انجیل متی

فصل سوم

موعظۀ یحیای تعمید دهنده

(همچنین در مرقُس ۱: ۱ - ۸؛ لوقا ۳: ۱ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹ - ۲۸)

۱در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت: ۲«توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.» ۳یحیی همان کسی است که اشعیای نبی دربارۀ او می گوید:

«مردی در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر او را هموار سازید.»

۴لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. ۵مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی دریای اُردن پیش او می آمدند ۶و به گناهان خود اعتراف می کردند و به دست او در دریای اُردن تعمید می گرفتند.

۷وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان فرقه های فریسی و صَدوقی برای تعمید آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ ۸پس اعمالی را که شایستۀ توبه باشد انجام دهید. ۹در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. ۱۰اکنون تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد. ۱۱من شما را در آب تعمید می دهم و این تعمید نشانۀ توبه شماست ولی کسی که بعد از من می آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۲او شاخی خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»

تعمید عیسی

(همچنین در مرقُس ۱: ۹ - ۱۱ و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲)

۱۳در آن وقت عیسی از جلیل به دریای اُردن پیش یحیی آمد تا به دست او تعمید گیرد. ۱۴یحیی کوشش کرد عیسی از این کار بگذرد و گفت: «آیا تو پیش من می آئی؟ من احتیاج دارم به دست تو تعمید بگیرم.» ۱۵عیسی در جواب گفت: «بگذار فعلاً اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد.» پس یحیی قبول کرد. ۱۶عیسی پس از تعمید، فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. ۱۷و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.»