فصل قبلی

کتاب یوشع

فصل اول

خداوند یوشع را مأمور می سازد

۱بعد از وفات موسی، خدمتگار خداوند، خداوند به دستیار موسی، یوشع پسر نون گفت: ۲«بندۀ من موسی از جهان رفت. پس تو و همۀ مردم اسرائیل آماده شوید تا از دریای اُردن عبور کرده به سرزمینی که من به آن ها داده ام بروید. ۳چنانچه به موسی گفته ام به شما هم می گویم که به هر جائیکه پای شما برسد، آنجا به شما متعلق خواهد بود. ۴سرحدات آن سرزمین از جنوب به بیابان، از شمال به کوههای لبنان، از مغرب به سواحل مدیترانه و از مشرق به دریای فرات می رسند. و همچنین کشور حِتیان را در اختیار شما می گذارم. ۵و تا که زنده باشی، هیچکس نمی تواند در برابر تو مقاومت کند. مثلیکه با موسی بودم با تو هم می باشم. و همیشه همراه تو بوده هیچگاهی ترکت نمی کنم. ۶با جرأت و دلیر باش، زیرا تو یک رهبر موفقی برای قوم برگزیدۀ من می شوی و قراریکه به پدران شان وعده داده ام، آن ها تمام آن سرزمین را تصاحب می کنند. ۷بی جرأت و کمدل نباشی و هرکاری که می کنی باید مطابق احکام شریعت موسی باشد. چون اگر براه شریعت رفتار کنی به هرجائیکه قدم بگذاری کامیابی نصیبت می شود. ۸کلام تورات باید همیشه ورد زبانت باشد و شب و روز به آن بیندیشی. به احکام آن توجه کرده از هر امر آن پیروی نمائی. پس در آنصورت کامران و موفق می شوی. ۹باز می گویم که دلیر و با جرأت باش. ترس و شک را در دل خود راه مده، زیرا خداوند، خدای تو در همه جا همراه تو است.»

آمادگی برای حمله

۱۰‏-۱۱پس یوشع به سرکردگان قوم امر کرده گفت: «به همه مردم در اردو بگوئید که آذوقۀ خود را تهیه کنند، زیرا سه روز بعد از دریای اُردن عبور می کنیم و سرزمینی را که خداوند به ما وعده فرموده است، متصرف می شویم.»

۱۲‏-۱۴یوشع به سرکردگان قبیلۀ رؤبین و جاد و نیم قبیلۀ مَنَسّی خاطرنشان کرده گفت: «کلام موسی، خدمتگار خداوند را بیاد داشته باشید که فرمود: «خداوند، خدای شما سرزمینی را که در شرق اُردن است به شما می دهد که وطن و خانۀ تان باشد.» با زنها، اطفال و گله و رمۀ تان به آسودگی در آن زندگی کنید. اما مردان مسلح تان باید آماده برای جنگ، پیشاپیش قوم خود از دریا عبور کنند تا با آن ها در مورد تصرف آن سرزمین کمک نمایند. ۱۵و همراه آن ها بمانند تا آنجا را که در غرب اُردن است و خداوند وعدۀ ملکیت آنرا به آن ها داده است بکلی تصرف کنند. وقتیکه همگی آرام و آسوده شدند، آنگاه می توانند به وطن خود، در شرق اُردن، که خدمتگار خداوند، موسی به شما داده است، برگردند.» ۱۶همگی موافقه کردند و گفتند: «هر چیزی را که به ما امر کردی بجا می آوریم و به هر جائیکه ما را بفرستی، می رویم. ۱۷و همانطوریکه از موسی در همه امور اطاعت کردیم از تو هم اطاعت می نمائیم. و دعا می کنیم، مثلیکه خداوند، خدای تو، همراه موسی بود، همراه تو هم باشد! ۱۸و هر کسیکه با تو مخالفت نماید، یا از تو پیروی نکند کشته می شود. پس دلیر و با جرأت باش!»

