انجیل متی

فصل پنجم

موعظۀ سر کوه

۱وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند ۲و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین تعلیم داد:

خوشبختی واقعی

(همچنین در لوقا ۶: ۲۰ - ۲۳)

۳«خوشا بحال کسانی که از فقر روحانی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است.

۴خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

۵خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.

۶خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.

۷خوشا بحال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.

۸خوشا بحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.

۹خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

۱۰خوشا بحال کسانی که در راه عدالت جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است.

۱۱خوش حال باشید اگر به خاطر من شما را خوار می سازند و جفا می رسانند و به ناحق هرگونه تهمت به شما می زنند. ۱۲خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید، زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است، چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز جفا می رسانیدند.

نمک و نور

(همچنین در مرقُس ۹: ۵۰ و لوقا ۱۴: ۳۴ - ۳۵)

۱۳شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود.

۱۴شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی ساخته شده است، پنهان کرد. ۱۵هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ دان قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. ۱۶پس بگذارید نور شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

شریعت

۱۷فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ و باطل نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا آن ها را تمام کنم. ۱۸بیقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همۀ آن تمام شود. ۱۹پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پست ترین آدم شمرده خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. ۲۰بدانید که تا عدالت شما از عدالت معلمان شریعت و پیروان فرقۀ فریسی بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد.

خشم و غضب

۲۱شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد.» ۲۲اما من به شما می گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود، ملامت خواهد شد و هر که برادر خود را «ابله» بخواند، به محکمه برده خواهد شد و اگر او را «احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. ۲۳پس اگر هدیۀ خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، ۲۴هدیه خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن.

۲۵با مدعی خود وقتی که هنوز در راه محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی تو را به دست عسکر بدهد و به زندان بیفتی. ۲۶به راستی به شما می گویم تا پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی، بیرون نخواهی آمد.

زنا

۲۷شنیده اید که گفته شده است: «زنا نکن.» ۲۸اما من به شما می گویم: هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است. ۲۹پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بکش و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی. ۳۰اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی.

طلاق

(همچنین در متی ۱۹: ۹؛ مرقُس ۱۰: ۱۱ - ۱۲ و لوقا ۱۶: ۱۸)

۳۱همچنین گفته شده است: «هر مردی که زن خود را طلاق دهد، باید طلاقنامه ای به او بدهد.» ۳۲اما من به شما می گویم: هر کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می کشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می کند.

سوگند خوردن

۳۳همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما.» ۳۴اما من می گویم: به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خدا است، ۳۵نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است ۳۶و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. ۳۷پس سخن شما فقط بلی یا نه باشد. زیاده بر این از شیطان است.

انتقام

(همچنین در لوقا ۶: ۲۹ - ۳۰)

۳۸شنیده اید که گفته شده است: «چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.» ۳۹اما من به شما می گویم: به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونۀ راست تو سیلی می زند، گونۀ دیگر خود را بطرف او بگردان. ۴۰هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش. ۴۱هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو. ۴۲به کسی که از تو چیزی می خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند، روی نگردان.

مهربانی با دشمنان

(همچنین در لوقا ۶: ۲۷ - ۲۸ و ۳۲ - ۳۶)

۴۳شنیده اید که گفته شده است: «همسایۀ خود را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی کن.» ۴۴اما من به شما می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می رسانند دعا کنید. ۴۵به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم می تابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم می بارد. ۴۶اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران و سود خواران همین کار را نمی کنند؟ ۴۷اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر بی دینان همین کار را نمی کنند؟ ۴۸پس شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.

Related content

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio?

Why Are You Talking About the Torah, Psalms and the Gospel on the Radio? (With You)
The word of God is true and it is like a treasure. All who believe and believe in God must read His Word so as not to wander in the dark. His word is eternal. By reading the Word we receive knowledge so that we do not stray from the right path.

Radio programme reading v6-7 (28min)

Healing of the Leper

Healing of the Leper (Luke for Everyone)
He had been suffering from severe leprosy sickness for years and he lived away from people for many years. Because of his distemper disease over the years no one had even touched him. Someone passed by not only touched him but also healed him immediately. Who was this person whose touch healed the sick?

Radio programme reading v12-16 (30min)

Paralyzed Man Lifted His Mat and Walked

Paralyzed Man Lifted His Mat and Walked (Luke for Everyone)
A paralyzed man brought to a physician over a mat for healing. The physician was surrounded by patients in a room. It was impossible to find way to inter to the room. They were confident that if paralyzed man was brought to this physician, he would certainly heal. They did strange track of bringing paralyzed man to the physician inside room. Did their efforts work and their faith in the right physician was proven?

