0:00 / 0:00

کتاب اعداد

فصل هفتم

تَبَرُک قربانگاه

۱در همان روزی که موسی برافراشتن خیمۀ حضور خداوند را تمام کرد و تمام اثاثیه و لوازم آن را همراه با قربانگاه و ظروف آن مسح و تقدیس نمود، ۲رهبران قوم اسرائیل، یعنی مو سفیدان قبایل که مسئول سرشماری بودند، ۳هدایای خود را که عبارت بودند از شش عراده - یک عراده از طرف دو رهبر - و دوازده گاو که هر عراده را دو گاو کش می کردند در پیشروی خیمه بحضور خداوند تقدیم کردند. ۴‏-۵خداوند به موسی فرمود: «هدایای شان را قبول کن و آن ها را به لاویان بده تا در وظایف خود از آن ها استفاده کنند.» ۶پس موسی عراده ها و گاوها را برای لاویان برد. ۷دو عراده و چهار گاو را به خانوادۀ جرشون داد. ۸چهار عراده و هشت گاو را در اختیار خانوادۀ مراری که زیر نظر ایتامار، پسر هارون خدمت می کردند، گذاشت تا در وظایف خود از آن ها کار بگیرند. ۹اما به خانوادۀ قهات عراده یا گاوی داده نشد، زیرا آن ها مسئول مراقبت اشیای مقدس بودند و آن ها را بر دوش خود حمل می کردند.

۱۰در همان روز، رهبران قوم هدایائی برای تقدیس قربانگاه هم آوردند. وقتیکه می خواستند هدایا را در پیشروی قربانگاه تقدیم کنند، ۱۱خداوند به موسی فرمود: «هر روز یکی از رهبران، هدیۀ خود را برای تقدیس قربانگاه تقدیم کنند.»

۱۲‏-۸۳رهبران هدیه های خود را به این ترتیب آوردند.

روز اول، نحشون، پسر عمیناداب، از قبیلۀ یهودا؛

روز دوم، نتنائیل، پسر صوغر، از قبیلۀ ایسَسکار؛

روز سوم اِلیاب، پسر حیلون، از قبیله زبولون؛

روز چهارم، اَلیصور، پسر شَدَینور، از قبیلۀ رؤبین؛

روز پنجم، شلومی ئیل، پسر صوریشدای، از قبیلۀ شمعون؛

روز ششم، اَلیاساف، پسر دعویل، از قبیلۀ جاد؛

روز هفتم، الیشمع، پسر عمیهود، از قبیلۀ افرایم؛

روز هشتم، جَملی ئیل، پسر فَدَهسور، از قبیلۀ مَنَسّی؛

روز نهم، اَبیدان، پسر جِدعونی، از قبیلۀ بنیامین؛

روز دهم، اَخیعَزَر، پسر عمیشدای، از قبیلۀ دان؛

روز یازدهم، فَجعیئیل، پسر عُکران، از قبیلۀ اَشیر؛

روز دوازدهم، اَخیرَع، پسر عینان، از قبیلۀ نفتالی.

هدیه های هر یک از رهبران مشابه یکدیگر بودند و آن ها این اشیا را تقدیم کردند: یک پطنوس نقره ای به وزن یک و نیم کیلوگرام، یک کاسۀ نقره ای به وزن هشتصد گرام، هردو ظرف پُر از آرد اعلی مخلوط با روغن برای هدیۀ آردی بودند. یک ظرف طلائی به وزن یکصد و ده گرام پُر از مواد خوشبوئی، یک نرگاو جوان، یک قوچ و یک برۀ نر یکساله برای قربانی سوختنی؛ یک بز نر برای قربانی گناه؛ دو نرگاو، پنج قوچ، پنج بز نر و پنج برۀ نر یکساله برای قربانی سلامتی.

۸۴‏-۸۸بنابرین در روزی که قربانگاه مسح شد، آنرا بوسیلۀ هدایای که رهبران قبایل آورده بودند تبرک کردند. این هدایا عبارت بودند از:

دوازده عدد پطنوس نقره ای، هر کدام به وزن یک و نیم کیلوگرام؛ دوازده عدد کاسۀ نقره ای، هر کدام به وزن هشتصد گرام (وزن تمام ظروف نقره ای در حدود بیست و هفت کیلو و ششصد گرام بود)؛ دوازده عدد ظرف طلائی، هرکدام به وزن یکصد و ده گرام، وزن مجموعی آن ها یک کیلو و سیصد و بیست گرام؛ دوازده نرگاو، دوازده قوچ، دوازده بز نر یکساله (با هدیه های آردی آن ها) برای قربانی سوختنی؛ دوازده بز نر برای قربانی گناه؛ بیست و چهار نرگاو جوان، شصت قوچ، شصت بز نر و شصت برۀ نر یکساله برای قربانی سلامتی.

۸۹وقتیکه موسی به خیمۀ حضور خداوند داخل شد تا با خداوند سخن گوید، از بالای تخت رحمت که بر صندوق پیمان قرار داشت، یعنی از بین دو مجسمۀ فرشته آواز خداوند را شنید که با او حرف می زد.