انجیل لوقا

فصل دوم

تولد عیسی

(همچنین در متی ۱: ۱۸ - ۲۵)

۱در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراطور اوغُسطُس صادر شد. ۲وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. ۳پس برای انجام سرشماری هرکس به شهر خود می رفت ۴و یوسف نیز از شهر ناصرۀ جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داود، که بیت لِحِم نام داشت نامنویسی کند، زیرا او از خاندان داود بود. ۵او مریم را که در این موقع در عقد او و حامله بود همراه خود برد. ۶هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید ۷و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود بدنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخوری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جائی برای آنها نبود.

چوپانان و فرشتگان

۸در همان اطراف در میان مزارع، چوپانانی بودند که در وقت شب از گلۀ خود نگهبانی می کردند. ۹فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطراف شان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. ۱۰اما فرشته گفت: «نترسید، من برای شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. ۱۱امروز در شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. ۱۲نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.» ۱۳ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را ستایش کرده، می گفتند:

۱۴«خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد.»

۱۵بعد از آنکه فرشتگان آنها را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: «بیائید، به بیت لِحِم برویم و واقعه ای را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم.» ۱۶پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخور خوابیده بود پیدا کردند. ۱۷وقتی کودک را دیدند آنچه را که دربارۀ او به آنها گفته شده بود نقل کردند. ۱۸همۀ شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب می کردند. ۱۹اما مریم تمام این چیزها را بخاطر می سپرد و دربارۀ آن ها عمیقاً فکر می کرد. ۲۰چوپانان برگشتند و بخاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود واقع شده بود.

نامگذاری عیسی

۲۱یک هفته بعد که وقت سنت کودک فرا رسید او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته پیش از جایگزینی او در رَحِم تعیین کرده بود.

تقدیم عیسی در عبادتگاه

۲۲بعد از آنکه روزهای پاک شدن مطابق شریعت موسی تمام شد کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند. ۲۳چنانکه در شریعت خداوند نوشته شده است: هر پسر اولباری از خداوند شمرده می شود ۲۴و نیز مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی ای تقدیم کنند، یعنی یک جفت فاخته و یا دو چوچه کبوتر.

۲۵در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار نجات اسرائیل بسر می برد و روح القدس بر او بود. ۲۶از طرف روح القدس به او خبر داده شده بود که تا مسیح وعده شدۀ خداوند را نبیند نخواهد مرد. ۲۷او به هدایت روح به داخل عبادتگاه آمد و هنگامیکه والدین عیسی، طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که مطابق شریعت مقرر بود انجام دهند، ۲۸شمعون، طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمدکنان گفت:

۲۹«حال ای خداوند، مطابق وعدۀ خود بنده خود را بسلامت رخصت بده، ۳۰چون چشمانم نجات تو را دیده است، ۳۱نجاتی که تو در حضور همۀ ملتها آماده ساخته ای، ۳۲نوری که افکار ملتهای بیگانه را روشن سازد و مایۀ سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.»

۳۳پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارۀ او گفته شد حیران گشتند. ۳۴شمعون بر آنها دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی، گفت: «این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و نشانه ای است که در رد کردن او ۳۵افکار پنهانی عدۀ کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت.»

۳۶در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حَنّه زندگی می کرد که دختر فَنوئیل از طایفۀ اَشیر بود، او زنی بود بسیار سالخورده، که بعد از ازدواج مدت هفت سال با شوهرش زندگی کرده ۳۷و تا هشتاد و چهار سالگی بیوه مانده بود. او هرگز از عبادتگاه خارج نمی شد، بلکه شب و روز با دعا و روزه، خدا را عبادت می کرد. ۳۸او در همان موقع پیش آمد، به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همۀ کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند دربارۀ آن طفل صحبت کرد.

بازگشت به ناصره

۳۹بعد از آنکه همۀ کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود، ناصرۀ جلیل برگشتند. ۴۰و کودک، پُر از حکمت، کلان و قوی می گشت و لطف خدا با او بود.

