رسالۀ پولُس رسول به تیتوس

فصل دوم

تعلیمات درست

۱اما تو، مطالبی را که مطابق تعالیم صحیح است به آن ها بگو. ۲به پیر مردان امر کن که خویشتندار و سنگین، روشن بین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند. ۳هم چنین به پیر زنان امر کن که رفتاری خداپسند داشته باشند و غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. ۴تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. ۵و روشن بین، پاک دامن، خانه دار، مهربان و مُطیع شوهران خود باشند تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند. ۶همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشن بین باشند. ۷زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و با وفا باش. ۸طوری سخن بگو که مورد انتقاد واقع نشوی تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمی یابند، شرمسار گردند. ۹به غلامان بگو که در هر امر مُطیع اربابان خود باشند و بدون جر و بحث، ایشان را راضی سازند ۱۰و دزدی نکنند بلکه کاملاً امین باشند تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات دهندۀ ما خدا، بیفزایند.

۱۱زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است ۱۲و به ما می آموزد که راه های شرارت آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشن بینی و عدالت و خدا ترسی در این دنیا زندگی کنیم. ۱۳و در عین حال، در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پُر شکوه خدای بزرگ و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح باشیم. ۱۴او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هرگونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به نیکوکاری داشته باشیم.

۱۵دربارۀ این مطالب سخن بگو و وقتی شنودگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تو را حقیر بشمارد.

Related content

Principal Breaks Student's Arm

Principal Breaks Student's Arm (Colour of Life)
School is a place to acquire literacy and knowledge. The latest case of violence against students occurred with Mohammad at Ghulam Haidar Khan High School in Kabul. Mohammad, a student of the school, was beaten by the principal so badly that his arm was broken. The Ministry of Education is concerned about this incident, and says it has increased oversight of schools.

Radio programme about v7 (28min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme mainly about v11 (29min)

Interest in Worldly Things

Interest in Worldly Things (With You)
Impure pleasure leads people to sin. But in his epistle, James, the brother of Jesus Christ and the leader of the Jerusalem church, is not just talking about bad inclinations. Rather, he is speaking about those seemingly pure and good desires that spring from selfishness. For example, studying, working day and night, and seeking success and diligently pursuing a career are all good—but it is possible that someone wants these things for purely selfish motives. Why do these inclinations and desires cause controversy and strife? It is because they come from selfishness. We seek them for our own gain. Our motivation for work, study, and effort is to benefit ourselves. We are not in building the kingdom of God or helping others or glorifying God. Our seemingly pure desires are only for our personal profit. This is selfishness, and any selfishness is sin.

Radio programme mainly about v12 (28min)