انجیل متی

فصل پنجم

موعظۀ سر کوه

۱وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند ۲و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین تعلیم داد:

خوشبختی واقعی

(همچنین در لوقا ۶: ۲۰ - ۲۳)

۳«خوشا بحال کسانی که از فقر روحانی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است.

۴خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

۵خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.

۶خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.

۷خوشا بحال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.

۸خوشا بحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.

۹خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

۱۰خوشا بحال کسانی که در راه عدالت جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است.

۱۱خوش حال باشید اگر به خاطر من شما را خوار می سازند و جفا می رسانند و به ناحق هرگونه تهمت به شما می زنند. ۱۲خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید، زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است، چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز جفا می رسانیدند.

نمک و نور

(همچنین در مرقُس ۹: ۵۰ و لوقا ۱۴: ۳۴ - ۳۵)

۱۳شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود.

۱۴شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی ساخته شده است، پنهان کرد. ۱۵هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ دان قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. ۱۶پس بگذارید نور شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

شریعت

۱۷فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ و باطل نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا آن ها را تمام کنم. ۱۸بیقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همۀ آن تمام شود. ۱۹پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پست ترین آدم شمرده خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. ۲۰بدانید که تا عدالت شما از عدالت معلمان شریعت و پیروان فرقۀ فریسی بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد.

خشم و غضب

۲۱شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد.» ۲۲اما من به شما می گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود، ملامت خواهد شد و هر که برادر خود را «ابله» بخواند، به محکمه برده خواهد شد و اگر او را «احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. ۲۳پس اگر هدیۀ خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، ۲۴هدیه خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن.

۲۵با مدعی خود وقتی که هنوز در راه محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی تو را به دست عسکر بدهد و به زندان بیفتی. ۲۶به راستی به شما می گویم تا پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی، بیرون نخواهی آمد.

زنا

۲۷شنیده اید که گفته شده است: «زنا نکن.» ۲۸اما من به شما می گویم: هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است. ۲۹پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بکش و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی. ۳۰اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی.

طلاق

(همچنین در متی ۱۹: ۹؛ مرقُس ۱۰: ۱۱ - ۱۲ و لوقا ۱۶: ۱۸)

۳۱همچنین گفته شده است: «هر مردی که زن خود را طلاق دهد، باید طلاقنامه ای به او بدهد.» ۳۲اما من به شما می گویم: هر کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می کشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می کند.

سوگند خوردن

۳۳همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما.» ۳۴اما من می گویم: به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خدا است، ۳۵نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است ۳۶و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. ۳۷پس سخن شما فقط بلی یا نه باشد. زیاده بر این از شیطان است.

انتقام

(همچنین در لوقا ۶: ۲۹ - ۳۰)

۳۸شنیده اید که گفته شده است: «چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.» ۳۹اما من به شما می گویم: به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونۀ راست تو سیلی می زند، گونۀ دیگر خود را بطرف او بگردان. ۴۰هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش. ۴۱هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو. ۴۲به کسی که از تو چیزی می خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند، روی نگردان.

مهربانی با دشمنان

(همچنین در لوقا ۶: ۲۷ - ۲۸ و ۳۲ - ۳۶)

۴۳شنیده اید که گفته شده است: «همسایۀ خود را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی کن.» ۴۴اما من به شما می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می رسانند دعا کنید. ۴۵به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم می تابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم می بارد. ۴۶اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران و سود خواران همین کار را نمی کنند؟ ۴۷اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر بی دینان همین کار را نمی کنند؟ ۴۸پس شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.

مطالب مرتبط

سرنوشت خوبان و شروران

سرنوشت خوبان و شروران (آرامش و شادی در مسیح)
مزمور سی و هفتم یک شعر حکمت آموز است که مخاطبش انسان است؛ نه خدا. زیادتر آن نزدیکی به مَثَل‌های کتاب امثال سلیمان شباهت دارند. دورنمایی به این پرسش دیرینه می‌پردازد که (چرا شریران خوشبخت هستند؛ اما نیکان؛ خداشناسان در زندگی شان با رنج و سختی دست و پنجه نرم می‌کنند؟ داوود این پرسش را با ظرافت و ترتیب خاصی پاسخ می‌دهد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۵ (۳۰ دقیقه)

