Afghan Bibles
English · دری · پښتو
Android

دریافت کتاب مقدس از موبایل‌های اندراید Android

برای نصب کتاب مقدس به لسان‌های پشتو و دری، روی موبایل اندراید (Android)، پروگرام "PashtoBible" ویا "DariBible" را از "Google Play Store" در موبایل تان دخیره کنید.

پښتو: دری‎:
پښتو APK: دری‎ APK:
Symbian

دریافت کتاب مقدس از موبایل‌های سمبین Symbian

برای نصب انجیل پشتو روی موبایل سمبین Symbian ، پروگرام "PashtoBible" را از "Ovi / Nokia Store ویا Opera Store" در موبایل تان دخیره کنید.

Series 40

دریافت کتاب مقدس از موبایل نوکیا که دارای سیستم عامل جاوا می‌باشد Java Bible (Nokia)

برای دریافت انجیل پشتو و کتاب مقدس دری از Nokia Serious40 و یا موبایل‌های همسان آن، انجیل "PashtoBible" و "DariBible" پروگرام MIDP و فایل JAR را دانلود نمایید. بعضی از موبایل‌ها فایل JAD را نیاز دارند.

پښتو JAR: پښتو JAD:
دری‎ JAR: دری‎ JAD:

 

Meego

کتاب مقدس پشتو از N9 / N950 Meego

برای دریافت انجیل پشتو از موبایل "PashtoBible" N9" از بخش Ovi / Nokia Store و یا دانلود نمایید.

DEB:
Blackberry

دریافت کتاب مقدس روی Blackberry and Playbook Bible

برای دریافت انجیل پشتو و یا دری از موبایل Blackberry با استفاده از DDPB فایل BAR را دانلود نمایید.

پښتو BAR: دری‎ BAR:
Windows

دریافت کتاب مقدس از موبایل‌های ویندوس

برای نصب کتاب مقدس به لسان‌های پشتو و دری، روی موبایل اندراید (Windows) ، پروگرام "PashtoBible" ویا "DariBible" را از "Microsoft Store" در موبایل‌تان دخیره کنید.

پښتو:
دری‎:
iPhone

ویرژن‌های اپل و عنقریب به مارکیت انترنیتی خواهد آمد.

برای نصب کتاب مقدس به لسان‌های پشتو و دری، روی موبایل اندراید (Apple)، پروگرام "Pashto Bible" ویا "Dari Bible" را از "Apple iTunes App Store" در موبایل‌تان دخیره کنید.

پښتو:
دری‎:

برنامه‌های بیشتر در afghanapps.com در دسترس هستند