انجیل متی

فصل ششم

صدقه دادن

۱هوشیار باشید که کار های نیک خود را برای جلب توجه مردم پیش چشم دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. ۲پس هرگاه صدقه می دهی آن را با دُهل و سُرنا اعلام نکن، چنانکه منافقان در کنیسه ها و سرکها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! ۳و اما تو، هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. ۴از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.

دعا

(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴)

۵وقتی دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! ۶هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. ۷در وقت دعا مانند دیگران وِردهای باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب می شود. ۸پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می داند. ۹پس شما اینطور دعا کنید:

  • «ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. ۱۰پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. ۱۱نان روزانۀ ما را امروز به ما بده. ۱۲خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند می بخشیم. ۱۳ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از تو است. آمین.»

۱۴چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. ۱۵اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید.

روزه

۱۶وقتی روزه می گیرید مانند منافقان، خود را افسرده نشان ندهید. آنها چهره های خود را تغییر می دهند تا روزه دار بودن خود را به رُخ دیگران بکشند. بیقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! ۱۷اما تو وقتی روزه می گیری، سرت را چرب کن و صورت خود را بشوی ۱۸تا مردم از روزۀ تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.

گنج آسمانی

(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۳ - ۴۴)

۱۹گنج های خود را بر روی زمین، جایی که کُویه و زنگ به آن زیان می رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند، ذخیره نکنید. ۲۰بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که کُویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند، ذخیره کنید. ۲۱زیرا هرجا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

چراغ بدن

(همچنین در لوقا ۱۱: ۳۴ - ۳۶)

۲۲چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است ۲۳اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت بزرگی خواهد بود!

خدا و دارایی

(همچنین در لوقا ۱۶: ۱۳ و ۱۲: ۲۲ - ۳۱)

۲۴هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بندۀ خدا باشید و هم در بند مال.

۲۵بنابر این به شما می گویم: برای زندگی خود تشویش نکنید، که چه بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. ۲۶پرندگان را ببینید: آن ها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آن ها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر نیست؟ ۲۷کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟

۲۸چرا برای لباس تشویش می کنید؟ سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو می کنند، آن ها نه زحمت می کشند و نه می ریسند. ۲۹ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آن ها آراسته نشد. ۳۰پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را، ای کم ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد پوشانید! ۳۱پس پریشان نباشید و نگویید: «چه بخوریم؟»، «چه بنوشیم؟» و یا «چه بپوشیم؟» ۳۲تمام ملتهای دنیا برای به دست آوردن این چیز ها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. ۳۳اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید، و همۀ این چیز ها نیز به شما داده خواهد شد. ۳۴پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.

مطالب مرتبط

اطفال و پرورش اطفال

اطفال و پرورش اطفال (باشما)
برخورد محبت آمیز والدین با فرزندان، تاثیر به سزایی بالای تربیه و پرورش اطفال دارد. والدین باید فرزندان خود را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایند. باید به فرزندان خود نحوه اطاعت کردن را آموزش دهند، تا اینکه زمانی که آنها بزرگ شدند، بتوانند خدا را اطاعت و خدمت نمایند. علاوه بر آن، وظیفه دیگر والدین این است که آنها را محبّت کنند و با ملایمت با فرزندان خود رفتار نمایند. آنها باید اطفال خود را با نرمی تأدیب کنند. والدین نباید بی دلیل باعث خشم و عصبانیت اطفال خود گردند. بلی لازم است که فرزندان خود را به نحو احسن تربیت نماییم، ولی هدف ما از این تأدیب و نصیحت، باید همیشه منفعت آیندۀ اطفال را به دنبال داشته باشد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۹-۱۳ (۲۷ دقیقه)

راز خوشبختی در بخشش است

راز خوشبختی در بخشش است (جوانان)
چه زیبا گفته اند که:" لذت در بخشش است نه در انتقام."گذشت و بخشش عاملی بسیار مهم و موثر در احساس خوشبختی ماست. بسیاری از ما متوجه این نیستیم که با نبخشیدن و گذشت نکردن چه چیزهایی را از دست می‌دهیم و در مقابل با بخشیدن دیگران چه چیزهایی عایدما می‌شود. اگر ما دیگران را نبخشیم زندگی بر ما سخت خواهد بود. بخشش به زندگی ما انسانها معنا می‌بخشد و موجب احساس رضایت از زندگی می‌شود. وقتی از بخشیدن دیگران امتناع می‌کنیم در واقع این ما هستیم که رنج می‌بریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۴-۱۵ (۳۰ دقیقه)