چرا در رادیو از تورات، زبور، و انجیل صحبت می‌‌کنید؟

چرا در رادیو از تورات، زبور، و انجیل صحبت می‌‌کنید؟ (باشما)
کلام خداوند بر حق است و مثل گنج است. تمام کسانیکه به خدا ایمان و باور دارند باید که کلام او را بخوانند تا در تاریکی سرگردان نشوند. کلام او ابدی است. با خواندن کلام دانایی و فهم را دریافت می‌کنیم تا از راه راست منحرف نشویم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۶-۷ (۲۸ دقیقه)

شفای جزامی

شفای جزامی (لوقا برای همه)
او سال‌ها به مرض ساری شدید جزام مبتلا بود و سال‌ها دور از مردم زندگی می‌کرد. به خاطر ابن مریضی ساری در طول سال‌ها او را هیچ کس حتا او را لمس هم نکرده بود. شخصی از آن جا عبور کرد نه تنها او را لمس کرد بلکه او را فوراً شفا نیز بخشید. این شخص کی بود که لمس او شفا می‌بخشید؟

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۲-۱۶ (۳۰ دقیقه)

شل بستر خود را برداشته راه ر فت

شل بستر خود را برداشته راه ر فت (لوقا برای همه)
شل را به روی چارپایی برای شفا یافتن نزد طبیبی آوردند. طبیب در یک اطاق در بین مریضان محاصره شده بود. رساندن شل بر روی چارپایی از راه در نزد طبیب غیر ممکن بود. آنها اطمینان کامل داشتند اگر شل را نزد طبیب برسانند او را حتماً شفا می‌بخشد. آنها با یک کار عجیب شل را نزد طبیب رساندند. آیا تلاش شان نتیجه داد و ایمان و اطمینان شان به طبیب درست ثابت شد؟

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۷-۲۶ (۳۰ دقیقه)

به انسان توکل نکن

به انسان توکل نکن (باشما)
انسان آگاه و عاقل به خدا توکل و اتکا می‌‌‌‌‌کند. زیرا خدا خالق و آفریننده‌ای ماست. روی برگرداندن از خدا و توکل نمودن به انسان، اساس گناه است. انسان فانی است، بقا ندارد. همانطور که از خاک سرشته شد، دوباره به خاک بر می‌‌‌‌گردد. انسان ناتوان و ضعیف است و قادر به نجات خود نیست. انسان راه حل مشکلات زندگی را نمی‌داند؛ فقط خداوند پاسخگوی نیاز انسان است. وقتی ما توکل خود را بر او قرار می‌‌‌‌‌دهیم، احساس آرامش و اطمینان می‌‌‌‌کنیم. کسی که به خدا توکل و باور دارد، مثل درختی خواهد بود که در کنار دریا روییده است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۸-۳۹ (۲۸ دقیقه)

اثرات بد دشمنی و انتقام در میان جوانان

اثرات بد دشمنی و انتقام در میان جوانان (جوانان)
حس انتقام؛ درست زمانی که کسی در حقتان بدی و دشمنی می‌کند، به ذهن تان می‌‎آید. انتقام، یکی از احساسات منفی است که گاهی می‌تواند مخرب باشد و عواقب جبران ناپذیری بر جای بگذارد. همه ما در مقطعی از زندگی ما دل ما خواسته که برای چیزی انتقام بگیریم؛ زیرا زمانی که به ما صدمه‌ای وارد می‌شود این واکنش امری طبیعی است. در آن شرایط دل مان می‌خواهد آن شخص را به سزای اعمالش برسانیم. هر چند که این روش منطقی به نظر می‌رسد اما نباید چنین رفتاری از خود ما نشان دهیم و بهتر است به جای تمرکز روی انتقام، با این موضوع صلح کنیم. واقعیت این است که حال خوب شما عمری کوتاهی دارد، زیرا انتقام گرفتن رفتارهای که به شما آسیب می‌زند را از بین نمیبرد، فقط باعث تداوم چرخه ی رنج می‌شود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴۳-۴۵ (۳۰ دقیقه)

به انسان توکل نکن

به انسان توکل نکن (باشما)
انسان آگاه و عاقل به خدا توکل و اتکا می‌‌‌‌‌کند. زیرا خدا خالق و آفریننده‌ای ماست. روی برگرداندن از خدا و توکل نمودن به انسان، اساس گناه است. انسان فانی است، بقا ندارد. همانطور که از خاک سرشته شد، دوباره به خاک بر می‌‌‌‌گردد. انسان ناتوان و ضعیف است و قادر به نجات خود نیست. انسان راه حل مشکلات زندگی را نمی‌داند؛ فقط خداوند پاسخگوی نیاز انسان است. وقتی ما توکل خود را بر او قرار می‌‌‌‌‌دهیم، احساس آرامش و اطمینان می‌‌‌‌کنیم. کسی که به خدا توکل و باور دارد، مثل درختی خواهد بود که در کنار دریا روییده است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴۳-۴۴ (۲۸ دقیقه)

