کتاب امثال سلیمان

فصل سوم

نصیحت به جوانان

۱فرزندم، هر چه به تو یاد می دهم فراموش مکن و آنچه به تو می گویم به خاطر بسپار. ۲تعلیمات من، سلامتی و عمر طولانی به تو می بخشد. ۳هرگز رحمت و راستی را از خود دور مکن، آن ها را زیب گردنت نما و بر لوحۀ سینه ات بنویس. ۴اگر چنین کنی، محبوبیت و رضامندی در نظر خدا و انسان خواهی یافت.

۵از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. ۶در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته  باش و او راه ترا راست می گرداند. ۷از عقل و حکمت خود لاف نزن، از خداوند بترس و از بدی دوری کن. ۸اگر چنین کنی، شفا یافته نیرو و قوّت به دست می آوری. ۹خداوند را احترام نما و از دارائی خود و از اولین محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن. ۱۰اگر چنین کنی انبارهایت پُر از نعمت و خمره هایت پُر از شیرۀ انگور خواهد شد.

۱۱وقتی خداوند تو را اصلاح می کند، خوب توجه کن و وقتی تو را سرزنش می کند، دلگیر نشو. ۱۲همان طوریکه هر پدرِ با محبت، برای اصلاح فرزند محبوب خود، او را سرزنش می کند، خداوند هم ترا اصلاح می نماید. ۱۳خوشا به حال کسی که عقل و هوش می یابد، ۱۴زیرا ارزش آن از طلا و نقره بیشتر است. ۱۵حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هرچه آرزو کنی با ارزش تر است. ۱۶حکمت به تو عمر طولانی و ثروت و احترام عطا می کند. ۱۷حکمت در زندگی تو را کامیاب کرده و به راه آرامش و خوشی راهنمائی می کند. ۱۸حکمت برای کسانیکه از میوۀ آن استفاده می کنند، درخت حیات است، و خوشا به حال کسی که همیشه از آن میوه می خورد. ۱۹خداوند زمین را به حکمت خود آفرید و آسمان ها را با دانایی خود بنا کرد. ۲۰بر اثر دانش او چشمه فوران کرد و باران از ابر ها بر زمین بارید.

۲۱ای پسرم، عقل و قضاوت درست و عادلانۀ خود را حفظ کن و نگذار از تو دور شوند. ۲۲این دو خصلت به تو نیروی حیات می بخشند و زندگی ترا زینت می دهند. ۲۳آنگاه به سلامتی راه خود را طی می کنی و شکست نمی خوری. ۲۴بدون ترس می خوابی و تمام شب براحتی استراحت می کنی. ۲۵از بلاهای ناگهانی، که مانند طوفان بر شریران نازل می شود، نخواهی ترسید. ۲۶خداوند از تو محافظت می کند و نمی گذارد که در دام گرفتار شوی.

۲۷تا می توانی از احسان کردن به محتاجان کوتاهی مکن. ۲۸اگر می توانی حالا به همسایه ات کمک کنی، به او نگو: «برو و فردا بیا.» ۲۹در مورد همسایه ات که نزدیک تو زندگی می کند و به تو اعتماد دارد، نیت بد نداشته باش. ۳۰با کسی که به تو بدی نکرده است، بی سبب چون و چرا مکن. ۳۱به مردمان ظالم حسادت نورز و از آن ها پیروی منما. ۳۲چون خداوند از مردم ظالم متنفر است، اما با اشخاص راستکار دوستی دارد. ۳۳لعنت خداوند بر خانۀ شریران است، اما خانۀ عادلان را برکت می دهد. ۳۴خداوند به مردم مغرور توجهی ندارد اما فروتنان را سرافراز می کند. ۳۵خردمندان عزت و جلال به دست می آورند، اما نادانان رسوائی خود را بیشتر خواهند کرد.