انجیل متی

فصل پنجم

موعظۀ سر کوه

۱وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند ۲و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین تعلیم داد:

خوشبختی واقعی

(همچنین در لوقا ۶: ۲۰ - ۲۳)

۳«خوشا بحال کسانی که از فقر روحانی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است.

۴خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

۵خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.

۶خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.

۷خوشا بحال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.

۸خوشا بحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.

۹خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

۱۰خوشا بحال کسانی که در راه عدالت جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است.

۱۱خوش حال باشید اگر به خاطر من شما را خوار می سازند و جفا می رسانند و به ناحق هرگونه تهمت به شما می زنند. ۱۲خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید، زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است، چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز جفا می رسانیدند.

نمک و نور

(همچنین در مرقُس ۹: ۵۰ و لوقا ۱۴: ۳۴ - ۳۵)

۱۳شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود.

۱۴شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی ساخته شده است، پنهان کرد. ۱۵هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ دان قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. ۱۶پس بگذارید نور شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

شریعت

۱۷فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ و باطل نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا آن ها را تمام کنم. ۱۸بیقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همۀ آن تمام شود. ۱۹پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پست ترین آدم شمرده خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. ۲۰بدانید که تا عدالت شما از عدالت معلمان شریعت و پیروان فرقۀ فریسی بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد.

خشم و غضب

۲۱شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد.» ۲۲اما من به شما می گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود، ملامت خواهد شد و هر که برادر خود را «ابله» بخواند، به محکمه برده خواهد شد و اگر او را «احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. ۲۳پس اگر هدیۀ خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، ۲۴هدیه خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن.

۲۵با مدعی خود وقتی که هنوز در راه محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی تو را به دست عسکر بدهد و به زندان بیفتی. ۲۶به راستی به شما می گویم تا پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی، بیرون نخواهی آمد.

زنا

۲۷شنیده اید که گفته شده است: «زنا نکن.» ۲۸اما من به شما می گویم: هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است. ۲۹پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بکش و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی. ۳۰اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی.

طلاق

(همچنین در متی ۱۹: ۹؛ مرقُس ۱۰: ۱۱ - ۱۲ و لوقا ۱۶: ۱۸)

۳۱همچنین گفته شده است: «هر مردی که زن خود را طلاق دهد، باید طلاقنامه ای به او بدهد.» ۳۲اما من به شما می گویم: هر کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می کشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می کند.

سوگند خوردن

۳۳همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما.» ۳۴اما من می گویم: به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خدا است، ۳۵نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است ۳۶و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. ۳۷پس سخن شما فقط بلی یا نه باشد. زیاده بر این از شیطان است.

انتقام

(همچنین در لوقا ۶: ۲۹ - ۳۰)

۳۸شنیده اید که گفته شده است: «چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.» ۳۹اما من به شما می گویم: به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونۀ راست تو سیلی می زند، گونۀ دیگر خود را بطرف او بگردان. ۴۰هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش. ۴۱هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو. ۴۲به کسی که از تو چیزی می خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند، روی نگردان.

مهربانی با دشمنان

(همچنین در لوقا ۶: ۲۷ - ۲۸ و ۳۲ - ۳۶)

۴۳شنیده اید که گفته شده است: «همسایۀ خود را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی کن.» ۴۴اما من به شما می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می رسانند دعا کنید. ۴۵به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم می تابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم می بارد. ۴۶اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران و سود خواران همین کار را نمی کنند؟ ۴۷اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر بی دینان همین کار را نمی کنند؟ ۴۸پس شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.

Related content

The Fate of the Good and the Bad

The Fate of the Good and the Bad (Peace and Joy in Christ)
The thirty-seventh psalm is a wisdom poem whose audience is human beings; no god They are more similar to the parables of Solomon's book of Proverbs. The perspective deals with the age-old question that (why are the wicked happy, but the good; the God-knowing people struggle with suffering and hardship in their lives?) David answers this question with a special elegance and order.

Radio programme reading v5 (30min)

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio?

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio? (With You)
The word of God is true and it is like a treasure. All who believe and believe in God must read His Word so as not to wander in the dark. His word is eternal. By reading the Word we receive knowledge so that we do not stray from the right path.

Radio programme reading v6-7 (28min)

Healing of the Leper

Healing of the Leper (Luke for Everyone)
He had been suffering from severe leprosy sickness for years and he lived away from people for many years. Because of his distemper disease over the years no one had even touched him. Someone passed by not only touched him but also healed him immediately. Who was this person whose touch healed the sick?

Radio programme reading v12-16 (30min)

Paralyzed Man Lifted His Mat and Walked

Paralyzed Man Lifted His Mat and Walked (Luke for Everyone)
A paralyzed man brought to a physician over a mat for healing. The physician was surrounded by patients in a room. It was impossible to find way to inter to the room. They were confident that if paralyzed man was brought to this physician, he would certainly heal. They did strange track of bringing paralyzed man to the physician inside room. Did their efforts work and their faith in the right physician was proven?

