فصل قبلی

رساله به عبرانیان

فصل اول

برتری مسیح بر انبیاء

۱خدا در ایام قدیم، در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیلۀ انبیاء با پدران ما تکلم فرمود، ۲ولی در این روزهای آخر به وسیلۀ پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیلۀ او همۀ عالم هستی را آفریده است. ۳آن پسر، فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پُر قدرت خود نگه می دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهان شان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.

برتری مسیح بر فرشتگان

۴همان طور که مقام او از مقام فرشتگان بالا تر بود، نامی که به او داده شد از نام آن ها برتر می باشد، ۵زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که:

«تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام.»

و یا:

«من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود.»

۶و باز وقتی نخست زاده را به دنیا می فرستد می فرماید:

«همۀ فرشتگان خدا او را بپرستند.»

۷اما دربارۀ فرشتگان می فرماید:

«خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله های آتش می گرداند.»

۸اما دربارۀ پسر فرمود:

«ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی. ۹تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است.»

۱۰و نیز:

«تو ای خداوند، در ابتدا زمین را آفریدی و آسمان ها کار دست های توست. ۱۱آن ها از میان خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. همۀ آن ها مثل لباس کهنه خواهند شد. ۱۲تو آن ها را مانند ردای به هم خواهی پیچید. بلی، چون آن ها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو همان هستی و سال های تو پایانی نخواهد داشت.»

۱۳خدا به کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است:

«به دست راست من بنشین، تا دشمنانت را پای انداز تو گردانم؟»

۱۴پس فرشتگان چه هستند؟ همۀ آن ها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

روز نو و بهار طبیعت

روز نو و بهار طبیعت (آرامش و شادی در مسیح)
زندگی ما پیروان عیسی مسیح، با طراوات و تازگی بهار و طبیعت نو ارتباط زیادی دارد، پس چقدر خوب است که سال نو را با عهدی تازه و فکری تازه و قلبی تازه آغاز نماییم. خدا فرصتی دوباره به زمین می‌بخشید و دل سرد خاک را گرم می‌کند. پس اول به خالق و آفریننده خود دلگرم شویم و یاد ما نرود که در مسیح خلقت تازه‌ای در انسان شکل می‌گرد، همه چیزهای کهنه در گذشته است و اینک همه چیز تازه و نو شده است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۲-۱۴ (۳۰ دقیقه)

تثلیث به زبان ساده

تثلیث به زبان ساده
دربارۀ خدای پیروان مسیح، یعنی تثلیث اقدس، غلط ‌فهمی‌های بسیار در میان افغان‌ها وجود دارد. یک تعداد عزیزان به این معتقد اند که پیروان مسیح به سه خدا اعتقاد دارند. بر ماست که آموزه‌های کتاب مقدس را در باره ذات خدای واحد به درستی درک نماییم. عیسی مسیح می‌فرماید: «من و پدر یک هستیم». این سخن به این مفهوم است، وقتیکه ما در باره عیسی مسیح فکر می‌نماییم، در باره خدا فکر می‌کنیم و یا با خدا مواجه هستیم. وقتیکه ما در باره روح خدا و یا روح القدس صحبت می‌نماییم، ما با خدا مواجه هستیم.

مقاله شامل آیه ۲