انجیل متی

فصل سوم

موعظۀ یحیای تعمید دهنده

(همچنین در مرقُس ۱: ۱ - ۸؛ لوقا ۳: ۱ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹ - ۲۸)

۱در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت: ۲«توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.» ۳یحیی همان کسی است که اشعیای نبی دربارۀ او می گوید:

«مردی در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر او را هموار سازید.»

۴لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. ۵مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی دریای اُردن پیش او می آمدند ۶و به گناهان خود اعتراف می کردند و به دست او در دریای اُردن تعمید می گرفتند.

۷وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان فرقه های فریسی و صَدوقی برای تعمید آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ ۸پس اعمالی را که شایستۀ توبه باشد انجام دهید. ۹در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. ۱۰اکنون تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد. ۱۱من شما را در آب تعمید می دهم و این تعمید نشانۀ توبه شماست ولی کسی که بعد از من می آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۲او شاخی خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»

تعمید عیسی

(همچنین در مرقُس ۱: ۹ - ۱۱ و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲)

۱۳در آن وقت عیسی از جلیل به دریای اُردن پیش یحیی آمد تا به دست او تعمید گیرد. ۱۴یحیی کوشش کرد عیسی از این کار بگذرد و گفت: «آیا تو پیش من می آئی؟ من احتیاج دارم به دست تو تعمید بگیرم.» ۱۵عیسی در جواب گفت: «بگذار فعلاً اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد.» پس یحیی قبول کرد. ۱۶عیسی پس از تعمید، فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. ۱۷و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.»

Related content

Why Do Christians Call Jesus the Son of God?

Why Do Christians Call Jesus the Son of God? (Common Questions About the Christian Faith)
One of our friends on Facebook asked us why do the followers of Jesus call him the Son of God? May who hear the phrase "Son of God", they believe that it is heretical. So, why then do the followers call him the Son of God? In this program, we answer this very important question.

Video about v16-17 (7min)

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God?

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God? (Common Questions About the Christian Faith)
Does the Bible say that Jesus is the Son of God or is it something that followers of Jesus have made up? In the Gospel, we see multiple times where Jesus is called the Son of God by his disciples, by an angel, and even by God Himself.

Video about v17 (3min)

Jesus Said I Am the True Vine

Jesus Said I Am the True Vine (The Word of God for You)
Do you want to be fruitful branches in the true vine of God? I am a real vine and my father is a gardener. God cleanses the branch that bears fruit, that it may bring forth more fruit. God throws away the bad branches, that is, our bad habits and sins. Pruning or cleaning can be very painful.

Radio programme mainly about v10 (30min)

Healing by Jesus

Healing by Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus has been healing patients. People had taken their patients to him in order to find heal. Jesus cured lames that by healing them, many people believed in him. Specially he healed patients on Saturdays. Because on Saturdays, Jewish didn’t work. They justified that it has been told them celebrate the last day of week don’t work. But Jesus showed them that God has not told that never work on Saturdays. The religious leaders didn’t like this work of Jesus and always opposed him.

Radio programme includes v1-17 (30min)

John the Baptist

John the Baptist (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-12 (30min)

Ruth Chooses Naomi's God

Ruth Chooses Naomi's God (Cry of Woman)
According to the story of Ruth and Naomi, God has a good plan for every single one of us. Ruth had lived in a foreign land (Moab) and had become a widow just like her mother-in-law Naomi who was from Israel. Ruth then decided to follow Naomi back to Israel even though she was a foreigner there. But she loved Naomi’s God, the God of Israel. God then gave this young widow Ruth a kind husband and a son. This son was to be the grand-father of famous king David and an ancestor of Jesus. Sometimes God allows things to happen in our lives that we may not understand or like. But God wants to change our life’s path for the best.

Radio programme includes v1-17 (30min)

Baptism of Jesus.

Baptism of Jesus. (Spring Of Life)

Radio programme includes v17 (30min)

Flower cotton

Flower cotton (Potpourri)

Radio programme includes v17 (29min)

3. Misunderstanding: What Does Son of God Mean?)

3. Misunderstanding: What Does Son of God Mean?) (With You)

Radio programme includes v17 (30min)