انجیل متی

فصل ششم

صدقه دادن

۱هوشیار باشید که کار های نیک خود را برای جلب توجه مردم پیش چشم دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. ۲پس هرگاه صدقه می دهی آن را با دُهل و سُرنا اعلام نکن، چنانکه منافقان در کنیسه ها و سرکها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! ۳و اما تو، هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. ۴از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.

دعا

(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴)

۵وقتی دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! ۶هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. ۷در وقت دعا مانند دیگران وِردهای باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب می شود. ۸پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می داند. ۹پس شما اینطور دعا کنید:

  • «ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. ۱۰پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. ۱۱نان روزانۀ ما را امروز به ما بده. ۱۲خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند می بخشیم. ۱۳ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از تو است. آمین.»

۱۴چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. ۱۵اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید.

روزه

۱۶وقتی روزه می گیرید مانند منافقان، خود را افسرده نشان ندهید. آنها چهره های خود را تغییر می دهند تا روزه دار بودن خود را به رُخ دیگران بکشند. بیقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! ۱۷اما تو وقتی روزه می گیری، سرت را چرب کن و صورت خود را بشوی ۱۸تا مردم از روزۀ تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.

گنج آسمانی

(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۳ - ۴۴)

۱۹گنج های خود را بر روی زمین، جایی که کُویه و زنگ به آن زیان می رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند، ذخیره نکنید. ۲۰بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که کُویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند، ذخیره کنید. ۲۱زیرا هرجا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

چراغ بدن

(همچنین در لوقا ۱۱: ۳۴ - ۳۶)

۲۲چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است ۲۳اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت بزرگی خواهد بود!

خدا و دارایی

(همچنین در لوقا ۱۶: ۱۳ و ۱۲: ۲۲ - ۳۱)

۲۴هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بندۀ خدا باشید و هم در بند مال.

۲۵بنابر این به شما می گویم: برای زندگی خود تشویش نکنید، که چه بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. ۲۶پرندگان را ببینید: آن ها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آن ها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر نیست؟ ۲۷کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟

۲۸چرا برای لباس تشویش می کنید؟ سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو می کنند، آن ها نه زحمت می کشند و نه می ریسند. ۲۹ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آن ها آراسته نشد. ۳۰پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را، ای کم ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد پوشانید! ۳۱پس پریشان نباشید و نگویید: «چه بخوریم؟»، «چه بنوشیم؟» و یا «چه بپوشیم؟» ۳۲تمام ملتهای دنیا برای به دست آوردن این چیز ها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. ۳۳اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید، و همۀ این چیز ها نیز به شما داده خواهد شد. ۳۴پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.

Related content

Raising Children

Raising Children (With You)
The tender and caring way of parents with their children has a significant impact the children’s development. Parents should discipline and counsel their children in the ways of God. They should teach their children how to obey, so that when they grow up, they can obey and serve God. In addition to that, another duty of parents be kind and understanding with their children. They should discipline their children gently. Parents should not provoke or make their children angry for no reason. Yes, it is necessary to nurture our children in a good way, but our purpose of this discipline and guidance should always be for the benefit of the children's future.

Radio programme reading v9-13 (27min)

The Secret of Happiness Is Forgiveness

The Secret of Happiness Is Forgiveness (Youth)
How beautifully they have said that: "Happiness is in forgiveness, not in revenge." Forgiveness is a very important and effective factor in our feeling of happiness. Many of us do not realise what we lose by not forgiving and what we gain by forgiving others. If we do not forgive others, life will be difficult for us. Forgiveness gives meaning to our human lives and makes us feel satisfied with life. When we refuse to forgive others, it is actually us We are suffering.

Radio programme reading v14-15 (30min)

How Do We Relate to God, Our Creator?

How Do We Relate to God, Our Creator? (The Breeze of Worship)
Is the Almighty God worthy of the glory of our Creator, we love and worship Him for His sake, or for His blessings or to meet our needs? One of the shortcomings of us humans is that many of us can't love anyone without content, and that's what has affected our relationship with God. For this reason, instead of focusing all our thoughts and attention on God, who is holy, we usually focus on His blessings that come to us. We should worship Him because of His holiness and our Creator.