عیسی جوان در عبادتگاه

۴۱والدین عیسی همه ساله برای عید فِصَح به اورشلیم می رفتند. ۴۲وقتی او به دوازده سالگی رسید آن ها مثل همیشه برای آن عید به آنجا رفتند. ۴۳وقتی ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر خود شدند، عیسی نو جوان در اورشلیم ماند ولی والدینش این را نمی دانستند ۴۴و به گمان اینکه او در بین کاروان است یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خویشان خود به جستجوی او پرداختند. ۴۵چون او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا بدنبال او بگردند. ۴۶بعد از سه روز او را در عبادتگاه پیدا کردند ـ درحالیکه در میان معلمان نشسته بود و به آنها گوش می داد و از ایشان سؤال می کرد. ۴۷همۀ شنوندگان از هوش او و از جواب های که می داد در حیرت بودند. ۴۸والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: «پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با پریشانی زیاد دنبال تو می گشتیم.» ۴۹او گفت: «برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر نمی دانستید که من وظیفه دارم در خانۀ پدرم باشم؟» ۵۰اما آنها نفهمیدند که مقصد او چیست. ۵۱عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و تابع آنها بود. مادرش همۀ این چیزها را در دل خود نگه می داشت. ۵۲عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و به پسند خدا و مردم بود.

مطالب مرتبط

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (باشما)
تولد عیسی مسیح تحقق بخشیدن پیشگویی‌های عهد عتیق کتاب مقدس را به کرسی نشاند. عیسی از یک باکره متولد گردید. هفت صد سال قبل توسط اشعیای نبی این واقعه پیشگویی شده بود. تولد او واقعأ که عجیب است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۰ (۲۹ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (لوقا برای همه)
در این دنیایی پر از خبر‌های ناخوش آیند، هرکس آرزو دارد که یک مژده و یا خبر خوش بی مانند را هم بشنود. خبر خوش و یا مژدهٔ را که ما تقدیم می‌‌‌‌کنیم کاملاً بر اساس حقایق و شواهد استوار است که می‌‌‌‌تواند به هر کس امید و زندگی ببخشد. هزاران هزار انسان در طول صد‌ها سال این مژده را شنیده اند از حقانیت، تاثیر گذاری و امید بخشیدن به زندگی شان اعتراف کرده اند. این مژده و یا خبر خوش اکنون در دسترس هرکس قرار دارد که علاقمند شنیدن آن است. می‌‌فامن که این خبر خوش یا خقیقت چیست؟ بله عزیزان، او عیسی مسیح است که به این دنیا آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۰ (۳۰ دقیقه)

جشن کریسمس ۲۰۱۸

جشن کریسمس ۲۰۱۸ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. در این روزها تقریبا از دو هزار سال بدینسو همه مردم دنیا غرق خوشی و شادمانی شده می‌‌روند. (انجیل یوحنا ۱:۱) در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

تعمید و شجرۀ عیسی

تعمید و شجرۀ عیسی (لوقا برای همه)
تعمید در آب نشانهٔ توبه است، پس عیسی مسیح که از گناه پاک بود چرا تعمید گرفت؟ اصل و نسب انسانی عیسی به کجا می‌رسد. برای یهودیان چرا شجرهٔ انسانی بسیار مهم بود. هرکس می‌خواهد که از بیخ بته نباشد. برای ما افغان‌ها هم شناخت اصل و نسب ما بسیار مهم است، چرا؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۴۰ (۳۰ دقیقه)

وسوسه شدن عیسی

وسوسه شدن عیسی (لوقا برای همه)
آیا عیسی انسان عادی بود؟ آیا او پسر خدا بود؟ آیا او هم خصوصیت انسانی و الاهی داشت؟ آیا او یک سوپر مین بود؟ شیطان او را وسوسه کرد. او تعمید گرفت. او جسم داشت می‌خورد، می‌نوشید، خسته می‌شد و می‌خوابید. او کی و چه بود؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۱ (۳۰ دقیقه)

وبژه برنامه ای کرسمس 2021

وبژه برنامه ای کرسمس 2021 (باشما)
مژدۀ و خبری تولد عیسی مسیح اول به چوپانان داده شد، یعنی به مردمانی معمولی. فرشته به ایشان گفت: «بشارت خوشی عظیم به شما می‌‌‌‌دهم». آن بشارت عبارت بود از انجیل مسیح، یعنی خبر خوش نجات، خبر خوش برای تمامی مردم؛ نجات برای تمامی مردم است- چه یهودی و چه غیر یهودی؛ برای تمام آنانی که خبر خوش را دریافت کرده، به مسیح ایمان می‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۴ (۲۸ دقیقه)

