فصل قبلی

نامه به عبرانیان

فصل اول

کلام خدا از طریق عیسای‌مسیح

۱خدا در زمانهای گذشته، چندین بار از طریقه‌های مختلف به وسیلۀ پیامبران با پدران ما صحبت کرده است ۲ولی در این روزهای اخیر، به وسیلۀ پسر خود با ما سخن گفته است. همان پسری که وارث همه چیز گردیده و به وسیلۀ او همۀ جهان را آفریده است. ۳ عیسای‌مسیح، درخشش جلال خدا و ظاهر‌کنندۀ کامل وجود اوست و همه چیز را با کلام قدرتمند خود نگه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان آدمیان، در عالم بالا در دست راست خدای متعال نشست.

برتری مسیح بر فرشته‌گان

۴همان‌گونه که مسیح برتر از فرشته‌گان است، نامی که خدا به او داد، نیز برتر از نام آنها می‌باشد ۵ زیرا خدا هرگز به هیچ‌یک از فرشته‌گان نگفته است:

«تو پسر من هستی،

امروز پدر تو شده‌ام.»

و یا:

«من پدر او می‌باشم

و او پسر من است.»

۶ همچنان وقتی نخست زاده را به دنیا می‌فرستد، می‌فرماید:

«بگذار، همۀ فرشته‌گان خدا او را بپرستند.»

۷ اما دربارۀ فرشته‌گان می‌گوید:

«خدا فرشته‌گان خود را به صورت باد

و خادمان خود را مانند شعله‌های آتش می‌سازد.»

۸ اما دربارۀ پسر گفته شده است:

«ای خدا! تخت سلطنت تو همیشه برقرار و ابدی است.

پادشاهی تو بر عدالت استوار است.

۹تو عدالت را دوست می‌داری و از شرارت نفرت داری.

پس از همین خاطر خدا، خدای تو،

تو را بیشتر از همراهانت با روغن شادمانی مسح کرده است.»

۱۰ باز هم خدا می‌فرماید:

«تو ای خداوند، در ابتدا زمین را آفریدی

و آسمانها کار دستهای توست.

۱۱آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی خواهی ماند؛

همۀ آنها مانند لباس، کهنه و فرسوده خواهند شد.

۱۲تو آنها را مانند یک چپنِ کهنه دور خواهی افگند

و دوران آنها مانند لباس تمام خواهد گردید،

اما تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید.»

۱۳ اما خدا به کدام‌یک از فرشته‌گان فرموده است:

«در دست راست من بنشین،

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم»؟

۱۴پس همۀ فرشته‌گان، ارواحی هستند که خدا را خدمت می‌کنند و فرستاده می‌شوند تا کسانی را که برکت نجات را یافته‌اند، خدمت کنند.

فصل قبلی