Radio programme reading v17-26 (30min)

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution

The Response of the Disciples of Jesus Christ to Persecution (With You)
If we suffer, or are insulted or tortured for the sake of Jesus Christ, we will share in his future glory. When Christ comes again to this world, we will be a hundred times happier to see him. Therefore, may we turn our thoughts and attention to Jesus Christ and his glory, the glory that we will share in one day, provided that we remain steadfast and firm in him. If we are insulted and if we suffer for Christ's sake, it will be a source of blessing for us.

Radio programme about v1-12 (28min)

Are You Blessed?

Are You Blessed? (With You)
Being poor in spirit means emptying yourself. Before we can be filled with God's blessings, we must first be emptied. Every human being is naturally full of selfishness and arrogance. This is called the old nature or old man. Jesus Christ first condemns our sinful nature, then he saves those who are poor in spirit. Therefore, to be poor in spirit also means to admit that we deserve condemnation. At the same time, it means admitting that we are dead in trespasses and sins.

Radio programme about v1-12 (28min)

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others?

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others? (With You)
Coronavirus is a pandemic virus that can spread if people do not follow the necessary precautions. The coronavirus does not have an eye or any way of choosing not to infect a Muslim but to infect someone who is not a Muslim. A person’s religious beliefs are not relevant for Corona. Anyone who is careless or exposed will become infected.

Radio programme about v3-9 (28min)

Hungry and Thirsty for Justice

Hungry and Thirsty for Justice (A Message of Love)
Jesus teaches that blessed are those who are thirsty for justice because they will be satisfied. However, we do not see much justice in the world. What did Jesus mean then?

Video about v6 (1min)

Are You Blessed? Part II

Are You Blessed? Part II (With You)
People crave pleasure, happiness and the fulfillment of many desires, but they are not satisfied. If a person is looking for happiness, he will not find it. But if he seeks justice first, he will find both justice and happiness. We must keep ourselves hungering and thirsting for justice. As long as we continue to be hungry, God will continue to feed us. When we have justice and righteousness, then we can stand against sin and do what is right.

Radio programme about v6-8 (28min)

Blessed Are Those Who Are Hungry and Thirsty of Justice

Blessed Are Those Who Are Hungry and Thirsty of Justice (A Message of Love)
Jesus said, "Blessed are those who are hungry and thirsty for justice, for they shall be satisfied." What did Jesus mean by this? How can those who are thirsty and hungry for justice be satisfied?

Video about v6 (1min)

Blessed Are the Peacemakers

Blessed Are the Peacemakers (With You)
Blessed are the peacemakers. The peacemakers mentioned here are those who establish peace between man and God. But true peacemakers try to remove the injustice, pain, and sin that is in the world. They help people to reconcile with God. This is true peace. In order to be a peacemaker, we must first reconcile ourselves to God. We can find peace only through faith in Jesus Christ. To find true peace, we must be like those described in the beatitudes: poor in spirit, meek, hungering for justice, merciful, and pure in heart. All these attributes are dependent on each other. We cannot have one of these qualities without the others. How do we make peace? By loving our fellow human beings as much as we love ourselves. Love is the main weapon of peace.

Radio programme about v9 (28min)

 Blessed Are the Peacemakers

Blessed Are the Peacemakers (Reflections on Life 2)
Dear friend Are you caught in a war with yourself and others? So turn to Jesus, the Prince of Peace. He is waiting for you to free you from this bondage.

TV show about v9 (29min)

Blessed Are Those Who Are Persecuted for Doing Right

Blessed Are Those Who Are Persecuted for Doing Right (With You)
Those who suffer in the way of justice, like those who are aware of their spiritual poverty, will receive the kingdom of God. People suffer for various reasons such as sin, stupidity, pride, and bad habits. But only those who are persecuted for doing right will be blessed. We will be blessed only if we suffer while striving to glorify God. Because Jesus Christ suffered in this world, we who belong to him will also suffer.

Radio programme about v10-12 (29min)

The Message of Jesus Christ in Times of Trouble

The Message of Jesus Christ in Times of Trouble (With You)
In order to maintain a healthy and honourable family, the atmosphere in the home needs to be sincere and comfortable. A teenage girl needs to trust her parents, and they need to listen to her and respect her. This is the first step in preventing a young girl from resorting to unhealthy habits, or running away.

Radio programme about v13-16 (29min)

The Superiority of the Law of Christ

The Superiority of the Law of Christ (With You)
The law of Christ is mentioned in the Holy Bible in the Gospel of Matthew chapters 5, 6 and 7. In these chapters, Jesus Christ explains the way of life for His true followers. Jesus defended the law of Moses and insisted that it be put into practice. Jesus did not come to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. As we apply the law of Christ in our lives, we will experience true happiness.