آن نوزاد مقدس

آن نوزاد مقدس (باشما)
عیسی مسیح در یک قریه کوچک بنام بیت ‌لحم‌، در نزدیکی شهر اورشلیم‌، دیده به جهان گشود. بیت ‌لحم جای مهم برای یهودیان بود و آنرا مقدس می‌‌پنداشتند. در همین شهر بود که هزار‌ها سال قبل داود نبی از جانب خدا پادشاه بنی اسرائیل شد. خدا وعده داده بود که سلطنتش تا ابد پایدار خواهد ماند و از نسل همین پادشاه مسیحا را می‌‌فرستد. عیسی مسیح تحفه ای خدای متعال است که برای نجات بشر به این دنیا فرستاد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۱۱ (۲۸ دقیقه)

امید ما

امید ما (باشما)
می‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام بیاورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. امید است که به زنده‌گی انسان سر و سامان می‌‌بخشد. در امید است که زنده‌گی ما هدف پیدا می‌‌کند. یک متل است در مورد امید که می‌‌گویند:" دنیا به امید خورده شده است." عیسی مسیح امید زنده برای ما ایمانداران است. به خاطریکه از طریق ایمان به عیسی مسیح صاحب زنده‌گی ابدی می‌‌شویم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲-۳۱ (۲۸ دقیقه)

لوقا ٢: ١ - ٢٠ - تولد عیسی

لوقا ٢: ١ - ٢٠ - تولد عیسی (لوقا برای همه)
تولد عیسی در امپراطوری روم باستان امپراطور به حیث پسر خدا پرستش می‌‌شد. در قلمرو این امپراطوری پسری عجیبی به دنیا آمد که مطابق به پشگویی‌ها او نیز به حیث «پسر خدا» ملقب شده بود. سرود شادی تولد او را آرکستر‌ها در قصر‌ها نسرودند بلکه فرشتگان برای چوپانان در زیر آسمان کبود در سبزه زار‌ها شنواندند. در حالیکه او در یک آخور محقر تولد یافت اما مطابق به پیشگوی‌ها او حقیقتاً پسر خدا و پادشاه بود.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۲۰

اعلاون تولد شدن عیسیی مسیح

اعلاون تولد شدن عیسیی مسیح (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۰ (۳۰ دقیقه)

عیسی: او کی است؟

عیسی: او کی است؟ (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۰ (۳۰ دقیقه)

مسیحیان چگونه از می‌‌لاد عیسی مسیح تجلیل به عمل می‌‌آورند؟

مسیحیان چگونه از می‌‌لاد عیسی مسیح تجلیل به عمل می‌‌آورند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۱ (۳۰ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۹ (۳۰ دقیقه)

خبر خوش تولد عیسی مسیح در کریسمس

خبر خوش تولد عیسی مسیح در کریسمس (کلام خدا برای شما )
مژده تولد عیسی توسط فرشتگان آسمانی که می‌سراییدن و می‌گفتند: خدا را در برترین آسمان‌ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می‌باشند صلح و سلامتی باد. اینست پیام اصلی در کریسمس

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۲۰ (۳۰ دقیقه)

چرا مسیحیان عیسی را نجات دهنده عالم میگویند؟

چرا مسیحیان عیسی را نجات دهنده عالم میگویند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۱۲ (۲۹ دقیقه)

ظاهر شدن فرشته‌ها به چوپانان

ظاهر شدن فرشته‌ها به چوپانان (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۱ (۳۰ دقیقه)

ادیان زیادی هستند، من کی را پیروی کنم؟

ادیان زیادی هستند، من کی را پیروی کنم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱ (۲۹ دقیقه)

تعبیدی داستان کوتاه.