فصل قبلی

مطالب مرتبط

روزهای آخر زندگی یوشع

روزهای آخر زندگی یوشع (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
وقتی یوشع نزدیک کنعان رسید، تمام پادشاهان آنجا اتحاد کردند تا از آمدن یوشع به سرزمین شان جلوگیری کنند. وقتی یوشع این موضوع را شنید واقعاً ترسید، اما خداوند او را برای رسیدن به کنعان کمک کرد. وقتی آنها به کنعان رسیدند زمین‌ها را مطابق فرمان خداوند بین همدیگر تقسیم کردند. در کنعان نیز مردم خداوند را فراموش کردند. خداوند رهبرانی را بنام داوران انتخاب کرد تا مردم را رهبری کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۸ (۳۰ دقیقه)

خداوند یوشع را ماموریت میدهد

خداوند یوشع را ماموریت میدهد (کلام خدا برای شما )
یوشع جانشین موسی شد (۱) او را خود خدا؛ به رهبری برگزید. (۲) او یکی از دو شاهدی بود که بلاهای مصر – خروج از مصر – را به چشم خود دیده و زنده بود.(۳) او به مدت چهل سال دستیار موسی بود. رهبریکه یک می‌لیون نفر را به سرزمینی جدید ببرد. موفقیت بدون اطاعت از خدا ناممکن بود

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۹ (۳۰ دقیقه)

