۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

نامه به عبرانیان

فصل اول

کلام خدا از طریق عیسای‌مسیح

۱ خدا در زمانهای گذشته، چندین بار از طریقه‌های مختلف به وسیلۀ پیامبران با پدران ما صحبت کرده است ۲ ولی در این روزهای اخیر، به وسیلۀ پسر خود با ما سخن گفته است. همان پسری که وارث همه چیز گردیده و به وسیلۀ او همۀ جهان را آفریده است. ۳ عیسای‌مسیح، درخشش جلال خدا و ظاهر‌کنندۀ کامل وجود اوست و همه چیز را با کلام قدرتمند خود نگه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان آدمیان، در عالم بالا در دست راست خدای متعال نشست.

برتری مسیح بر فرشته‌گان

۴ همان‌گونه که مسیح برتر از فرشته‌گان است، نامی که خدا به او داد، نیز برتر از نام آنها می‌باشد ۵ زیرا خدا هرگز به هیچ‌یک از فرشته‌گان نگفته است:

«تو پسر من هستی،

امروز پدر تو شده‌ام.»

و یا:

«من پدر او می‌باشم

و او پسر من است.»

۶ همچنان وقتی نخست زاده را به دنیا می‌فرستد، می‌فرماید:

«بگذار، همۀ فرشته‌گان خدا او را بپرستند.»

۷ اما دربارۀ فرشته‌گان می‌گوید:

«خدا فرشته‌گان خود را به صورت باد

و خادمان خود را مانند شعله‌های آتش می‌سازد.»

۸ اما دربارۀ پسر گفته شده است:

«ای خدا! تخت سلطنت تو همیشه برقرار و ابدی است.

پادشاهی تو بر عدالت استوار است.

۹ تو عدالت را دوست می‌داری و از شرارت نفرت داری.

پس از همین خاطر خدا، خدای تو،

تو را بیشتر از همراهانت با روغن شادمانی مسح کرده است.»

۱۰ باز هم خدا می‌فرماید:

«تو ای خداوند، در ابتدا زمین را آفریدی

و آسمانها کار دستهای توست.

۱۱ آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی خواهی ماند؛

همۀ آنها مانند لباس، کهنه و فرسوده خواهند شد.

۱۲ تو آنها را مانند یک چپنِ کهنه دور خواهی افگند

و دوران آنها مانند لباس تمام خواهد گردید،

اما تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید.»

۱۳ اما خدا به کدام‌یک از فرشته‌گان فرموده است:

«در دست راست من بنشین،

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم»؟

۱۴ پس همۀ فرشته‌گان، ارواحی هستند که خدا را خدمت می‌کنند و فرستاده می‌شوند تا کسانی را که برکت نجات را یافته‌اند، خدمت کنند.

مخکینۍ څپرکۍ