Radio programme reading v17-26 (30min)

Don't Trust in People

Don't Trust in People (With You)
An informed and wise person trusts and relies on God. God is our creator and sustainer. Turning away from him and relying on people is the basis of sin. Human beings are mortal; they don’t last. As we were created from dust, we will return to dust. Human beings are weak and incapable of saving themselves. We don’t know the solution to life's problems. Only God is the answer to human needs. When we put our trust in him, we feel calm and at peace. A person who trusts and believes in God will be like a tree that grows by the river.

Radio programme reading v38-39 (28min)

Bad Effects of Enmity and Revenge Among Young People

Bad Effects of Enmity and Revenge Among Young People (Youth)
sense of revenge; It comes to your mind just when someone does evil and enmity towards you. Revenge is one of the negative emotions that can sometimes be destructive and leave irreparable consequences. All of us at some point in our lives want to take revenge for something; Because when we are hurt, this reaction is natural. In that situation, our heart wants to punish that person for his actions. Although this method seems logical, we should not show such behaviour and it is better to make peace with this issue instead of focusing on revenge. The reality is that your good mood is short-lived, because taking revenge does not eliminate the behaviours that hurt you, it only perpetuates the cycle of suffering.

Radio programme reading v43-45 (30min)

Don't Trust in People

Don't Trust in People (With You)
An informed and wise person trusts and relies on God. God is our creator and sustainer. Turning away from him and relying on people is the basis of sin. Human beings are mortal; they don’t last. As we were created from dust, we will return to dust. Human beings are weak and incapable of saving themselves. We don’t know the solution to life's problems. Only God is the answer to human needs. When we put our trust in him, we feel calm and at peace. A person who trusts and believes in God will be like a tree that grows by the river.

Radio programme reading v43-44 (28min)

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution (With You)
If we suffer, or are insulted or tortured for the sake of Jesus Christ, we will share in his future glory. When Christ comes again to this world, we will be a hundred times happier to see him. Therefore, may we turn our thoughts and attention to Jesus Christ and his glory, the glory that we will share in one day, provided that we remain steadfast and firm in him. If we are insulted and if we suffer for Christ's sake, it will be a source of blessing for us.

Radio programme about v1-12 (28min)

Are You Blessed?

Are You Blessed? (With You)
Being poor in spirit means emptying yourself. Before we can be filled with God's blessings, we must first be emptied. Every human being is naturally full of selfishness and arrogance. This is called the old nature or old man. Jesus Christ first condemns our sinful nature, then he saves those who are poor in spirit. Therefore, to be poor in spirit also means to admit that we deserve condemnation. At the same time, it means admitting that we are dead in trespasses and sins.

Radio programme about v1-12 (28min)

Eid al-Fitr

Eid al-Fitr (With You)
As followers of Jesus Christ, we should rejoice in the happiness of our friends and neighbours, and we should be moved by their sadness. This is what a Christian should do. Of course, we do this not out of compulsion, but from the heart and in all sincerity. This attitude brings us closer to our dear friends. This spirit makes it more easy and natural for us to introduce ourselves to them as Christians. A Christian should be part of his community.

Radio programme about v3-10 (29min)

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others?

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others? (With You)
Coronavirus is a pandemic virus that can spread if people do not follow the necessary precautions. The coronavirus does not have an eye or any way of choosing not to infect a Muslim but to infect someone who is not a Muslim. A person’s religious beliefs are not relevant for Corona. Anyone who is careless or exposed will become infected.

Radio programme about v3-9 (28min)

Hopeful Words of God

Hopeful Words of God (Peace and Joy in Christ)
These prophecies of the prophets are addressed to the people who were alive at that time and in today's era of you and me; Know that only God is a comforter in times of suffering and pain. Likewise, God has a great plan and blessing for you in Jesus, so that you can hope for the truth now and in the future with assurance. God is able to forgive your sins and mine and guide you through His word; Today, with prayer and repentance, leave all your sins in the powerful hands of Jesus! He forgives and loves you.

Radio programme about v4 (30min)

Hungry and Thirsty for Justice

Hungry and Thirsty for Justice (A Message of Love)
Jesus teaches that blessed are those who are thirsty for justice because they will be satisfied. However, we do not see much justice in the world. What did Jesus mean then?

Video about v6 (1min)

Are You Blessed? Part II

Are You Blessed? Part II (With You)
People crave pleasure, happiness and the fulfillment of many desires, but they are not satisfied. If a person is looking for happiness, he will not find it. But if he seeks justice first, he will find both justice and happiness. We must keep ourselves hungering and thirsting for justice. As long as we continue to be hungry, God will continue to feed us. When we have justice and righteousness, then we can stand against sin and do what is right.

