از دو هزار سال بدینسو همه مردم دنیا غرق خوشی و شادمانی شده می‌‌روند. (انجیل یوحنا ۱:۱) در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

تعمید و شجرۀ عیسی

تعمید و شجرۀ عیسی (لوقا برای همه)
تعمید در آب نشانهٔ توبه است، پس عیسی مسیح که از گناه پاک بود چرا تعمید گرفت؟ اصل و نسب انسانی عیسی به کجا می‌رسد. برای یهودیان چرا شجرهٔ انسانی بسیار مهم بود. هرکس می‌خواهد که از بیخ بته نباشد. برای ما افغان‌ها هم شناخت اصل و نسب ما بسیار مهم است، چرا؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۴۰ (۳۰ دقیقه)

وسوسه شدن عیسی

وسوسه شدن عیسی (لوقا برای همه)
آیا عیسی انسان عادی بود؟ آیا او پسر خدا بود؟ آیا او هم خصوصیت انسانی و الاهی داشت؟ آیا او یک سوپر مین بود؟ شیطان او را وسوسه کرد. او تعمید گرفت. او جسم داشت می‌خورد، می‌نوشید، خسته می‌شد و می‌خوابید. او کی و چه بود؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۱ (۳۰ دقیقه)

وبژه برنامه ای کرسمس 2021

وبژه برنامه ای کرسمس 2021 (باشما)
مژدۀ و خبری تولد عیسی مسیح اول به چوپانان داده شد، یعنی به مردمانی معمولی. فرشته به ایشان گفت: «بشارت خوشی عظیم به شما می‌‌‌‌دهم». آن بشارت عبارت بود از انجیل مسیح، یعنی خبر خوش نجات، خبر خوش برای تمامی مردم؛ نجات برای تمامی مردم است- چه یهودی و چه غیر یهودی؛ برای تمام آنانی که خبر خوش را دریافت کرده، به مسیح ایمان می‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۴ (۲۸ دقیقه)

آن نوزاد مقدس

آن نوزاد مقدس (باشما)
عیسی مسیح در یک قریه کوچک بنام بیت ‌لحم‌، در نزدیکی شهر اورشلیم‌، دیده به جهان گشود. بیت ‌لحم جای مهم برای یهودیان بود و آنرا مقدس می‌‌پنداشتند. در همین شهر بود که هزار‌ها سال قبل داود نبی از جانب خدا پادشاه بنی اسرائیل شد. خدا وعده داده بود که سلطنتش تا ابد پایدار خواهد ماند و از نسل همین پادشاه مسیحا را می‌‌فرستد. عیسی مسیح تحفه ای خدای متعال است که برای نجات بشر به این دنیا فرستاد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۱۱ (۲۸ دقیقه)

امید ما

امید ما (باشما)
می‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام بیاورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. امید است که به زنده‌گی انسان سر و سامان می‌‌بخشد. در امید است که زنده‌گی ما هدف پیدا می‌‌کند. یک متل است در مورد امید که می‌‌گویند:" دنیا به امید خورده شده است." عیسی مسیح امید زنده برای ما ایمانداران است. به خاطریکه از طریق ایمان به عیسی مسیح صاحب زنده‌گی ابدی می‌‌شویم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲-۳۱ (۲۸ دقیقه)

لوقا ٢: ١ - ٢٠ - تولد عیسی

لوقا ٢: ١ - ٢٠ - تولد عیسی (لوقا برای همه)
تولد عیسی در امپراطوری روم باستان امپراطور به حیث پسر خدا پرستش می‌‌شد. در قلمرو این امپراطوری پسری عجیبی به دنیا آمد که مطابق به پشگویی‌ها او نیز به حیث «پسر خدا» ملقب شده بود. سرود شادی تولد او را آرکستر‌ها در قصر‌ها نسرودند بلکه فرشتگان برای چوپانان در زیر آسمان کبود در سبزه زار‌ها شنواندند. در حالیکه او در یک آخور محقر تولد یافت اما مطابق به پیشگوی‌ها او حقیقتاً پسر خدا و پادشاه بود.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۲۰

اعلاون تولد شدن عیسیی مسیح

اعلاون تولد شدن عیسیی مسیح (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۰ (۳۰ دقیقه)

عیسی: او کی است؟

عیسی: او کی است؟ (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۰ (۳۰ دقیقه)

مسیحیان چگونه از می‌‌لاد عیسی مسیح تجلیل به عمل می‌‌آورند؟

مسیحیان چگونه از می‌‌لاد عیسی مسیح تجلیل به عمل می‌‌آورند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۱ (۳۰ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۹ (۳۰ دقیقه)

زندگی عیسی

زندگی عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
هیرودیس که پادشاه بود، از آمدن عیسی مسیح خوش نبود. وقتی او اطلاع یافت که نوزادی بنام عیسی مسیح متولد شده است، دستور داد تاباید همه بچه‌های بالاتر از ۲ سال به قتل برسند. هیرودیس تصور می‌کرد با انجام دادن این کار می‌تواند عیسی مسیح را بکشد. اما قبل از اینکه آنها بتوانند بچه‌ها را بکشند، خداوند به یوسف گفت که بیت لحم را به مقصد مصر ترک کند. یوسف، مریم و عیسی مسیح به مصر رفتند. آنها زمانی دوباره از مصر برگشتند که هیرودیس مرده بود. وقتی که عیسی مسیح دوازده ساله بود خودش را پسر خدا خطاب کرد و توسط یحیی تعمید گرفت.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۲ (۳۰ دقیقه)

تولد عیسی

تولد عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح از یک دختر باکره بنام مریم، که از خویشاوندان الیزابت زن زکریای نبی متولد شد. وقتی که مریم پیام خداوند را دریافت کرد، نامزد یک مرد یهودی بنام یوسف بود. مریم طفلش را در یک طویله در بیت لحم به دنیا آورد. بعد از تولد عیسی، خداوند خبر تولد او را به چوپان‌های آن شهر رساند و بعداً آن خبر در همه جا انتشار یافت، حتی ستاره شناسان که تولد عیسی مسیح را پیشگویی کرده بودند متوجه شدند که چه موقع عیسی مسیح متولد شده است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۲ (۳۰ دقیقه)

خبر خوش تولد عیسی مسیح در کریسمس

خبر خوش تولد عیسی مسیح در کریسمس (کلام خدا برای شما )
مژده تولد عیسی توسط فرشتگان آسمانی که می‌سراییدن و می‌گفتند: خدا را در برترین آسمان‌ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می‌باشند صلح و سلامتی باد. اینست پیام اصلی در کریسمس

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۲۰ (۳۰ دقیقه)

چرا مسیحیان عیسی را نجات دهنده عالم میگویند؟

چرا مسیحیان عیسی را نجات دهنده عالم میگویند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۱۲ (۲۹ دقیقه)

ظاهر شدن فرشته‌ها به چوپانان

ظاهر شدن فرشته‌ها به چوپانان (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۱ (۳۰ دقیقه)

نجات دهنده جهان عیسی مسیح

نجات دهنده جهان عیسی مسیح
عیسی مسیح در واقع به معنای خدای نجات دهنده است. عیسی مسیح در سراسر زندگی زمینی، خود را به عنوان نجات دهنده ای که توسط پدر برای نجات جهان فرستاده شده است نشان می‌دهد. حقایقی که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد این است که عیسی مسیح به دنیا آمد تا انسان را از گناه نجات دهد

مقاله شامل آیه ۱۱-۲۱