۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول پولُس رسول به تیموتاووس

فصل دوم

شیوۀ دعا و عبادت در محفل کلیسا

۱ بنابر این، اولتر از همه، شما را تشویق می کنم که همیشه به خاطر همۀ مردم درخواست، دعا، شفاعت و شکرگزاری خود را به خدا تقدیم کنید. ۲ برای پادشاهان و مسؤولین امور هم این کار را بکنید تا ما بتوانیم در صلح و آرامش، خدا ترسی و شرافت زندگی کنیم. ۳ زیرا این کار در حضور خدا که نجات دهندۀ ماست، نیکو و پسندیده می باشد. ۴ خدا می خواهد همۀ انسانها نجات یابند و حقیقت را بشناسند. ۵ زیرا فقط یک خدا و یک میانجی بین خدا و انسان وجود دارد و آن عیسای مسیح است ۶ که جان خود را به عنوان کَفارۀ گناهان برای همه داد و بر این حقیقت در زمان مناسب گواهی داده شد. ۷ از همین خاطر است که من به عنوان واعظ و رسول و معلم ملتهای غیر یهود برای تعلیم ایمان واقعی و راستین مقرر شده ام. من حقیقت را بیان می کنم و دروغ نمی گویم.

رفتار مردان و زنان در وقت عبادت

۸ آرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و دعوا، دستهای مقدس خود را برای دعا بلند نمایند. ۹ همچنان می خواهم که زنان، لباس آبرومند و مناسب بپوشند، نه این که فقط خود را با آرایش موی، یا زیور طلا و مروارید و لباس گران قیمت زینت دهند، ۱۰ بلکه خود را با اعمال نیکو آراسته سازند، چنان که شایستۀ زنانی است که خود را خدا پرست می شمارند. ۱۱ باید بگذارید که زنان در آرامی و کمال اطاعت تعلیم بگیرند. ۱۲ زن را اجازه نمی دهم که به مرد تعلیم دهد و یا بر او تسلط داشته باشد بلکه باید به آرامی گوش دهد. ۱۳ زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا، ۱۴ و آدم نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و گناهکار شد. ۱۵ اما، زنان با آوردن اولاد نجات خواهند یافت، اگر در ایمان، محبت، پاکدامنی و خویشتنداری استوار بمانند.