0:00 / 0:00

انجیل به گزارش متی

فصل دوم

آمدن ستاره شناسان

۱ وقتی عیسی در زمان پادشاهی هیرودیس در بیت لحم یهودیه تولد یافت، چند ستاره شناس از سرزمین شرق به اورشلیم آمدند ۲ و پرسیدند: «کجاست آن نوزادی که پادشاه یهودیان است؟ زیرا ما ستارۀ او را در شرق دیده ایم و به پرستش او آمده ایم.» ۳ وقتی هیرودیس این را شنید، بسیار پریشان شد و تمام مردم اورشلیم نیز با او به تشویش افتادند. ۴ او سران کاهنان و علمای شریعت یهود را جمع کرد و از آنها پرسید: «مسیح در کجا تولد خواهد شد؟» ۵ آنها جواب دادند: «در بیت لحم یهودیه زیرا پیامبری چنین نوشته است:

۶ ای بیت لحم که در سرزمین یهودا هستی،

تو هرگز از دیگر شهرهای یهودا کمتر نیستی،

زیرا از تو رهبری ظهور خواهد کرد

که قوم من اسرائیل را رهنمایی خواهد نمود.»

۷ آنگاه هیرودیس ستاره شناسان را به طور خصوصی خواست و زمان دقیق نمایان شدن ستاره را پرسان کرد و از آن آگاه شد. ۸ پس آنها را به بیت لحم فرستاده گفت: «بروید و با دقت آن نوزاد را بپالید، همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و به او تعظیم کنم.» ۹ آنها بعد از شنیدن سخنان پادشاه حرکت کردند و ستاره یی که در شرق دیده بودند، پیشاپیش آنها می رفت تا این که در بالای مکانی که کودک در آنجا بود، از حرکت ایستاد. ۱۰ آنها وقتی ستاره را دیدند، بی نهایت خوشحال شدند. ۱۱ ستاره شناسان به آن خانه داخل شده و کودک را با مادرش مریم دیدند، آنها روی به زمین افتاده و به کودک تعظیم کردند. آنگاه آنها صندوقهای خود را باز کرده و تحفه هایی شامل طلا، خوشبویی کُندُر و عطر مُر را به او تقدیم نمودند. ۱۲ چون خدا به آنها در خواب گفته بود که دوباره نزد هیرودیس برنگردند، پس از راه دیگری به وطن خود بازگشتند.

فرار یوسف و مریم به مصر

۱۳ پس از رفتن ستاره شناسان، فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر شد و گفت: «برخیز، کودک و مادرش را گرفته به مصر فرار کن و تا زمانی که برایت نگفته ام، در آنجا بمان، زیرا هیرودیس می خواهد کودک را پیدا کرده و به قتل برساند.» ۱۴ پس یوسف برخاست، کودک و مادرش را گرفته در همان شب به طرف مصر حرکت کرد و ۱۵ تا وقتی که هیرودیس مُرد، او در آنجا ماند. به این گونه سخنی را که خداوند از طریق پیامبرش خبر داده بود عملی شد که: «پسر خود را از مصر فرا خواندم.»

قتل عام کودکان در بیت لحم

۱۶ وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان او را فریب داده اند، بسیار غضبناک شد. او فرمان قتل عام پسران دو ساله و کمتر از آن را در بیت لحم و تمام اطراف آن داد، زیرا این مطابقت داشت با تاریخی که از ستاره شناسان دریافته بود. ۱۷ به این ترتیب کلماتی که به وسیلۀ ارمیای پیامبر بیان شده بود، به حقیقت پیوست:

۱۸ «صدایی در شهر رامه به گوش رسید.

صدای گریه و ماتم بزرگ.

راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد

و تسلی نمی شد،

زیرا آنها از بین رفته اند.»

بازگشت یوسف و مریم از مصر

۱۹ وقتی هیرودیس مُرد، فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف که در مصر بود ظاهر شده، ۲۰ به او گفت: «برخیز و کودک و مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا کسانی که قصد جان کودک را داشتند، مُرده اند.» ۲۱ پس یوسف برخاسته کودک و مادرش را گرفت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ۲۲ اما وقتی شنید که آرکلاووس، به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمانروایی رسیده است، ترسید که به آنجا برود، پس در خواب به او هُشدار داده شد و یوسف به ولایت جلیل رفت ۲۳ در آنجا در شهری به نام ناصره مسکن گزید. به این طریق پیشگویی پیامبران که گفته بودند: «او ناصری خوانده خواهد شد»، کامل گردید.

Related content

Life of Jesus

Life of Jesus (Children's Bible Stories)
Herod who was king, wasn’t happy with coming of Jesus. when he heard that a child has been born by the name of Jesus, ordered to all Newborn children up to 2 years’ age should be killed. He thought by doing so can kill Jesus. But before they kill the children, God had told Joseph to leave the Bethlehem for Egypt. Joseph, Mary and Jesus went to Egypt. They returned when Herod had died. When Jesus was twelve, he called himself son of God and was baptized by John.

Radio programme mainly about v1-23 (30min)

Diagnoses of Jealousy

Diagnoses of Jealousy (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v1-24 (29min)

Who Is the King of Your Life?

Who Is the King of Your Life? (With You)
As we are entering the season of celebrating the birth of Jesus Christ, in today's 'With You' programme we will read the story of Jesus's birth from the Holy Gospel and discuss it with you. And since you always ask us questions, today it is our turn to ask you a question: Who is the King of your Life?

Radio programme includes v1-23 (29min)

Birth of Jesus

Birth of Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus Christ was born of a virgin girl named Mary who was relative of Elizabeth’s wife of prophet Zachariah. When Mary received the message of God, she was engaged to a Jewish man Joseph. Mary gave birth his son in Bethlehem in a stable. After birth of Jesus, God gave the news to the shepherds of that city and then the news of his birth spread out everywhere. Even astronomers who had predicted coming of Jesus, they were noticed when he was born.

Radio programme includes v1-23 (30min)

Take Jesus to Egypt.

Take Jesus to Egypt. (Spring Of Life)

Radio programme includes v2 (30min)