Radio programme reading v33 (30min)

Are You Blessed? Part II

Are You Blessed? Part II (With You)
People crave pleasure, happiness and the fulfillment of many desires, but they are not satisfied. If a person is looking for happiness, he will not find it. But if he seeks justice first, he will find both justice and happiness. We must keep ourselves hungering and thirsting for justice. As long as we continue to be hungry, God will continue to feed us. When we have justice and righteousness, then we can stand against sin and do what is right.

Radio programme about v14 (28min)

What Is a Fast That God Likes?

What Is a Fast That God Likes? (Peace and Joy in Christ)
In Christianity, during fasting, the focus and purpose is worship and prayer and closeness to the presence of God, not the issue of eating. The Bible does not command Christians to fast. At the same time, the Bible presents fasting as good, beneficial and useful. The followers of Christ do not fast for the purpose of righteousness and austerity or salvation from sin, because salvation was provided by the shedding of Christ's blood on the cross. Fasting is being humble and close to God so that our rebellious ego is weakened and suppressed. May our prayer and worship be stronger and more effective.

Radio programme about v16-18 (30min)

About Fasting

About Fasting (With You)
Jesus Christ approved fasting which was done for the right reasons. Christians fast to humble themselves before God. It is a spiritual discipline. By fasting Christians seek to receive more guidance and power from the Holy Spirit. Christians do not fast in order to be forgiven and gain salvation—so that they can be pardoned on the day of judgement. The prophet Isaiah said that the fasting that pleases God is humility and acts of kindness. Without humility and loving actions, fasting is just an empty pretence.

Radio programme about v16-18 (28min)

True Fasting

True Fasting (With You)
In Christianity, the purpose of fasting is not just to eat and drink water, but to deepen our relationship with God the Creator. We want to fast with God, either to hear God's voice on a particular subject or to receive a prayer answer. We also determine the type of fasting. For example, "Some people decide not to eat anything for 4 days and drink only a little water, and some people decide to eat only simple food for a few days or, for example, they do not eat or drink anything from morning to noon." To better understand the issue, we invite you to listen to this program. Thanks!

Radio programme about v16-18 (29min)

Warning to the Rich

Warning to the Rich (With You)
When we look at these verses, we see how the rich exploit the helpless and oppressed. They take advantage of their energy and hard work, and do not pay them. God hears the cries of such people and sends pain and suffering to the rich who love money. From these verses we learn that whether we are employers or workers, we must recognize that God is present in our lives, and we must do what is right.

Radio programme about v19-21 (28min)

About Fasting

About Fasting (With You)
God Almighty accepts a fast that is done for the right reasons. Christians fast to humble themselves before God, to control their bodies, and to receive more guidance and power from the Holy Spirit. A fast that is pleasing to God is done in humility and with loving acts. Without humility and loving deeds, fasting is just a pretense.

Radio programme mainly about v1-18 (29min)

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer (Children's Bible Stories)
Prayer was very important and worthy to Jesus. He prayed all the time. He taught his disciples how to pray; told them that whenever you pray, try to do not be like those who show up themselves while praying. Pray to God quietly in a proper situation. Always start your prayers by the name of Father. Glorify his name and ask for his kingdom. Ask God for your daily bread in your prayer. And also end your prayer by his name.

Radio programme mainly about v1-34 (30min)

How Do We Pray?

How Do We Pray? (With You)
Many people have wrong ideas when they pray and worship. They think that they must pray in a special way to receive an answer from God. They think that they should use certain words or pray for a long time or in a certain place. But these conditions are not necessary. God answers our prayers according to our faith, not according to the words or methods we use. Our God is all-knowing.

Radio programme mainly about v5-8 (28min)

How Do Followers of Jesus Christ Worship and Pray?

How Do Followers of Jesus Christ Worship and Pray? (With You)
Prayer and worship are all about a relationship between God and the person praying. God is the One who calms the soul. Prayer and intimacy with God give the human soul peace. In the life of a Christian, prayer has a special place. When we pray, our whole soul and spirit are concentrated on God and His Word. We focus on God alone, and on His grace and mercy.

