0:00 / 0:00
Next chapter

نامۀ پولُس رسول به تیطوس

فصل سوم

رفتار یک پیرو مسیح

۱ به مردم این را یادآوری کن که از حکمرانان و قدرتمندان اطاعت کنند و برای انجام هر کار نیک آماده باشند. ۲ به آنها بگو که دربارۀ هیچ کس بدگویی نکنند، از جنگ و دعوا دوری کرده، با همه مهربان بوده و با فروتنی رفتار کنند. ۳ ما نیز یک زمانی نادان، نافرمان، گمراه و در بند هر نوع شهوت و خواهشهای نفسانی بودیم، با نیت بد و حسادت زندگی می کردیم و از دیگران نفرت داشتیم و دیگران با ما دشمنی داشتند. ۴ اما هنگامی که مِهر و محبت نجات دهندۀ ما خدا، آشکار شد، ۵ او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر کارهای نیک که کرده بودیم نبود، بلکه آن را به سبب رحمت خدا به دست آوردیم. او ما را به قدرت روح مقدس از گناهان ما شُسته، تولد تازه و زندگی نو بخشید. ۶ خدا روح خودش را به وسیلۀ عیسای مسیح نجات دهندۀ ما، به فراوانی بر ما عطا کرد ۷ تا به وسیلۀ فیض او عادل شمرده شویم و مطابق امید خود وارث زندگی ابدی گردیم.

۸ این سخن به طور کامل درست و قابل باور است. از تو می خواهم که در مورد این مطالب به مردم تأکید کنی تا آنهایی که به خدا ایمان دارند، به یاد داشته باشند که خود را وقف کارهای نیک نمایند، زیرا این چیزها برای همه خوب و مفید است. ۹ اما از جنگ و دعوای احمقانه، شجره نامه ها و اختلاف نظر و نزاع بر سر شریعت دوری کن، زیرا اینها بی فایده و بی ارزش هستند. ۱۰ اگر شخصی زیاد جر و بحث می کند، یکی دو بار به او نصیحت کن و بعد با او کاری نداشته باش، ۱۱ چون می دانی که چنین شخصی فاسد شده و گناهانش خود به خود او را محکوم می کنند.

سخنان پایانی

۱۲ وقتی ارتیماس یا تیخیکاس را نزد تو فرستادم، کوشش کن که زود خود را به شهر نیکوپولیس برسانی و پیش من بیایی، زیرا تصمیم گرفته ام زمستان را در آنجا باشم. ۱۳ زیناسِ وکیل و اپولس را کمک کن تا به سفر خود ادامه دهند و کوشش کن که آنها به چیزی محتاج نگردند. ۱۴ مردم ما باید یاد بگیرند که خود را به کارهای نیک مشغول بسازند تا بتوانند نیازمندی های واقعی دیگران را رفع کنند و زندگی بی ثمر نداشته باشند.

۱۵ همه کسانی که با من هستند، به تو سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در یک ایمان هستند، سلام برسان. فیض خدا با همۀ شما باد!

Next chapter