0:00 / 0:00

کتاب مزامیر

مزمور بیست و چهارم

پادشاه با عظمت

(مزموری از داود)

۱زمین و همه چیزی که در آن است به خداوند تعلق دارد. او مالک جهان و همه موجودات آن است. ۲زیرا که او اساس زمین را بر بحرها نهاد و آنرا بر دریاها استوار کرد. ۳کیست که به کوه خداوند بالا رود؟ و کیست که به جایگاه مقدس او داخل شود؟ ۴آن کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل پاک داشته باشد. آن کسی که بت پرستی نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. ۵آن شخص برکت را از خداوند دریافت می کند و عدالت را از خدای نجات خود. ۶این است کسی که جویای خداوند می باشد، جویای روی تو ای خدای یعقوب.

۷ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. ۸این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است که در جنگها شکست نمی خورد. ۹ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. ۱۰این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر مطلق و همان پادشاه جلال است!