عکس العمل شاگردان عیسی مسیح در مقابل رنج و جفا

عکس العمل شاگردان عیسی مسیح در مقابل رنج و جفا (باشما)
اگر به خاطر عیسی مسیح رنج ببینیم، توهین شویم و مورد شکنجه قرار بگیرییم، در جلال آینده او سهیم خواهیم بود. زمانی که عیسی مسیح دوباره به این جهان بیاید، از دیدن او صد چندان شادتر خواهیم شد. پس باشد که در حین سختیها، فکر و توجه خود را به عیسی مسیح و جلال او معطوف نماییم، جلالی که روزی در آن سهیم خواهیم شد، به شرط آنکه با او پایدار و مستقیم باقی بمانیم. اگر بخاطر مسیح توهین شویم و رنج ببینیم، باعث برکت ما خواهد شد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۲ (۲۸ دقیقه)

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟ (باشما)
فقیر بودن در روح به معنی خالی شدن از خود است. پیش از آنکه بتوانیم با برکات خدا پُر شویم، اول باید خالی شویم. هر انسانی به طور طبیعی پُر از خودخواهی و تکبر است. این امر انسانیت کهنۀ یا طبیعت قدیمی نامیده می‌‌‌‌‌‌شود. عیسی مسیح در قدم اول طبیعت گناهکار ما را محکوم می‌‌‌‌‌‌کند، سپس کسانی را که فقیر در روح اند نجات می‌‌‌‌‌‌دهد. بنابراین، فقیر بودن در روح به این معنی نیز هست که اعتراف کنیم که سزاوار محکومیت هستیم. در ضمن، به این معنی است که اعتراف کنیم که در خطایا و گناهان مُرده‌ایم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۲ (۲۸ دقیقه)

عید فطر

عید فطر (باشما)
منحیث پیرو عیسی مسیح، ما باید در خوشی دوستان و همسایه‌های خویش خوشی و شادمانی کینم و در غم و اندوه شان متأثر باشیم. این چیزی است که یک مسیحی باید آنرا انجام بدهد. البته نه از روی اجبار بلکه از قلب و از روی راستی. این روحیه باعث نزدیکی بیشتر ما با دوستان عریزان ما می‌شود. این روحیه زیادتر باعث این می‌شود که بیشتر یک مسیحی را به ایشان معرفی کنیم. یک مسیحی باید در بین مردم باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳-۱۰ (۲۹ دقیقه)

آیا ویروس کرونا برای مسلمانان برکت و برای دیگران لعنت است؟

آیا ویروس کرونا برای مسلمانان برکت و برای دیگران لعنت است؟ (باشما)
ویروس کرونا یک ویروس همه گیر است که اگر انسان قوانین لازم را مراعات نکند، به آن مبتلا می‌شود. ویروس کرونا چشم و یا کدام حس تشخیص ندارد که مسلمان را آلوده نکند و دیگران را آلوده نماید. برای کرونا مسلمان و غیر مسلمان مطرح نیست. اگر بی احتیاطی صورت بگیرد، انسان به آن مبتلا می‌شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳-۹ (۲۸ دقیقه)

سخنان امید بخش خداوند

سخنان امید بخش خداوند (آرامش و شادی در مسیح)
این نبوت انبیا خطاب به مردمانی چه در آن زمان بودند و چه در عصر امروز من و شما که زندگی دارند؛ بدانید که تنها خداوند در زمان رنجها و دردها تسلی بخش است. همین طور خداوند بر شما برنامه و برکت عظیمی در عیسی دارد تا حالا و آینده ای با تضمین بسوی حقیقت امید داشته باشید. خداوند قادر است که گناهان من و شما را ببخشد و از طریق کلام خود رهنمایی کند؛ امروز با دعا و توبه همه گناهان خود را به دستان پر قدرت عیسی بسپار! او ترا می‌بخشد و دوست دارد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۳۰ دقیقه)

تشنه و گرسنه عدالت

تشنه و گرسنه عدالت (پیام محبت)
عیسی مسیح تعلیم می‌‌دهد که خوشا به حال کسانی که تشنه عدالت هستند زیرا سیر خواهند شد. اما ما در دنیا عدالت چندانی نمی بینیم. پس منظور عیسی چه بود؟

