کتاب امثال سلیمان

فصل دوم

پاداش حکمت

۱فرزند من، هر چه به تو تعلیم می دهم، یاد بگیر و هر هدایتی که به تو می دهم، هرگز فراموش مکن. ۲به گفتار حکیمانه گوش بده و آن ها را یاد بگیر. ۳حکمت را طلب نما و دانایی را جستجو کن. ۴همانطوری که برای به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت می کشی، برای تحصیل حکمت هم تلاش کن. ۵اگر چنین کنی، معنی ترس خداوند را می فهمی و در شناختن خدا موفق می شوی. ۶خداوند بخشنده و دانا است و عقل و دانش از جانب او است. ۷او نیکوکاران را توفیق می بخشد و از آن ها پشتیبانی می کند. ۸او کسانی را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار می کنند، محافظت می نماید و از کسانی که به او ایمان دارند، حمایت می کند.

۹اگر به من گوش بدهی، راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت و راه زندگی را خواهی یافت. ۱۰شخص دانایی می شوی و از دانایی خود خوشحال می گردی. ۱۱عقل و هوش تو از تو محافظت خواهد کرد، ۱۲و تو را از دست مردم شریر و از دست آنهایی که می خواهند باسخنان خود تو را فریب بدهند، نجات خواهد داد. ۱۳این مردم راه راست را ترک می کنند تا در تاریکی گناه زندگی نمایند. ۱۴از کارهای زشت خود خوشحال اند و از دروغهای شرارت آمیز خود لذت می برند. ۱۵این افراد بیراه اند و راه کج را در پیش گرفته اند.

۱۶حکمت، تو را از زناکاری و سخنان فریبندۀ زنان بدکاره محافظت می کند. ۱۷زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدس خود را فراموش نموده اند. ۱۸اگر به خانۀ آن ها داخل شوی، به جادۀ مرگ قدم می گذاری. رفتن به آنجا، وارد شدن به دنیای مردگان است. ۱۹کسانی که پیش چنین زنانی می روند، هیچ وقت باز نمی گردند و هرگز به راه زندگی بازگشت نمی کنند. ۲۰بنابراین، تو باید از مردم نیکوکار پیروی کنی و راه و روش مردم عادل را انتخاب نمائی. ۲۱مردم نیک و کامل، در این زمین باقی خواهند ماند. ۲۲لیکن مردمان شریر نابود خواهند گردید. ریشه خیانت کاران از زمین کنده خواهد شد.