ارتباط ما با خدا که آفریدگار ماس به چه شکل اس

ارتباط ما با خدا که آفریدگار ماس به چه شکل اس (نسیم پرستش)
آیا خدای قادر متعال که شایستۀ جلال و شکوه اس و آفریدگار ماست، به خاطر خودش او را دوست داریم و پرستش می‌کنیم، یا به خاطر برکاتش و یا پاسخ دادن به نیاز‌های ما؟ یکی از نقیصه‌های ما انسان‌ها این است که بسیاری از ما نمیتوانیم کسی را بدون مطلب دوست داشته باشیم و همین موضوع بالای مناسبات ما با خداوند نیز تاثیر گذاشته است. از همین خاطر معمولا ما به عوض اینکه تمام فکر و توجه خوده به خدا که مقدس است متمرکز نماییم، به برکات او که نصیب ما می‌شود توجه و تمرکز می‌کنیم. او را به خاطر قدوسیتش و خالق ماست باید بپرستیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۳ (۳۰ دقیقه)

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟ بخش دوم

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟ بخش دوم (باشما)
مردم جهان گرسنۀ لذت و خوشبختی و خواهشات زیادی هستند، لیکن ارضاء نمی‌شوند. اگر انسان در جستجوی خوشبختی باشد آن را نخواهد یافت. لیکن اگر ابتداءً عدالت را بجوید، هم عدالت و هم نیکبختی را خواهید یافت. ما باید خود را گرسنۀ عدالت نگاه داریم. هرچه گرسنگی خود را ادامه دهیم، خدا نیز به سیراب کردن ما ادامه خواهد داد. در عدالت است که می‌‌توانیم در برابر گناه ایستاده‌گی کنیم و عدالت را بجا آوریم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۸ دقیقه)

روزه ای پسندیدۀ خدا چیست؟

روزه ای پسندیدۀ خدا چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
در مسیحیت، در زمان روزه توجه و هدف عبادت و دعا و نزدیکی به حضور خدا است و نه مسئله خوردن. کتاب مقدس به مسیحیان دستور نمی دهد که روزه بگیرند. درعین حال، کتاب مقدس روزه را خوب، سودمند و مفید معرفی می‌کند. پیروان مسیح بمنظور صواب و ریاضت یا نجات از گناه روزه نمی گیرند زیرا با ریخته شدن خون مسیح بر صلیب نجات مهیا گردید. روزه داشتن فروتن بودن و نزدیکی با خداست تا نفس سرکش ما ضعیف و سرکوب شود. دعا و پرستش ما قویتر و مؤثرتر باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۸ (۳۰ دقیقه)

در مورد روزه

در مورد روزه (باشما)
عیسی مسیح آن روزه‌ای را تأیید می‌‌‌کرد که با دلائل درست انجام می‌‌‌شد. مسیحیان روزه می‌‌‌گیرند تا خود را نزد خدا فروتن سازند و بدن‌های خود را تحت کنترل قرار دهند و هدایت و قدرت بیشتری از روح‌القدس دریافت دارند. مسیحیان روزه را به خاطر بخشش و نجات خود نمیگیرند تا در روز داوری مورد عفو قرار بگیرند. اشعیا نبی گفته است که روزه‌ای که مورد پسند خدا است، فروتنی و اعمال محبت آمیز است. بدون فروتنی و کارهای محبت آمیز روزه تنها تظاهری بیش نیست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۸ (۲۸ دقیقه)

روزۀ واقعی

روزۀ واقعی (باشما)
در مسیحیت هدف روزه فقط غذا نخوردن و آب نه نوشیدن نیست بلکه عمق دادن به رابطه ما با خدای آفریدگار است. در مسیحیت می‌‌توان در زمان‌های مختلف روزه گرفت و خود می‌‌توانیم با خدا تعیین کنیم که چند روز در باره موضوع خاصی یا برای ملاقات با خدا یا برای شنیدن صدای خدا در باره موضوع خاصی یا دریافت جواب دعایی می‌‌خواهیم روزه بگیریم. در ضمن نوع روزه گرفتن را نیز خود تعیین می‌‌کنیم. مثلا" بعضی تصمیم می‌‌گیرند 4 روز هیچ چیز نخورند و فقط کمی آب بنوشند و بعضی تصمیم می‌‌گیرند چند روز فقط غذای ساده بخوردند ویا مثلا از صبح تا ظهر چیزی نمیخوردند و نمی نوشند. برای درک بهتر موضوع از شما دعوت می‌‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۸ (۲۹ دقیقه)

اِخطار به ثرونتمندان

اِخطار به ثرونتمندان (باشما)
زمانیکه به این آیات توجه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که چطور ثروتمندان از افراد بی‌‌چاره و مظلوم سوء استفاده می‌‌‌کنند. از انرژی و نیروی آنها استفاده می‌‌‌کنند و برای شان مزد نمیدهند. خداوند فریاد این چنین اشخاص را می‌‌‌شنود و آلام و مصیبت را بالای ثروتمندانی که پول دوست است نازل می‌‌‌کند. از این آیات یاد می‌‌‌گیریم که چه کارفرما باشیم و چه کارگر باید خدا را در زنده‌گی خود حاضر ببینیم و عدالت را پیشه کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹-۲۱ (۲۸ دقیقه)