Radio programme about v6-8 (28min)

Blessed Are Those Who Are Hungry and Thirsty of Justice

Blessed Are Those Who Are Hungry and Thirsty of Justice (A Message of Love)
Jesus said, "Blessed are those who are hungry and thirsty for justice, for they shall be satisfied." What did Jesus mean by this? How can those who are thirsty and hungry for justice be satisfied?

Video about v6 (1min)

Peace With Our Fellow Man

Peace With Our Fellow Man (With You)
Just as a father or mother devotes themselves to serving their children, we should also be ready to dedicate ourselves to others. A Christian must love all people. Christians must love others in the same way that Christ loved us. A person who has love respects others. Someone who loves his brother or sister will protect their dignity and respect. We should always consider others better than ourselves. If we follow this simple principle, there will never be any division between us and our families.

Radio programme about v9 (28min)

Blessed Are the Peacemakers

Blessed Are the Peacemakers (With You)
Blessed are the peacemakers. The peacemakers mentioned here are those who establish peace between man and God. But true peacemakers try to remove the injustice, pain, and sin that is in the world. They help people to reconcile with God. This is true peace. In order to be a peacemaker, we must first reconcile ourselves to God. We can find peace only through faith in Jesus Christ. To find true peace, we must be like those described in the beatitudes: poor in spirit, meek, hungering for justice, merciful, and pure in heart. All these attributes are dependent on each other. We cannot have one of these qualities without the others. How do we make peace? By loving our fellow human beings as much as we love ourselves. Love is the main weapon of peace.

Radio programme about v9 (28min)

 Blessed Are the Peacemakers

Blessed Are the Peacemakers (Reflections on Life 2)
Dear friend Are you caught in a war with yourself and others? So turn to Jesus, the Prince of Peace. He is waiting for you to free you from this bondage.

TV show about v9 (29min)

Blessed Are Those Who Are Persecuted for Doing Right

Blessed Are Those Who Are Persecuted for Doing Right (With You)
Those who suffer in the way of justice, like those who are aware of their spiritual poverty, will receive the kingdom of God. People suffer for various reasons such as sin, stupidity, pride, and bad habits. But only those who are persecuted for doing right will be blessed. We will be blessed only if we suffer while striving to glorify God. Because Jesus Christ suffered in this world, we who belong to him will also suffer.

Radio programme about v10-12 (29min)

The Message of Jesus Christ in Times of Trouble

The Message of Jesus Christ in Times of Trouble (With You)
In order to maintain a healthy and honourable family, the atmosphere in the home needs to be sincere and comfortable. A teenage girl needs to trust her parents, and they need to listen to her and respect her. This is the first step in preventing a young girl from resorting to unhealthy habits, or running away.

Radio programme about v13-16 (29min)

The Superiority of the Law of Christ

The Superiority of the Law of Christ (With You)
The law of Christ is mentioned in the Holy Bible in the Gospel of Matthew chapters 5, 6 and 7. In these chapters, Jesus Christ explains the way of life for His true followers. Jesus defended the law of Moses and insisted that it be put into practice. Jesus did not come to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. As we apply the law of Christ in our lives, we will experience true happiness.

Radio programme about v17-18 (28min)

Jesus Fulfilled the Law

Jesus Fulfilled the Law (The Word of God for You)
God gave the commandments of the Torah, which included moral laws and laws related to religious ceremonies, so that people could love God with all their hearts and minds. Therefore; Carrying out these commandments after the death and resurrection of Christ in worship and love of the Holy God; Includes us; Which was completed.

Radio programme about v17-19 (30min)

The Superiority of the Law of Christ

The Superiority of the Law of Christ (With You)
The law of Christ is mentioned in the Holy Bible in the Gospel of Matthew chapters 5, 6 and 7. In these chapters, Jesus Christ explains the way of life for His true followers. Jesus defended the law of Moses and insisted that it be put into practice. Jesus did not come to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. As we apply the law of Christ in our lives, we will experience true happiness.

Radio programme about v21-24 (28min)

What Things Send Us to Hell?

What Things Send Us to Hell? (Peace and Joy in Christ)
This teaching of Jesus is about the human heart that we should take care of seriously. The ruling has a deeper meaning. Never wish for anyone's death and misfortune, hate or hurt anyone; Because this matter is like murder in God's eyes. We should not belittle or insult anyone.

Radio programme about v22-30 (30min)

Girls in Black Veils in Society

Girls in Black Veils in Society (With You)
Women and girls shouldn’t wear black veils, darkening their world because of men’s lack of self-control. It is a man’s moral responsibility to have self-control. Men, particularly Taliban or Mujahideen, who claim, “We are fighting in God’s way”, should control their own eyes and ears. They should not give in to their sinful nature when they see a woman’s hair or simply hear the clicking of a lady’s high heels. Human beings are the highest form of God’s creation. We should not be like animals that cannot control themselves when they see the opposite sex.

Radio programme about v27-30 (28min)