0:00 / 0:00

نامۀ پولُس رسول به تیطوس

فصل دوم

اهمیت تعالیم درست

۱ اما تو، در مورد چیزهایی سخن بگو که با تعلیم درست مطابقت داشته باشد. ۲ به پیر مردان بگو که پرهیزگار، با وقار و سنگین باشند و در ایمان، محبت و بردباری به شایسته گی رفتار کنند. ۳ همچنین به زنان پیر بگو که رفتار و زندگی پاک داشته باشند، غیبت نکنند و گرفتار شراب خوری نگردند بلکه به زنان جوان آنچه را که نیکوست تعلیم دهند ۴ و آنها را تشویق نمایند که شوهر و فرزندان خود را دوست داشته باشند. ۵ همچنان زنان جوان باید پرهیزگار و پاکدامن بوده، کار خود را در خانه به خوبی انجام دهند و از شوهران خود اطاعت کنند تا کسی در برابر کلام خدا بدگویی نکند. ۶ همچنان به مردان جوان بگو که پرهیزگار باشند. ۷ زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و جدی باش. ۸ به طور درست سخن بگو که مورد انتقاد قرار نگیری تا مخالفانت از این که دلیلی برای بدگویی تو نمی یابند، شرمنده گردند.

۹ به غلامان بگو که در هر کار از اربابان خود اطاعت کنند و بدون جر و بحث آنها را راضی نگهدارند. ۱۰ از اربابان خود دزدی نکنند بلکه چنان وفاداری و امانت داری از خود نشان بدهند که شایستۀ تعلیم در مورد نجات دهندۀ ما خدا باشند.

۱۱ زیرا فیض نجات بخش خدا برای همه ظاهر شده است. ۱۲ این فیض به ما می آموزد که باید از راه های شرارت آمیز و شهوتهای دنیوی خودداری کنیم تا با پرهیزگاری، عدالت و خدا ترسی در این دنیا زندگی نماییم. ۱۳ در عین حال، چشم به راه آن امید پُر برکت و ظهور پُر شکوه خدای بزرگ و نجات دهندۀ ما عیسای مسیح باشیم. ۱۴ او جان خود را به خاطر ما فدا کرد تا ما را از هرگونه شرارت نجات دهد و ما را قوم پاک بسازد که فقط به خودش تعلق داشته و علاقمند نیکوکاری باشد.

۱۵ دربارۀ همۀ این چیزها سخن بگو و وقتی شنونده گانت را تشویق و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده تا کسی تو را حقیر بشمارد.

Related content

Principal Breaks Student's Arm

Principal Breaks Student's Arm (Colour of Life)
School is a place to acquire literacy and knowledge. The latest case of violence against students occurred with Mohammad at Ghulam Haidar Khan High School in Kabul. Mohammad, a student of the school, was beaten by the principal so badly that his arm was broken. The Ministry of Education is concerned about this incident, and says it has increased oversight of schools.

Radio programme about v7 (28min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v14 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v14 (28min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme mainly about v11 (29min)

Interest in Worldly Things

Interest in Worldly Things (With You)
Impure pleasure leads people to sin. But in his epistle, James, the brother of Jesus Christ and the leader of the Jerusalem church, is not just talking about bad inclinations. Rather, he is speaking about those seemingly pure and good desires that spring from selfishness. For example, studying, working day and night, and seeking success and diligently pursuing a career are all good—but it is possible that someone wants these things for purely selfish motives. Why do these inclinations and desires cause controversy and strife? It is because they come from selfishness. We seek them for our own gain. Our motivation for work, study, and effort is to benefit ourselves. We are not in building the kingdom of God or helping others or glorifying God. Our seemingly pure desires are only for our personal profit. This is selfishness, and any selfishness is sin.

Radio programme mainly about v12 (28min)