در مورد روزه

در مورد روزه (باشما)
خدای متعال آن روزه‌ای را تأیید می‌‌‌کند که با دلائل درست انجام شود. مسیحیان روزه می‌‌‌گیرند تا خود را نزد خدا فروتن سازند و بدنهای خود را تحت کنترل قرار دهند و هدایت و قدرت بیشتری از روح‌القدس دریافت دارند. روزه‌ای که مورد پسند خدا است، فروتنی و اعمال محبت آمیز است. بدون فروتنی و کارهای محبت آمیز روزه تنها تظاهری بیش نیست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۸ (۲۹ دقیقه)

دعای ربانی

دعای ربانی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
دعا کردن برای عیسی مسیح بسیار مهم و با ارزش بود. او تمام وقت دعا می‌کرد. او به شاگردانش آموزش داد که چگونه دعا کنند. عیسی مسیح به شاگردانش گفت وقتی که دعا می‌کنید سعی نکنید مانند دیگران در وقت دعا، تظاهر و خود نمایی کنید. نزد خداوند به آرامی و در وضعیت مناسب دعا کنید. وهمیشه دعای خود را بنام پدر شروع کنید، نام او را جلال بدهید و پادشاهی او را بطلبید. از خداوند نان روزانه تان را بخواهید ونیز دعای تان را با نام او خاتمه دهید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۳۴ (۳۰ دقیقه)

چطور دعا کنیم؟

چطور دعا کنیم؟ (باشما)
بسیاری کسانیکه در وقت دعا، عبادت و پرستش، مرتکب اشتباه می‌‌‌شوند، این است که فکر می‌‌‌کنند برای دریافت پاسخی از خدا باید به طریق خاصی دعا کنند. این تیپ اشخاص فکر می‌‌‌کنند که باید کلمات خاصی را به کار برند یا به مدت طولانی یا در مکانی خاص دعا کنند. چنین چیزی ضروری نیست. خدا برحسب ایمان ما به دعاهای ما پاسخ می‌‌‌دهد، نه برحسب کلمات یا شیوه‌ای که برای دعا به کار می‌‌‌بریم. خدای ما، خدای دانای مطلق است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۸ (۲۸ دقیقه)

پیروان عیسی مسیح چطور عبادت و دعا می‌کنند؟

پیروان عیسی مسیح چطور عبادت و دعا می‌کنند؟ (باشما)
دعا و عبادت، برقراری رابطه بین خداوند و شخص دعا کننده است. خداوند آرامش دهنده روح است. دعا و راز و نیاز با خداوند باعث آرامش روح انسان می‌‌‌‌‌شوند. در زندگی یک مسیحی، دعا کردن از جایگاهی خاصی برخوردار است. زمانیکه که دعا می‌‌‌‌‌کنیم، تمام روح و روان ما باید به طرف خدا و کلام خدا باشد. صرف به خداوند و فیض و رحمت او تمرکز کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۱۳ (۲۸ دقیقه)

دعا _ مشارکت با خدا

دعا _ مشارکت با خدا (باشما)
دعا رازو نیاز و صحبت با خداوند است. وقتی دعا می‌‌‌‌کنیم خدا بیش از هر چیز به قلب ما علاقه دارد تا به لغات و کلمات ما.در دعا، ما باید آن چه را در قلب خود داریم بحضور خدا ببریم، نه اینکه فقط کلمات حفظ کرده را برای خدا تکرار کنیم و یا کلماتی را بیان کنیم که خود معنی آن را نمیدانیم. در دعا خدا بیش از هر چیزی علاقمند به ایجاد برقراری رابطه با ماست و اینکه کلمات از ته قلبی ما بیرون بیایند نه فقط لغات خاصی که استفاده می‌‌‌کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵ (۲۹ دقیقه)

خوش به حال گرسنگان وتشنگان عدالت

خوش به حال گرسنگان وتشنگان عدالت (اخلاق زندگی۲)
چرا فقط از راه ایمان به عیسی مسیح است که انسان عادل شمرده می‌شود؟ انجیل به ما می‌گوید که فقط عیسی مسیح می‌تواند مارا ازقید گناه و مرگ آزاد سازد، آزادی که با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛۹بلکه با خون گرانبهایی او که مانند بره ای بی نقص و عیب، در راه ما قربان شد. (اول پطرس ۱ :۱۸ – ۱۹)

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۶ (۲۹ دقیقه)

چرا مسیحیان خدا را پدر می‌‌خوانند؟

چرا مسیحیان خدا را پدر می‌‌خوانند؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
بسیاری از همهطونان ما از ما می‌‌پرسند: "چرا شما مسیحیان خدا را پدر خود می‌‌خوانید؟" یکی از دلایلی که ما خدا را پدر خود می‌‌خوانیم این است که عیسی مسیح به ما می‌‌آموزد که در هنگام دعا، خدا را پدر بخوانیم.