ویدئو درباره آیه ۶ (۱ دقیقه)

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟ بخش دوم

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟ بخش دوم (باشما)
مردم جهان گرسنۀ لذت و خوشبختی و خواهشات زیادی هستند، لیکن ارضاء نمی‌شوند. اگر انسان در جستجوی خوشبختی باشد آن را نخواهد یافت. لیکن اگر ابتداءً عدالت را بجوید، هم عدالت و هم نیکبختی را خواهید یافت. ما باید خود را گرسنۀ عدالت نگاه داریم. هرچه گرسنگی خود را ادامه دهیم، خدا نیز به سیراب کردن ما ادامه خواهد داد. در عدالت است که می‌‌توانیم در برابر گناه ایستاده‌گی کنیم و عدالت را بجا آوریم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶-۸ (۲۸ دقیقه)

خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند!

خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند! (پیام محبت)
عیسی مسیح می‌‌‌فرماید که خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. معنی این سخن عیسی مسیح چی است؟‌ چطور کسانی که گرسنه و تشنهٔ عدالت هستند،‌ سیر خواهند شد؟

ویدئو درباره آیه ۶ (۱ دقیقه)

صلح با همنوع ما

صلح با همنوع ما (باشما)
همانطور که پدر یا مادر، خود را وقف خدمت به فرزندانش می‌‌‌کند، ما نیز باید آماده‌ای وقف خود به دیگران باشیم. یک مسیحی باید همۀ انسانها را دوست بدارد، باید دیگران را به همان نحوی محبت کند که مسیح ما را محبت نمود. کسی که محبت دارد، به دیگران احترام می‌‌‌گذارد و کسی که برادر یا خواهر خود را محبت می‌‌‌کند، عزت و احترام ایشان را حفظ خواهد نمود. باید همیشه دیگران را بهتر از خود بشماریم. اگر به این اصل ساده عمل نماییم، هرگز شقاق و جدایی در بین ما و خانواده‌ها نخواهد بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۹ (۲۸ دقیقه)

خوشا به حال صلح کنندگان

خوشا به حال صلح کنندگان (باشما)
خوشا به حال صلح کنندگان. صلح کنندگانی که در اینجا از ایشان یاد شده، کسانی هستند که میان انسان و خدا صلح برقرار می‌‌‌کنند. لیکن صلح کنندگان حقیقی سعی می‌‌‌کنند تا بی‌عدالتی، درد، و گناهی را که در جهان است بزدایند. ایشان به انسانها کمک می‌‌‌کنند تا با خدا مصالحه نمایند. این صلح حقیقی است. برای اینکه برقرار کنندۀ صلح باشیم، ابتداءً باید خود با خدا مصالحه کنیم. ما تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح می‌‌‌توانیم صلح را بیابیم. برای یافتن صلح حقیقی، ما باید شبیه کسانی باشیم که در این خوشا به حالها توصیف شده اند: یعنی مسکین در روح، حلیم، گرسنۀ عدالت، رحیم و پاک دل باشیم. تمامی این خوشا به حالها به یکدیگر وابسته هستند. نمی‌توانیم یکی از این کیفیات را بدون دیگری داشته باشیم. چگونه صلح برقرار می‌‌‌کنیم؟ از طریق دوست داشتن همنوعان به اندازۀ خودما. محبت اسلحۀ اصلی صلح کننده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۹ (۲۸ دقیقه)

خوش بھ حال صلح کنندگان

خوش بھ حال صلح کنندگان (اخلاق زندگی۲)
دوست محترم آیا اسیر جنگ درونی با خود و با دیگران ھستید؟ پس بھ عیسی آن شھزاده صلح رجوع کنید. او منتظر شماست تا شمارا ازین اسارت آزاد کند

Tنمایش تلویزیونی درباره آیه ۹ (۲۹ دقیقه)

خوشا به حال کسانیکه در راه عدالت جفا می‌بینند

خوشا به حال کسانیکه در راه عدالت جفا می‌بینند (باشما)
کسانیکه در راه عدالت جفا می‌‌‌‌بینند، مانند کسانیکه از فقر روحانی خود آگاه هستند پادشاهی خدا را نصیب خواهند شد. انسانها به دلائل مختلف مثل گناه، حماقت، کبر، عادات بد، زجر می‌‌‌‌کشند. لیکن تنها کسانی که برای عدالت زحمت می‌‌‌‌‌‌کشند، برکت خواهند یافت. تنها در صورتی که برای جلال دادن خدا در زحمت باشیم، برکت خواهیم یافت. چون عیسی مسیح در این دنیا جفا دید، ما هم که متعلق به او هستیم، جفا خواهیم دید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۰-۱۲ (۲۹ دقیقه)