آیا مسیحیان به کتاب دست خورده اعتقاد دارند؟

آیا مسیحیان به کتاب دست خورده اعتقاد دارند؟ (باشما)
یکی از دوستان که تازه شنیدن برنامه‌های ما را آغاز کرده اند، سوالی را مطرح کردند که چرا شما مسیحیان به کتابی ایمان دارید که منسوخ شده، از بین رفته و کتاب مُعتبری نیست ؟ قبل از اینکه به جواب این دوست عزیز و تمام کسانی که این سوال برای شان ایجاد شده است بپردازیم، نخست از همه بیائید دقت کنیم که چرا خداوند کلام خود را به ما داده است؟ و موضوع اصلی کتاب مقدس چیست؟ کتاب مقدس به دو بخش تقسیم شده است که بخش اول آن عهد عتیق و بخش دوم آن عهد جدید می‌‌‌‌باشد. عهد عتیق شامل تورات، زبور و صحف انبیاء می‌‌‌‌باشد که خلاصه آنرا می‌‌‌‌توان چنین توضیح داد: پیدایش، که خداوند چطور زمین، آسمان، انسان و همه چیز‌ها را آفرید. سقوط انسان، یعنی گناۀ انسان که انسان از امر خداوند سرپیچی کرد و بعد از آن شروع پلان ریزی خداوند برای نجات بشر را می‌‌‌‌توانیم در بخش عهد عتیق کتاب مقدس ببینیم. در عهد جدید که شامل انجیل شریف می‌‌‌‌باشد، نجات انسان را به وسیلۀ عیسی مسیح که نجات دهندۀ بشر است و بنا شدن کلیسا یعنی بدن مسیح را می‌‌‌‌بینیم. شاید بعضی از دوستان ما سوال کنند که شما دو عهد را توضیح دادید پس چرا عهد سوم وجود ندارد؟ عهد سوم به خاطری وجود ندارد که، نجات تضمین شد یعنی با ریخته شدن خون عیسی مسیح بر صلیب، مردن، دفن شدن و قیامش از مردگان نجات کامل گردید و بناً برای عهدی سوم ضرورتی نیست. موضوع اصلی کتاب مقدس، داستان نجات بشر توسط خداوند هست و این داستان نجات انسان را تنها می‌‌‌‌توانیم در کتاب مقدس پیدا کنیم. حال بر می‌‌‌‌گردیم به موضوع اصلی ما که آیا کلام خدا منسوخ شده؟ و یا آیا کلام خدا از بین رفته است؟ با مطرح نمودن این موضوع، در اصل ما به خداوند شرک می‌‌‌‌کنیم زیرا خداوند ازلی و ابدیست. خداوند انسان نیست که امروز یک فکر داشته باشد و فردا فکر خود را تغییر بدهد و یک چیزی دگری بگوید و یا یک پلانی درست کند و فردا آنرا تغییر داده بگوید که این پلان درست نیست باید اینکار را کنم. بناً اگر ما به کلام خداوند معتقد نیستیم پس به آن خداوندی که قادر مطلق و توانای کامل هست، کفر می‌‌‌‌گوئیم یعنی اگر کلام خدا را رد می‌‌‌‌کنیم، خود خداوند را رد می‌‌‌‌کنیم. خداوند خودش به ما کلام خود را داده است و ما مسیحیان به این باور هستیم و به آن ایمان داریم که خداوند خودش نگاه دارندۀ کلام خود است و خودش کلام خود را حفظ می‌‌‌‌کند، پس ما انسانها کی هستیم که کلام خداوند را تغییر بدهیم؟ کسی نمیتواند که کلام خداوند را دست بزند. زیرا همانطوری که خداوند غیرت کلام خود را دارد، مردم‌های خداوند هم غیرت حفظ کلام خداوند را دارند. اگر دقت کنیم، وقتی خداوند به حضرت موسی کلام خود را داد برایش گفت که از آن حفاظت کنید و طوری که در کتاب تثنیه، فصل چهارم، آیۀ دوم می‌‌‌‌خوانیم، که خداوند امر می‌‌‌‌کند که بر کلامی که من به شما داده ام می‌‌‌‌فزائید و از آن کم مکنید. موسی و قوم اسرائیل خداوند را دیدند و آنها نمیتوانستند و این جرأت را نداشتند زیرا همۀ افراد قوم خدا، ترس خدا را در دل داشتند. در کتاب یوشع فصل اول آیۀ 8 خداوند به حضرت یوشع می‌‌‌‌فرماید که این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه شب و روز در آن تفکر کن و مرد‌های خدا و مردم خدا کلام خدا را حفظ کردند. حتی سینه به سینه و در طومار‌ها حفظ گردید و کسی نمیتوانست و نمیتواند که حتی یک کلمۀ آنرا تغییر بدهد زیرا کلام خداوند است نه از کدام انسان. ما اصالت و اعتبار کلام خدا را، همانطوری که خود عیسی مسیح در انجیل شریف فرموده است که زمین و آسمان از بین می‌‌‌‌رود اما کلام من از بین نمیرود، می‌‌‌‌توانیم در تاریخ و آثار باستان شناسی نیز ببینم. در سال 1947 می‌‌‌‌لادی از یکی غار‌های دریای مرده در فلسطین طومار‌های کشف شد که به غیر از کتاب استر، شامل تمامی کتب عهد عتیق کتاب مقدس میشد که با کتاب مقدس امروزی که در دسترس ما می‌‌‌‌باشد مطابقت دارد و آن طومار‌ها مربوط قرن اول پیش از می‌‌‌‌لاد مسیح می‌‌‌‌باشد. بناً این خود نشان دهندۀ آنست که خداوند نگاه دارندۀ و حافظ کلام خود است. در رسالۀ عبرانیان فصل 4 آیۀ دوازدهم چنین می‌‌‌‌خوانیم: کلام خدا زنده و مقتدر است ..... کلام خدا تنها نوشته شده نیست بلکه زنده