انجیل متی

فصل هفتم

قضاوت دربارۀ دیگران

(همچنین در لوقا ۶: ۳۷ - ۳۸ و ۴۱ - ۴۲)

۱دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند. ۲همانطور که شما دیگران را ملامت می کنید خود تان نیز ملامت خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. ۳چرا پَرِ کاهی را که در چشم برادرت هست می بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ ۴یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود بگویی: «اجازه بده پَرِ کاه را از چشمت بیرون آورم» حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری. ۵ای منافق، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری.

۶آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را پیش خوک ها نریزید. مبادا آن ها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدَرَند.

خواستن، جستجو کردن و کوبیدن

(همچنین در لوقا ۱۱: ۹ - ۱۳)

۷بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. بکوبید، در به روی تان باز خواهد شد. ۸چون هرکه بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هرکه بکوبد، در برویش باز می شود. ۹آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ ۱۰و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ ۱۱پس اگر شما که انسان های گناهکاری هستید، می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنهای که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود!

۱۲با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آن ها با شما رفتار کنند. این است خلاصۀ تورات و نوشته های انبیا.

راه زندگی

(همچنین در لوقا ۱۴: ۲۴)

۱۳از دروازۀ تنگ داخل شوید، زیرا دروازه ای که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند، بسیارند. ۱۴اما دروازه ای که به زندگی منتهی می شود تنگ و راهش مشکل است و یابندگان آن هم، کم هستند.

درخت و میوه آن

(همچنین در لوقا ۶: ۴۳ - ۴۴)

۱۵از انبیای دروغین احتیاط کنید که در لباس میش به نزد شما می آیند، ولی در باطن گرگان درنده اند. ۱۶آنها را از اعمال شان خواهید شناخت. آیا می توان از بوتۀ خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ ۱۷همینطور درخت خوب میوه نیکو ببار می آورد و درخت بد میوه بد. ۱۸درخت نیکو نمی تواند میوه بد ببار آورد و نه درخت بد میوۀ نیکو. ۱۹درختی که میوۀ خوب ببار نیاورد آن را می بُرند و در آتش می اندازند. ۲۰بنابر این شما آن ها را از میوه های شان خواهید شناخت.

شما را نمی شناسم

(همچنین در لوقا ۱۳: ۲۵ - ۲۷)

۲۱نه هرکس که مرا «خداوندا، خداوندا» خطاب کند داخل پادشاهی آسمانی می شود، بلکه کسی که ارادۀ پدر آسمانی مرا به انجام برساند. ۲۲وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: «خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت نکردیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟» ۲۳آنگاه واضعاً به آنها خواهم گفت: «من هرگز شما را نمی شناسم. از من دور شوید، ای بدکاران.»

دو خانه

(همچنین در لوقا ۶: ۴۷ - ۴۹)

۲۴پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آن ها عمل می کند، مانند شخص دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ ساخت. ۲۵باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا تهداب آن بر روی سنگ بود. ۲۶اما هر که سخنان مرا بشنود و به آن ها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانۀ خود را بر روی ریگ ساخت. ۲۷باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآورگردید و آن خانه ویران شد و چه خرابی بزرگی بود!»

۲۸وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند ۲۹زیرا او بر خلاف روش علمای دین، با اختیار و قدرت به آنها تعلیم می داد.

Related content

The Superiority of the Law of Christ

The Superiority of the Law of Christ (With You)
The law of Christ is mentioned in the Holy Bible in the Gospel of Matthew chapters 5, 6 and 7. In these chapters, Jesus Christ explains the way of life for His true followers. Jesus defended the law of Moses and insisted that it be put into practice. Jesus did not come to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. As we apply the law of Christ in our lives, we will experience true happiness.

Radio programme reading v1 (28min)

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio?

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio? (With You)
The word of God is true and it is like a treasure. All who believe and believe in God must read His Word so as not to wander in the dark. His word is eternal. By reading the Word we receive knowledge so that we do not stray from the right path.

Radio programme reading v24-27 (28min)

Be Patient and Pray

Be Patient and Pray (With You)
We will encounter problems, hardships and difficulties, according to God's will, to test our faith. God wants to grow us through these tough situations, and to improve our responses and attitudes. If we complain and criticize in times of hardship and persecution, we have in fact complained to God. But the good news is that the real Judge, Jesus Christ, is coming again. He hears our complaints and protests. He will soon return to judge this world. He will judge everyone—believers and unbelievers.

Radio programme about v1 (29min)

Criticize Others

Criticize Others (The Word of God for You)
Do not judge others. We should not judge anyone's personality, motives, thoughts and inner life. Only God can make such a judgment. The apostle Paul wrote: Who are you to judge another's servant? He is fixed or dropped by his master.

Radio programme about v1-5 (30min)

Hope for the Future

Hope for the Future (Colour of Life)
How hard and frustrating. The days when human endeavors to achieve dreams are fruitless and frustrating when the glass of dreams is shattered and the stairs to hope are blocked. But in the midst of all this darkness, if we do not lose our zeal, we can see the light of hope from afar, and be attached to life and the future. To find out more, please listen to this app. Thank!

