کتاب ملاکی نبی

فصل دوم

۱خداوند قادر مطلق به کاهنان می فرماید: ۲«اگر به کلام من گوش ندهید و به نام من احترام نکنید، پس من بجای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت می کنم و در حقیقت از همین حالا مورد لعنت من قرار دارید، زیرا شما کلام مرا در دلهای تان نمی پذیرید. ۳من فرزندان تان را تنبیه می کنم، به روی تان سرگین حیوانات را می مالم و شما را از حضور خود می رانم. ۴آنگاه می دانید که من بخاطری این اخطار را به شما دادم تا پیمانی را که با جد تان، لاوی بسته بودم پابرجا بماند.

۵در پیمان خود ذکر کرده بودم که به کاهنانِ اولادۀ لاوی، حیات و آرامش می بخشم و آن کار را هم کردم تا آن ها نیز متقابلاً به نام من احترام کنند و از من بترسند. ۶آن ها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبان شان حرف غلط شنیده نشد. آن ها در راه من قدم برداشتند و از طریق راستی انحراف نکردند. ۷چون کاهنان سخنگوی خداوند قادر مطلق هستند باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را بیاموزند.

۸اما شما از راه راست انحراف کردید و با تعلیمات غلط تان باعث لغزش بسیاری از مردم شدید. شما پیمانی را که با جد تان بسته بودم، شکستید. ۹من شما را در نظر مردم خوار و حقیر می سازم، زیرا شما احکام مرا نمی پذیرید، در تعلیمات تان عدالت را رعایت نمی کنید و بین مردم تبعیض قائل می شوید.»

نافرمانی از احکام خداوند

۱۰آیا همۀ ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همۀ ما را خدا نیافریده است؟ پس چرا به یکدیگر خیانت می کنیم و پیمانی را که خدا با اجداد ما بست، می شکنیم؟ ۱۱مردم یهودا خیانت کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا مرتکب اعمال زشتی شدند. مردم یهودا عبادتگاه محبوب خداوند را بی حرمت ساختند و با دختران بت پرست پیمان زناشوئی بستند. ۱۲خداوند همه کسانی را که این کارها را کرده اند از بین قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل، براند و دیگر هرگز با مردمی که برای خداوند قادر مطلق قربانی می آورند، یکجا نشوند.

۱۳کار دیگری که می کنید اینست: شما قربانگاه خداوند را از اشکهای تان پُر می سازید و ناله و زاری می کنید، زیرا او دیگر قربانی هائی را که شما می آورید، نمی پذیرد. ۱۴می پرسید: «چرا او قربانی های ما را قبول نمی کند؟» بخاطری که شما به همسر تان که در جوانی با او پیوند وفاداری بسته بودید، خیانت کردید و خدا شاهد کردار تان بود. ۱۵آیا آن زن را هم خدا نیافریده است؟ آیا روح و بدن انسان به خدا تعلق ندارند؟ خدا از شما چه می خواهد؟ او می خواهد که فرزندان راستکار و خداشناس داشته باشید. پس حالا مواظب باشید که به همسر تان خیانت نکنید.

۱۶خداوند، خدای اسرائیل می فرماید: «من از طلاق متنفرم و از آن کسی که در حق زن خود ظلم می کند نفرت دارم، پس مواظب باشید که به زن تان خیانت نکنید.»

روز داوری نزدیک است

۱۷شما با سخنان تان خداوند را خسته ساخته اید و بازهم می گوئید: «چگونه او را خسته ساخته ایم؟» با این سخنان تان او را خسته می سازید که می گوئید: «خداوند قادر مطلق از کسانی که کارهای بد می کنند راضی است و آن ها را دوست دارد.» یا می گوئید: «کارهای خدا عادلانه نیستند.»

Related content

The Collapse of Families

The Collapse of Families (Youth)
Marriage and forming a family is something that God has established. Marriage is a covenant witnessed by God. Therefore, when a man betrays his wife or a woman betrays her husband, they also betray God. Those who divorce their spouses without a scriptural reason not only cause sin to their spouse but also sin against God. Marriage is a covenant. Just as God is faithful to keep His covenant with His people despite their faults and rebellion, so He expects us to keep our covenant with our spouses. A covenant includes loyalty and commitment, God hates divorce. So, out of respect for God, let's avoid divorce and separation.

Radio programme reading v16 (30min)

Jonah and Malachi

Jonah and Malachi (Children's Bible Stories)
God commanded Jonah to go to Nineveh city for telling his message to the people. But Jonah didn’t obey God. He left the city for somewhere else. While he was traveling by a boat, God brought a heavy storm. When Jonah fell in the water, he noticed that has made a big mistake. But God saved him in of a big Fish belly and he thanked God. Jonah stayed in there for three days and nights. Then after, the fish vomited him on foreshore by order of God.

Radio programme includes v1-17 (30min)

If a Person Who Has Two Wives Believes in Christ, Should He Divorce His Second Wife?

If a Person Who Has Two Wives Believes in Christ, Should He Divorce His Second Wife? (With You)
Does a Christian have the right to marry a second or third wife? What is the view of Christianity in this regard? To answer this question, please listen to this program. Thanks

Radio programme includes v14-16 (29min)