Radio programme about v17-18 (28min)

Jesus Fulfilled the Law

Jesus Fulfilled the Law (The Word of God for You)
God gave the commandments of the Torah, which included moral laws and laws related to religious ceremonies, so that people could love God with all their hearts and minds. Therefore; Carrying out these commandments after the death and resurrection of Christ in worship and love of the Holy God; Includes us; Which was completed.

Radio programme about v17-19 (30min)

The Superiority of the Law of Christ

The Superiority of the Law of Christ (With You)
The law of Christ is mentioned in the Holy Bible in the Gospel of Matthew chapters 5, 6 and 7. In these chapters, Jesus Christ explains the way of life for His true followers. Jesus defended the law of Moses and insisted that it be put into practice. Jesus did not come to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. As we apply the law of Christ in our lives, we will experience true happiness.

Radio programme about v21-24 (28min)

What Things Send Us to Hell?

What Things Send Us to Hell? (Peace and Joy in Christ)
This teaching of Jesus is about the human heart that we should take care of seriously. The ruling has a deeper meaning. Never wish for anyone's death and misfortune, hate or hurt anyone; Because this matter is like murder in God's eyes. We should not belittle or insult anyone.

Radio programme about v22-30 (30min)

Girls in Black Veils in Society

Girls in Black Veils in Society (With You)
Women and girls shouldn’t wear black veils, darkening their world because of men’s lack of self-control. It is a man’s moral responsibility to have self-control. Men, particularly Taliban or Mujahideen, who claim, “We are fighting in God’s way”, should control their own eyes and ears. They should not give in to their sinful nature when they see a woman’s hair or simply hear the clicking of a lady’s high heels. Human beings are the highest form of God’s creation. We should not be like animals that cannot control themselves when they see the opposite sex.

Radio programme about v27-30 (28min)

Can Hijab Solve Our Society's Main Problem?

Can Hijab Solve Our Society's Main Problem? (A Message of Love)
Many people think that if we have hijab, then our people can live in a pure society. But does hijab not show precisely the opposite? Our desire for hijab displays that we live in a society that is impure. It is the impurity of the human hearts that is our main problem. Jesus wants to change our heart and give us a new heart. Once our heart becomes pure, we can live in any society with a clean heart and pure conscience.

Video about v27-30 (4min)

The Tongue

The Tongue (With You)
An uncontrolled tongue is like a fire under ashes, which has destructive power—like a dormant fire that slowly burns and destroys its surroundings and turns everything into ashes. The tongue has enormous power. A small word can build our family and friends. But if our tongue is not under control, it will tear apart our family and friends. A tongue that is not under control is easily used by Satan.

Radio programme about v33-37 (28min)

God Wants Us to Be Kind

God Wants Us to Be Kind (With You)
God's Word teaches us to be kind. In his own life, Jesus Christ practically demonstrated how we can be kind even to our enemies. We must follow his example. God freely gives both the wicked and the just the blessings of sun and rain. God sent Jesus to die for sinners. While we were still sinners, Christ died for us. God did not love us because of our merits or our good behavior. He loved us completely even when we were his enemies. In the same way we should love other human beings. Why did God show such love for sinful humans who were his enemies? Because God is love. God is the source of all love and goodness.

Radio programme about v38-48 (29min)

Why Emphasize Advantages?

Why Emphasize Advantages? (With You)
Why do we emphasize the superiority of the law of Jesus Christ? Because in it we learn the right way to live. Jesus describes the way of life in its true and simple form. Looking at the law of Jesus Christ, we find that the essence of God’s will for our lives is forgiveness and love.

Radio programme about v38-42 (28min)

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others?

Is the Coronavirus a Blessing for Muslims and a Curse for Others? (With You)
Coronavirus is a pandemic virus that can spread if people do not follow the necessary precautions. The coronavirus does not have an eye or any way of choosing not to infect a Muslim but to infect someone who is not a Muslim. A person’s religious beliefs are not relevant for Corona. Anyone who is careless or exposed will become infected.

Radio programme about v38-39 (28min)

The Teaching of Jesus: Love Your Enemies!

The Teaching of Jesus: Love Your Enemies! (A Message of Love)
Jesus does not only teach us to respect others, but truly love them, even if they are your enemy. We truly need to learn this teaching.

Video about v43-45 (1min)

Respect Everyone and Love Your Enemies!

Respect Everyone and Love Your Enemies! (Common Questions About the Christian Faith)
Some of our fellow countrymen do not show respect to anyone who are not similar to them in thought, ethnicity, or religion. There are, however, many true Afghans who display respect and dignity to everyone. Jesus commands His followers not only to respect others, but to love even our enemies and bless those who curse us. Love is the way of Jesus.

Video about v44 (1min)