هست و قدرت دارد و نمیتوانیم بگوئیم که کلام خدا را یک انسان می‌‌‌‌تواند تغییر بدهد. همانطوری که در کتاب تثنیه خواندیم، خداوند فرمان می‌‌‌‌دهد که به کلام من می‌‌‌‌فزائید و کم و زیاد نکنید، در کتاب مکاشفه عین چیز را مشاهده کرده می‌‌‌‌توانیم که نوشته شده : هیچ کس حتی یک نقطۀ از کلام مرا زیاد و کم نکند و اگر کم و زیاد می‌‌‌‌کند تمام بلا‌های که در این کتاب نوشته شده است بالایش نازل می‌‌‌‌شود. بنابرآن ما مسیحیان همانطوری که به خداوند ایمان داریم به کلامش نیز اعتقاد داریم و ما صد در صد یقین داریم که یک روز در پیش روی خداوند ایستاد می‌‌‌‌شویم و جواب اعمال خود را می‌‌‌‌دهیم. بناً همانطوری که دیگران فکر می‌‌‌‌کنند که ترس خدا را در دل دارند، ما مسیحیان نیز در دل‌های ما ترس و احترام خدا نهفته است و هرگز این فکر را هم نمیکنیم که کسی می‌‌‌‌تواند کلام خدا را تغییر بدهد. آخرین چیزی را که می‌‌‌‌خواهیم علاوه کنیم اینست که، وقتی پیام انجیل در پیشروی انسان قرار می‌‌‌‌گیرد یا باید بپذیرد و یا آنرا رد کند و کلام خدا ما را در روشنی قرار می‌‌‌‌دهد. طوری که می‌‌‌‌خوانیم : هرگاه کسی پیام انجیل را رد می‌‌‌‌کند علت اصلی اینست که تاریکی را بیشتر از روشنی دوست می‌‌‌‌دارد. چرا که بعضی از مردم نمیخواهند در نور خداوند قرار بگیرند و گناهان شان برایشان معلوم شود، از گناۀ خود توبه کنند و زندگی خود را به خداوند بسپارند به همان خاطر است که مجبور هستند این پیام نجات بخش را رد کنند بخاطریکه نمیخواهند زندگی شان تغییر کند مگر در کتاب اول یوحنا فصل 5 آیۀ یازدهم می‌‌‌فرماید که : واقعیت پُر شکوه اینست که کلام خدا زنده و مقتدر است و قادر است به تمام کسانیکه در مقابل آن فروتن می‌‌‌شوند، حیات جاوید عطا کند و این حیات در پسر خدا یعنی عیسی مسیح است. دوستان عزیز ! اگر شما تا هنوز کلام خداوند را نخوانده اید، لطفاً بخوانید و ببینید و بدون سند صرف اینکه کسی چنین گفت و من شنیدم و من هم امروز اینرا می‌‌‌گویم که کلام خدا دست خورده است یا از بین رفته و منسوخ شده است، چنین ادعا نکنید. لطفاً در این باره فکر کنید و یکبار بگیرید و کلام خدا را بخوانید و ببینید که کلام خدا چقدر شیرین است.کلام خدا حیات می‌‌‌بخشد و حقیقت خداست. کلام خدا گناهان ما را برای ما نشان می‌‌‌دهد و در عین زمان ما را تربیت و اصلاح نیز می‌‌‌نماید و ما را برای روزی آماده می‌‌‌سازد تا بتوانیم در حضور خداوند ایستاده شویم. اگر متوجه شویم این موضوع در بین مردم و ادیان دیگر زیادتر مطرح است چون خودشان از حقیقت دور هستند و یا کلام واقعی خداوند را مطالعه نکرده اند و تنها چیزی را که می‌‌‌شنوند باور می‌‌‌کنند. امیدوار هستیم که دوستان ما خودشان کلام مقدس خداوند را مطالعه کنند. همان طوری که ما کلام خداوند را مطالعه کردیم و دیدیم که کلام خدا آنقدر کامل، واضح و زیباست که اصلاً هیچ ضرورتی نیست تا در آن دست زده شود و یا تغییراتی در آن وارد گردد زیرا با کشف طومار‌های عهد عتیق و عهد جدید صحت و سقم کلام خدا، با کتاب مقدس دست داشته امروزی ثابت گردید. البته باید گفت کسانی این موضوع را در بین مردم تبلیغ و ترویج می‌‌‌کنند، که خودشان در تاریکی زندگی می‌‌‌کنند و یا خوش ندارند یا نمیخواهند که واقعیت را بشنوند و یا خوش دارند چیز‌های را که خودشان دوست دارند، بشنوند. کلام خداوند می‌‌‌فرماید که خداوند قدوس هست و انسان گنهکار است و انسان‌ها به نجات ضرورت دارند. ولی کسانی که در تاریکی هستند، می‌‌‌خواهند خودشان برای خود راۀ نجات را بسازند و به اشکال مختلف خداوند را خوشنود بسازند. در حالیکه اینکار از دست ما پوره نیست و ما نمیتوانیم خود را نجات بدهیم بلکه به قدرت خدا ضرورت داریم تا بخشیده شویم و آن راز و سِرِ نجات در کلام خداوند است و ما صد فیصد اطمینان داریم که اگر دوستان ما کلام حقیقی خداوند را بخوانند، سوالات زیاد شان را خود کتاب مقدس بدون تفسیر و کمک دیگران، حل می‌‌‌نماید. روزگاری ما هم از کلام خداوند دور بودیم ولی خدا را شکر می‌‌‌کنیم که کلام خداوند را یافتیم و حقیقت کلام خداوند را درک کردیم که قبل از آن این درک را نداشتیم و خدا را شکر که امروز در خداوند این امید را داریم و کلامش را دوست داریم. در کتاب رومیان می‌‌‌خوانیم که همه گناه کرده اند و از جلال خداوند قاصر اند ولی اکثر مردم نمیخواهند این را قبول کنند که گنهکار استند زیرا زمانیکه با بعضی از مردمان صحبت می‌‌‌کنیم و یا کدام حادثۀ برای شان اتفاق می‌‌‌افتد، بسیار خود را پاک و سُچه فکر می‌‌‌کنند و می‌‌‌گویند که ما چه گناه کرده ایم که این حالت به سر ما آمده است؟ فقط در یک لحظه همه چیز‌ها از یادشان می‌‌‌رود ولی همه چیز برای خداوند معلوم است. خداوند از قلب، گذشته، حال و آیندۀ ما با خبر است چرا که نه تنها خود ما گنهکار هستیم و یا اعمال ما گناه آلود استند بلکه این سرشت گناهکار را از نیاکان خود به ارث برده ایم حتی از زمانیکه نو به دنیا می‌‌‌ایم و نسل آدم هستیم گناه داریم و نمیتوانیم گناۀ خود را بپوشانیم و کلام خدا گناه را برای ما واضح می‌‌‌سازد و ما باید بپذیریم که گناهکار هستیم و آنعده از دوستان ما که فکر می‌‌‌کنند گنهکار نیستند و یا می‌‌‌خواهند که گناۀ خود را بپوشانند، نمیخواهند که بطرف نور بیایند تا گناۀ شان آشکار نشود. دوستان عزیز ! لطفاً نترسید ! خداوند شما را می‌‌‌شناسد و از تمام اعمال و افکار شما آگاه است و خداوند هنوز هم شما را دوست دارد و او محبت خود را در صلیب عیسی مسیح به ما و شما نشان داد. اگر می‌‌‌خواهید که کلام خداوند را داشته باشید با ما تماس بگیرید و آنرا دریافت و مطالعه کنید و خواهید دید که هیچ نقطۀ از آن کم و زیاد نشده است و همان کلام خداوند که از چندین هزار سال پیش بود تا حال همانطور به شکل درست آن بدست ما رسیده است و هیچ کس هم نمیتواند تا آنرا تغییر بدهد. البته باید گفت هدف ما از نشر این برنامه‌ها چه بصورت صوتی و چه بطور نوشتاری، سرزنش کسی و یا اینکه بگوئیم که شما نمیفهمید و ما می‌‌‌فهمیم، نیست بلکه منحیث خادمین خداوند و شما، منحیث کسانی که محبت خدا را چشیده اند، می‌‌‌خواهیم که شما نیز همان محبت و فیض و برکت خدا را بچشید. پولس رسول در رسالۀ دوم تیموتائوس فصل دوم آیۀ 15 می‌‌‌فرماید : منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می‌‌‌دهد در نظر خدا کاملاً مورد پسند باشی. ما خادمین خداوند هستیم و همانطوری که خداوند را دوست داریم شما را نیز دوست داریم و آن پیام خوش انجیل را که ما دریافت کرده ایم و آن امیدی را که خداوند برای ما داده است، می‌‌‌خواهیم که آنرا شما نیز داشته باشید. بناً ما با شما یا کسی دیگری دعوایی نداریم. ما کسی را سرزنش نمیکنیم بلکه تشویق می‌‌‌کنیم که لطفاً کلام خداوند را خودتان بخوانید، ببینید و تفتیش کنید و بعد از آن صد فیصد مطمئن هستیم که از زندگی جدیدی که خداوند در عیسی مسیح برای ما و شما می‌‌‌دهد، لبریز و سرشار خواهید شد و اطمینان داریم که شما نیز مانند ما خداوند را شکر و سپاس خواهید گفت. زیرا ما می‌‌‌خواهیم همین خوشبختی و سعادت روحانی را که در عیسی مسیح تجربه کرده ایم، خالصانه و بدون کدام مدعا به شما دوستان عزیز، برسانیم. بخاطریکه ما هم به همین شکل در تاریکی قرار داشتیم و از حقیقت کلام خداوند خبر نبودیم ولی خداوند دست ما را گرفت و در روشنی آورد و از حقیقت کلام خود ما را آگاه ساخت. حال ما منحیث خادمین خداوند و مُبلغین پیام خداوند وظیفۀ روحانی داریم تا همین حقیقت را به شما نیز برسانیم تا همین خوشی و سعادتی را که ما داریم شما نیز نصیب شوید. بعضی اوقات فکر می‌‌کنیم که مریضی را که ما داشیم، عیسی مسیح آنرا شفا داد و مریضی ما مریضی روحانی بود، امروز اینهمه خونریزی، تباهی، بدبینی و تمام بدبختی‌های را که در وطن عزیز ما افغانستان می‌‌بینیم، همه ناشی از همین بیماری روحانی است و عیسی مسیح می‌‌تواند این مریضی را شفا بدهد. بناً قدم ماندن به طرف عیسی مسیح و قبول کردن او شروع می‌‌شود از ایمان داشتن به او، به خداوند، به کلام پاک و مقدس خداوند. اگر بعضی‌ها می‌‌گویند که ما خدا را دوست داریم ولی از کلام خدا نفرت داریم دروغ می‌‌گویند. چطور می‌‌شود که خدا را دوست داشت و از کلام او متنفر بود؟ بلکه ما خداوند را از طریق کلامش می‌‌شناسیم. چطور می‌‌توانیم تا خداوند را بهتر بشناسیم؟ چطور می‌‌توانیم که پلان خداوند را در زندگی خود بفهمیم؟ وقتی می‌‌فهمیم که کلام خدا را بخوانیم و برای خواندن کلام خدا وقت بگذاریم، نه اینکه بگوئیم که خداوندا !کلام تو دروغ است، منسوخ شده، از بین رفته و دست خورده است؛ و در نتیجه به خداوند کفر بگوئیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۰ دقیقه)