انجیل متی

فصل چهارم

آزمایش های سه گانه

(همچنین در مرقُس ۱: ۱۲ - ۱۳ و لوقا ۴: ۱ - ۱۳)

۱آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان بُرد تا شیطان او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. ۲عیسی چهل شبانه روز، روزه گرفت و آخر گرسنه شد. ۳در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود.» ۴عیسی در جواب گفت: «نوشته شده است: زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید.» ۵آنگاه شیطان او را به بیت المقدس برده بر روی بام عبادتگاه، قرار داد ۶و به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا نوشته شده است: او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها تو را بر روی دست خواهند برد مبادا پایت به سنگی بخورد.» ۷عیسی جواب داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند، خدای خود را امتحان نکن.» ۸بار دیگر شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آن ها را به او نشان داد ۹و گفت: «اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همۀ اینها را به تو خواهم داد.» ۱۰عیسی به او فرمود: «دور شو، ای شیطان، نوشته شده است: باید خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.»

۱۱آنگاه شیطان عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند.

شروع کار عیسی در جلیل

(همچنین در مرقُس ۱: ۱۴ - ۱۵ و لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵)

۱۲وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف شده است به ولایت جلیل رفت. ۱۳ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کپرناحوم که در کنار بحیره جلیل و در ناحیه زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا پایید. ۱۴و به این صورت سخنان اشعیای نبی تمام شد که می فرماید:

۱۵«زبولون و نفتالی، سرزمین هایی که طرف بحیره و آن سوی اُردن هستند. جلیل در قسمت بیگانگان. ۱۶قومی که در تاریکی به سر می برند نور عظیمی خواهند دید و بر آنهای که در سایۀ مرگ ساکنند نوری خواهد درخشید.»

۱۷عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: «توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.»

دعوت چهار ماهیگیر

(همچنین در مرقُس ۱: ۱۶ - ۲۰ و لوقا ۵: ۱ - ۱۱)

۱۸وقتی عیسی در لب بحیرۀ جلیل قدم می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به پِترُس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختند زیرا آن ها ماهیگیر بودند. ۱۹عیسی به ایشان فرمود: «دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم.» ۲۰آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته به دنبال او رفتند.

۲۱عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زَبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زَبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن ها را پیش خود خواست ۲۲و آن ها فوراً کشتی و پدر خود را ترک کرده به دنبال او رفتند.

تعالیم و خدمات عیسی

(همچنین در لوقا ۶: ۱۷ - ۱۹)

۲۳عیسی در تمام جلیل می گشت، در کنیسه های آن ها تعلیم می داد و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می کرد و بیماری ها و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. ۲۴او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و میرگی داران و شلان را نزد او می آوردند و او آنها را شفا می بخشید. ۲۵جمعیت زیادی نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اُردن به دنبال او روانه شدند.

Related content

Healing

Healing (Luke for Everyone)
Get out the bad spirits and heal with a command, without any other things. Eliminate sick fever with a command. He healed many from various diseases. People rushed at him. His fame reached the far reaches of the people. Was it just a miracle? Did he have another purpose? But he said that he had come to establish the kingdom of God

Radio programme reading v25 (30min)

What Is True Fasting?

What Is True Fasting? (With You)
Many fast and pretend to be humble. They bow their heads and want to appear modest. But according to God’s Word, all this is for show; all this is done so God can see and be impressed! These people honor God not from their hearts but by doing outward deeds. And worst of all, their normal, everyday behavior remains the same. They persist in their sinful habits.

Radio programme about v4 (27min)

How Can I Become a Follower of Christ?

How Can I Become a Follower of Christ? (With You)
In order to follow Jesus Christ, we only have to accept Jesus Christ as our Savior, accept His death as the payment for all our sins, and trust Him completely and only as our Savior. Becoming a Christian is not about religious rites, going to church, or doing or not doing certain things. To become a Christian is to have a personal relationship with Jesus Christ, and it is a personal relationship with Jesus Christ through faith that makes one a Christian.

Radio programme about v17 (29min)

Should We Fast for People or for God?

Should We Fast for People or for God? (With You)
The purpose of fasting is to draw closer to God and to solve problems that cannot be solved by prayer alone. Fasting helps us to turn from our natural human selfishness and become more selfless. It also helps us appreciate more the greatest sacrifice of all—that of Jesus Christ, and how it brought reconciliation between God and mankind. Fasting humbles our hearts. We become sensitive to the voice and guidance and presence of God. Our rebellious souls are humbled and our prayers and worship become more effective.

Radio programme mainly about v1-3 (29min)

The Supremacy of the Teachings of Jesus Christ

The Supremacy of the Teachings of Jesus Christ (With You)
One of the superiorities of Jesus Christ is that he is alive and hears you. Also, he is at the right hand of God the Father to intercede for us. When we look at his life on earth, his morals were unsurpassed. He was holy and lived a spotless life. He did not sin, and his hands were not stained with anyone’s blood.

Radio programme mainly about v17 (28min)

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior?

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior? (With You)
When we look at the life of Jesus Christ, we see unique and extraordinary things. He performed many miracles in plain sight of his disciples and other people. Everything he did and everything he said, was with absolute authority and power. His kindness overflowed to people. His love was unparalleled. He listened to the words of the people, raised the dead, healed the blind, caused the lame to walk, and gave his life for mankind.

Radio programme mainly about v17 (27min)

Jesus' struggle against Satan (part two)

Jesus' struggle against Satan (part two) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

Prophets and Angels

Prophets and Angels (Questions of Life)

Radio programme includes v1-11 (9min)

The Gift that did not fit

The Gift that did not fit (Habits and Leadership)

Radio programme includes v1-26 (30min)

The Law of Intuition

The Law of Intuition (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v1-26 (29min)

Thoughts about Fasting

Thoughts about Fasting (Seasonal Programmes)

Radio programme includes v1-11 (30min)

The Law of the Kingdom of God

The Law of the Kingdom of God (With You)

Radio programme includes v17 (29min)

The Law of Legacy

The Law of Legacy (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v18-22 (29min)

Why Do We Bring the Gospel?

Why Do We Bring the Gospel? (With You)

Radio programme includes v18-22 (30min)