۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

نامۀ پولُس رسول به غلاطیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس است که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیلۀ انسان بلکه از طرف عیسای مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، به دست آورده است. ۲ تمام ایماندارانی که با من هستند به همه ایمانداران در کلیساهای غلاطیه سلام می رسانند. ۳ فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد، ۴ همان عیسایی که جان خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این زمانۀ شریر، مطابق ارادۀ پدر آسمانی ما یعنی خدا رهایی بخشد. ۵ خدا را تا به ابد جلال باد! آمین.

یگانه گی خبر خوش

۶ من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از خدایی که شما را به فیض مسیح دعوت کرد، روی گردان شدید و به پیام دیگری رو آوردید، ۷ در صورتی که پیام دیگری وجود ندارد اما عده یی هستند که می خواهند شما را پریشان سازند و خبر خوش مسیح را تحریف نمایند. ۸ اما اگر ما یا حتی فرشته ای از آسمان، پیامی غیر از آنچه ما موعظه کردیم بیاورد، بر او لعنت باد. ۹ چنان که قبلاً گفته بودم، اکنون باز هم می گویم: «اگر کسی پیامی غیر از آن خبر خوشی که پذیرفته اید به شما موعظه کند، لعنت بر او باد.»

۱۰ آیا اکنون رضایت انسان را می خواهم، یا رضایت خدا را؟ آیا مقصد من خوش ساختن انسان است؟ نخیر، اگر برای جلب رضایت انسان کوشش می کردم، دیگر نمی توانستم غلام مسیح باشم.

پولُس چگونه رسول مسیح شد؟

۱۱ ای ایمانداران! من به شما اعلام می دارم، خبر خوش که از سوی من موعظه شده است، از طرف انسان نیست. ۱۲ من آن را از کسی نگرفته ام و کسی هم آن را به من نیاموخته است بلکه عیسای مسیح آن را به من الهام نمود.

۱۳ از زندگی سابق من در دین یهود با خبر هستید که چگونه با بی رحمی به اعضای کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابودی آن کوشش می کردم. ۱۴ من در یهودیت، از تمام یهودیانِ هم سن خود پیشی می گرفتم و بیشتر از آنها در اجرای تعالیم اجداد خود سختگیر بودم. ۱۵ اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزید و به وسیلۀ فیض خود دعوت کرد، صلاح دانست ۱۶ تا پسر خود را به من آشکار سازد که دربارۀ او به مردم غیر یهود موعظه کنم، در این کار با هیچ کس مشورت نکردم. ۱۷ من به اورشلیم نزد آنهایی که قبل از من رسول بودند نرفتم بلکه به عربستان رفتم و پس از آن به دمشق برگشتم.

۱۸ بعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با پِطرُس آشنا شوم و مدت پانزده روز نزد او ماندم. ۱۹ اما از سایر رسولان به جز یعقوب، برادر عیسای مسیح، کسی دیگر را ندیدم. ۲۰ آنچه به شما می نویسم، حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. ۲۱ سپس به نواحی سوریه و قیلیقیه رفتم. ۲۲ پیروان مسیح در یهودیه، مرا شخصاً نمی شناختند، ۲۳ فقط شنیده بودند که: «آن کسی که به ما آزار می رسانید، اکنون همان ایمانی را موعظه می کند که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد.» ۲۴ و خدا را به خاطر من ستایش می کردند.

فصل قبلی