تعبیدی داستان کوتاه. (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱ (۲۹ دقیقه)

لوقا ٢ :۲۱-۴۰ - تقدیم عیسی در عبادتگاه

لوقا ٢ :۲۱-۴۰ - تقدیم عیسی در عبادتگاه (لوقا برای همه)
داستان زنده به تصویر کشیدن مناظر روز‌های اول پا گذاشتن کودکیکه همه در انتظار آمدنش بودند. مراسم بعد از بدنیا آمدن طفل یکی بعد دیگر حقانیت پیشگویی‌های انبیا را ثابت ساختند. انتظار به پایان رسیده بود. خوشی‌ها آغاز یافته زندگی جدید جوانه می‌‌زد. کودک عجیب که به شکل عجیب به دنیا آمده بود در حکمت و قوت رشد می‌‌کرد. چون خدا با او بود.

فصل کتاب شامل آیه ۲۱-۴۰

ویژه برنامۀ میلاد ۲۰۱۵

ویژه برنامۀ میلاد ۲۰۱۵ (برنامه‌های خاص)
مژدۀ و خبری تولد عیسی مسیح اول به چوپانان داده شد، یعنی به مردمانی معمولی. فرشته به ایشان گفت: «بشارت خوشی عظیم به شما می‌‌‌‌‌دهم». آن بشارت عبارت بود از انجیل مسیح، یعنی خبر خوش نجات، خبر خوش برای تمامی مردم؛ نجات برای تمامی مردم است- چه یهودی و چه غیر یهودی؛ برای تمام آنانی که خبر خوش را دریافت کرده، به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۳۰ (۳۰ دقیقه)

آیا ما تعالیم انجیل را در زندگی خود امروز عملی کنیم یا نه؟

آیا ما تعالیم انجیل را در زندگی خود امروز عملی کنیم یا نه؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۳ (۲۹ دقیقه)

لوقا ۲: ۴۱-۵۲ - عیسی جوان در عبادتگاه

لوقا ۲: ۴۱-۵۲ - عیسی جوان در عبادتگاه (لوقا برای همه)
والدین در جریان سفر از شهری متوجه شدند که پسر شان با آن‌ها نیست، با پریشانی برای یافتن پسر پس به شهر بر می‌‌گردند. شهر بزرگ است کوچه هایش تنگ و باریک، بازار هایش پر از ازدحام مردم مختلف از آدم‌های جور و ناجور. پدر دلهره دارد و مادر پریشان است که پسر با حادثهٔ ناگواری روبرو نشده باشد. پسر گپ شنو و مطیع بود هیچ وقت کار خرابی از او سر نمی زد. پس آیا چه شده که او با کاروان برای سفر همراه نشده است؟ جواب این سوال چه خواهد بود؟

فصل کتاب شامل آیه ۴۱-۵۲

چرا پیروان عیسی مسیح بر صلیب فخر می‌‌کنند؟

چرا پیروان عیسی مسیح بر صلیب فخر می‌‌کنند؟ (باشما)
بخاطر اینکه بدانیم چرا پیروان عیسی مسیح بر صلیب افتخار می‌‌کنند، باید اول بدانیم که چرا عیسی مسیح بروی صلیب جان خود را فدا کرد. طبق انجیل مقدس، عیسی مسیح بخاطر گناهان بشر، بخاطر اینکه گمشدگان را بپالد و نجات بدهد، جان خود را بروی صلیب فدا کرد تا آنها را با خداوند اشتی بدهد. از طریق مرگ عیسی مسیح، ما می‌‌توانیم با خداوند ارتباط شخصی داشته باشیم. پس ما به صلیب فخر می‌‌کنیم چون از طریق صلیب است که ما از گناهان ما نجات یافته‌ایم و با خداوند در صلح زندگی می‌‌کنیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۱-۴۹ (۲۸ دقیقه)

مژده تولد عیسی در کریسمس

مژده تولد عیسی در کریسمس (کلام خدا برای شما )
مژده تولد عیسی چقدر عالی بود! چوپانان وحشت کردند؛ اما وقتی فرشتگان خبر تولد مسیح موعود را اعلام نمودند؛ ترس آنها به شادی مبدل شد. ایشان اول با شتاب به دیدن نوزاد رفتند؛ بعد خبر تولد او را منتشر کردند. بزرگترین واقعه تاریخ بوقوع پیوسته بود! مسیح موعود بدنیا آمده بود. عیسی؛ مسیح تنها نجات دهنده من و شما و عالم بشریت است

برنامه رادیویی به آیه ۱۰-۱۱ (۳۰ دقیقه)