مخکینۍ څپرکۍ

کتاب اول تواریخ

فصل اول

نسب نامۀ اولادۀ آدم تا ابراهیم

(همچنین در پیدایش ۵: ۱ - ۳۲؛ ۱۰: ۱ - ۳۲؛ ۱۱: ۱۰ - ۲۶)

۱‏-۴آدم پدر شیت، شیت پدر انوش، انوش پدر قینان، قینان پدر مَهللئیل، مَهللئیل پدر یارِد، یارِد پدر خنوخ، خنوخ پدر متوشالح، متوشالح پدر لَمَک، لَمَک پدر نوح و نوح پدر سام و حام و یافت بود.

۵پسران یافت: جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، مِاشِک و تیراس. ۶پسران جومر: اَشکَناز، ریفات و تُجَرمَه. ۷پسران یاوان: اَلیشَه، ترشیش، کِتیم و رودانیم.

۸پسران حام: کُوش، مِسرایِم، فُوت و کَنعان. ۹پسران کوش: سِبا، حویله، سبتا، رَعمه، سَبتِکا و دَدان. ۱۰کوش همچنین پدر نِمرود بود که یکی از قهرمانان روی زمین شد. ۱۱‏-۱۲پسران مِسرایِم: لُودیم، عَنامیم، لَهابیم، نِفتوح، فَتروسیم، کَسلوحیم (جد فلسطینی ها) و کفتوریم بود. ۱۳‏-۱۶کَنعان پدر صیدون (پسر اول)، حِت، یبوسی، اَمُوری، جَرجاشی، حوی، عِرقی، سِینی، اروادی، صَماری و حَماتی بود.

۱۷پسران سام: عیلام، آشور، اَرفَکشاد، لُود، ارام، عوص، حول، جاتَر و مِاشِک بود. ۱۸اَرفَکشاد پدر شَلح و شَلح پدر عِبِر بود. ۱۹عِبِر دو پسر داشت. یکی از آن ها فِلِج بود که در دوران زندگی او مردم روی زمین به شعبات مختلف تقسیم شدند، و دیگری یُقطان نام داشت. ۲۰‏-۲۳یُقطان پدر اَلمُوداد، شِلِف، حَزرموت، یارَح، هدورام، اوزال، دِقله، اِیبال، اَبیمائیل، سِبا، اوفیر، حویله و یوباب بود.

۲۴‏-۲۷سلسلۀ خانوادۀ سام تا ابراهیم: اَرفَکشاد، شَلح، عِبِر، فِلِج، رَعو، سِروج، ناحور، تارح و ابرام (یعنی ابراهیم).

نسل ابراهیم

(همچنین در پیدایش ۲۵: ۱۲ - ۱۶)

۲۸ابراهیم دو پسر داشت بنامهای اسحاق و اسماعیل. ۲۹‏-۳۱نسب نامۀ آن ها قرار ذیل است: پسران اسماعیل: نبایوت (پسر اول)، قیدار، اَدَبئیل، مِبسام، مِشماع، دومه، مسا، حَدَد، تیما، یَطور، نافیش و قدمه.

۳۲قَطوره، کنیز ابراهیم، زمران، یُقشان، مِدان، مِدیان، یشباق و سوحا را بدنیا آورد. سِبا و دَدان پسران یُقشان بودند. ۳۳پسران مِدیان: عیفه، عیفر، خنوخ، اَبیداع و اَلدَعَه بودند. جمیع اینها پسران قَطوره بودند.

۳۴اسحاق، فرزند ابراهیم، دو پسر داشت بنامهای عیسو و اسرائیل. ۳۵پسران عیسو: اَلیفاز، رعوئیل، یعوش، یَعلام و قورَح. ۳۶پسران اَلیفاز: تیمان، اُومار، صَفی، جعتام، قناز، تِمناع و عمالَیق. ۳۷پسران رعوئیل: نَحَت، زِرَح، شمه و مِزَه.

باشندگان اصلی ادوم

(همچنین در پیدایش ۳۶: ۲۰ - ۳۰)

۳۸پسران سعیر: لوتان، شوبال، صبعون، عَنَه، دیشون، اِیزر و دیشان. ۳۹حوری و هومام پسران لوتان بودند و خواهر لوتان تِمناع نام داشت. ۴۰پسران شوبال: عَلیان، مناحت، عیبال، شَفی و اُونام. اَیَه و عَنَه پسران صبعون بودند. ۴۱عَنَه پدر دیشون و دیشون جد خانواده های حَمران، اشبان، یتران و کِران بود. ۴۲بِلهان، زَعوان و یَعقان پسران اِیزر، عوص و اران پسران دیشان بودند.

پادشاهان ادوم

(همچنین در پیدایش ۳۶: ۳۱ - ۴۳)

۴۳اینها نامهای پادشاهانی هستند که پیش از آنکه سلطنتی در اسرائیل تشکیل شود، در سرزمین ادوم حکمرانی می کردند: باِلَع، پسر بِعور که در شهر دِنهابه سکونت داشت. ۴۴بعد از آنکه باِلَع فوت کرد، یوآب، پسر زِرَح جانشین او شد. ۴۵بعد از یوآب حوشام، از سرزمین تَیمانی بجای او به سلطنت رسید. ۴۶پس از وفات حوشام، هَدَد پسر بِداد که مِدیان را در کشور موآب شکست داد، بر تخت سلطنت نشست. پایتخت او شهر عِویت بود. ۴۷وقتی هَدَد درگذشت، سَمله از شهر مسریقه پادشاه شد. ۴۸پس از مرگ سَمله، شائول از رِحوبوت، شهر ساحلی دریای فرات، جانشین او شد. ۴۹بعد از وفات شائول بَعل حانان، پسر عَکبور بجای او بر تخت شاهی نشست. ۵۰بعد از آنکه بَعل حانان مُرد، بعوض او هَدَد پادشاه شد. پایتخت او شهر فاعو و نام زنش مهیتبئیل، دختر مَطرِد و نواسۀ میذَهب بود. ۵۱بعد از مدتی هَدَد هم فوت کرد.

امرای ادوم اینها بودند: امیر تِمناع، امیر اَلیَه، امیر یتیت، ۵۲امیر اَهُولیبامه، امیر اِیله، امیر فینون، ۵۳امیر قناز، امیر مِبسار، ۵۴امیر مَجدِیِئیل و امیر عیرام.

مخکینۍ څپرکۍ