Radio programme about v11 (29min)

Fariba's Sad Story

Fariba's Sad Story (Colour of Life)
Having and understanding everything in the world is good and almost necessary for human beings, both men and women. Knowing science and knowledge, having a good coach, a great teacher and guide! But with a good foothold, especially a kind father in a family, everyone, especially the girls, imagines themselves in a safe environment and never fears. To understand more, we invite you to listen to this program. Thanks!

Radio programme about v17 (29min)

Fariba's Sad Story

Fariba's Sad Story (Colour of Life)
Having and understanding everything in the world is good and almost necessary for human beings, both men and women. Knowing science and knowledge, having a good coach, a great teacher and guide! But with a good foothold, especially a kind father in a family, everyone, especially the girls, imagines themselves in a safe environment and never fears. To understand more, we invite you to listen to this program. Thanks!

Radio programme about v20 (29min)

Why Should a Muslim Read the Bible?

Why Should a Muslim Read the Bible? (With You)
The Word of God is the secure and protected truth of God in which there is guidance and enlightenment. The Word of God has advice and admonition for believers. The Bible is the written Word of the Almighty God, for the guidance and instruction of mankind. By reading the Bible, we become aware of God's will. By studying God's Word, we discover and enjoy His love, His grace and His plan. True wisdom is found in the Word of God. So if we want to be a wise man or a wise woman, we must read the Word of God, the Bible, and live according to it.

Radio programme about v24-27 (28min)

Do We Have the Right to Judge Others?

Do We Have the Right to Judge Others? (The Word of God for You)
In this program we will find that there are two types of judgments. One is to judge a person's actions and behaviour; Second, the other is to judge a person's heart and his thoughts. We do not have the right to judge anyone's heart.

Radio programme mainly about v1-7 (30min)

Do We Have the Right to Judge?

Do We Have the Right to Judge? (The Word of God for You)
In this section we find that there are two types of judgments. One is to judge one's actions and behavior; the other to judge one's heart and thoughts; we have no right to judge one's heart! Only God can judge!

Radio programme mainly about v1-5 (30min)

Prayer - Fellowship With God

Prayer - Fellowship With God (With You)
Prayer is talking to God and confiding in Him. When we pray, God is more interested in our hearts than in our words. In prayer, we should bring what we have in our hearts to God, not just repeat the words we have memorized to God or words that we don’t understand. In prayer, God is more interested in establishing a relationship with us than anything else. He wants words that come from the bottom of our hearts, not just special formal words.

Radio programme mainly about v7-12 (29min)

The Superiority of the Law of Christ

The Superiority of the Law of Christ (With You)
The law of Christ is mentioned in the Holy Bible in the Gospel of Matthew chapters 5, 6 and 7. In these chapters, Jesus Christ explains the way of life for His true followers. Jesus defended the law of Moses and insisted that it be put into practice. Jesus did not come to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. As we apply the law of Christ in our lives, we will experience true happiness.

Radio programme mainly about v12 (28min)

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University (With You)
The attack on Kabul University and Kowsare Danesh is not the first attack on an educational center. Many such attacks have taken place in recent years, especially in Kabul, with heavy casualties. Universities and educational institutions are places for acquiring education and knowledge. In educational institutions, the pen rules, not bullets and barbarism.

Radio programme mainly about v12 (29min)

Different mistakes in judgment

Different mistakes in judgment (Pathway to Peace)

Radio programme includes v1-5 (30min)

Handling Anger in Animosity (Part 2)

Handling Anger in Animosity (Part 2) (Pathway to Peace)
There are many aspects to enmity. In the program, you will hear how when we try to solve a small problem through arguments and anger, we will only cause hatred towards others. And hatred creates enmity. In this program, you will learn how to face your problems without arguments and anger.

Radio programme includes v1-5 (30min)

Send SMS to the listener.

Send SMS to the listener. (With You)

Radio programme includes v1-5 (29min)

Judging others

Judging others (The Law of Jesus)

Radio programme includes v1-6 (30min)

Matthew 7: 6-12

Matthew 7: 6-12 (With You)

Radio programme includes v6-12 (29min)

The importance of self confidence in social relations

The importance of self confidence in social relations (Pathway to Peace)

Radio programme includes v7-11 (30min)

Proverbs 17: 16-18, 19-22

Proverbs 17: 16-18, 19-22 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v7-12 (30min)

Remedy (part 2)

Remedy (part 2) (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v7-12 (29min)

Prayer

Prayer (The Law of Jesus)

Radio programme includes v7-12 (30min)

Questions People Ask

Questions People Ask (Big Spiritual Questions)

Radio programme includes v8 (30min)

Effect of Jealousy (part 2)

Effect of Jealousy (part 2) (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v9-10 (30min)

Ten Commitments

Ten Commitments (Questions of Life)

Radio programme includes v12 (9min)