Radio programme mainly about v5-13 (28min)

Prayer - Fellowship With God

Prayer - Fellowship With God (With You)
Prayer is talking to God and confiding in Him. When we pray, God is more interested in our hearts than in our words. In prayer, we should bring what we have in our hearts to God, not just repeat the words we have memorized to God or words that we don’t understand. In prayer, God is more interested in establishing a relationship with us than anything else. He wants words that come from the bottom of our hearts, not just special formal words.

Radio programme mainly about v5 (29min)

Blessed Are Those Who Hunger and Thirst for Righteousness

Blessed Are Those Who Hunger and Thirst for Righteousness (Reflections on Life 2)
Why it is only through faith in Jesus Christ that man is justified? The Bible tells us that only Jesus Christ can free us from the bondage of sin and death. A freedom that was not possible to be paid for in mortal things like gold and silver but with the precious blood of Christ, who was sacrificed in our place like a perfect lamb. (1 Peter 1: 18-19)

TV show mainly about v6 (29min)

Why Do Christians Call God Your Father?

Why Do Christians Call God Your Father? (Common Questions About the Christian Faith)
Many people ask us, "Why do you Christians call God your Father?". One of the reasons we call God our Father is because Jesus teaches us to refer to God as Father when we pray.

Video mainly about v9 (1min)

How Do We Pray?

How Do We Pray? (With You)
Many people have wrong ideas when they pray and worship. They think that they must pray in a special way to receive an answer from God. They think that they should use certain words or pray for a long time or in a certain place. But these conditions are not necessary. God answers our prayers according to our faith, not according to the words or methods we use. Our God is all-knowing.

Radio programme mainly about v9 (28min)

The Blessing

The Blessing (Worship From Khalil and Nazira)
A worship song to bless our country, Afghanistan. The Lords Prayer, Matthew 6:9-13, and The Blessing, Numbers 6:24-26.

Video mainly about v9-13 (7min)

What Is the Real Fast?

What Is the Real Fast? (Seasonal Programmes)
Fasting literally means abstaining and refraining from eating food and other evil and evil deeds. Yes, when we fast, God does not ask us to just shut our mouths and keep ourselves hungry. The day God wants us to repent of our sins. Do not eat people's property, do not shed people's blood. Be honest and loyal to our people and our homeland. Separate the forbidden from the lawful.

Radio programme mainly about v16-18 (29min)

Injustice Corrupted Qayyum

Injustice Corrupted Qayyum (Colour of Life)
Human beings, in order to achieve their desires and goals, ignore all the ups and downs and hardships, and endure many hardships. They are trying to remove any obstacles that, like the shadow of the dark clouds of despair, cover the clear sky of their dreams from all sides. But from time to time, these clouds create a huge storm in a person's life, and it leaves nothing but pain and despair. And it forces man to trample on his conscience and do things that he did not dream of in that alley. We invite you to listen to this programme to better understand the issue. Thank!

Radio programme mainly about v21 (30min)

Piety in concealment

Piety in concealment (The Law of Jesus)

Radio programme includes v1-6 (30min)

Hunger

Hunger (Afghanistan Today)

Radio programme includes v1-4 (30min)

Alms and Prayer

Alms and Prayer (With You)

Radio programme includes v1-18 (29min)

What Does Jesus Teach About Fasting and Prayer?

What Does Jesus Teach About Fasting and Prayer? (With You)
Have you ever wondered what Jesus taught about prayer, fasting, and giving alms? About giving alms, Jesus teaches us to give alms for the sake of the Lord, not because of the praise of others. About prayer, Jesus teaches us not to pray like the hypocrites who pray so others may see them. Jesus teaches us how to prayer properly. Finally, about fasting, Jesus teaches us not to fast like the hypocrites, being gloomy, so others may see that you are fasting. When you fast, or pray, or give alms, let the Lord see you doing so, so that He may give you your

Radio programme includes v1-17 (30min)

Proverbs 17: 9-12, 13-15

Proverbs 17: 9-12, 13-15 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v1-8 (30min)

Alms and prayers.

Alms and prayers. (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-9 (31min)