انجیل متی

فصل دوم

آمدن ستاره شناسان

۱عیسی در ایام زمامداری هیرودیسِ پادشاه، در بیت لِحِمِ یهودیه تولد یافت. پس از تولد او ستاره شناسان از مشرق زمین به اورشلیم آمده ۲پرسیدند: «پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستارۀ او را دیده و برای پرستش او آمده ایم.» ۳وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار پریشان شد و تمام مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. ۴او جلسه ای با شرکت سرانِ کاهنان و علمای دین قوم یهود تشکیل داد و دربارۀ محل تولد مسیح وعده شده از ایشان پرسید. ۵آن ها جواب دادند: «در بیت لِحِمِ یهودیه، زیرا در نوشته های انبیا چنین آمده است:

۶ای بیت لِحِم، در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از دیگر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.»

۷آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان خواست بطور خصوصی با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد. ۸و بعد از آن آن ها را به بیت لِحِم فرستاده گفت: «بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.» ۹آنها بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. ۱۰وقتی ستاره را دیدند، بی نهایت خوشحال شدند. ۱۱پس به آن خانه داخل شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کُندُر و مُر به او تقدیم نمودند. ۱۲چون در عالم خواب به آنها گفته شد، که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر به وطن خود برگشتند.

فرار به مصر

۱۳پس از رفتن آنها فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: «برخیز، کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو می گویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس می خواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند.» ۱۴پس یوسف برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان شب عازم مصر شد. ۱۵و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود، تمام شد که: «پسر خود را از مصر فرا خواندم.»

قتل عام اطفال

۱۶وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان او را فریب داده اند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران دو ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره شناسان جویا شده بود صادر کرد. ۱۷به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست:

۱۸«صدایی در رامه به گوش رسید. صدای گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت زیرا آنها از بین رفته اند.»

بازگشت از مصر

۱۹پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده ۲۰به او گفت: «برخیز و کودک و مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل روانه شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند مرده اند.» ۲۱پس او برخاسته کودک و مادرش را گرفت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ۲۲ولی وقتی شنید که آرکلائوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمانروائی رسیده است، ترسید که به آنجا برود و چون در خواب به او وحی رسید، به سرزمین جلیل رفت ۲۳و درآنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگوئی پیغمبران که گفته بودند: «او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد.

Related content

Life of Jesus

Life of Jesus (Children's Bible Stories)
Herod who was king, wasn’t happy with coming of Jesus. when he heard that a child has been born by the name of Jesus, ordered to all Newborn children up to 2 years’ age should be killed. He thought by doing so can kill Jesus. But before they kill the children, God had told Joseph to leave the Bethlehem for Egypt. Joseph, Mary and Jesus went to Egypt. They returned when Herod had died. When Jesus was twelve, he called himself son of God and was baptized by John.

Radio programme mainly about v1-23 (30min)

The Incarnation of God in Jesus Christ

The Incarnation of God in Jesus Christ
The appearance of God in the human body is one of the greatest mysteries. This is one of the most amazing teachings of Christianity. That is, God appeared in the full body of a deity in the human body called Jesus. While Jesus Christ did not lose his divine character, he put on the human body and appeared among us in the name of Jesus Christ.

Article includes v1

Diagnoses of Jealousy

Diagnoses of Jealousy (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v1-24 (29min)

Who Is the King of Your Life?

Who Is the King of Your Life? (With You)
As we are entering the season of celebrating the birth of Jesus Christ, in today's 'With You' programme we will read the story of Jesus's birth from the Holy Gospel and discuss it with you. And since you always ask us questions, today it is our turn to ask you a question: Who is the King of your Life?

Radio programme includes v1-23 (29min)

Birth of Jesus

Birth of Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus Christ was born of a virgin girl named Mary who was relative of Elizabeth’s wife of prophet Zachariah. When Mary received the message of God, she was engaged to a Jewish man Joseph. Mary gave birth his son in Bethlehem in a stable. After birth of Jesus, God gave the news to the shepherds of that city and then the news of his birth spread out everywhere. Even astronomers who had predicted coming of Jesus, they were noticed when he was born.

Radio programme includes v1-23 (30min)

Take Jesus to Egypt.

Take Jesus to Egypt. (Spring Of Life)

Radio programme includes v2 (30min)