کتاب اول تواریخ

فصل دوم

اولادۀ یعقوب که به نام اسرائیل معروف بود

۱‏-۲اینها فرزندان یعقوب هستند: رؤبین، شمعون، لاوی، یهودا، ایسَسکار، زبولون، دان، یوسف، بنیامین، نفتالی، جاد و اَشیر.

۳عیر، اونان و شیله پسران یهودا بودند که زنش، بتشوع کنعانی بدنیا آورد. عیر، پسر اول یهودا که چون یک شخص شریر بود خداوند او را کشت. ۴بیوۀ عیر و یهودا صاحب دو پسر بنامهای فارَص و زِرَح شدند، بنابران، یهودا دارای پنج پسر بود.

۵حِزرون و حامول پسران فارَص بودند. ۶زِرَح دارای پنج پسر بنامهای زِمری، ایتان، هیمان، کَلکول و دارَع بود. ۷عاکار، پسر کَرمی، اشیائی را که وقف خداوند شده بودند برای خود نگهداشت و در نتیجه مصیبت بزرگی بر سر مردم اسرائیل آمد؛ ۸و عَزریا پسر ایتان بود.

۹یِرَحمئیل، رام و کَلوبای پسران حِزرون بودند. ۱۰رام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون، رئیس قبیلۀ یهودا بود. ۱۱نحشون پدر سَلما و سَلما پدر بوعَز بود. ۱۲بوعَز پدر عوبید و عوبید پدر یِسی بود. ۱۳اولین پسر یِسی اِلیاب، دومی اَبِیناداب، سومی شِمعی، ۱۴چهارمی نتنئیل، پنجمی رَدای، ۱۵ششمی اُوصَم و هفتمی داود بود. ۱۶خواهران شان زِرویه و اَبِیجایَل بودند. زِرویه سه پسر بنامهای ابیشای، یوآب و عَسائیل داشت. ۱۷اَبِیجایَل عماسا را بدنیا آورد و پدر عماسا، یترِ اسماعیلی بود.

نسل حِزرون

۱۸کالیب، پسر حِزرون از دو زن خود، عَزوبه و یَریعوت دارای سه پسر بنامهای یِشَر، شوباب و اَردُون شد. ۱۹وقتی عَزوبه مُرد، کالیب با اَفرات عروسی کرد و اَفرات حور را بدنیا آورد. ۲۰حور پدر اوری و اوری پدر بزل ئیل بود.

۲۱بعد حِزرون در سن شصت سالگی با دختر ماخیر عروسی کرد و از او صاحب یک پسری بنام سَجوب شد (ماخیر پدر جِلعاد بود). ۲۲سَجوب پدر یایر بود. یایر بیست و سه شهر را در سرزمین جِلعاد اداره می کرد، ۲۳اما جشور و ارام شهر حَووب ـ یایر را با شهر قنات و شصت دهات اطراف آن تصرف کردند. ساکنان این شهرها و دهات همه اولادۀ ماخیر، پدر جِلعاد بودند. ۲۴بعد از وفات حِزرون در کالیبِ افراته، اَبِیَه زن حِزرون، اَشحُور، پدر تَقوع را بدنیا آورد.

نسل یِرَحمئیل

۲۵اشخاص ذیل فرزندان یِرَحمئیل، پسر اول حِزرون بودند: رام (پسر اول)، بونَه، اُورَن، اُوصَم و اَخیا. ۲۶یِرَحمئیل یک زن دیگر هم بنام عطاره داشت و او مادر اُونام بود. ۲۷مَعس، یامین و عاقَر پسران رام، ۲۸شَمای و یاداع پسران اُونام و ناداب و اَبیشور پسران شَمای بودند. ۲۹نام زن اَبیشور اَبِیحایَل بود و او اَحبان و مُولید را بدنیا آورد. ۳۰سَلَد و اَفایم پسران ناداب بودند. سَلَد بی اولاد از دنیا رفت. ۳۱یشعی پسر اَفایم، شیشان پسر یشعی و اَحلای پسر شیشان بود. ۳۲یاداع، برادر شَمای دو پسر داشت بنامهای یتر و یُوناتان. یتر بی اولاد مُرد. ۳۳فالت و زازا پسران یُوناتان بودند. اشخاص نامبرده اولادۀ یِرَحمئیل بودند. ۳۴شیشان پسری نداشت، اما دارای چند دختر بود. او یک غلام مصری داشت که نام او یرحاع بود. ۳۵شیشان دختر خود را به یرحاع داد و یرحاع دارای پسری شد بنام عَتای. ۳۶عَتای پدر ناتان، ناتان پدر زاباد، ۳۷زاباد پدر اَفلال، اَفلال پدر عوبید، ۳۸عوبید پدر ییهُو، ییهُو پدر عَزَریا، ۳۹عَزَریا پدر حالَز، حالَز پدر اَلعاسه، ۴۰اَلعاسه پدر سِسمای، سِسمای پدر شلوم، ۴۱شلوم پدر یَقمیا و یَقمیا پدر الیشع بود.

نسل دیگر کالیب

۴۲پسران کالیب، برادر یِرَحمئیل: پسر اول او میشاع پدر زیف بود و ماریشه پدر حِبرون بود. ۴۳قورَح، تفوح، راقَم و شِمَع پسران حِبرون بودند. ۴۴شِمَع پدر راحَم، راحَم پدر یُرقَعام و راقَم پدر شَمای بود. ۴۵ماعون پسر شَمای و بیت صور پسر ماعون بود. ۴۶عیفه، کنیز کالیب، حاران، موزا و جازِر را بدنیا آورد. ۴۷راجَم، یوتام، جیشان، فالت، عیفه و شعَف پسران یهدای بودند. ۴۸معکه، کنیز دیگر کالیب، شابَر و تِرحَنَه را بدنیا آورد. ۴۹او همچنین مادر شعَف، پدر مَدمَنه، شوا، پدر مَکبینا و پدر جِبعا بود و کالیب یک دختر هم بنام عَکسه داشت. ۵۰اشخاص نامبرده اولادۀ کالیب بودند. فرزندان حور، پسر اول افراته اینها بودند: شوبال، پدر قریت یعاریم، ۵۱سَلما پدر بیت لحم و حاریف پدر بیت جادَر. ۵۲اولادۀ دیگر شوبال، پدر قریت یعاریم، هَرُواه و نصف منوحوت بودند. ۵۳قبایل قریت یعاریم اینها بودند. یتریان، فُوتیان، شوماتیان، مِشُراعیان (از اینها خانواده های صارعاتیان و اِشطاوُلیان بوجود آمدند.) ۵۴اولادۀ سَلما: بیت لحم، نِطوفاتی ها، عتروت بیت یوآب، نصف مانَحتیان و زُرعیان. ۵۵قبایلی که در کتابت و نویسندگی مهارت داشتند و در یَعبِیز زندگی می کردند تِرعاتیان، شِمعاتیان و سوکاتیان بودند. اینها مردمان قینانی و به اولادۀ حَمَت، مؤسس خانوادۀ ریکاب رابطه داشتند.