ویدئو بیشتر در مورد آیه ۹ (۱ دقیقه)

چطور دعا کنیم؟

چطور دعا کنیم؟ (باشما)
بسیاری کسانیکه در وقت دعا، عبادت و پرستش، مرتکب اشتباه می‌‌‌شوند، این است که فکر می‌‌‌کنند برای دریافت پاسخی از خدا باید به طریق خاصی دعا کنند. این تیپ اشخاص فکر می‌‌‌کنند که باید کلمات خاصی را به کار برند یا به مدت طولانی یا در مکانی خاص دعا کنند. چنین چیزی ضروری نیست. خدا برحسب ایمان ما به دعاهای ما پاسخ می‌‌‌دهد، نه برحسب کلمات یا شیوه‌ای که برای دعا به کار می‌‌‌بریم. خدای ما، خدای دانای مطلق است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۹ (۲۸ دقیقه)

برکت

برکت (پرستش از خلیل و نذیره)
یک آهنگ عبادی برای برکت کشور ما ، افغانستان. از انجیل متی ۶: ۹-۱۳، و برکت از کتاب اعداد ۶: ۲۴-۲۶.

ویدئو بیشتر در مورد آیه ۹-۱۳ (۷ دقیقه)

روزۀ حقیقی چیست؟

روزۀ حقیقی چیست؟ (برنامه‌های خاص)
روزه در لغت به معنی امساک و خوداری از خوردن غذا و سایر اعمالی بد و شیطانی است. بلی، وقتی روزه می‌گیریم، خدا از ما نمیخواهد که صرف دهان خود را بسته کنیم و خود را گرسنه نگهداریم. روزی که خدا از ما می‌‌خواهد این است که از گناهای خود توبه کنیم. مال مردم را نخوریم، خون مردم را نریزانیم. برای مردم و وطن خود صادق و وفادار باشیم. حرام را از حلال تفکیک کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶-۱۸ (۲۹ دقیقه)

بی عدالتی قیوم را به فساد کشاند

بی عدالتی قیوم را به فساد کشاند (رنگ زندگی )
انسان‌ها برای رسیدن به آرزو‌ها و اهدافی که دارند، تمام فراز و نشیب‌ها و سختی‌ها را نادیده گرفته، زحمات فراوانی را متحمل می‌شوند. تلاش می‌کنند، هر نوع موانع را که همانند سایۀ سیه ابر‌های نا امیدی، از هر سو، آسمان صاف آرزو‌های شان را می‌پوشاند، از راه شان دور نمایند. ولی گاه گاهی این ابر‌ها، طوفانی عظیمی را در زندگی شخص برپا می‌کند، و بجز یاًس، درد و ناامیدی، چیزی بر جا نمی گذارد. و انسان را مجبور می‌سازد، وجدانش را زیر پا کرده دست به کار‌های بزند که در خواب هم از آن کوچه نگذشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم برای درک بهتر موضوع به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۱ (۳۰ دقیقه)

تقوا در خفا

تقوا در خفا (شریعت مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۶ (۳۰ دقیقه)

گرسنگی

گرسنگی (روزهای حيرت انگيز)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴ (۳۰ دقیقه)

صدقه و دعا

صدقه و دعا (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح در مورد روزه و دعا چی تعلیم می‌دهد؟

عیسی مسیح در مورد روزه و دعا چی تعلیم می‌دهد؟ (باشما)
آیا در باره اینکه عیسی مسیح در باره دعا، روزه، و صدقه دادن چی تعلیم می‌دهد فکر کرده‌اید؟ در باره صدقه، عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که صدقه را برای خداوند بدهید، نه بخاطر ستایش مردم. در باره دعا عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که مانند منافقان بخاطر دیدن مردم دعا نکنید. عیسی مسیح طریق دعا را برای ما یاد می‌دهد. و در باره روزه، عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که وقتی روزه می‌گیرید مانند منافقان خود را افسرده نشان ندهید تا دیگران ببینند. بگزارید که تنها خداوند صدقه، دعا، و روزه شما را ببیند تا اجر شما را خداوند بدهد، نه اینکه اجر آن را از دیگران بگیرید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۷ (۳۰ دقیقه)

امثال ۱۷: ۹- ۱۲، ۱۳-۱۵

امثال ۱۷: ۹- ۱۲، ۱۳-۱۵ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

صدقه و دعا.

صدقه و دعا. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۹ (۳۱ دقیقه)