پیام عیسی مسیح در وقتی مشکلات

پیام عیسی مسیح در وقتی مشکلات (باشما)
برای اینکه آبروی خانواده حفظ شود، محیط و فضای خانه طوری باشد که همه در آن به راحتی نفس بکشند. پیش از اینکه دختر خانواده دست به عمل خراب و یا فرار بزند، فضای خانه طوری صمیمی باشد که دختر خانواده بالای والدین خود اعتماد داشته باشد که به نظر او احترام می‌گذارند و به او گوش می‌دهند. در این صورت است که دست به فرار و یا کدام کاری دیگری نمیزند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۳-۱۶ (۲۹ دقیقه)

برتری شریعت مسیح

برتری شریعت مسیح (باشما)
در انجیل متی فصل‌های 5، 6 و 7 شریعت مسیح تذکر یافته است. در این فصل‌ها عیسی مسیح روش زندگی را برای پیروان حقیقی خود تعیین کرده است. عیسی از شریعت موسی پاسداری نمود و اصرار ورزید که باید به انجام برسد. عیسی نیامده بود که شریعت یا پیامبران را منسوخ نماید بلکه آمده بود که آنها را به انجام برساند. هر گاه ما شریعت مسیح را در زندگی خود عملی نماییم، ما خوشبختی واقعی را تجربه خواهیم کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷-۱۸ (۲۸ دقیقه)

عیسی شریعت را تکمیل کرد

عیسی شریعت را تکمیل کرد (کلام خدا برای شما )
خدا احکام تورات را که شامل قوانین اخلاقی و قوانین مربوط به مراسم مذهبی بود عطا کرد تا مردم به آن وسیله بتوانند خدا را با تمام دل و تمام فکر محبت کنند. بنابراین؛ بجا آوردن این احکام بعد از مرگ و رستاخیز مسیح در پرستش و محبت کردن خدای قدوس؛ شامل حال ما می‌شود؛ که تکمیل شد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷-۱۹ (۳۰ دقیقه)

برتری شریعت مسیح

برتری شریعت مسیح (باشما)
در انجیل متی فصل‌های 5، 6 و 7 شریعت مسیح تذکر یافته است. در این فصل‌ها عیسی مسیح روش زندگی را برای پیروان حقیقی خود تعیین کرده است. عیسی از شریعت موسی پاسداری نمود و اصرار ورزید که باید به انجام برسد. عیسی نیامده بود که شریعت یا پیامبران را منسوخ نماید بلکه آمده بود که آنها را به انجام برساند. هر گاه ما شریعت مسیح را در زندگی خود عملی نماییم، ما خوشبختی واقعی را تجربه خواهیم کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۴ (۲۸ دقیقه)

چه چیزها ما را روانه جهنم می‌کند

چه چیزها ما را روانه جهنم می‌کند (آرامش و شادی در مسیح)
این تعلیم عیسی مربوط به دل انسان است که ما مراقبت آن بطور جدی باشیم. حکم معنی عمیقی تری دارد. هیچگاه در آروزی مرگ و بدبختی کسی نباشیم از کسی متنفر یا صدمه برسانیم؛ چرا که این امر در نظر خدا همانند قتل است. ما نباید کسی را حقیر بشماریم یا توهین کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲-۳۰ (۳۰ دقیقه)

دختران سیاه پوش در اجتماع

دختران سیاه پوش در اجتماع (باشما)
زنان و دخترخانم‌ها نباید به خاطر کنترول نَفس مردان، سیاه بپوشند و دنیای شان را تاریک بسازند. این مسولیت دینی مردان است که بالای نَفس کنترول داشته باشد. مردان به خصوص طالبان و مجاهدین که می‌گویند "ما به خاطر خدا جهاد می‌کنیم"، باید بالای چشم خود و گوش خود کنترول و حاکمیت داشته باشند. نباید با دیدن موی یک زن و با شنیدن صدای بوت کوری بلند یک زن و دخترخانم، از کنترول خارج شود. انسان اشرف مخلوقات است. حیوان با دیدن جنس مخالف خود، بالای خود حاکمیت و کنترول ندارد. ولی ما انسان هستیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷-۳۰ (۲۸ دقیقه)