خطِ پولُس بَلدِه تِیتُس

بَخشِ ۲

تعلِیماتِ دُرُست بَلدِه ایماندارا

۱لیکِن تُو اینَمی چِیزی ره که دَ مُطابِقِ تعلِیمِ دُرُست اَسته، یاد بِدی: ۲مَردای پِیر باید خوددار، سنگِین و خِرَدمَند بَشه و دَ ایمان و مُحَبَت و پایَداری رفتارِ سالِم دَشته بَشه. ۳امی رقم خاتُونوی پِیر دَ اِحتِرام رفتار کُنه، بَدگویی نَکُنه و مُعتادِ شراب نَبَشه، بَلکِه چِیزای ره تعلِیم بِدیه که خُوب-و-نیک اَسته، ۴تاکه دَ خاتُونوی جوانتَر یاد بِدیه که اُونا شُوی و بچکِیچای خُو ره دوست دَشته بَشه ۵و خِرَدمَند، پاک دامو، مصرُوف دَ کارای خانه، مِهربو و تابِع دَ شُویون خُو بَشه، تا هیچ کس دَ بارِه کلامِ خُدا بَدگویی نَکُنه. ۶امی رقم مَردای جوان ره نصِیحَت کُو که فِکرِ سالِم دَشته بَشه. ۷دَ هر چِیز خود ره یگ نَمُونِه اعمالِ نیک جور کُو، یعنی دَ تعلِیم خُو دُرُست و آبرُومَند بَش، ۸ و تورای سالِم و بےعَیب بُگی که قابِلِ اِنتِقاد نَبَشه و شخصِ مُخالِف، ازی که بَلدِه بَد گُفتون مو کُدَم دَلِیل نَدره، شرمِنده مُوشه.

۹غُلاما باید دَ هر کار از اَربابای خُو اِطاعَت کُنه و رِضایَتِ ازوا ره بِدُونِ گُفتوگوی حاصِل کُنه. ۱۰اُونا باید چِیزی ره بَلدِه خُو دُزی نَکُنه، بَلکِه کامِلاً صادِق و دُرُستکار بَشه تا تعلِیمِ نِجات دِهِندِه مو خُدا، جَلبِ تَوَجُه شُنه. ۱۱چُون فَیضِ نِجات بَخشِ خُدا، بَلدِه پگِ مردُم ظاهِر شُده. ۱۲ و اینَمی حقِیقت مو ره تشوِیق مُونه که بےدِینی و خاهِشاتِ دُنیایی ره ایله کُنی و دَ خِرَدمَندی، صداقت و خُداپَرستی دَ اِی دُنیا زِندگی کنی، ۱۳و چِیم دَ راهِ اُمِیدِ پُربَرکت، یعنی ظهُورِ پُرجلالِ خُدای بُزُرگ و نِجات دِهِندِه مو عیسیٰ مسیح بَشی. ۱۴اُو خود ره بَلدِه ازمو فِدا کد تاکه مو ره از هر رقم شرارَت آزاد کُنه. خاهِشِ ازُو اینَمی بُود که مو ره پاک کده بحَیثِ یگ مِلَّتِ خاص قبُول کُنه که مو کامِلاً عاشُقِ نیکوکاری بَشی. ۱۵اِی تورا ره دَ مردُم بُگی و قد اِختیارِ کامِل اُونا ره نصِیحَت کده سرزَنِش-و-اِصلاح کُو. نَه ایل که یَگو کس تُو ره بےاهمیَت حِساب کنه.